DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 24     <-- 24 -->        PDF

_ 408 —
Svi uredovni spisi imadu se svake godine po tekućem broju zabilježiti u
posebnom zapisniku, te po istih u posebni svezak pohraniti.


§ 64.


Ako nadlugara u izvršivanju njegovih dužnostih spriefii bolest ili ina koja
važna zaprieka, to je on dužan o tom predpostavljenomu šumar, tehničaru u
roku od 24 sata podnieti prijavu.


Nađlugar nesmije bez izhodjene dozvole promieniti svoje sjedište, niti se
smije iz područja svojega čuvarnoga kotara odaljiti.


§ 65.


Kr. nadlugaru zabranjeno je baviti se osim svoje službe bud kojim inim
nuzgrednim zanimanjem, a naročito se nesmije baviti trgovinom drva. Strogo je
zabranjeno nadlugaru, da pod kojom godj izlikom u svoju korist, ili u korist
svojih primi od privatnih ili od inih osobah, s kojimi službeno posla ima, darove
ili nagrade bud koje vrsti za ovršenje svoje službene dužnosti. Pod prietnjom
odpusta od službe dužan je isti takove ponude odbiti.


§. 66.


U službi i izvan službe imade se nađlugar ponašati triezno i bezprikorno,
a prema strankam, imenito prema šumovlastnikom imade se pristojno vladati i
time probuditi pouzdanje prama sebi.


Osobita je dužnost nadlugara, da poukom odvrati pučanstvo od štetnog
postupanja sa šumom, jer će se uredniji šumsko-gospodarstveni ođnošaji dati
ponajprije postići i podržati shodnom uputom i poticanjem.


Doznade li nađlugar, da je tko nakanio sa šumom postupati protuzakonito
ili opazili, da je taj naum stao već izvadjati, to će nađlugar svagda dotičnoga
posjednika imati na njegov nezakoniti ili protupropisni postupak upozoriti, te ga
od nastavka zavedenog postupka odvratiti. U svakom slučaju, kad nađlugar
opazi, da je protuurednost jur počinjena ili izvedena, imati će ju propisno
prijaviti.


§ 67.


Kr. nađlugar imade se točno upoznati sa pojedinimi šumskimi zakoni i
sa ostalimi na postupanje sa šumom odnosećimi se zakoni i naredbami, zatim
s propisi 0 pravih i dužnostih javnih stražah.


§. 68.
Svaka povreda službenih dužnostih kazniti će se po disciplinarnih propisih.


Dragutin grof Khuen-Hedervary v. r.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 407 —


koji su radi požarnili pogibeljih izsjeSeni, vazda čisti. Stanu li se prosjeci nalazeći
se na medjah izmedju obćinskih i vlastelinskih šumah kao i u onih šumah obćinskih
zarašćivati, ima to nadlugar odmah prijaviti predpostavljenom si šumarskom
tehničaru;


i) prijaviti sve opažnje u pogledu nepovlastne ili prekomjerne šumske paše
bud s obzirom na mjesto i položaj šume, bud na vrst i broj blaga;


k) da nadgleda, kako se crpe ostali praužitci u šumah t. j . kako se dobavlja
granje i lišće, brst, stelja, šumska trava, kora i t. d. i da odkloni svaki
po šumu škodljivi način proizvadjanja rečenih praužitakah, imenito poukom, kako
bi odtud mogle poteći zle posljedice po šumu.


§ 60.


Opažene prestupke šumskoga zakona, izdanih osobitih propisah i zabranah
imade nadlugar odmah, čim uoči, upisati u svoju službenu knjigu, te iste najdulje
u roku od 8 danab, a u prešnih slučajevih odmah prijaviti predpostavljenomu
si šumarskom tehničaru. Tom zgodom imade nadlugar najvećom točnošću
i potanko navesti svoje opažaje i na iste se odnoseće okolnosti.


Nadlugar imade službenu knjigu, naputak i čekić uvjek u zase nositi i u
prvu odmah unijeti sve važnije opažaje kao i prijave o opaženih šumskih štetah
te opažene povriede ustanovah šumskoga zakona ili postojećih naredabah, čim
su učinjeni. U istu imade svaki dan unijeti i točno opisati način i posljedak
službe, koju je u šumah svojeg čuvarnog područja dotičnog dana obavio.


§. 61.
Sve u krieposti stojeće naredbe, tičuće se šumah zaštitnicah (§§. 6. i 7.
š. z) ili onih stavljenilj pod zabranu (§. 19. š. z), kao i branjevinah, te šumah,
iz kojih je paša kozah izključena, pak oblastne naredbe odnoseće se na dužnost
umjetnog ošumljenja izsjećenih šumah, imade kr. nadlugar držati u očevidnosti.


§. 62.


Nadlugar ima đvie službene knjige, jednu kod sebe, a drugu kod kot.
šumara. Na koncu svakoga mjeseca imade nadlugar svoju službenu knjigu pregledbe
radi predati predpostavljenom šumarskom tehničaru, koji će mu podjedno
uručiti u zamjenu drugu službenu knjigu za sliedeći mjesec.


Službena knjiga imade se voditi savjestno i točno, da se iz iste može razabrati,
kako je nadlugar minulog mjeseca svoju izvanjsku službu vršio.
Izvan porabe stavljene službene knjige imadu se pohrane radi predati
šumarskom tehničaru.
§ 63.


Nadlugar odgovoran jest za dobro uzdržanje na uporabu ili u pohranu
predanih mu predmetah i spremah, te imade o istih voditi po propisanom
obrazcu uašastar.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 398 —


Kotarskom šumaru pripada pravo, da u svih šumarstva se i lovstva tičućih
se poslovih vlastitoga službenoga područja stavlja kr. kotarskoj oblasti obrazložene
predloge, a kada po oblasti pozvan bude, dužan je o svakom predmetu
šumarstva i lovstva izjaviti svoje stručno mnienje.


Kotarski šumar ima se u obće smatrati šumarsko-tebničkim izvjestiteljem
kr. kotarske oblasti.


Osim toga imati će kot. šumar voditi stručno gospodarenje na temelju
posebnog službenog naputka u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom,
u onih slučajevih, gdje mu to kr. zemaljska vlada u dužnost stavi.


§ 32.


Kao pomoćni organi dodieljuju se kr. kotarskoj oblasti na službovanje
prema potrebi kr. šumarski vježbenik i kr, nadlugar, od kojih se prvi za samostalno
uredovanje samo uvjetno upotriebiti smije (§. 14).


§. 33.


Kr. kot. šumar podčinjen je u prvom redu kr. kot. predstojniku one kotarske
oblasti, kojoj je na službovanje dodieljeo, odnosno u čijem je području namješten.


Kr. kotarski šumar, kojega službovno područje zasiže u dva ili više političkih
kotarah, podčinjen je u službenom obćenju predstojniku one kr. kotarske
oblasti, u području koje za vrieme vršenja svoje službe boravi. U takovih slučajih
vode se sva službena obćenja preko one kr. kotarske oblasti, kod koje
se nalazi sjedište kr. kot. šumara.


§. 34.
Kr. kotarski šumar ima nadzirati sve šume svoga službovnoga područja,
te zapriečiti sve po šume štetne čine i propuste, dolazili oni bud od samoga
šumovlastnika, bud od trećih osobah.
On ima nastojati, da se zloporabe odstrane, a prema potrebi podnieti kr.
kotarskoj oblasti prijavu o opaženih protuzakonitostih ili inih nedostatcih.


§. 35.


Kr. kotarki šumar ima voditi za svoje područje slične upisnike, popise
i zabilježnice, koje su propisane za kr. županijskog šumarskog izvjestitelja u
§. 20. 0. z., razredjene po političkih kotarih, upravnih i katastralnih obćinah,
zatim očevidnik o zaprisegnutom lugarskom i lovačkom osoblju.


§. 36.
Kr. kotarski šumar dužan je, da u svom području svake godine najmanje
jedan put pregleda sve šume, stojeće pod osobitim javnim nadzorom, napose
sve veće privatne i obćinske šume kao i one, za koje je po političkoj oblasti
propisan izvjestan ili osobiti način gospodarenja.
Isti će se imati prigodom takovog putovanja zbog eventualnih odredaba
po mogućnosti ustmeno, a inače pismeno najaviti dotičnoj kr. kotarskoj oblasti.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 397 —
mah, da se u iznimnih slučajevih ondje, gdje se p?lag raz^udjivanja političke
oblasti predvidjeti dade, da šumovlastnik ne kani udovoljiti dužnosti pošum-
Ijenja, ovaj pridrži, da predloži ogojnu osnovu i položi primjerenu jamčevinu.


Ova se jamčevina može ureda radi upotriebiti za pošumljenje dotičnih
šumah, ako to nebi šumovlastnik unutar zakonitog roka sara učinio.


Redovito pako valja pozvati vlastnika šumah na pošumljenje odlukom
županijskog upravnog odbora, u kojoj se ustanoviti ima nepomični rok, u kojem
udovoljiti treba dužnosti pošumljenja.


Mine li taj rok, a da vlastnik šume odluci udovoljio nije, valja ga kazniti
globom u šumskom zakonu ustanovljenom i uz opredjeljenje novog roka
pod prietnjom đalnje globe na dužnost pošumljivanja prisiliti tako dugo, dok
toj dužnosti neudovolji.


Ovako valja postupati i onda, kada se uslied samovoljno preduzetog krčenja
odredjuje pošumljenje.


§. 30.


Županijski šumarski izvjestitelj ima u svom djelovanju podnieti obraz
ložno izvješće svake četvrt godine županijskom upravnom odboru, a svake godine
kr. zemaljskoj vladi.


Godišnje izvješće, koje valja sestaviti na temelju izvješća predloženog
upravnom odboru na temelju vlastitih bilježaka, i zapisnikah i godišnjih izvješćah
kr. kotarskih šumarah, ima se predložiti kr, zemaljskoj vladi do konca
veljače te ima sadržavati:


Opis šumarskih odnošajah i prilikah u županiji, zatim glede istih učinjene
važnije upravne odredbe i poprimljene mjere, imenito vlastito djelovanje
županijskog šumarskog izvjestitelja koli kod kr. županijske oblasti i u upravnom
odboru toli u pojedinih kotarih, razvršteno u sliedeća poglavja:


a) šumska uprava i šumsko gospodarenje;


h) šumsko redarstvo i lovstvo;


c) promicanje šumogojstva, pošumljenje i sadnja drvoredah;


d) uređjenje bujicah;


e) izpiti za lugarsko osoblje.


Podjedno ima se predložiti šumarska i lovska statistika.


III. Šumarsko-telmičko osol)l,je kod kr. kotarskih oblastih.
§ 31.
Kr. kotarskoj oblasti dodieljuje se na službovanje kr. kotarski šumar. On
je pozvan i dužan bditi nad izvršivanjem i nastojati oko provedbe šumskoga
i lovskoga zakona u svih njihovih djelovih, promatrati postojeće šumarske i
lovske prilike u kotaru i pobudom i poukom što uspješnije promicati šumske
gojitbe, te voditi u očevidnosti sve preglede i izkaze, koji zasiecaju u šumarsku
i lovačku struku, a potrebni su kr. kot. oblasti.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 396 —


§ 27.


Županijski šumarski izvjestitelj dužan je pobrinuti se, da svi vlastnici za
šume dovoljne veličine u smislu §§. 22. i 52 š. z. namjeste i uzdržavaju potrebito,
osposobljeno upravno i čuvarsko osoblje, pri čem se valja držati postojećih
zakonskih propisah i naredabah.


Ovo osoblje dužni su šumoposjednici zakleti dati po političkoj oblasti, ako
hoće, da bude po ustanovah §§. 53. š. z. priznato kao javna straža i da uživa
sva s time spojena prava i povlasti.


Zaprisegnato osoblje ima u službi nositi propisani službeni zaak.


U koliko jur namješteno i za čuvanje šumah i nadziranje lova zaprisegnnto
osoblje neudovoljuje uvjetom §§. 4. i 5. naredbe ministarstva za unutarnje
poslove i pravosuđja od 1. srpja 1857. (zem. vlad. list godine 1857. razredi.),
ima županijski šumarski izvjestitelj službenim putem o tom podnieti i prijavu,
te se pobrinuti, da iz službe odstranjeno bude. — Glede lugarskog osoblja namještenog
za čuvanje šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, valjaju
ustanove §. 12. zakona od 27. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava
i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


§ 28.


Osobitu pazku ima županijski šumarski izvjestitelj posvetiti uredjenju gospodarenja
u svih šumah svoga područja.


U tom pogledu ima se naročito brinuti, da se u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom, zavede i provadja šumsko-gospođarenje na temelju sastavljenih
i odobrenih gospodarstvenih osnovah i programah i tim potrajnost užitakah
osjegura, valja mu takodjer shodnim načinom nastojati, da se takovo
gospodarenje zavede i u sukromnih šumah.


Obzirom na uporabu šumah ima gledati, da se pnhod šumah digne tim,
da se privedu k užitku ponajprije stare prezrele porastline i da se uvedu industrije,
koje drvo upotrebljuju.


§ 29.
Nadalje je dužnost županijskog šumarskog izviestitelja paziti na to, da
se novo izsječeni djelovi šumah po smislu §. 3. š. z. ponovno pošume.
Kod šumah nalazećih se na krasu ili na izloženih položajih ima se bud
ustmeno, bud pismeno kod predpostavljene oblasti ishoditi odluka, kojom će
se pozvati i upozoriti dotični vlastnici, da pravodobno poprime potrebite mjere
(zagajenje, ustrojenje razsadnjakah u svrhu uzgoja šumskih biljkah i t. d.), da
se osjegura zakonom propisano pošumljenje.
Kod šumah zaštitnih i na absolutnom šumskom tlu ležećih, zatim kod
šumah slavljenih pod zabranu, mogu se prigodom podieljenja dozvole za sječu
u šumsko-gojnom pogledu propisati stroži zahtjevi i uvjeti.
Naročito je glede ovih šumah dopušteno na temelju §. 23. š. z. iz naslova
obćega nadzora, koji ide političke oblasti glede gospodarenja u svih šu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 395 —


Na temelju toga obnašašća ima upravni odbor eventualno nakon uredovanja
u smislu §. 23. šum. zakona, ostaviv utoku mjesta, odluku donieti.


U toj odluci valja naročito iztaknuti, da dotična šuma spada medju one
šume, koje podpadaju pod ustanove §. 6. i 7. šum. zakona i pođjedno uz točnu
naznaku broja katastralne čestice, površine i medjah propisati i izvjestni postupak,
kojim se u buduće u toj šumi gospodariti ima, odnosno da se prema
potrebi predloži sječni red, dočim se stranka uputiti ima, da joj s toga naslova
ne potječe nikakovo pravo na odštetu.


§. 25.


Županijski šumarski izvjestitelj imat će bud na zahtjev obćinah ili inih
interesovanih stranakah, bud na prijavu javnoga urednika ili na temelju vlastitog
opažanja podnieti predloge županijskom upravnom odboru glede stavljanja
šumah pod zabranu u smislu §. 19. i 20. šum. zak., u kojih prema propisih
valja osobiti način gospodarenja.


Ovakove predloge imati će županijski šumarski izvjestitelj obzirom na pripadajuću
odštetu vlastniku dotične šume, kao i na velike povjerenstvene troškove
staviti samo u slučaju prieke potrebe i glede onih šumah, gdje se je izpostavilo,
da u smislu §. 6. i 7. š. z. propisani izvjestni način gospodarenja u namjeravanu
svrhu nedotječe, već da valja u dotičnoj šumi zavesti osobiti postupak


§ 26.


Pošto je ustanovom §. 10. š. z. u onih djelovih šumah obćinskih i služnostmi
šumske paše obterećenih, koji su podmladku namienjeni (branjevinah).
šumska paša zabranjena, a u ostalih dielovih ograničena, to ima žup. šumarski
izvjestitelj voditi brigu, da se u ovih dielovih šumah paša blaga prekomjerno
neuživa s razloga, što je glavna svrha šumarenju uzgoj drva, a nuzgredna uživanje
paše, nadalje da se paša kozah u šumah u obće stegne, a da se glede
branjevinah:


a) zagaja ponajprije javno proglasi uz točnu naznaku šumskog sreza,
odjela, površine i medjah;
b) zagojena površina nakon pravomoćnosti proglasa obkoli gajkami i branjevinskimi
znakovi i da se ovi u dobrom stanju uzdrže (§. 14. š. z.);
c) da i šum.: tehničari, nadlugari kr. kot. oblasti vode točne propise o
zagajenih površinah, nalazećih se u njihovom službovnom području.


