DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1895 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 494 —
Ova knjiga uz nacrte sačinjava elaborat radnje, na temelju kojemu se
provadja dalnji postupak oblasti. Eazumieva se samo po sebi, da se ovakova
radnja i izmjera točno provesti ima, jer se ovakova radnja preizpitati može
po vještacih i jer ista služi za oblastni, a eventualno i za sudbeni postupak.


b) Postupak političke oblasti.


Na temelju predloženog operata odredjuje polit, oblast prve molbe, a to
je kotar, oblast, očevid na samom mjestu.
Cielo uredovanje osniva se na temelju gore spomenutih naredaba kr. zemaljske
vlade.
Sastavitelj elaborata — u našem slučaju šumar — mora biti tumačem
svega.


U glavnom odvisi rasprava od toga, kako se okupantu (seljaku) cielo
stanje stvari predoči i raztumači. — Stoga valja biti kod razprave oprezan,
te neoborivimi dokazali okupantu dokazati, da je urb. obćina vlastnik. Osobito
rad uvažava seljak, ako mu se kaže, da je to zajedničko dobro, da će i
on to u zajednici uživati, pa da će mu se odpisati i porez i t. d., ako on prisvojenu
parcelu odstupi.


Ovakovo uredovanje zavisi od »nagode" izmedju obćine i dotičnog okupanta,
ili od toga, ako se predbježno sastaviti može „privremeni zakupni
ugovor". Faktičnim postupkom poluči se obično nagoda.


Ako je nagoda političkim putem uspjela, onda je uspjeo sav rad.
0 raspravi ima se sastaviti zapisnik, te se u isti označuju pare. brojevi,
odpisati se imajuće površine, a podpisom okupanta i obćinara zaglavljen je
takav postupak.
Ako nebi nagoda uspjela, onda mora obćina svoju vlastnost dokazati sudbenim
putem. Takav postupak je dugotrajan i skup.
Kod onih parcela, gdje je nagoda uspjela, sastavi se poseban popis, te se
uz priklop nacrta prelazi na provedbu elaborata.


c) Provedba elaborata.


Cieli elaborat previdi se sa klausulom oblasti, da je nagoda nakon provedene
rasprave uspjela, te da je provedena predaja okupirane površine na uživanje
urb. obćini.


Tada se (ako je stara gruntovnica) indentificiraju gruntovni sa katastral.
brojevi i sve se predloži gruntovnoj oblasti na izpravak gruntovnice (vlastovnice^.
Ako se slažu gruntovni i katastral. brojevi, onda se elaborat bez predhodne
identifikacije predloži; a ako je sastavak gruntovnice u tečaju, tada se
cieli operat predloži kr. povjereničtvu za sastav gruntovnih uložaka, te isto
odmah unese u gruntovne uložke stanje prema provedenoj reambulaciji.