DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 242 —
zavoda, proveo gradnju raznih sgrada križevačkog zavoda, i ostalih mnogo
koristnih djela, ostaviv si time trajnu uspomenu n hrvatkom narodu Nu i
mi šumari dugujemo mu vječnu zahvalnost. Kod zakonodavnih naime radnja


g. 1893., koje su se imale obaviti prigodom uredjivanja šum. tehničke
službe kod polit, uprave, bio je pokojnik izvjestiteljem pododbora, imenovanog
u tu svrhu po svietlom Banu o krilu kr. zem. vlade. Kao takav
podupirao je on na.stojanje i pristajao uz načela šumara, koji su se onda
toplo zauzeli, da i šumarskoj struci kod kr. zem. vlade izvojuju potrebitu
samostalnost. Pak je s toga i on svoju doprinieo k tomu, da se je
naše šumarstvo popelo do položaja, kojega danas u našoj autonomnoj upravi
zauzimlje.
Da zaslužnom pokojniku izkaže posljednju čast sakupilo se je na dan
sprovoda, obavljenog dne 19. svibnja o. g., svekoliko činovničtvo šumarskoga
odsjeka kr. zem. vlade na Mirogoju, te je in eorpore prisustvovalo
sprovodu i odpratilo na vječni počinak toga uglednog muža, koga ce
Se hrvatski šumari uvjek zahvalno sjećati.


Pokoj mu plemenitoj duši!


Zakoni i normativne naredbe.


Službeni dopisi, koji se tiču šum. gospodarstva u šumah, stojećili
pod upraTom kr. kot. šumara, imaju se upraviti na onu kr.
kot. oblast kojoj je dotični kr. kot. šumar dodieljen.


Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjel za unutarnje poslove
od 18. travnja 1896. broj 21655.


K. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu priobćilo je ovamo dopisom
svojim od 11. travnja t. g. br. 2418., da politič. oblasti i obć. uredi na
»kr. kot. šumare,« koji su dodieljeni kr. kot. oblastim, svoje dopise pod
naslovom »kr. šumariji u N.« šalju, dočim da se na mnogo mjesta, gdje
su sjedišta kr. kot. oblasti, nalazi takodjer i sjedište »kr. šumarije«
d ržav n e šum. uprave, pa da se je uslied toga dogodilo, da takovi
službeni dopisi pod obćenitim naslovom, Kr. šumarija, bez pobližeg označenja
nisu pravom naslovu predani.
Povodom tim poziva se naslov, neka odmah shođne odredbe učini
u svrhu zapriečenja svake pomutnje, da se svi službeni dopisi, upravljeni
na »kr. šumarije« držav. šumske uprave provide u zaporci sa oznakom
»Kr. državna šumska uprava«, dočim službeni dopisi, koji se tiču
šum. gospodarstva u šumah, stojećih pod upravom kr. kotar, šumara,
koji su u smislu §. 31. zakona od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje
šumsko-tehnička služba kod polit, uprave u kraljevinah Hrvatske i Sla
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 41     <-- 41 -->        PDF

243


voniji, dodieljeni kr kot. oblastim, imadu upraviti samo na onu kr. kot.
oblast, kojoj je dotični kr. kot. šumar kao šumarski tehničar dodieljen.


Isto tako imadu se svi službeni dopisi, odnoseći se na upravu šuma
napred spomenutih i u onom slučaju, ako sjedište kr. kot. šumara nije n
istom mjestu, gdje i sjedište kr. kot. oblasti, odpremiti onoj kr. kotoblasti,
kojoj je dotični kr. kot. šumar kao šumarski tehničar dodieljen,
koja potonja izdati će potrebite naloge pod naslovom »kr. kot. šumaru
N, N. u N.« putem obć. poglavarstva u posebno zatvorenom omotu,
Pošto u gore rečenom zakonu na.slov »kr. kot. šumarija« osnovan nije,
niti pod takovim imenom samostalan ured nepostoji.


Okružnica hrv.-slar.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove od 30, travnja 18%. br. 34.355 glede uredjenja pla<5a činovnika
krajiških im. ob(5ina.


U smislu ustanova članka 20., zakona od 15. lipnja 1873. o krajiških
imovnih obćina odnosno §. 6. zakona od 11. srpnja 1881., kojim
se razjasnuju i preinačuju njeke ustanove prvo spomenutog zakona, imaju
plaće činovnika krajiških iraovuih obćina iznašati barem onoliko, koliko
i plaće državnih u području bivše vojne krajine namještenih šumarskih
činovnika.


Obzirom pako na to, da su plaće državnih šumarskih činovnika
ponovno uredjene, namjerava ova kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove, i plaće činovnikah krajiških imovnih obćina s nova urediti ter
ih prama gore navedenim zakonskim ustanovama dovesti u sklad sa plaćama
državnih šumarskih činovnika.


