DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 497 -
Najshodnije bilo bi, da se u sječinah bar na 3 rala površine ostave 2 do 3
stara šuplja hrasta ili stabla ma bilo koje mu drago vrsti drveća, gdje bi mogli
škvorci (brljci) i druge ptice svoje leglo čuvati i odhraniti. U takova šuplja drveta
nastanili bi se i veoma koristni šišmiši, gdje bi zimovali i svoje leglo izlegli.
Ovakovo skrovište pružalo bi šišmišem i drugim pticam potrebiti mir i
obstanak. Na ovo bi valjalo obzir uzeti prigodom sastavka gospodarstvene osnove.
Eeći će tko, da bi tim u šumah ostavljali prava strašila, ali neka mi se vjeruje,
da bi se i mi šumari lako mogli i na ta strašila malo po malo priu5iti,
pa što nam se sad čudnovato vidi, nebi bilo to za koje vrieme nikakovo čudovište.
To bi u mnogih predjelih više koristilo, nego sve pisanje, kako valja koristnu
zvjerad i ptice čuvati od tamanjenja. Dajte koristnoj zvjeradi i pticam
prikladno i mirno skrovište, da se može od svake prieteće pogibelji čuvati, pa
će nam braniti i polja i šume od raznih zareznika, a onda nećemo za utamanjenje
škodljivih zareznika morati trošiti ogromne svote često uz veliku muku
i bez pravoga uspjeha. J. E.


Izlcaz članova.


hrvatsko - slavonskoga šumarskoga družtva godine 1895. i doba


njihova članovanja.


I. Začastni članovi.
Bedo A lb. pl. de Kklnok, državni tajnik u minist. za poljodjelstvo, prvi podpredsjednik
zem. šumar, družtva, dopisujući član ugar. akademije znanosti
i umjetnosti; posjednik više redova, častnik franc. akademije i t. d.


Danhelovsk y Adolf, umir. ravnatelj dobara Valpovo i Dolnji Miholjac.
Beč (izabran 1881.)
D u r s t Milan, kr. državni šumarski ravnatelj, vitez reda željezne krune III. raz.
i t. d. Zagreb (izabran 1894.)
H e m p e 1 Ernst Gustav, c. kr. profesor šumarstva visoke škole za zem-


Ijotežtvo u Beču (izabran g. 1886.)
Šule k Bogoslav dr., pisac i akademik. Zagreb (izabran g. 1880.).
W e s s e 1 y Josip, c. kr. nadzornik držav. dobara i bivši ravnatelj šumarske


akademije u Mariabrunnu, Beč (izabran g. 1887.).


II. Utemeljiteljni članovi.
B a č i ć Antun, posjednik i drvotržac, Rieka (1876.).
Bombele s Marko, grof i veleposjednik, Komar (1890.).
C s e h pl. Ervin, veliki župan županije sriemske i veleposjednik, Erdud.


(1890).
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 498 —

Ceryc h E., posjednik tvornice tanina, Mitrovica (1888.).
Danhelovsk y Adolf, umir. ravnatelj dobara Valpovo i Dolnji Miholjac,
Beč (1876.).
Draškovi ć grof Josip, veleposjednik, Bisag (1891.).
Durs t Milan, kr. državni šumarski ravnatelj i t. d., Zagreb (1882.).
Edelshei m Gyula y barun Ladislav ml. veleposjednik (1891.).
Eskomptna banka, Zagreb (1885.).
Gamirše g Franjo, drvotržac i posjednik, Mitrovica (1885.).
G h y c y pl. Fana, vlastelinka Čabarska (f^ 1884.).
Ghyc y pl. Milan de Assakurt, vlastelin Čabarski i t. d. (1887.).
Giffinger i Henn, tvrdka, Vinkovci (1891.).
H e r m a n n Kristijan, veletržac, Beč (1885.).
Kaptol zagrebački, Zagreb (1885.).
Kor6skeny i pl. Vjekoslav dr., umir. profesor, Zagreb (1876.).
Komercijalna banka, Zagreb (1885.).
Komposesora t plemićke obćiue Turopolje (1890.).
Kr. šumsko ravnateljstvo, Zagreb (1895.).
Križevačka imovna obćina, Belovar (1895.).
Mailat h barunica Stefanija, vlastelinka, Miholjac dolnji (1886.).
Neuschloss i Smitt, posjednici pile na paru, Našice (1891.).
Neuberge r Srećko, veletržac, Jasenak-Rieka (1888.).
Norma n grofica Mariana, vlastelinka, Valpovo (1886.).
0 1 i V i e r i vitez Franjo, veletržac, Senj (1885.).
Ogulinska imovna obćina, Ogulin (1887.).
Otočka imovna obćina, Otočac (1886.).
0 ž e g 0 v i ć barun Ljudevit, veleposjednik i t. đ. Gušćerovac (1886.).
Pierre i Peren, tvrdka, Beč (f 1890.).
Pongrat z vitez Gustav, veleposjodnik, Zagreb (1885.).
Rogić i Vidmar, tvrdka, Senj (1885.).
R 0 s i p a 1 Fran bivši šumarnik nadbiskupije zagrebačke (f 1890.).
R 0 s i p a 1 Slavoljub, kr. držav. šumski taksator, Zagreb (1878.).
S eh a u m b urg-Lipp e vladajući knez Adolf, Virovitica (1878.).
Schlesinge r Dragutin, drvotržac, Zagreb (1889.).
Slunjska imovna obćina, Karlovac-Bakovac (1890.).
Soreti ć Ante, umir. kr. držav. šumarnik, Zagreb (1876.).
Sorger Jakov, veletržac, Osiek (1891.).
Srić a Nikola, veletržac. Novi (1891.).
Steine r Josip, veletržac, Barč (1885.).
Š i p u š Nikola, veletržac, Sisak (1885.).
Štedionica prva hrvatska, Zagreb (1889.).
Š vr i jug a Stipe, veletržac, Fužine (1876.).
Nj. prejasnost vladajući knez Albert Thurn-Taxi s (1890.).
Tvornica tanina, Županje (1890.).
Urbarska obćina Odra (1894.)
Urbarska obćina Stupnik (1894,).
Valentin I. Societe d´ import a tion de chgne, Barč (1885.).
Vranicani-Dobrinović Mane, veleposjednik, Severin (f 1891.)
V r b a n i ć Mijo, kr. zemalj. šumarski nadzornik i t. d., Zagreb (1876.).
W e i s s pl. Aleksander, veletržac, Zagreb (1884.).
Z i k m u n do vsky Ferdo, kr. odsječni savjetnik i zemalj. šum. izvjestitelj,


vitez reda Franje Josipa, Zagreb (1893.).
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 499 ~
III Podupirajući članovi.