Županijski šumarski izviestitelj ima takodjer nastojati, da i privatni šumoposjednici
nakanjeno zagajanje u smislu §. 3. š. z. posjećenih šumskih površinah
najave kr. kot. oblasti, koja ima tu prijavu svestrano proglasiti, a šumoposjednika
pozvati, da postavi propisane gajke oko branjevine, te da ih u vajiDU
stanju vidljivo uzdrži.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 392


§ 18.


Kao član županijskog upravnog odbora iinati će žup. šumarski izvjestitelj
vršiti one dužnosti i izvadjati zadaće, koje su mu opredieljene zakonom od 5. veljače
1886. ob upravnih odborih u županijah, zatim zakonom od 26. ožujka 1894.
kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumab, stojećih pod
osobitim javnim nadzorom.


Naročito ima izpitati gospodarstvene osnove i ´gospodarstvene programe,
zatim godišnje drvosječne i ogojne predloge za šume stojeće pod osobitim javnim
nadzorom, u koliko sve nestoje u javnoj upravi, niti su podvrgnute neposrednom
nadzoru kr. zemaljske vlade.


§ 19


Županijski šumarski izvjestitelj imade nadzirati uredovanje svih u županiji
namještenih kr. kot. šumarah, kr. šumarskih vježbenikah i kr. nadlugarah.
On je vl.sstan i dužan motriti njihovo službeno i izvanslužbeno ponašanje, činiti
i ustmene opazke i prigovore, podučavati ih, i podnašati sve prijave glede
opaženih nepravilnostih ili službenih propuštajah kr. županijskoj oblasti.


Šumarsko i lugarsko osoblje, koje je namješteno prema ustanovam zakona
od 26. ožujka 1894., kojim se uvedjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, imade takodjer nadzirati kr.
županijski šumarski nadzornik kao izvjestitelj kr. županijske oblasti i županijskog
upravnog odbora, kojim pripada nadzor nad djelovanjem tih stručnih organah.


U slučaju prieke potrebe ovlašten je kr. županijski šumarski nadzornik
iznimno, da u vanjskom svojem službovanju izda neposredno tim organom ustmene
ili pismene naloge, ali je dužan, da kr. županijsku oblast o tom obrazložno
izvjesti.


§. 20.


Županijski šumarski izvjestitelj ima voditi sliedeće zapisnike i bilježnice:


1. Ubilježnik, u koji unieti imade sve po kr, župan, oblasti ili po županijskom
upravnom odboru na riešenje ili na mnienje dodieljene mu spise2.
Popis svega područnoga šumarskog osoblja.
3. Popis šumah u području županije nalažećih se po obrazcih, izdanih u
svrhe statistike, i popis zagajenih površinah.
4. Popis šumah, razriedjen po političkih kotarih, upravnih i katastralnih
obćinah i to :
a) urbarijalnih obćinah,
b) grad^ih i trgovištnih obćinah,
c) upravnih obćinah,
d) mjestnih (seoskih) obćinah,
e) plemićkih obćinah,
f) poveljnih obćinah,
g) državnih.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 391 §
. 15.


Djelokrug županijskog šumarskog nadzornika kao stručnog izviestelja kr.
županijske oblasti jest poglavito šumsko-redarstvene naravi i proteže se unutar
njegovog službenog područja osobito na nadgledanje, kako se provadjaju ustanove
šumskoga i lovskoga zakona, zatim zakona od 26. ožujka 1894., kojim
se uredjuje stručna uprava i humsko gospodarstvo u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom, te ostali šumarstva se tičući zakoni u krieposti stojeće
šumsko-redarstvene odluke i odredbe.


On ima neprestano motriti postojeće u svojem području šumarske odnošaje
i prilike, najavljati opažene protuurednosti i protuzakonitosti, stavljati
predloge i davati stručna mnienja o šumarskih pošlovih u obće, a na pose i
onda, kada po kr. županijskoj oblasti na to pozvan bude.


Nadalje ima voditi i u očevidnosti držati političkim oblastim potrebne
šumarske podatke i izkaze.


§ 16.


Daljni djelokrug županijskog šumarskog izviestitelja jest, da uuapriedi gojitbu
šnmah i da oko toga pobudom, a polag potrebe i poukom djeluje.


Glede toga dužan je kr. županijskoj oblasti predloge stavljati, a važnije
gojitbene radnje osobno zavesti, nadzirati i uspjeh njihov po mogućnosti osjegurati.


