DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 232 —


progale sastojina, kao i o potrebi eventualnog umjetnog popunjivanja
zabrana i t. d.


Pošto se tu ne može unapred ustanoviti koliko će se drvne
zalihe morati izvaditi, ne bi bilo niti opravdano, da se porabna
osnova protegne i na dalnje jedno ili više deset-godišta.


(Nastavit ^e se).


Šume grada Požege prije 20 godina.


Nije svrha ovim redkom niti kuditi, niti hvaliti današnju
upravu šuma grada Požege, a nisu mi niti odnošaji te uprave
danas poznati, već sam nakan pozabaviti se sa timi sumarni
promatrajući stanje, kakovo je prije 20 godina bilo.


Blago si ga svakomu zemaljskomu kraju, koji je bogat
šumama !


Medju takove sretne prediele ubraja se s´ ponosom i županija
požežka, a medju našimi gradovi na prvom mjestu i
grad Požega.


Županija požežka je na daleko poznata kao najsumovitija;
ona bo u cieloj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji ter bivšoj
vojnoj krajini ra^mjerjem po četvornoj milji najviše šumami
obiluje, naime 5700 jutara po četvornoj milji.


Od kolike su važnosti šume po obće narodno blagostanje
sa stanovišta zdravstvenog, gospodarstvenog u obće i na pose
privrednog, nije mi razpravljati, jer su te činjenice jur višemanje
poznate svakomu misaonomu i zdravomu čovjeku.


Zato šumoviti krajevi odaju svježost života u svakomu pogledu,
te ovakovi krajevi jesu pravi zemaljski rajevi.
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 233 —


Pa i metropola šijačka te zlatne doline *vallis aureae« je
u istinu takav raj.


Sume grada Požege tvore u glavnom hrast i bukva, donjekle
i kesten, dočim u istih umješane naći ćemo brekinju,
divjake, grab i glog.


Prije 20 godina širile su se gradske šume u visokom uzgoju
na površini od 5964 jut. 4370", i u istih bijahu dobni razredi
vrlo izmiešani i neuredni, i to poradi prebornog šumarenja i
neurednog uživanja.


Po svomu prirodnomu položaju, luče se te šume na šume
u ravnici, i na brdske šume.


U ravnici tvorile su te šume četiri skupine čistih hrastika
(lužnjaka) i to:


I. glavni dio Rosulje sa 119 jut. 1391 D"
II. » »
Padež » 407 » 79 »
III. » » Glavica » 477 » 132 »
IV.
» » Emovačkilug » 368 » 435 »
ukupno~(lakIe lST2~}ut. AdfU´´
Odsjeci u tih glavnih dielovih ne nijahu u obće izlučeni,
a pojedini dielovi sačinjavahu jednolične sastojine.
Ovi glavni dielovi bijahu medjusobom razlučeni ovako:
Rosulje lučila je je od Padeža državna cesta vodeća


u županiju virovitičku. Pade ž od Glavic e bijaše razstavljen
na udaljenost od pol sata hoda, a Glavic u lučila je od
Emovačkog luga cesta i mjesto Emovci; naročito pako
od iztoka graničilo je Rosulji vlastelinstvo Kušević, mjesto
Deršaga i dobro pleterničko, sa zapadne strane Padež, s´ juga
požežka zemljišta, potok Orljava i glavna cesta u Daruvar
vodeća, ter od sjevera Alaginci, Turnić, Seovci i dobro brestovačko;
dočim Padežu je sa iztoka medjila glavna cesta vodeća
u županiju virovitičku, Rosulje i mjesto Eminovci; sa zapada
požežka zemljišta i potok Veličanka ; sa juga drum u županiju
virovitičku vodeći i potok Orljava, a sa sjevera dobro brestovačko
i mjesto Alaginci; Glavici medjom bijahu od iztoka
požežka zemljišta, ter potok Glogovac i Veličanka; od zapada
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 234 —


vlastelinstvo brestovačko; od juga zemljišta požežka, mjesto
Emovci i potok Orljava; od sjevera vlastelinstvo brestovačko,
potok Glogovac i mjesto Golobrdci i Štitnjak, ter Emovačkomu
lugu od iztoka graničilo je mjesto Emovac; od zapada dobro
brestovačko ter mjesto Ugarci i Lipa; od juga potok Orljava,
zemljišta mjesta Držkovca i Novogsela, i sa sjevera vlastelinstvo
brestovačko i mjesto Kunovci.


Tudjeg posjeda nalazilo se je u Kosuljah. nješto sjenokoše
(Majetića) i u Emovačkomu lugu do 60 jutarah tako zvano
«Emovačko polje», koje bi se svojedobno odkupiti ili zamjeniti
moglo.


Po svomu položaju steru se te šume u umjerenoj ravnici,
osim Glavice, koja je na pogodnoj visočici porastla.
Podnebje je blago i veoma lagodno, gojitbi šuma vrlo prijatno,
dočim prirodne nepogode nisu tu od zamašna upliva.


Vegetacija je bujna na tlu rodnom crnično-ilovastom, a
zvoz vrlo lahkotan na blizkih dobrih cestali, a sada i po
pruzi željezničkoj.


