DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 432 —


Žaloatna je i ta činjenica, da naš narod još do danas nije došao do sporazumja,
od kolike mu je važnosti i koristi šuma, vad s geslom „dok je mene biti de i šume"
nemisled i nebrined se za potomstvo napada upravo sliepo na iste, buđ nesretnom sjekirom
buđ ugonom marve, a osobito koza, koja je najopasniji nu ipak veoma desti
gost u branjevinah.


Proti tom postupanju sa sumarni bio bi bez dvojbe dobar i uspješan liek, kada bi na
oto pozvane oblasti prigodom presuđjivanja a ponajpade utjerivanja likvidiranih šumskih
šteta, najstrožije mjere pređuzele, demu se je i nadati, jer se odovud na to češde
pozivaju.


6. Lugarstvo, Sto se lugarstva starog provincijala tide, opaziti je, daše isto
još u povoju nalazi, jer riedki su ti lugari, koji pisati i Citati znadu, a tomu se nije
ni čuditi, jer uz tako neznatne plade nije mogude dobiti valjanih sila, koje bi u svakom
pravcu odgovarale propisu zikona i naredaba. — Tomu zlu moglo bi se donjekle doskočiti
kreiranjem šumskih duvarija, jer dok bude svako selo imalo svoga lugara, nede
moći o lugarstvu niti govora biti.
Ukraj toga često se đogađja, da po obćinskih p oglavarstvah budu namješteni lugari,
a da o tom namještenju dotičnom oddinskom šumaru ništa niti poznato nije; nu
potrebne su odredbe i u tom pravcu izdane.


7. Doznaka drva. Redovita doznaka ogrievnoga drva obavljena je tečajem
mjeseca listopada, studena i prosinca, nu usljed prevelikog sniega protegla se je u
gđjekojih pređjeiih dapače i na mjesec siečanj, kada je i dovršena.
Doznaka gradjevnog drva obavljena je u smislu obstojedih naredaba ondje, gdje
je potreba dokazana bila.


8 Lovstvo . Sva lovišta u području ove županije, koja u smislu lovnog zakona, kao
privatna lovišta izluđena nisu, izdana su u zakup, pak nije ništa o tom specialnog modi redi.


Za ubijenu grabežljivu zvjerad doznačena bijaše po visokoj kr. zem. vladi, odjelu
za unutarnje poslove kod odnosnih poreznih ureda „kao nagrada" svota od 187 fr. 50 nč.


Na koncu još spomenuti je glede šumskog gospodarstva kod kr. i slobodnog
grada Požege, da se isto sasm* u skladu sa ustmovami šumskog zakona i obstojedih
prdpisa vodi.


Oglas dražbe.


Interkalarno upraviteljstvo hrv. šuma nadbiskupske stolice zagrebačke obavit će
uz sudjelovanje povjerenika kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade i presvjetlog nadbiskupa
Dra. Jurja Posilovida dne 3. listopada 1895. dražbenu prodaju hrastovih i inih
stabala nalazedih se u šumskom srezu „Žutica glavni odsjek V , kojemu su medje
dolje u točki 6. obd. dražbenih uvjeta točno označene.


Procienjena u tehničke ti
a o Broj svrhe sposobna drvna o
gromada =a.S


QQ


O)


Šumski 03 -^ ^


(3 >«


živih suhih brestoŽivih
suhih brebOrO
»g-^ Opazka
srez hrahravih
i hrahrastova
O rt o


o o


O " stovih stovih inih stovih stovih i inih p >« n


CL,


jutara stabala ms m3 for.