Za provedbu dostavljenih mu službenih nalogah kr. *up. oblasti jest osobno
odgovoran.


Naročito mu je dužnost, da nadzire šumske vrtove i razsadnjake, koji se
uzdržavaju iz zemaljskih sredstvah i da stavlja predloge, kako da se obavi razdioba
razpoloživih sadnicah, pri čem nastojati ima, da se u prvom redu udovolji
stavljenim zahtjevom političkih oblastih i da se siromašnije obćine i šumoposjednici
bezplatno nadjele.


§. 17.


Kr. županijski šum. izvjestitelj dužan je sve šume svoga područja osim
onih, koji stoje bud u javnoj upravi, bud pod neposrednim nadzorom kr. zemaljske
vlade, po mogućnosti često, a godimice bar jedan put pregledati i proputovati,
da si može iz vlastitog opažanja pribaviti potrebno poznavanje stanja
šumarstva i tim pripomoći, da se uspješno vrši državni šumsko-redarstveni nadzor.


Prigodom tog vanjskog službovanja imade se istodobno preduzeti pregledavanje
šumsko-nadzornih kotarah i po mogućnosti spojiti potrebiti možda
stručni izvidi i povjerenstvena uredovanja u isto vrieme padajuća (§. 4.).


Kr. županijska oblast i županijski upravni odbor vlastni su osim toga županijskom
šumarskom izvjestitelju ureda radi naložiti, da preduzme stanovita u
posebne svrhe nuždna putovanja, dočim za obavljanje predizvidah može od slučaja
do slučaja na mjesto kr. izvjestitelja delegirati kr. kot. šumara.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 388 i
74. š. z.) imaju političke oblasti u buduće zato upotrebljivati šumarsko-tehničko
osoblje političke uprave, u slučajevih pako, gdje je pogibelj u odvlaci i
gdje šumarsko - tehničkog osoblja političke uprave neima i ine osposobljene
procienitelje.


Privatne stručnjake dozvoljeno je k stručnim izvidom pozivati uz kr. šumarske
tehničare samo na zahtjev i trošak stranke.


§4.


Za putovanja, koja poduzimlju šumarski tehničari unutar svog službenog
područja vršeći službu svoju, podmiriti će se putni potrebni troškovi iz zemaljskih
sredstvah načinom, koji će kr. zemalj. vlada posebnom naredbom ustanoviti.


Putni dnevnici šum. tehničarah za putovanja izvan službenog područja imaju
se od slučaja do slučaja predlagati propisanim putem kr. zemaljskoj vladi na
obredjenje, u koliko ovo nespada na djelokrug druge koje oblasti. Izkaz o
obavljenih putovanjih šum. tehničarah kr. županijskih i kotarskih oblastih kao
i naznaku zaračunanih i izplaćenih troškovah valja sastaviti i svake četvrt godine
predložiti kr. zemaljskoj vladi na uvid.


Osobita povjerenstvena putovanja u interesu ili na zahtjev stranakah
obavljaju se i na trošak stranke, ali samo na temelju pismenoga naloga predpostavljene
oblasti.


Za takova putovanja, koja se po mogućnosti spojiti imađu sa redovitim
službenim putovanjem iz obzira na potrebitu štednju vremena i troška za
stranke, pripadaju šumarskim tehničarom putni troškovi i dnevnice prema propisom
postojećim za ostale zemaljske činovnike. Lugarom pripada za takove
službene prohode putna odšteta po propisih valjanih za zemaljske službenike,
a dopituju ih na temelju obredjenih putnih dnevnikah nadležne oblasti.


Šumarskim tehničarom nije u pravilu dozvoljeno obavljati privatne poslove
(uprava privatnih ili inih šumah i rukovodjenje šumsko-industrialnih pođuzećah,
izradba obsežnih elaboratah i t. d.) Iznimno može rečeno osoblje obavljati takove
poslove samo u toliko, u koliko to u obće vlastite službene dužnosti dopuštale
budu i ako to na predlog upravnog odbora dozvoli kr. zemaljska vlada.
Takova dozvola ima se u svakom slučaju, te i onda izhođiti, ako šumarski
tehničari možebiti već od prije takove poslove obavljaju


§ 6.