Oko Glavice i Emovačkog luga stere se mjesto gornji i
doljni Emovci sa 22 kuće i 80 duša žiteljstva sa 140 komada
krupnog i 100 komada sitnog domaćeg blaga, dočim je oko
Padeža i Rosulja živilo u Vidovcih u 24 kuća do 200 duša
žiteljstva sa 150 komada krupnog i 200 komada sitnog domaćeg
blaga.


Ove potonje obstojnosti nisu niti od najmanjeg uštrba po
šumsko-gospodarstvene prilike ovdašnje, buduć isto žiteljstvo
posjeduje koli vlastitih, toli i zajedničkih zemljišta za svoje
gospodarstvene svrhe nuždnih, kao i žiteljstvo ostalih mjesta
ovog kraja; osim tog prosuta su ovuda i pojedina vlastelačka
dobra omašnijeg obsega, te tako te šume mogoše vrlo povoljno
uspievati i postojati na uhar gradske obćine požežke.


Što se tiče pomladjivanja tih šuma, ručnoj gojitbi ne bijaše
mjesta, a izrabljivanje istih — kako jur predspomenuto — ovisilo
je od gradskih potreba, provadjano u neurednoj priebornoj
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 235 sječi,
i tomu dosljedno samo pomladjivanje prepušteno bijaše
prirodi, ali bez stanovitog cilja.


Na redovitom dohodku tih šuma crpljeno je godimice po
desetak hrastovih stabala za javne gradske svrhe kao glavnog
užitka, i 1500—2000 for. na žirovini kao nuzgrednom užitku,
dočim ostale potriebe namirivahu se prema okolnostim iz brdskih
šuma.


Ovi glavni šumski dielovi jesu na pol sata hoda udaljeni
od same Požegu, ter svojim položajem, površinom i sastojinom
odgovaraju visokomu uzgoju i sposobni bijahu za osnutak
gospodarstvene jedinice i tomu odgovarajućeg gospodarštvnnog
uredjenja.


Od ovih glavnih dielova bijaše naročito Padež suhovrh, i
to s´ naročitog razloga, što se toj šumi nije pravodobno sa proredjivanjem
pripomogle.


Šume te bijahu po prilici 100 godina prosječno stare, prosječne
uporabne duljine od 16 metara i prosječnog srednjeg
promjera od circa 70 cm. ter buduć Padež bijaše suhovrh,
to se je onda već snovalo unovčenje i uporaba te šume,
ali žalibože i ostalih spomenutih dielova, ter se ujedno


stvarao zaključak, po uporabi iste šume, stojbinu joj (zemljište)
obratiti inoj zemljotežnoj svrsi, a ne šumogojitbenoj (što je donjekle
i shvatljivo pa i opravdano pače, ako se takove šume
u pročep na jednom izrabe.)


Ovaj potonji zaključak se pače osnivao na predpostavi, da
dotično šumsko tlo neodgovara više za gojitbu šume, buduć je
šuma Padež suhovrha!


Indi odnosno tlo neodgovara gojitbi šuma, ali odgovara
za inu gospodarstvenu težatbenu svrhu! A što bi na to rekli
poznati stručari ? R. Miklitz veli primjerice: »Erkennt also,
dass dem Forstwirtlie das hartere undankbarere Stiick Arbeit
der Bodencultur zufiel, und messt mit dem Massstabe der Biligkeit
unsere Zustande«.


Da dotično tlo tobože nije sposobno za šumsku gojitbu,
oprovgrnuto je već time, što ga hjedoše pretvoriti u poljskotežatbeno
zemljište.
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 236 —


Kakova je kob posije te šume postigla, nije mi baš poznato,
no po mom skromnom sudu, nije bila nužda šumskogospodarstvena,
da se sve te šume, na jednom u počep izrabe,
već su se mogle po umnih, načelili šumarenja izrabljivati duljim
nizom godina, a nepačam u možebitne ine gospodarstvene gradske
potriebe, koje možda svojedobno postojahu, i koje su vodile
tamo, da se ukorišćenje tih šuma, posvemašnijim izsječenjem
provesti imalo.


Da se nije ukorišćenje sveukupnih tih šuma na jednoć
izvesti imalo, mogle bi se iste šume podržavati još i izrabljivati
primjereno skraćenom gospodarstvenom dobom uporabe i svojedobnim
ustanovljenjem buduće obhodnje.


Te šume mogle su sadržavati circa 200.000 tvrdih metara
drvne gromade, a od iste umnom uporabom, mogao je godimice
prihod od desetak tisuća i više forinata teći u korist
gradsku, a šume bi, naravnom dalnjom umnom gojitbom i opet
postojale, i tako nosile razmjezno veću dobit, nego li bi bila
ona, koja bi se polučila naglim izsječenjem sveukupnih tih
šuma.


Ne tvrdim, da zato gradska uprava nije uharno morda
uzradila, ako je odnosno tlo drugoj težatnoj svrsi namienila, i
inako morda sa istim koristonosno razpoložila, no sudim, da
će naši hrastici u ravnicah biti u budućnosti od visoke ciene,
sada još nedogledne.


