DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1895 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 473 —


Obdeniti uvjeti ove dražbe jesu:


a) Dražba će ta uzsljediti samo putem pismenih ponuda, ter ponuda veže nudioca
odmah, fiim ju je predao.


b) Samo na one ponude de se obzir uzeti, koje budu predane do 11 sati prije
podne dana 4. stadenoga 1895. kod podpisanog ureda i koje budu providjene sa žaobinom
od 5 % izklične vrieđnosti pojedine skupine onih hrastova, na koju ponuda glasila
budu.


c) Dražbatelji (nudioci) imađu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove dražbe i
prodaje podpuno poznati, i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
d) Ponude moraju biti valjano zapečadene i na omotu nositi napis: , ponuda za
dražbu stabala za dan 4. studenoga 1895. ođredjenu."
e) Rok za uplatu kupovine ustanovljen je za skupine na 14 dana nakon odobrenja
prihvaćene ponude i prije početka izradbe stabala.


f) Rok za izradbu stabala navedenih pojedinih skupina, ustanovljuje se na dobu
do konca ožujko 1896. osim skupine iztaknute naprvo pod točkom 1 i 2, za koje se
taj rok ustanovljuje samim ugovorom.


g) Ogranke, ovršine i sve odpadke prodanih stabala od skupina pod točkom
3 do 5 naprvo iztaknutih, mora kupac ostaviti na licu mjesta na razpolaganje imovnoj
obćini II. banskoj, dočim od skupine pod točkom 1. izkazane, mora kupac imovnoj
obdini II, banskoj po volji odabrano gorivo samo drva u množini od 3 732 m´ prepustiti
na povoljno razpolaganje.


Od skupine pod točkom 2 iztaknute, prodaje se drvna gromađa za lies zajedno
sa drvnom gromadom gorive sposobnosti u cjelosti.
Pobližji uvjeti stoje svakomu na uvid za uredovnih satova kod po dpisanoga ureda
i područne mu kotarske šumarije I. u Dubici, II. u Dvoru i III. u Mečenčani.


Šumsko-gospođarstveni ured imovne obdine II. banske.


U Petrinji, dne 19. rujna 1895.


Prodaja starih hrastovih i inih stabala.


Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu prodati de dne 23. studena 1895. oko
11 sata prije podne putem pismenih ponuda u srezu „Čazma" sjekoredu VII. kr. šumarije
Draganačke na površini od 43169 katast. jutara nalazeda se 3142 hzastova i
15800 jasenova, brestova, grabova i bukova stabla.


Pobližji uvjeti mogu se uviditi kod podpisanog kr. šumarskog ravnateljstva.


Kr. šumarsko ravnateljstvo.


U Zagrebu, dne 24. listopada 1895.


Stiglo kod zaključka „Šum. lista".


Umrli. U Sarajevu umro je 11. listopada t. g, kod zemaljske vlade za Bosnu
i Hercegovinu namješteni šumarski savjetnik R. Pfo b u 60 god. zaslužnog svog života
na polju šumske struke.


— Na 25. listopada t. g. umro je obce ljubljeni kot. šumar gradiške imovne
obdine Vjenceslav Star y u Novskoj. Pokojnik rodom iz Češke služio je u tom svojstvu
neprekidno počam od god. 1876. Bio je vrlo revan i čestit šumar.
Lahka im zemlja!


Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Rački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta.