DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 212 —


sječama i proredjivanjima i t. d, — treba da se pokaže tendencija
cielog uredjenja, jer su sve te odredbe za-rentu i rentabilnost
gospodarenja, kao i za buduće stanje šume od mnogo
veće važnosti, nego li sva ona Ijepa načela, što ih često nalazimo
razvijati u obrazloženju takovog uredjenja o razporedu
sastojina, o financijalnom gospodarenju i t. d., dočim s druge
strane sastavljena porabna osnova ne odgovara niti najelementarnijim
zahtjevom takovog gospodarenja.


Kod načina uredjenja šuma po methodatna »Fachvferka«,
na kojim se u manje ili više izraženoj formi naša današnja
uredjenja ponajvećma osnivaju, sastavlja se, kako je poznato,
prije sječne osnove za prvo gospodarstveno razdobje t. zv.
»obća« uredjajna osnova* za cielo uredjajno doba unapred,
kojoj ima da bude uzorom i podlogom idealno razmjerje dobnih
razreda, koje se predočuje uvrštivanjem sastojina u pojedine
periode.** Taj način sastavljanja specialne porabne osnove jest
dakle dosta kompliciran i — što odmah dodati možemo —
takav, koji doista ne odgovara načelima sastojinskog gospodarenja,
jer pri tom nije sbilnjo stanje šume i pojedinih sastojina,
nego od toga posve abstrahirajuće i ponajvećma suviše šablonski
shvaćeno idealno poredanje sastojina, uzeto prvom i glavnom
podlogom za sastavak sječne osnove. Obća sječna osnova imala
bi doduše medju inimi izpuniti i tu zadaću, da prigodom uvrštivanja
sastojina u pojedina gospodarstvena razdobja obhodnje
posreduje izmedju tih obih kosećih se načela, ideala i sbiljnosti;
nu u pravilu uvažuje se prvo od tih načela mnogo više nego
potonje, pak uslied toga će se i u sječnoj osnovi, sastavljenoj
za prvo desetgodište, koja ima da služi temeljem cielog gospo


* To je u obliku skrižaljke sastavljena osnova, kojom se pojedine sastojine
(pođodjeli) dodjeljuju periodama obhodnje ili uredjajnog vremena na porabu. Greb e
zove tu osnovu „Flachenangriffsplan´, dr. Gran e r, „Binrichtungs" ili „Flaeheneinrichtungsplan",
Judeic h „Allgemeiner Hiebsplan", a Vimmenaue r „Haviptwirtschaftsplan.
** Ovdje razumjevamo pod „uvrštivanjem sastojina u periode", kako se to već
i iz razmatranja u predjašnjem poglavju (Srez IV. str.) razabrati može, uvrštivanje
odjela u periode obhodnje u smislu idealnog sječnog reda i razmjerja dobnih razreda.