Šumarski tehničari političke uprave dužni su, da svoju pozornost trajno
svraćaju na sve šume s ovoga područja, imenito imadu unapredjivati šumske prilike
te promicati sve grane šumskog gospodarstva u obće, a na pose pcmagati
političkim oblastim, da se uspješno riešavaju pojedini zadatci političke uprave
na polju šumarstva i uspješno provadjaju ustanove šumskoga zakona i drugih
u krieposti stojećih zakonah i propisah zasjecajućih u šumarstvo i lovstvo.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 3     <-- 3 -->        PDF

mat


Br. 10. u ZAGREBU, 1. listopada 1895. God. XIX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice 2 for.
70 novo.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Provedbena naredba


bana kraljevinali Hrvatske, Slavonije I Dalmacije od 15. srpnja
1895. broj 35.633.


k zakonu od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje šumarsko-tehnićka sinžba
kod političke uprave u kraljevinali Hrvatsko] i Slavoniji.


I. Olbćenite vistanore.
§ 1ŠuHiarsko-
tehničko osoblje političke uprave podčinjeno je neposredno u
upravnom i karnostnom pogledu predstojniku dotične političke oblasti, a u šu


marsko-stručnom pogledu ima svoje predloge zasjecajuće u šumarsku struku stavljati
po načelih šumarske znanosti i po svojem najboljem strukovnom uvjerenju.
Šumarsko-tehničkom osoblju političkih oblastib imadu se povjeriti samo


takovi poslovi, koji su napose označeni u §. 9. gore navedenoga zakona od 22.
siečnja 1894.


Naročito se nesmije rečeno osoblje upotrebiti za poslove i razprave, koje
nezasiecaju u šumarstvo i lovstvo, kao niti za vodjenje razpravah i izricanje
presudah u šumsko-redarstvenih, lovno-redarstvenih te šumsko-kaznenih poslovih.
Kod razpravah glede šumskih i lovskih prekršajah ima ovo osoblje samo
u toliko sudjelovati, da daje u pojedinih slučajevih u predmetu razprave svoje
stručno mnienje, da izpita i obredjuje proračunane odštetne iznose, i da pred


uzimlje možda potrebne stručne izvide.


§.2. ´


Županijske i kotarske oblasti valja da prije, nego li što će izdati odredbe
u šumskih i lovskih predmetih, saslušaju mnienje svojih šumarskih tehničarah.


§ 3.


Ako kod šumsko-kaznenih razpravah nastane potreba, da se počinjena
šteta na licu mjesta ureda radi procieni ili obavljena procjena preizpita (§§. 73,
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 406 blaga
izlučeni, te se osvjeđočit o tom, da li je dotična branjevina ili zagajena
površina vidljivim gajkami ili inimi znakovi označena, i da li je doista od popaše
blaga dovoljno očuvana. Prigodom obilaženja svojeg kotara imati će naročito
bilježiti opažanja učinjena o načinu, kako obćinski lugari svoje dužnosti
izpunjavaju ;


c) da izvrši sve naloge, koje dobije o d predpostavljenog si šumarskog tehničara
u pogledu podmladnje sjefinah i čistinah, ter gojenja sastojinah, kao i
glede zagradjenja bujicah.


d) da obavi doznaku šumskih proizvodah ovlaštenikom ili sukromnikom,
ako je takovo doznačivanje osobitim! naredbami političkih oblastih naredjeno i
ako mu je ovršenje takovih po šumskom tehničaru naloženo;


e) nadlugar će biti zvan i vlastan na zahtjev stranakah izviditi šume sukromnikah,
u kojih je izradjeno drvo, ter istima izdavati izkaznice u svrhu dobave
propisane izvoznice na koliko ista bude za unovčenje ili odpremu proizvoda
potrebna. Takova drva, o kojih nadlugar izdade izkaznicu za dobavu izvoznice,
imati će isti svagda svojim čekićem označiti. S druge strane
bit će nadlugar dužan ondje, gdje će mu se dobava šumskih proizvodah pričinjati
sumnjivom, iste zaplieniti, ako je naročitim propisom odredjeno, da
stranka imade izvoznicom dokazati, da je odnosni šumski proizvod uredno i izpravno
stekla;


f) nadlugar će imati nadgledati sve one šumske pređiele, za koje je u
smislu ustanovah §§. 6. i 7. š. z. izvjestni, a u smislu §§. 19. i 20. š. z. propisan
osobiti način postupanja;