Bla ž i ć Lujo, đrvotržac, Sisak (1885).
El z grof Dragutin, Vukovar (1876.).
Galiiu f pl. Ljudevit, Zagreb (1886.).
Imovna obćina brodska, Vinkovac (1876.).
Imovna obćina g j u r g j e v a 6 k a, Belovar (1876.).
Imovna obćina gradiška, Nova Gradiška (1876.).
Imovna obćina druga banska, Petrinja (1886.).
Imovna obćina prva banska, Glina (1876.).
Imovna obćina petrovaradinska, Mitrovica (1876.).
Jelači ć grot Gjuro, veleposjednik, Novidvori (1894.)
Kr. i slobodni grad Karlovac (1878.).
Kr. i sl 0 b odn i g r a d K 0 p r i V n i ca (1883.).
Kr. i slobodni grad Križevac (1878.).
Kr. i slobodni grad Osiek (1876.).
Kr. i slobodni grad Petrinja (1878.).
Kr. i slobodni grad Varaždin (1878.).
Kr. i slobodni grad Zagreb (1876).
P e i a č e v i ć grof Ladislav Našice (1881.)
Urbarna obćina Brezovica (1894.).
Urbarna obćina Obrež (1894.).
Urbarska imovna obćina Turopolje (1894.)
Urbarska obćina Vukovina (1895).
Urbarska obćina Mićevac (1895.).
Upravna obćina gornji Miholjac (1895.).
Vlastelinska uprava kneza Odescalkia, Ilok (1894.)
Vlastelinstvo Kutjevo (1883.).


IV. Članovi I. razreda.


Abramovi ć Nikola, šum. pristav brodske imovne obćine, Vinkovci, 1891.
Adame k Ladislav, šum. pristav otočke imovne obćine, Otočac, 1893
A g i ć pl. Oskar, šum. pristav brodske imovne obćine, Vinkovac, 1893.
Agji ć Prokop, šumar I. banske imovne obćine. Glina, 1880.
Alandse e de Napoleon, vlastelin, šumar, Sušice, 1876.
Althale r Franjo, kot. šumar, Krasno, 1887.
A n d e r k a Julijo ml., kot. šumar, Pleternica, 1889.
Anderlon Franjo, šum. vjež. II. banske imovne obćine, Dvor.
Anto š Ivan, obć. šumar, Slatina, 1882.
A r č a n i n Marko, kot. šumar otočke imovne obćine, Otočac, 1885.
A u e pl. Josip, šum. pristav križevačke imov. obćine, Belovar, 1894.


Baličević Ante, kr. žup. šum. vježbenik, Ogulin, 1895.
Baranovi ć Gjuro, obćinski šumar, Šibenik, 1888.
Bariši ć Pavao, šumar, procienitelj petrovar. imovne obćine, Mitrovica, 1876.
Barlovi ć Josip^ kr. upravitelj ratarnice, Požega, 1885.
Basar a Teodor, nadšumar I. banske imovne obćine, Glina, 1883.
Baue r Ivan, vlastel. ravnatelj. Cernik, 1887.
Baue r Vjekoslav, šum. vježbenik, Modruš, 1893.
B a y e r Gjuro, umir. vlast, nadšumar, Sisak, 1876.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 28     <-- 28 -->        PDF

/


/


— 500 —


B e c k Ivan, kot. šumar, Garešnica, 1889.
Bedeković-Komorski pl. Gjuro, vlastelin, BedekovSina, 1889
Belamari ć Šime, kot. šumar, Ludbreg. 1889.
Belj a Pravdoslav, obćinski šumar, Rab, 1881.
B e n a k Vinko, nad^umar II. banske imovne obćioe, Petrinja, 1882.
Bernstei n Adalbert, posjednik, Požega, 1890.
Berge r Asdrubal, drvotržac, Zagreb, 1885.
Biondi ć Josip, šum. vježbenik, Otočac, 1893.
Bisku p Ferdo, obć. šumar, Krapina, 1886.
Blatnica plemićka obćina, 1895.
Blaževac Vladimir, kr. žup. šum. vježbenik, Belovar, 1895.
Boellei n Koloman, nadšumar brodske imovne obćine, Kajevoselo, 1876.
Bogoevi ć Tomo, protustavnik križevačke imovae obćine, Belovar, 1876.
B 0 n n a pl. Marino, kr. žup. nadzornik, Ogulin, 1886.
Bonel Julij, vlastelinski šumar, Drenje, 1895.
Borijane c Josip, šum. pristav, gjurgjevačke imov. obćine, Belovar, 1890.
Boroši ć Andrija, kr. zem. šumar, nadzornik, Zagreb, 1891.
Brakalov Mate, šum. inspektor, Rušćuk (Bugarska), 1895.
Brnči ć Ivan , posjednik, Osiek, 1876.
Brodsk j pl. Ferdo, šum. vježbenik otočke imov. obćine, Otočac, 1894.
B r 0 s i g Ljudevit, knez. šumar, Ozalj, 1876.
B r 0 s i g Rudolf, knez. šumar, Millan, 1876.
Brosi g Slavoljub, kot. šumar ogulinske imov. obćine, Ogulin, T^SS.
B r k i ć Franjo, predsjednik I. banske imovne obćine, Glina, 1894.
Buban j Martin, trgovac, Fužine, 1891.
Buban j Vjekoslav, šum. vježbenik ogulinske imovne obćine, Ognlin, 1894.
Bunjat a Ante, šum. procienitelj, gjurgjevačke imovne obćine, Belovar, 1876.
B u n j i k Koloman, nadšumar brodske imov. obćine, Trnjani, 1876.


Čern y Ladislav, vlast, nadšumar. Kraljevce, 1891.
C e s a r i ć Gjuro, kot. šumar slunjske imov. obćine, Rakovac, 1893.
C i g a n 0 V i ć Gedeon, šum. vježbenik. Perušić, 1893.
Č 0 p Andrija, šum. pristav, Ogulin, 1894.
Czikoš vitez Stjepan, šum. pristav križevačke imovne obćine, Belovar, 1395.


Demetrovi ć Juraj, obć. šumar, Stubica, 1894.
Dea n Stjepan, gradski šumar. Dolje, 1882.
Dojkovi ć Vilim, kr. žup. šum. nadzornik, Zagreb, 1890.
D 0 n a d i n i Ivan, kot. šumar ogulinske imovae obćine, Plaški, 1883.
Drača r Vinko, kr. nadšumar, Brlog, 1883.
Dražić Juroslav, šum. vježbenik, Bribir.
Drenova c Mile, kr. nadšumar, Gospić, 1888.
Drni ć Milan, šum. vježbenik, Sisak, 1894.
D V or ž a k Rafael, obć. uprav, šumarije, Križevac, 1894.
D u m b 0 V i ć Franjo, šum. pristav II. banske imov. obćine, Dubica, 1894.
Dumengjić Adolf, kr. žup. šum. vježbenik, Požega, 1896.


