DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 240 —


na jednom hrastu dvije takove u koru utisnute i izkljuvane šišarice
našao. Tražeći pomnjivo, našao sam ih nekoliko takovih
i na zemlji. Je li još koji od gg. čitatelja na to oštećivanje naišao ?


Sada ćemo se još osvrnuti na onu hipotezu Dr. Altuma
po kojoj on misli, da djetlić navaljuje na riedka, umješana stabalca
radi raznolike im kore, u misli, da je ta kora, buduć
drugačija od ostalih stabala boležljiva i da usljed toga skriva
u sebi ličinka i kukaca.


Iz toga bi sliedilo, da djetlić ne razpoznaje zdravo stablo
od bolestnoga, odnosno, da ne zna, na kojem će stablu svoju
hranu naći nego ih mora sve od reda pretražiti. Sam Dr. Altum
protivi se tomu, priznajući da bi djetlići brzo .izginuti morali,
kada ne bi znali, na kojem će stablu svoju hranu naći, naime
na bolestnom, a ta bolestna stabla udaraju u oči i sa različnom
bojom kore i ostalimi vanjskim! vidljivimi znaci, za to da na
takova stabla djetlići izravno lete.


Da je tomu tako, t. j . da djetlić dobro razpoznaje zdravo
stablo od bolestnoga, to se mora priznati, jer to je uvjet njegovom
obstanku. Nu pita se sada: kako bi se taj isti djetlić
mogao dati varati pukom bojom kore, te držati posve
zdravo stabalce za bolestno; pukom yanjštinom dan na dan
dati se zavadjati, da će naći hrane tamo, gdje je ne ima?
Toga ne možemo nikako vjerovati, jer to bi bilo proti prirodnomu
zakonu, pošto mislimo, da nije samo oko, odnosno vid
ono ćutilo, koje djetlića do hrane vodi, nego još nekoja druga
ćutila, s kojima on brzo razaznati može, ima li tu što za njega
ili ne ima. Radi toga ne možemo se uvjeriti, da bi rečena hipoteza
Dr. Altuma u obće mogućna bila.


U ptičjem svietu postoji još jedan analogan slučaj, naime
sliedeći: poznato je, da svraČak (Lanius) nabode uhvaćenog
kukca na trnov šilj. Do sada se je držalo, da to svračak čini
samo onda, kada je sit, te samo suvišne kukce nabada. Nu
sada se je dokazalo, da to svračak baš iz protivnih razloga
čini, on nabada kukce radi toga, da lakše dodje do drugih kukaca,
koji podju oblietati usmrdjeli kadaver uabodenoga kukca.
Onaj kukac je dakle neka vrst njegove meke.