Moje je skromno mnienje, kako jur napomenuh — bilo,
da se te šume poštede od posvemašneg posjeka na jednoć, ter
pošto se je njeki dio tih šuma još u dovoljno kriepkom stanju
nalazio, to se je isti od sjekire još uzčuvati mogao, a prema
tada vladajućim prilikam, moglo se zavesti buduće gospodarenje
na temelju umnih načela (potrajno bud neprekidno, bud prekidno),
i to tim prije, buduć su se ti hrastici mogli i do
200 godišnje dobe bez uštrba podržavati, osim Padeža, koji bi
se imao u uporabu i ukorišćenje uzeti u prvo porabno razdobje
gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 237 —


Time zavraujem svoja promatranja vrhu tih šuma u ravnici,
i odpočimam na kratko sa brdskim šumama.


Brdske šume grada Požege, takodjer uzgoja visokog, zapremaju
površinu od 4592 jut. 9870´^, ter su dobe vrlo izmješane,
takodjer poradi neurednog prebornog šumarenja.


Vladajuće vrsti drveća su hrast i bukva, podredjene važnosti
pako kesten, a uštrkano tu nalazimo još brekinju, divjake,
grab i glog.


Iste vrsti drvlja uspievaju tu vrlo dobro na snažnom ilovastom
tlu, pomiešanom sa vapnenastim pješčenikom. Mjestimice
se pojavljuje hrid.


Usljed neurednog prebornog šumarenja, prepušteno je i tu
pomladjivanje šuma samoj prirodi, i tomu dosljedni su dobni
razredi tu skroz zamršeni i neuredni, i normalnomu stanju
šuma neodgovarajući.


Za buduće gospodarenje bio bi mnienja toga, da se u tih
šuma zametne gospodarenje sa dva uredjajna razreda, sto bi
okolnostim tu vladajućim, podpuno odgovaralo, te bi se postupice
u susret pošlo normalnom stanju.


Iz tih šuma namirivahu se potrebe javne i pojedinih gradjynah
na drvu za gorivo, gradju i Ijes.


Običavalo se u vlastitoj upravi i mimo nje prema okolnostima
izradjivati gorivo drvo u množini od prilike 1000 šumskih
hvati, zatim za podmirenje gradjevnog drva i drva za Ijes odkazivano
je 150—160 hrastova, a uz to sitne šume izdavano je 120—
150 vozova letava, pruća, i t. d.


Sadanje uredjenje brdskih šuma nije mi poznato, no


ugodnog sam uvjerenja, daje šumarenje saistimi krenulo pravim


putem i na boljak gradske obćine, ter mi je tom zgodom pri


mjetiti još, da je neobhodno nuždno, da se gr. šumaru više


povjerenja poklanja i dostojno njegov rad ocjenjuje, jer samo


tada moći će on uharno u svomu zadatku na probit gradske


obćine dielovati; željeti je to — ako već ne postoji — da uzsljedi,


jer žalibože u tom pravcu bijaše prije grbavo, o čemu bi nas


odgovori na sliedeća pitanja uvjeriti mogli: a) Od kada se


18
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 238 —


već kod grada šumari i s´ kojim uspiehom? b) Koliko se je
za to vrieme kod grada šumara promienilo i zašto? c) Što su
isti šumari uzradili i stvorili?


Odgovor na ta pitanja ostavljam onim, koje ista zanimaju.


Osim navedenog nepovoljno je dielovala na gospodarstvene
odnošaje i ta činjenica, što se čuvanje šuma povjeravalo Ijudem,
ovomu zvanju nedorastlim, koji nisu imali niti tjelesne, a još
manje duševne sposobnosti za to, budud su se namještali ljudi
za lugare, koji su pali na teret gradskoj obćini, pa da štogod
zavriede gradu — kako se to liepo mislilo — poslati su
takvi ljudi u šumu da ju čuvaju, da budu gradu od još većeg
tereta.


Ostali odnošaji tih brdskih šuma iztaknuti su jur naprvo
i veoma su slični odnošajima onih šuma u ravnici.
Zanimalo bi mnogog i sadanje gospodarstveno stanje tih
šuma.
Zaključujuć, želim svaki napredak i na polju šumskogospodarstvenom
liepoj gradskoj obćini požežkoj.


0 škodljivosti djetlića.


Poznato je, da je prof. Dr. B. Alt um još prvo 18 godina
napisao brošuru o škodljivosti djetlića, ponajpače od Picus
maior i Picus martius. Akoprem su se mnogi glasovi proti
tomu digli, da bi naime djetlić oštećivao kljucanjem i zdrava ,
ne samo bolestna stabalca, ipak Dr. Altum nije popustio u
svojem nazoru.


On je naime prije 18 godina tvrdio, da đjetlići riedka,
umješana stabalca — listače medju četinjačama i obratno —
tako izkijuju, da ista usljed toga izgube sposobnost za tehničko
drvo. Zašto djetlić baš na takova umješana i riedko se nalazeća
stabalca, akoprem su ista zdrava i nikakovih kukaca u njima
ne ima navaljuje, tumači Dr. Altum time, što vanredna boja