Ern y Rudolf, obćinski šumar, Bribir, 1891.
Ettinge r Josip, umir. katast. nadzornik, Zagreb, 1876.


Fetvadjie v Hinko, šumar Warna, Bugarska, 1893.
Fischbac h Robert, kr. zemaljski šum.ir nadzornik i posjednik zlatnog
krsta za zasluge, Zagreb, 1882.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 501 —


Frie b Ivan, nadšumar, Čabar 1894.
Frki ć Stjepan, nadšumar slunjske imovne obeine, Kakovac, 1881.
´´ i´ksa Vaclav, šum. pristav, Koprivnica 1892.
Fiirs t Hinko, vlastelinski šumar, Sirač, 1885.
Fusi ć Franjo, šumar gjurgjevačke imov. obć., Belovar, 1893.


Gamirše k Nikola, drvotržac. Mitrovica, 1889.
Gašpara c Ante, drvotržac, Vrbanje, 1876.
Geschwin d Andreas, šum. referent, Županje, 1893.
G 8 t v e r t Andrija, vlast, šumar, Petičevci, 188.3.
Gjureković Milan, kr. žup. šum. vježbenik, Zagreb, 1895.
Groge r Fran, vlastel´nski šumar, Dobrović, 1885.
G r č e v i ć Ivan, protustavnik otnčke imovne obć., Otočac, 1889.
Grli ć Gjuro, kr. žup. šum. vježbeaik Osiek, 1893.
G r 0 s p i ć Ferdo, umir. kr. držav. nadšumar, Gofspić, 1876.
Grozdanić Milan, šum. vježbenik otočke imovne obćine, Otočac, 1895.
Grun d Hugo, kr šumarnik, Zagreb, 1876.
G r u n w a 1 d Josip, kot. obć. šumar, gornja Rieka, 1887.
Grunval d Srećko, šumar, Poganovci, 1894.
Guč i Vjekoslav, šumar, i gosp. gradski izvjestitelj, Varaždin, 1888.
G u 1 i n Josip, šumar, gradiške imov. obćine. Nova Gradiška, 1894.
Guteš a Luka, kot. šumar otočke imovne obć., Sinac, 1889.
Giirth Drugutin, kr. šum. vježbenik, Zagreb, 1895.


Haje k Bogoslav, nadšumar križevačke imovne obćine, Belovar, 1876.
Haje k Bogoslav, šum. procjenitelj gradiške imovne obć., Novagradiška, 1890.
Han konj i Stjepan, vlastelinski nadšumar, Valpovo, 1882.
Hantoš Ernst, kr. šumar. Jasenak.
Haro Rikardo, kr. šum. vježbenik, Zagreb.
Havliče k Josip, šumar petrovaradinske imovne obć.. Kupinovo, 1886.
Ha vas Josip, kr. šum. ravnatelj, Zagreb, 1895.
Hein z Gustav, kot. šumar gradiške imov. obć., Oriovac, 1886.
Helebran d Josip, vlastelinski šumar, Susek, 1880.
H e r c e 1 Adolf, nadšumar gradiške imovne obćine. Nova Gradiška, 1886.
H i e b e 1 Franjo, vi. šumar. Lokve, 1876.
Hirsc h L. L., &. Comp., drvotržac, Sisak, 1876.
Hlav a Dragutin, umir. kr. profesor Križevac, 1876.
Horače k Antun, vi. poslovodja. Gradac, 1892.
Hovork a Franjo, vlastelinski šumar, Jaska, 1891.
Hranil o vi ć pl. Andrija, šumar, Zavalje, 1886
H r a d i 1 Dragutin, šum. vježbenik gradiške imovne obćine, Novagradiška, 1895,


Iskr a Josip, trgovac, Križevac, 1885.
Ištakovi ć Blaž, šumar, pristav brodske imov. obć., Gerna, 1890.


Jakope c Josip kr. žup. šum. vježbenik, Varaždin. 1894.
Jambruši ć Milan, obć. šumar, Ludina, 1887.
Jančikovi ć Antun, gradski šumar, Požega, 1891.
Jindr a Franjo, šum. pristav, Kutjevo.


Kadernošk a Dragutin, šumar, Tompojevci, 1887.
Kadefave k Leo, šumar gjurgjevačke imov. obć,. Gola, 1893.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 502 —


K a d i ć Dragutin, umirov. šum. procjenitelj gradiške imovne obćine, Nova


Gradiška, 1882.
K a d 1 e č e k Ivan, kr. žup. šum. nadzornik, Vukovar, 1887.
Kafk a Dragutin, vlastel. šum. pristav, Čerević, 1887.
K a r a k a š Bogomir, dipl, šumar assistent, Križevac, 1893.
K e r n Ante, kot. šumar ogulinske imovne obćine, Modruš, 1887.
Ker6sk6n y pl. Šandor, obć. šumar. Čabar, 1882.
Kiselja k Josip, kot. šumar križevacke imovne obćine, Sv. Ivan Žabno.
Knobloc h Pavao, obć. šumar, Karlovac, 1876.
Ko eh Dragutin vi. šumarnik Vočin, 1894.
Koča Gjuro, šumarski procjenitelj brodske imovne obćine, Vinkovci, 1881.
Kopri ć Andrija, kr. vlad. šum. pristav, Zagreb, 1890.
Kora b Ante, vlast, šumarnik, Vukovar, 1881.
Koriti ć Oto, kot. šumar, Kutjevo, 1893. ,
Koritinja urb. obćina 1895.
K 0 s 0 V i ć Bogoslav. šum. protustavnik slunjske imovne obćine, Rakovac, 1893.
K 0 š ć e c Nikola, providnik Maksimir, (Zagreb), 1876.
Kova č in a Matej, šum. pristav križevacke imovne obć., Čazma, 1887.
Koni g Ivan, obć. šumar, Dugoselo, 1884.
K 0 z a r a c Josip, kr. nadšumar, Vinkovci, 1884.
Kozja k Slavoljub, kr. žup. šum. nadzornik, Osiek, 1884.
Krajnya k Ivan, kr. šumar, Begovorazdolje, 1894.
Kraljevi ć pl. Ladislav, kr. žup. šum. nadzornik, Varaždin, 1881.
Kranj c Božidar, ob šumar. Semeljci, 1887.
K r e u t z Josip, vlastelinski šumarnik, Brod na Kupi, 1876.
Kriškovi ć Mijo, kot. šumar ogulinske imov. obć., Brinj, 1884.
Kuhink a Josip, vi. šumar, Delnice, 1876.
K u 1 m e r grof Miroslav, veleposjednik. Šestine, 1882.
Kun z August, obć. šumar, Pisarovina, 1888.
K u z m a Julijo, kr. šumarnik, Zagreb, 1885.
K r a m e r, riečićki vlastelin, Karlovac, 1894.


