DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 424 —


Prvim pođpređsjeđnikom izabran je Al. Klein (zastupnilt tvrđke S. Kiein), a
drugim podpređsjeđnikom Ig. Szekelj (ravnatelj czikerovog đionič. đružtva za šumarski obrt.)


U odbor izabrani su 30 najodličniji viši činovnici znamenitih peštanskih tvrdka.


Tko želi biti žlanom družtva, ima se prijaviti družtvenom tajničtvu (Budapešta,
svratiste Pariš), kod kojega se mogu pobliže obaviesti saznati.


Viesti zemaljskog izložbenog odbora"^.


(Nastavak,")


Slike za izložbu. U smislu potankoga programa o podjelbi akupinah izložbenog
odjela kraljevinah Hrvatske i Slavonije na milenijskoj izložbi u Budimpešti g. 1896.
prikazati de se najznamenitiji naši gradjevni spomenici i najljepši predjeli domovine
naše u akvarelnih slikah i fotografskih snimeih. Na molbu zora. izl. jođbora povjerila
je kr. zem. vlada, odjel za bogoštovje i nastavu, slikarije i fotografiranje gradjevnih
spomenikah i predjelah vrstnim silama, te je izaslala tri slikara i pet fotografah u sve
krajeve zemlje, da po naputku kr. zem. vlade slikaju i fotografiraju sve što je s historičkoga
gledališta najznamenitje i što je priroda stvorila najljepšega u našoj na prirodnih
krasotah bogatoj domovini.


Prema odredbi kr. zem. vlade slikati će se u akverelih sliededi predmeti: u
županiji ličko-krbavskoj: Nehaj-građina u Senju, Sokovac-gradina u Brinju, Karlovida
dvori kraj Komića, Svica sa vodopadom kraj Otočca, izvor Une, pogled sa Pogledala
(plateau) na vrelo i Korenicu — slikar C i k o š. U županiji mođruško-rieSkoj slikati
de slikar Ivekovid : stari Frankopanski grad, kulu u Ogulinu, Tounj grad, razvaline
Cetinj-grada u kotaru slunjskom, Slunj, Fraukopanske gradine Grobnik, Drivenik, Grižane
i Bakar. Isti umjetnik slikati de u županiji Zagrebačkoj : Medvedgrad kraj Zagreba,
Zrinj grad kraj Divuše u kotaru dvorskom, stari grad nad Dubovoem kraj
Karlovca, grad Opatiju u Topuskom; — u županiji varaždinskoj grad Trakošdan i
ruševinu Mali Kalnik. Slikar Lanđsinge r slikati de u županiji virovitičkoj ruševine
u Erđutu i kod Orahovice, te manastir kod Orahovice, crkvu pravoslavnu iz vžina i
iz nutra; a u županiji sriemskoj ruševine grada Iloka i Sarengrada.


Fotografirati de se sliededi gradjevni spomenici i predjeli u županiji ličko-krbavskoj,
fotograf Margetid : gradine Nehaj u Senju, Sokolac u Brinju, Zvonigrađ u
Palanki, Rakovnik u Zrmanji, Prozor-Vital kraj Otočca, Karlovioa dvori kraj Komida,
Švica sa vodopadom kraj Otočca, Bunić sa ceste u Dolu, Mrsinjgrad kraj Korenice,
pogled sa pogledala na Vrelo i Korenicu, pogled na Martinbrod na Uni.


U županiji modruško-riečkoj, fotograf Hinko Krapek iz Karlovca: stari Frankopanski
grad, kula u Oguhnu, razvaline Plaška glava, Touuj-grad, Mođruš-grad,
Slunj. Frankopanski grad kaštel, na Trsatu, Frankopanski grad Grobnik ; Lopar i
Kaštel u kotaru Novom, Fraukopanske gradine Ledenice, Drivenik i Grižane, ruševine
Krstinja, Klokoč i Otmić u kotaru Vojnid; Frankopanski grad Bakar, grad Severin
i Bosiljevo u kotaru Vrbovsko.


U županiji zagrebačkoj, fotograf Mosinger : Medvedgrad i Susjedgrad kraj
Zagreba, gradine Gvozđansko, Pedalj i Zrinj u kotaru Dvor; turopoljski grad Lukavec
kraj Velike Gorice, Starigrad nad Dubovcem kraj Karlovca, Ozalj, Brlog. Opatija,
Klinac-grad i starinska crkva u Čuntiću, kotar Petrinja, Caprag kraj Siska, Starigrad
u Samoboru, Okicgrad.


U županiji varaždinskoj, fotograf Monsiger : gradovi Klenovnik, Trakošćan,


Veliki Tabor, Varaždin; ruševine Cesargrad, Greben, Mali Kalnik, Kostel, Krapina.


* Pod ovim nađpisom priobćene viesti pretiskuju se u „Šum listu" doslovce onim
pravopisom, kakovim su pisane u „Viesti" pređsjeđniotva zemalj. izložbenog odbora za sudjelovanje
Hrvatske i Slavonije na tisućgođišnjoj izložbi kraljevine Ugarske. Uređnićtvo.