A. I z k a z
o plaćama državnih šumarskih činovnikah u bivšoj vojnoj krajini po zak. čl. IV. 1893.
(Sbornik kom. IX. od godine 1893. str. 473—498.)
Dnevni Placa u


Značaj


razred forintih


Šumarnik
Šumaki mjernik
Računarski savjetnik-
VIII.
1800
1600
1400
Nadšumar
Računarski reviđont IX.
1300
1200
1100
Šumar
Protustavnik X.
1000
900
800
Šumarski kandidat -
Oficijal -
SI.
700
600
500
Šumarski vježbenik 500
400
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 244 —


B. I z,
0 plaći i stanarini osoblja gospodarstvenih


Upravitelj gosp. ureda Nad


Nad-Gradjevni Procie-


Sumar


šumar
procie-blagajnik mjernik nitelj


šumaruik nadšumar


nitelj


VIII.
IX. dn. r. IX. IX. IX. X.
Imovna dn. r.


obdina


o3 03 03 03 o3 03


U


n a a a a


03 03 03 C3 03 03 C3 0« 03 03 o3 o3
^C3 V:J


a *o a a *o a ^o a


03 e8 03 oJ 03 03 C3 03 03 03 o3


f^ TX2 »H 02 Q^ m Oi m Ot E» Ut 00
i


for. for. for. for. for. for.


Petrovaradinska
1600 stan u — — 1200 stanu — — 800 200 — —
naravi naravi


stanu stan 11


Brodska 1800 w — 1200 1200 1000 — —


" naravi naravi


stan
Gradiška 1400 u 800 150
naravi


~


stauu


Gjurgjevačka — — 1200 n — — — — — — 900


naravi


Križevačka — — 1400 )i — — — — — — 950 ,


II. banska — — 1400 )j —
I. banska — — 1200 n —
Slunjska — — 1200 200 —


stan


stanu


Ogulinska — -1200 u — — — — — — 900


naravi


naravi


Otožka 1200 n
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 245 —


k a z


ureda krajiških imovnih obdina.


2´š


BlagajEačunar-L
0
Protustavnik Šumar |S -nički priski
priOiicijal
Akcesista
stav stav


a-S" KH


p a; >QQ P
>aQV


X. X. XI. XI. XI. XI. XL XI.
ce 05 C8 oJ 03 o3 o3 o3 is


.a a _n _n a .9


g


t-t _


C .s *fl .a
c3 ´Eo3 03 03 03 *03 C 03 ´0: C3 *03 C 03 *o3 n o3 *03 n =8 cd 03 03 s


N:J a NL) n ´O *o *o 03 *o *o 03 *o a 01
C3 03 03 03 a 03 a 03 a 03 a CS a *o a


os o3 -4.3 oS ca


o3 -^3 os -*^


PH m O4 m ^ Tfl P-PH m P< 00 Pi 02 p<


m "35 -*^


"3. "E. __^


for. for. for. for. for. for. for. for. for.


stanu stanu 365


800 700 100 700 100


360


naravi naravi


stanu


1200 — — — —500 100 — — — — 800 — —


" naravi


900 150 500 100 —

stanu ´stan u stanu


900 600 — —500 100 — — — --— 700 — —


naravi naravi naravi


stanu


900 11 — — — -— - — — 500 — — 600 M 400


naravi


800 — — — 600 150 — — — — — — — — 600 n — —


400 100


600 150


— — — — — —550 100 — — — — 600 100 500 100 — —


800 160 600 150 400 100 400 100


i
1
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 44     <-- 44 -->        PDF

246 —


C. I z k a z
0 plaći i stanarini osoblja krajiških imovnih obćinah kod šumarijah.


Nadšumar kao
upravitelj šumarije
Šumar feumarski
pristav
Šumarski
vježbenik
I m 0 V n a
0 b (5 i n a
"Sr
IX.
e3
a
OJ
fC3
0X.
r3
p
03
w
i03
"EH
nXI,
tC3
i h
03
03 _a´C
oi
a
o3
93
Petrovaradinska
Brodska
Gradiška

(2) 1000


stanu
naravi
-
(3) 800
(3) 600
(1) 800
(2) 600
(1) 900
(2) 600
stanu
naravi
150
stanu
naravi
150
"
(2) 500
(2) 500
(2) 400
(I) 500
100
100
100
100
(3) 365
(1) 360
(3) 360
100
100

Gjurgjevačka
Križevačka
II. banska


(3) 800
(3) 600
(2) 800
(2) 600
(1) 900
(2) 600
"
´
"
(2) 500
(2) 500
(2) 500
(1) 500
100
stanu
naravi
60
60

(4) 400
(2) 400
-
-

I. banska — — (1) 600 1.50 (1) 500 stanu
naravi — —
Slunj ska — — (2) 600 M — — — —
Ogulinska — — (1) 700
(3) 600 " (1) 550 )1
(1) 400
(3) 360
stanu
naravi
Otočka — — (4) 600 " (2) 400 100 (4) 360 60