L a c h Gustav, kot. šumar gjurgjevačke imov. obć., Gjurgjevac, 1886.
Laje r pl. Šandor, šum. pristav, Sv. Ivan Žabno, 1886.
Laksa r Dragutin, nadšumar gjurgjevačke imov. obćine, Belovar, 1876.
Lasma n Dragutin, šumarski procienitelj ogulinske imov. obć., Ogulin, 1886.
Lepuši ć Mirko, kot. šumar ogulinske imov. obć., Perušić, 1881.
Lončarevi ć Andrija, šum. pristav brodske imov. obćine, Rajevoselo, 1891.
Lončari ć Josip, akcesista ogulinske imovne obćine, Ogulin, 1894.
L 0 n č a r i ć Vinko, obćinski šumar, Delnice, 1880.
Ljubinkovi ć Radivoj, šumar, pristav petrov. imov. obćine. Kupinovo, 1886.


Magjarevi ć Ivan, umir. kr. šumarnik, Zagreb, 1884.
M a j e r Mirko, šumarski vježbenik imov. obćine, Sv. Ivan Žabno, 1894.
M a j n a r i ć Josip, kot. šumar. Čavle, 1890.
M a j s a t z Viktor, drvotržac, Mitrovica, 1879.
Makši ć Ratislav, vlastel. šum. pristav, Valpovo, 1893.
M a 1 n a r Josip, vlastelinski šumar, Police, 1887.
M a 1 i n Virgil, kot. šumar,^Rača, 1876.
Mar k Ante, kot. šumar, Čazma, 1888.
Mar kos Dragutin,´veleposjednik, Budjanovci, 1888.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 503 —


M ar k u li n Ivan, akcesista II. banske imovne obćine, Petrinja, 1895.
Martinovi ć Adolf, vlastelinski šumarnik, Erdevik, 1880.
Masle k Mile, kr. nadšuraar, Kaić, 1887.
Matizovi ć Dragutin, šum. pristav slunjske imov. obćine, Rakovac, 1894.
Mihalči ć Nikola, kr. nadšumar, Jasenovac, 1887.
Mihalovi ć pl. Dragutin, veleposjednik, Zagreb, 1891.
M i hale vic z Mijo, vlastelinski šumarnik, Kutjevo, 1895.
Mirkovi ć Milan, obć. šumar, Sv. Ivan Žakno, 1886.
M1 i n a r i ć Elzear, kot. šumar gjurgjevačke imov. obć., Belovar, 188.3.
Moćna j Dragutin, šum. pristav petrovaradinske imov. obćine, Mitrovica, 1888.
Moćan Matija, šum. pristav gjurgjevačke imov. obćine, Rikovica, 1888.
Mravu nac Petar, akcesista I. banske imov. obćine, Glina, 1894.
M ti 11 e r Antun, vlastelinski nadšumar, Suhopolje, 1885.
Miille r Vilim, vlastel. šumar, nadzornik, Virovitica, 1885.


Nag y Vinko, kr. nadšumar, Budimpešta, 1891.
N a n i c i n i Dragutin, vlastelinski nadšumar, Djakovo, 1880.
N a v a r a Antun, obć. šumar, Virovitica, 1882.
N e m 6 i ć pl. Slavoljub, šumarnik, Vmkovci, 1870.
Novakovi ć Jefrem, kr. srbski profesor šumarstva, Biograd, 1882.
Nyitra y Otto, kr. šum. vježbenit, Jasenak, 1894.


Obradovi ć Milan, kr. srpski činovnik, Biograd, 1888.
Odži ć Ivan, obć. šumar, Irig, 1884.
0 g r i z 0 V i ć Gedeon, šum. pristav, Klasnić, 1893.


Padežani n Jovan, bosanski šumar, Visoko, 1886.
Parta š Ivan, kr. profesor šumarstva, Križevac, 1884.
P a t z a k Antun, mjernik brodske imov. obćine, Vinkovci, 1878.
Pančof f Vasilj, šumar, Kjustendil (Bugarska), 1893.
Panteli ć Gavro, umir. šumar gradiške imovne obćine, Tovarnik, 1879.
Peiči ć Obrad, šumar, Klenak, 1890.
Per e Vilim, kr. šumar, gor. Kosinj, 1895.
Peiči ć pl. Viktor, šum. vježbenik gradiške imovne obćine, Oriovac, 1895.
Peksider Gustav, kr. ravnatelj gospod. šum. učilišta Križevci.
Per e Aleksander, nadšumar otočke imov. obć., Otočac, 1878.
P e t r 0 V i ć Lazo, kot. šumar petrovaradinske imov. obć., Morović, 1887.
Pfiste r Josip, mjernik, Zagreb, 1893.
Ples a Nikola, kr. šumarski vježbenik, Gospić, 1894.
P 0 p 0 V i ć Dušan, kot. šumar petrovaradinske imovue obćine, Surčin, 1886.
P 0 1 a č e k Dragutin, kr. šumar, Novi.
P r 0 k i ć Makso, šumarnik petrovaradinske imov. obćine, Mitrovica, 1876.
Pu k Mirko, kr. žup. šumar, nadzornik, Gospić, 1882.
Puljevi ć Petar, kr. žup. šum. vježbenik, Zagreb, 1895.


Račk i Vatroslav, kr. zemaljski šumar, nadzornik, Zagreb, 1876.
Radoševi ć Mijo, šumarnik, Zagreb, 1876.
Radoševi ć Mijo, drvotržac. Lokve, 1885.
R a y m a n Stjepan, šum. vježbenik otočke imovne obćine, Otočac, 1893.
R e n u e r Ante, kot. šumar II. banske imovne obćine, Dubica, 1886.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 504 —


R e s z Antun, obć. šumar, Samobor, 1887.
R 1 i; č i c a uibarska občina. 1895.
Ringe l Gustav, vlastel. šumar, Ruševo, 1895.
Rogovi ć Ante, drvotržac, Ogulin, 1893.
Rosmanit h Albert, kr. nadšumar, Senj, 1886.
Rozgonj i Stjepan, vlastel. šumar, Harkanovci, 1893.
Rukavin a Josip, šum. vježbenik ogulinske imovne obćioe, Modruš, 1894.
Rukavin a pl. Juraj, šum. vježbenik, Perušić, 1893.
Rukavin a pl. Rudolf, šumar imov. obćine, Gjurgjevac, 1894.
R u ž i č k a August, kr. nadšumar, Zagreb, 1878.


