DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 41     <-- 41 -->        PDF

»- 425 —
U županiji bjelovarsko-knževačkoj: Stara crkva BV. Križa u Križevcih, gotiSka
crkva Franjevacah u Kloštru Ivaniću, stari grad G-jurgjevac iz god. 1488 , Garid-grad
i kapela u Palešniku, crkvica u Bojanki, stara kelska grobišta u pieskima u Podravini,
Jelen-grad kod gornje Jelenske, manastir i crkva lepavinska iz god. 1580., grad Kalnik
— Fotograf Ink iostri.


U županiji požežkoj, fotograf Inkiostri : stari grad Vrhovac kraj Požege,
Velika, templarska kapelica na groblju u Kobašu, gradine Stupčanice i Dobra kuia u
u Velikoj Bastaji, gotička kapelica sv. Ane u V. Bastaji, ruševine benektinske opatije
u Bieli, ruševine samostana sv. Helene u Bieli, gradina u Čakovcu, Karaengrad u Buču.
Starigrad u Pakracu.


U županiji virovitičkoj, fotograf Hod ina: ruševine Erdut, Valpovo, Kologjvar
kraj Čepina, Ružica kraj Orahovioe, Bedem-grad kraj Našicah i SpišićBukovica;
stolna crkva u Djakovu, Vodopad na Jankovcu, grb grofova PejacsevicsVirovitičkib
uklesan u kamen.


U žup. sriemskoj, isti fotograf: ruševine starog grada u Iloku, stara r. k. crkva
u Šaren-građu ili ruševina Sarengrad i Kapela „gospe od mira," u kojoj je g. 1699,
skljopljen karlovački mir.


Sitnice.


Praktično mjerenje stabala. Svakako zavisi u različitih okolnostih, dali demo
kod mjerenja stabala upotrebiti letvu (motku) ili mjeraču vrpcu. Najviše se rabi mjerača
letva kod mjerenja stabala. Prednost ima takova letva tu, Sto nam pri mjerenju
daje sigurne podatke, a osim toga može se ovakova letva načiniti skoro bez ikakvog troška.


Kakovu prednost ima ocjelova mjerača vrbca od mjerače letve, može se lako
prosuditi po tomu, što se mjerenje brzo obavljati može, — imenito u sječinah, gdje
stabla na blizu leže. Osim toga netrebamo mjeriti točku srednjega promjera, nego ju
možemo bez zaprieke pronaći.


Obične prtene (platnene) mjerače vrbce jesu na štetu stoga, što se njihova duljina
često mienja, te stoga moramo duljinu takove vrbse više put kušati na stablu,
koje je prije točno izmjereno bilo u svrhu, da vidimo, da li se nije duljina vrbce promjenila.
Takovu vrbcu težko je izpraviti, a ako se šnjome mjeri, onda mogu i kod
mjerenja stabala po duljini velike pogrieške nastati.


Odjeća od drveta. Neima dvojbe, da de se skoro početi prodavati odjeća od
drveta, jer će biti jeftinija i trajnija od svake druge latkovine. Do sada pravio se doduše
drvni pamuk iz drvnih vlakna, koji je sličan običnomu suknu, ako se takova vlakna
tkeju.


Nu nova tkanina, kako dokazuje patentni tehnički ured Kich, Liidersa u
Gorlitzu, proizvadja se iz borovog i jelovog drveta tako, da se ovakovo drvo na
komadiće raztrga, te onda nekim lučbenim postupkom bieli. Poslie toga postupka može
se ovakovo razdrobljeno drvo na različiti način upriličiti u bielu i mekanu kašu, koja
se onda pomoćju perforiranih ploča tlaci. Preostavši konci suše se parom i onda se
tkaju, Ovakova tvorina može se vrlo jeftino načiniti, a ima liepo lice, te se može
bojadisati, kako se hoće.


Po svoj prilici, da će se ta tvorina ponajprije prodavati kao imitacija pravoga
pamuka.


Propala šuma u Turskoj. Za arheologe i botaničare puklo je široko polje za
iztraživanje pokraj Biledšika, naime u mjestancu Gelbazanu. Nedavno pronašli su težaci
kod kopanja treseta njoku propalu šumu, a mjestimice proviruju na površinu ciela
cielcata ogromna stabla, budud leže na širokoj pjeskovitoj podlozi (steralju), skoje se
je gornji steralj crnice naokolo udubio.