Udaljenost


sječe od Siska
Up; 162.58 5832 84 312 22157.5 247.3 991.i 2348.8 202.406 21 8 km., od
g-^ Dugosela


39 km


>L§f^


h.-
--^
0 M
fc»0
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

- 433 —
Obdi su đražbeni uvjeti alieđeći:


1. Dražba obavit ce se izklučivši ustmene ponude jedino primanjem pismenih
ponuda (oferta)
2. Dn se ponude uvažiti mogu, potrebtio je, da se ove najdulje do 13. rujna
1895. do 11 sati prije podne kod uručbenog zaprsnika interkalarnoga upraviteljstva
hrv. šuma nadbiskupske stolice zagrebaCke u Zagrebu, Vlaška ulica kbr. 75, pređadu
te valja njima priložiti 5 "Jg procjenbene vriednosti ukupne na prodaji stojede drvne
množine;
3. Svaki ponuditelj imati se u ponudi izriSno izjaviti, da su mu đražbeni uvjeti
dobro poznati te da ih bez kakova pridržaja prima.
4. Ponude imadu valjano zapeSadene, te na omotu sa slieđedim napisom providjene
biti: „Ponuda za hrastova i ina stabla, koja interkalarno upraviteljstvo hrv. šuma
nadbiskupske stolice zagrebačke dne 13. rujna 1895. na prodaju nudja".
5. Polovica kupovine imati de se položiti za 14 dana iza ubaviesti ponuditelja
o primanju ponude, a ostatak najdulje do 15. studenoga 1895. oboje kod blagajne
redenoga interkalarnoga upraviteljstva.
6. Medje šumskoga sreza „Žutica glavni odsjek V." jesu slieđede :
1. od sjeverne strane: prosjek od potoka Crnca pružaju6 se preko jarka Lekneno
a to do jarka Lekneno.
2. od iztočne strane: jarak Lekneno sve do južne točke istog, a odovuđ uzduž
branejvine preko duboke Creti na potok Crnec;
3. od južne i od zapadne strane: potok Crnec do gore pod 1. spomenutog prosjeka
izmedju III i IV glavnog odsjeka.
Sva stabla unutar te sjede pripadaju đostalcu u podpuno vlastničtvo.
Pobliže se đražbeni uvjeti mogu uvidjefi kod nadbiskupskoga šumskoga ureda u


Zagrebu, Vlaška ulicabr. 75., dočim je nađbiskopskomu šumarskomu osoblju u Topolju
naloženo, da onima, koji bi se za ovu kupnju interesirali, prodajni objekat na licu
mjesta pokažu.


Interkalarno upraviteljstvo hrvatskih šuma nadbiskupske stolice zagrebadke. -


U Zagrebu, dne 7. rujna 1895.


Oglas.


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, stavlja se ovim do
sveobdega znanja, da de se u smislu ovovladne normativne naredbe od 8. listopada
1886. broj 33.094, i naredbe od 21. svibnja 1890. broj 12.782, viši državni
izpiti za samostalno vođjenje šumskoga gospodarenjau jesenskom
rokul895. obdržavatiđne21.islieđedih dana mjeseca listopada 1895.


Odnosne u smislu citirane normativne naredbe pod brojem 33.094 ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane molbenice imaju se neposredno upraviti na osobn
predsjednika izpitnoga povjerenstva gosp. Mijo Vrbanica , kr. zemaljskoga šumarskoga
nadzornika I. razreda u Zagrebu, najkasnije do 5. listopada 1895.


Kr. hrv. slav. dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


U Zagrebu, dne 3. rujna 1895.


Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Radki, kr. zemalj šumar, nadzornik - Tisak C. Albrechta
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Provedbena naredba bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
od 15. srpnja 1S95. broj 35.633. h zakonu od 22. siečnja 1894.,
kojim se uređjuje šumarsko-tehnička služba kod političke uprave
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji 387—408


Njesto iz nauke o prirastu (Nastavak) 409—415
Procjena šumskog ploda. Piše Mijo Eađoševic. (Nastavak) 416—422
Listah Osobne viesti: Imenovanje 422


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 422
Sa drvarskog tržišta: Promet šumskih proizvoda. — Dražbena
prodaja u Vinkovcih 422 — 423
Različit e viesti : Zemaljsko đružtvo činovnika, proizvođitelja


drva i drvotržaca u Budimpešti 423—424
Viesti zemaljskog izložbenog odbora, (Nastavak) . . . 424—425
Sitnice : Praktično mjerenje stabala. — Odjeća od drveta. —


Propala šuma u Turskoj. — Neprijatelji riba. — Sume i
šumska uprava u području županije požežke 425—432


Oglas dražbe: 432—433
Oglas 433