S a h e r Josip, vlastelinski šumar, Valpovo, 1876,
S c h r e m s Stjepan, vlastelinski nadšumar, Crnac, 1894.
Seve r Dionis, šumar, pristav križevačke imovne obćine, Belovar, 1883.
S i m 0 n 0 V i ć Nikola, protustavnik petrov. imov. obćine, Mitrovica, 1886.
Slap ni čar Edo, šum. procjenitelj križevačke imovne obćine, Belovar, 1876.
S1 a n e c Franjo, vlastelinski šumar, Pakrac, 1876.
Solari ć Ferdo, šum. pristav, Gjulaves, 1893.
Stankovi ć Veljko, kot. šumar II. banske imov. obćine, Mečenčane, 1885.
Stiasn y Demeter, vlastelinski šumar, Našice, 1884.
Stipanovi ć Fran, vlastelinski šumar, Pleternica, 1887.
S t u b 1 i ć Vjekoslav, šumar, Vališselo, 1893.
Sutli ć Slavko, šum. vježbenik ogulinske imovne obćine, Ogulin, 1893.
Szentgy6rg y pl. Ljudevit, obć. šumar, Jaska, 1888.


Šeringe r Ante, obć. šumar, Vel. Gorica, 1887.
Šimunovi ć Slavoljub, šum. pristav, Grubišnopolje, 1895.
Šipe k Leon, kr. rač. revident, Zagreb, 1894.
Škori ć Milan, šumarski pristav, Mitrovica, 1893.
Š m i d i n g e r Josip, kr. župan, šumar, nadzornik, Požega, 1876.
Šmidinge r Rikardo, kot. šumar, Vrbovec, 1893.
Š t r i g a pl. Miladin, kr. drž. nadšumar, Ravnagora.
Šumanovi ć Milutin, kot. šumar brodske imovne obćine, Vinkovci, 1889.


Tekli ć Slavoljub, kotarski šumar. Zlatar, 1888.
Tol g Vilim, kr. nadšumar. Nova Gradiška, 1887.
Tomljenovi ć Luka, posjednik, Vinkovci, 1880.
Troppe r Ivan, nadšumar brodske imovne obćine, Vinkovci, 1886.
T r 6 t z e r Dragutin, vlastel. nadšumar, Zagreb, 1880.
Tuffe k Vatroslav, vlastel. šumar, Gregurovac, 1888.
T u r k 0 V i ć Ernst, vlastelinski šumar, Kučanci, 1886.
Ttik6r y pl. Alois, veleposjednik, Daruvar, 1889.
T V r z n i k Franjo, kr. nadšumar, Zagreb, 1894.


Ugrenovi ć Aleksander, protustavnik II. banske imov. obćine, Petrinja, 1881.
Ulric h Dragutin, vlastelinski šumar. Gradac, 1887.
Unge r Aleksander, šumar pl. komposesorata Turopolje, Velika Gorica, 1889.
Urba n Franjo, vlastelinski šumar, Dolnji Miholjac, 1893.
Vac Gašo, kotarski šumar, Dolnji Miholjac, 1889.
Viđal e Jaromir, šumar brodske imovne obćine. Otok, 1892.
Vi z ja k Stjepan, vlastelinski šumar, Odra, 1885.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 505 V1
a h 0 V i ć Ilija, kot. šumar brodske imovne obćine, Trnjani, 1887.
Vorkapi ć Lazar, slušatelj šumarstva, Križevac, 1893.
V r a n i č a r Julijo, kr. žup. šumar, nadzornik, Gospić, 1884.
Všetečk a Vojtjeh, vlastel. šumar. Cerje, 1876,
V u 6 k 0 V i ć Svetozar, šum. vježbenik ogulinske imovne obćine, Brinj, 1894.
Vuković Petar, kr. šumar, Ivanovoselo, 1895.


W e i n e r Milan, vlastelinski šumar, Buče, 1886.
"VVithe Dragutin, šumar, pristav gjurgjev. imov. obćine, Pitomaca, 1891.


Zavrašća n Ivan, šum. pristav, Petrinja 1893.
Zobundjij a Mijo, nadšumar ogulinske imovne obćine, Ogulin, 1876.


Ž e r d i k Lambert, vlastelinski šumar, Dolnji Miboljac, 1889.
Žibra t Milan, kotarski šumar, Ivanec, 1889.


V. Članovi II. razreda.
Imovna obćina brodska, Vinkovci.


Šumarija br. 1. Trnjani. Šnmarija br. 2. Cerna.
Benaković Mato, 1878.


Akšamović Josip, 1895.


Blaževac Grga, 1890.


Ananić Maksim. 1889.


Crepić Albert, 1889.


Benić Filip, 1886.


Janković Joso, 1892.


Benić Josip, 1889.


Kopić Mijo, 1876.


Benić Mato, 1889.


Mijaković Gjuro, 1888.


Beraković Simo, 1888.


Mikinac Martin 1890.


Brkić Bartol, 1886.


Milinković Ivan, 1887.


Borevković Marijan, 1890.


Mirković Franjo, 1891.


Dorić Josip, 1890.


Popović Joso, 1887.


Dorić Petar, 1878.


Rakitić Joso, 1876.


Drćelić Gjuro, 1886.


Stivanicević Gjuro, 1885.


Filajdić Stjepan, 1890.


Tomljenović Tade, 1885.


Ižaković Roko, 1891.


Verić Alda, 1890.


Katičić Ivan, 1895.


Zubović Antun, 1891.


Kladarić Marijan, 1876.


Županić Franjo, 1889.


Knežević Simo, 1890.


Žaborović Ivan, 1894.


Kovačić Petar, 1876.


Živković Martin, 1889.


Lović Grga, 1892.
Lović Mijo, 1890.
Nedeljković Žiga, 1895. Šamarija br. 3. Vinkovci.
Petrović Adam, 1886.


Benaković Vinko, 1894.


Plaščević Antun, 1891.


Čordašić Ivan, 1876.


Stanić Franjo, 1878.


Didović Stjepan, 1890.


Sudić Marko, 1886.


Divić Josip, 1890.


Tvrdojević Ivan, 1868.


Dretvić Marijan, 1890.


Varnica Luka, 1895.


Jarić Štipan, 1895.


Vrbljančević Franjo, 1878.


Jovanovae Luka, 1890.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 506


Jovanović Stojan, 1890.
Ištaković Stjepan, 1889.
Kovačić AntUD, 1876.
Kopić Marijan, 1885.
Marković Pavao, 1891.
Matinac Adam, 1890.
Mirković Franjo, 1891.
Petričević Simo, 1885.
Šajnović Nikola, 1890.
Šneberger Josip, 1889.
Stivaničević Mato, 1890.
Suvaničević Štipa, 1890.
Stivaničević Stjepan, 1885.
Švabić Petar, 1876.
Vladisavljević Luka, 1894.
Vrgoč Petar, 1890.
Zikmundovac Gjuro, 1895.


Šamarija br. 4. Rajevoselo.


Aleksić Antun, 1895.
Antolović Donat, 1891.
Antolović Ivan, 1891.
Bubalović Marko, 1894.
Jovanovac Imra, 1895.
ilfatasović Antun, 1895.
Mirković Šimo. 1895.
Poletilović Donat, 1895.


Strepački Leopold, 1890.
Šeštić Vinko, 1891.
Stančić Marijan, 1891.
Šuvić Mato, 1891.
Tucaković Marko, 1891.
Vincetić Blaž, 1876.


Šumarija br. 5. Otok.


Čordašić Andrija, 1895.
Benaković Martin, 1889,
Blaževac Ivan, 1891.
Dekanić Luka, 1892.
Dugalić Ilija, 1895.
Filić Marko. 1890.
Filipović Luka 1895.
Grgić Živko, 1890.
Janković Jozo, 1892.
Jakobovac Šime 1895.
Kladarić Martin, 1890.
Kurjaković Petar, 1891.
Kuzmanović Gjuro, 1891.
Leović Ivan, 1890.
Mikinac Marko, 1891.
Parašilović Andrija, 1889.
Simić Pavao, 1889.
Vuičić Marijan, 1895.


Imovna obćina petrovaradinska, Mitrovica.


Šumarija Kupinovo.


Belinac Pavao, 1888.
Gasrić Uroš, 1888.
Grozdanić Manojlo, 1888.
Havela Gjoko, 1894.
Kovačević Živan, 1894.
Miličević Pavao, 1888.
Ostoić Mita, 1894.
Skakavac Lazar, 1886,


Stanojević Milan, 1888.


Vasić Jelicia, 1888.
Veljkov Rado, 1890.


Šumarija Klenak.


Antonijević Stevan, 1885.
Jeftić Radovan, 1895.
Lajtmanović Matija, 1895.
Mašić Mladen, 1895.
Matić Živko, 1895.


Miljašević Stevan, 1896.
Popović Živan, 1895.
Radmanović Vaso, 1895.
Veselinović Pavao, 1895.
Vojnović Gavro, 1895.
Vicić Paškal, 1895.


Šumarija Surčin.


Banovčanin Aksent, 1888.
Delić Dimitrija, 1888.
Jovanović Ilija, 1892.
Mavrenović Vojin, 1888.
Plavić Stevan, 1888
Stojanov Ljubomir, 1892.
Šuvaković Uroš, 1892.


Šumarija Morović.


Adamović Stevan, 1890.
Budimirović Vaso, 1890.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 507 —


Ferada Bartolomej, 1894.
Ilijić DaiDjan, 1890.
Kovačević Ćiro, 1890.
Kuzminac Jovan, 1890.
LJubišić Živko, 1894,
Lozjanin Miloš, 1804.
Martinković Martin, 1890.
Milković Gjuro, 1894.


Opšić Jovan, 1890.
Rebić Uroš, 1890.
Relić Živko, 1889.
Sekandek Jovan, 1894.
Simeunović Jakeb, 1890.
Spajić Svetin, 1890.
Stojaković Živko, 1894.
Šojić Milan, 1894.


Imovna obćina gradiška, Nova Gradiška.


Šumarija Oriovac.


Benić Tadija, 1894.
Benković Vinko, 1894.
Čeović Filip, 1894,
Dukić Mijo, 1894.
Dragnić Teodor, 1894.
Grabrić Stjepan, 1894.
Ivanagić Nikola, 1894.
Jozlć Ilija, 1894.
Lagotić Simeon, 1894.
Novoselac Antun, 1894.
Pavletić Jovo, 1894.
Pustaić Josip, 1894.


Šnmarija Novska.


Grgić Antun, 1894.
Jager Jovo, 1894.
Kocian Petar, 1894.
Kraljevac Ivo, 1894.
Krlić Petar, 1879.
Lukić Laco, 1894.
Matiašević Antun, 1894.
Pradanović Jovo, 1894.


Proštenik Nikola, 1894.
Todorović Vaso, 1894.


Šumarija Novagrađiška.


Andrašić Vinko, 1894.
Blaživić Antun, 1894.
Draguić Teodor, 1894.
Elbetović Mijo, 1894.
Franić Josip, 1884.
Junašević Martin, 1894.
Jelenčić Linart, 1894.
Lalić Mijo, 1894.
Kovačević Bozo, 1894.
Marjanovid Blaž, 1894.
Mandić David, 1894.
Margaletić Mijo, 1894.
Mikojević Nikola, 1894.
Pirizović Antun, 1894.
Posavčević Žiga, 1894.


Strinavić Vinko, 1894.
Šagovčič Gjuro, 1894.
Vukelić Andrija, 1894.
Vukičević Jovo, 1894.
Trifunović Ostoja, 1894.
Živković Ignacia, 1894.


Imovna obćina gjurgjevačka, Belovar.


Šumarija br. 1. Novigradska.


Jakopović Stjepan, 1886.
Križevčan Franjo, 1891.
Lukač Bolto, 1895.
Sekulić Nikola, 1895.
Šalavari Lovro, 1895,


Šumarija br. 3. Raca.


Ivorek Stevan, 1894.
Kaladjija Marko. 1889.
Komlenac Stevo, 1894.
Lukčić Josip, 1894Paravina
Gjuro, 1894.


Popović Stevo, 1894.
Škrbina Andro, 1894.
Verunćić Nikola, 1894.


Šumarija br. 3. Grubišnopolje.


Bezprska Fran, 1894.
Cubelić Steve, 1894.
Gjukić Lazo, 1894.
Zdjidović Stevo, 1894.
Popara Košta, 1894.
Radaković Mato, 1894.
Vuić Stevo, 1894.
Vužar Mijo, 1894.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 508 —


Šumarija br. 4. Gjnrgjevac.


Bazianac Gjuro, 1887.
Bosanac Mijo, 1894.


Šumarija br. 5. Belo var.


Bazić Mijo, 1892.
Gaćeša Andro, 1889.
Haauzin Filip, 1893.
Kudumil Ignjat, 1892.
Kraljić Filip, 1892.
Kraljić Ivan, 1892.
Mikulin Filip, 1889.
Tandarić Gjuro, 1892.


Šumarija br. 6. Koprivnica.


Betlehem Gjuro, 1887.
Jaić Jovo, 1891.
Matijašević Niko, 1888.


Popović Gjuro, 1888.
Radotović Velimir, 1894.
Renac Mile, 1890.
Sabolović Franjo, 1894.
Slukić Marko, 1888.
Stakić Lazo, 1894Vuićić
Mirko, 1887.


Šamarija br. 7. Gola.


Kračić Stjepan, 1893.
Paraga Martin, 1893.


Šumarija br. 8. Pitomaca.


Brkić Stjepan, 1895.
Ferega Mato, 1895.
Grahovac Jakob, 1895.
Siladić Pavao, 1895.
Vedriš Franjo, 1895.


Imovna obćina križevačka, Belovar.


Šrmarija br. 1. Čazma.


Blažinić Franjo, 1894.
Paraga Mikšo, 1886.
Rac Martin, 1884.
Rac Ferdo, 1894.
Rakoš Mirko, 1889.
Rotković Mijo, 1890.
Stojčević Tomasija, 1888.
Šepek Franjo, 1884.


Šumarija br. 3. Sv. Ivan Žabno.


Agjaga Andrija, 1894.
Bubnjar Petar, 1893.
Čoporda Petar, 1882.
Domitrović Stjepan, 1884.
Goranović Rade, 1890,
Jakšinić Josip, 1894.
Kirin Franjo, 1891.
Marković Jandro 1895.
Predavec Mato, 1884.
Rebelić Gjuro, 1890.
Šokač pl. Martin, 1894.
Toljević Martin, 1882.
Varenika Milan, 1895.


Šumarija br. 3. Garešniea.


Dončević Josip, 1894.
Ferenčaković Mato, 1890,


Humljan Miško, 1888.
Knežević Aleksa, 1891.
Komugović Štefan, 1891.
Kovačević Mile, 1895.
Mrazović Franjo, 1876.
Trputac Josip, 1889.
Tumbaš Stevo, 1894.


Šumarija br. i. Belovar


Gvetković Ilija, 1891..
Plečas Mikola, 1891.
Predragović Tomo, 1891.
Steković Mićo, 1891.


Šumarija br. 5 Ivauska.


Cetina Mato, 1894.
Filipović Franjo, 1884
Kustrić Ciro, 1890.
Šćrbacić Gjuro, 1894.
Veselski Josip, 1894.
Vuković Stevo, 1894.


Šumarija br. 6. Kloštar Ivanić.


Karašić Tomo, 1882.
Kelin Stevan, 1892.
Koščević Jandro, 1894.
Sivec Mirko. 1894.
Tremac Miško, 1894.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 37     <-- 37 -->        PDF

509


Imovna obćina otočka, Otočac


Šamarija br. 1. Otočac. Šamarija br. 4. Korenica.


Bobić Košta, 1891.
Budisavljević Mile, 1894.
Budisavljevid Nikola, 1888.
Brajković Ivan, 1885.
Grozdanić Stanko, 1885.
Jurković Joso, 1888.
Lukšić Petar, 1885.
Miškulin Ivan, 1895.
Rukavina Petar, 1885.
Šimunić Petar, 1888.
Tomić Ilija, 1884.
Zubović Milan, 1889.


Šumarija br. 3. Pernšić.


Bogdanić Josip, 1892.
Bobić Nikola, 1889.
Delač Jure, 1888.
Hečimović Mato, 1886.
Klobučar Josip, 1894.
Lemić Lovro, 1889.
Murgić Franjo, 1894


Plesa Tomo, 1892.
Rogić Šimo, 1894
Radošević Ivan, 1888.
Starčević Tomo, 1891.
Starčević Ivan, 1891.
Vidmar Filip, 1884.


Šamarija br. 3. Sinac.


Begović Nikola, 1888.


Čačić Ivan, 1894.


Ilić Nikola, 1888.


Jerković Ivan, 1894.


Ostoić Mate, 1889.


Nikšić Andrija, 1886.


Pejnović Mićo, 1894.


Šimatović Antun, 1893.


Božanić Stanko 1885.
Božićković Rade, 1886,
Delić Dane, 1894.
Dmitrašinović Stanko, 1892.
Drakulić Stojan, 1894.
Dubravčić Ivan 1888.
Kovačević Bude, 1894.
Oršanić Dane, 1889.
Pribić Arsen, 1887.
Sever Bude, 1894.
Šimunić Nikola, 1894.


Šumarija br. 5. Krasno.


Anić Ilija, 188.
Devčić Karlo, 1885.
Klobučar Petar, 1^
Kostelac Petar, 1892.
Pešun Mate, 1894.
Plesa Andrija, 1890.
Rončević Adam, 1893.
Samaržija Mato, 1887.
Skenžić Tomo, 1885.
Starčević Luka, 1884.
Stojanović Stevan, 2889.
Vidmar Tomo, 1893.


Šumarija br. 6. Zavalje.


Bobić Dmitar, 1894.


Čučak Daue, 1880.
Dujmović Joso, 1894.


Dujmović Nikola, 1895.


Kovačić Petar, 1894.


Marjanović Antun, 1894.


Šimić Nikola, 1894.


Vuksan Obrad, 1894.


Imovna obćina ogulinska, Ogulin.


Šumarija br. 1. Ogulin.


Ivković Vaja, 1887.
Mamula Gjoko, 1887.
Mirić Košta, 1894.
Mirić Petar, 1887.
Sabljak Ivan, 1894.
Vignjević Milanko, 1894.


Šumarija br. 3. Plaški.


Botić Jovo, 1884.
Dokmanović Mića, 1889.
Dokmanović Rade, 1894.
Grba Joso, 1888.
Kosanović Vladimir, 1894.
Latas Stevan, 1894.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 38     <-- 38 -->        PDF

510


Milković Milovan, 1894. Trboević Todor, 1888.
Pavlicić Dane, 1894. Vučetić Stjepan, 1888.
Rubčić Jozo, 1891. Vuković Petar, 1888.
Šuraonja Mladen, 1894.


Šumarija br. 3. Brinj.


Butorac Pavao, 1889.
Draženović M., 1892.
Domić Joso, 1894.
Novačić Marko, 1894.
Linarić Ivan, 1894.
Maričić Mane, 1885.
Medarić D., 1894.
Padjen Mate, 1894.
Prpić P., 1892.
Rajačić M., 1892.
Sertić Mato, 1894.
Spehar M., 1892.
Šojat Mato, 1894.
Špreic Ivan, 1892.


Šumarija Mođruš.


Polovina Simo, 1894.
Sabljak Joso, 1894.
Sabljak Marko, 1894.


Šumarija br. 4. Rakovica.


Bosnić Simo, 1888.
Hodak Jure, 1889.
Kalember Dane, 1889.
Kolić Dane, 1894.
Kosanović Miloš, 1889.
Krizmanić Jure, 1889.
Momčilović Aleksa, 1889.
Padjen Mile, 1894.
Zec Mihajlo, 1894


Imovna obćina I. banska. Glina.


Banjanac Josip, 1885.


Bieloš Rade, 1888.
Bulat Mile, 1888.
Janjanin Vujo, 1894.
Korkut Damjan, 1887.
Kozić Vasilj, 1886.
Manojlović Marko, 1886.
Marić Nikola, 1886.
Mrkobrad Sava, 1887.
Ostoić Petar, 1894.
Pavlović Nikola, 1887.
Pavlović Pane, 1895.


Podunavac Petar, 1894.
Popović Simo, 1885.
Rajak Mile, 1895.
Radujković Jovo, 1889.
Resanović Nikola, 1894.
Simić Jakov, 1892.
Skrljac Pavo, 1887.
Stanoević Pavo, 1886.
Vujaklija Adam, 1894.
Vuić Mijo, 1893.
Vuksan Pavao, 1890.
Zagorac Josip, 1885.


Imovna obćina II. banska, Petrinja.


Šumarija Dubica.


Antolić Pavao, 1894.
Dojčinović Bogdan, l891.
Košutić Savo, 1891.
Lazić Mihajlo, 1893.
Mladjenović Dimitar, 189 i
Pajagić Marko, 1894.
Perenčević Pavao, 1894.
Šimić Nikola, 1891.
Svrabić Prokop, 1893.
Vučetić Stevo, 1891.


Šumarija Dvor.


Andasura Simo, 1894.
Boroević Pavo, 1892.
Biagoja Joka, 1884.
Branković Jovo, 1893.
Jugović Bogdan, 1894.
Karavidić Jovo, 1894.
Lončarević Mojo, 1894.
Lotina Gligo, 1894.
Nenadić Rade, 1894.
Orlović Petar, 1892.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 511


Pribičević Milić, 1894. Marić Mato, 1893.
Rajšić Gjuro, 1894. Plavljanić Nikola, 1894.
Zuber Adam, 1892. Marković Štefo, 1894.
Zuber Jovo, 1893. Maglić Janko, 1895.
Pejaković Gjuro, 1894.
Šumarija Mečenčani. Perenčević Gligo, 1894.
Relac Stojan, 1894.


Boroević Gjuro, 1894.


Selanac Ivan, 1894.


Dabić Teodor, 1894.


Velebit Matija, 1894.


Deanović Jovo, 1884.
Kordić Mojo, 1891.


Slunjska imovna občina.


Šumarija Rakovac. Šumarija Vališselo.


Dojčinović Bozo, 1895. Cindrić Nikola Šaban, 1895.
Čotra Nikola, 1895. Cindrić Nikola, 1895.
Jakšić Mijo, 1895. Brajdić Jure, 1895.
Kokir Milić, 1895. Mišković Simo, 1895.
Ćakić Petar, 1895. Novaković Mihajlo, 1895.
Mihajlović Mile, 1895. Paulić Pave, 1895.
Paić Pave, 1895. Tadić Gligorije, 1895.
Perić Ilija, 1895.
Raić Miloš, 1895.
Rogić Janko, 1895.


Kot. šumarija Stubica doinja.


Bartol Janko, 1891. Petolaš Janko, 1891.
Boe Andro, 1894. Pučko Martin, 1894.
Bogdan Juraj, 1891. Pustajec Stjepan, 1891.
Čuturaš Stjepan, 1891. Šoštarić Roko, 1891.
Gjurin Nikola, 1894. Šklin Stjepan, 1894.
Mustač Mato, 1891. Škripalj Valent, 1894.
Ozinec Josip, 1891. Vori Benko, 1894.
Pakelj Janko, 1891. Zagmeštar Mijo, 1891,
Poljak Nikola, 1891. Zagmeštar Petar, 1894.


Kot. šumarija Vinodol.


Brnjac Josip, 1895. Miharija Jakov, 1895.
Crnić Mirko, 1895. Prpić Marko, 1895.
Jeličie Jakov, 1895. Pavlić Ivan, 1895.


Mavrić Juraj, 1895. Radetić Petar, 1895.
Kombol Juraj, 1895. Vlastelić Ivan, 1895.


Kot. šumarija Čavle.


Barač Juraj, 1895. Srića Josip, 1895.
Radetić Josip, 1895. Togunjac Tomo, 1895.
Radetić Antun, 1895.
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 512 -


Kr. državne šumarije.


Kr. šamai´ija gor. Kosinj. Lukačević Ivan, 1886.
Makarević Ivan, 1895.


Dugandžija Nikola, 1895.


Papučić Vaso, 1889.


Šakić Miladin, 1895.


Turković Joso, 1886.


Župan Adolf, 1895.


Kr. šumarija Novagradiška.


Kr. šumarija Sokolovac.


Matanović Stjepan, 1885.
Sturlić Franjo, 1886. Brnica Milutin, 1891.
Vasić Glišo, 1887. Delosta Antun, 1891.
Kržak Stjepan, 1886.
Kr. šumarija Lipovljani. Rakić Adam, 1891.


Junaci Andrija, 1893.
Kovačević Košta, 1886.


Kod različitih šum. ureda.


Banić Josip, Lešće, 1879. Malčić Vatroslav, Kutjevo, 1888.
Bedeković Miko, Mičevac, 1894. Maletić Tošo, Grgetek, 1891.
Borčević Ivan, Kutjevo, 1888. Mološevac Antun, Levanjska Varoš,
Bošnjaković Gjuro, Osiek, 1888. 1891.
Cippiko Ivan, Brač, 1894. Matijević Stjepan, Novska, 1888.
Čurćić Petar, Petrinja, 1885. Medved Gjuro, Pokupsko, 1890.
Damjanović Marko, Slobodna vlast, 1895. Mikavić Joso, Novobrdo, 1894,
Diklić Arso, Ledenik, 1887. Painić Ivan, Varažd. Toplice, 1889.
Dušanek Jozo, Koska, 1893. PavleCek Ivan, Deprim, 1894.
Dvorneković Tomo, Okuja 1894. Pavlin Ludvig, Lividraga, 1894.
Feigl BI., Zagreb, 1894. Rogić Martin, Sv. Juraj, 1884.
Gu6ić Benko, Topolje, 1895. Rožić Alois, Kravarska, 1894.
Gutwald Vjekoslav, Odra, 1894. Sušić Jakob, Brezovica, 1895.
Hcelec Tomo, Obrež, 1894. Tatalović D., Čabar, 1893.
Josipović Pavao, Semeljce, 1893. Uljčić Juraj, Kastva, 1889.
Komljenović Ačim, Zrinj, 1893. Veljkov Ivan, Sriem. Karlovci, 1889.
Lipovac Blaž, Čabar, 1878. Vuković Imbro, Prečec, 1895.
Lukić Mato, Semeljci, 1893. Zakarija Stjepan, Čavle, 1891.
Ljevačić Andrija, kr. lugar, Plesno, 1895. Zagorac Franjo, Hudibitek, 1895.
Majdak Joso, Petina, 1894. Zlunko Mato, Leskovac, 1895.


Predbrojnici-


C. kr. namjestničtvo kraljevine Dalmacije, Zadar.
Brodska imovna obćina, Vinkovce.
Kr. gosp. i šumarsko učilište, Križevac.
Trgovačka komora, Zagreb.
Šumarski ured vlastelinstva Kutjevo u Kutjevu.
Kr. šumsko ravnateljstvo, Zagreb, za područne šumarije (17 kom. Š. 1.)
Kr. nadšumarski ured, Vinkovci, Za područne šumarije (10 kom. Š. 1.).
Kr. šumski ured, Otočac, za područne šumarije (10 kom. Š. L).
Šumska uprava vlastelinstva cab unskog, Cabuna.
Vasi l P. Vltchef , učitelj zemljodjelskog učilišta, Plevna, Bugarska.