g) svako nedozvoljeno i samovoljno krčenje šumskoga tla i pretvarenje
u drugu vrst gojitbe imati će nadlugar predpostavljenom si šumskom tehničaru
prijaviti, isto imati će učiniti i glede izkapanja panjevah i žilja, ako se to preduzimlje
na onih šumskih mjestih, gdje je to naročito zabranjeno ili gdje bi se
time opuzine prouzročiti mogle;


h; paziti da se u šumah neloži vatra i da se ista neostavi bez nadzora,
odnosno da se neupotrebe za vatru opasni predmeti imenito za vrieme suše. —
Naročito će imati nadlugar svoju pažnju posvetiti na palenje kreća ili pouglevanje
u šumi, da li je isto naime dozvoljeno i da li se provadja na mjestih zato
naročito odredjenih.


Opažene proturednosti imati će svagda prijaviti. — Kad se pojavi šumski
požar, imati će nadlugar odmah na lice mjesta priskočiti i ondje nastojati, da se
požar u začetku uguši, a u koliko to nebi moguće bilo, odmah preduzeti sve
mjere, da pomoćju bližnjih seljanah i obćinskih organah požar ograniči i poguši
Dok nestigne viši šumarski činovnik na garište, izdaje sve odredbe i vodi
poslovanje oko gašenja nadlugar. — Uzrok s kojega je nastao požar, ima nadlugar
potražiti i uspjeh te potrage predpostavljenomu šumarskom tehničaru
prijaviti.


Nadlugar će imati osobito paziti, da se u valjanom stanju uzdrže medje
šumah odnosno medjašni znakovi i da su bud medjašni prosjeci, bud prosjeci,
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 21     <-- 21 -->        PDF

´ - 405 —


Ako nadlugar zateče šumovlastnike, da čine šumske štete, to će proti
istim postupati imati po postojećih propisih, te u tih slučajevih predpostavljenom
si šumarskom tehničaru odmah podnieti prijavnice po propisanom zato obrazcu.
0 svih ostalih oštećenjih, koje na šumah pokušaju ili počine sami vlastnici ili
ovlaštenici istih, ter o oštećenju šumah, koja priete, ili koja prouzroče ma
kojim načinom životinje (blago, zareznici), elementarne nepogode (snjeg, inje,
poplava, požar, vjetrolom i t. d.) imati će nadlugar pravodobno predpostavljenom
si šumarskom tehničaru podnieti prijavu, da se uzmogne shodne dalnje odredbe
učiniti.


Nadlugar će zato često imati šume svoga čuvarskoga područja pregledati
i istima prolaziti, prema tome, kako i gdje je njegov nadgled nuždniji, pa će
biti dužan, gdje bi to odkriće šumskog oštećenja zahtjevalo, šumsko-redarstvene
potrage i po noći preduzeti.


§. 58.


Nadlugar je dužan u svojem čuvarskom području uz sudjelovanje obćinskih
službenikah brinuti se oko toga, da redovito odticanje vodah u potocih,
vododerinah, bujicah i t. d. nebude spriečeno time, što je korito zamuljeno
drvljem i kamenjem.


Paziti će imati nadalje, da se vodogradjevine ili ina poduzeća na šumskih
potocih bez oblastne dozvole ne preduzimlju.


Iza velikih kišah i vodah imati će nadlugar u svojem području se nalazeće
vododerine svagda pregledati, ter ob opaženom ili o počinjenih štetah predpostavljenoga
si tehničara obavjestiti.


Nadalje će imati nadlugar paziti, da se šumski putevi uzdrže u valjanom


stanju i drva ne kližu po pogibeljnih zemljišnih klizih, po onih mjestih, gdje
se šumsko tlo odronjuje, ili po vododerinah. Opažene protuurednosti imati će
svagda prijaviti.


Kod svih radnjah, koje bi se preduzimale oko uredjenja odtoka šumskih
vodah ili bujicah, imati će nadlugar šumarskog tehničara kriepko podupirati.


§. 59.
Kr. nadlugar jest naročito dužan:
a) da u dobrom stanju drži šumske vrtove i razsadnjake njegovoj brizi
povjerene, ter da u istih radi i postupa prema dobivenim naputkom i odredbam
predpostavljenoga mu šumskoga tehničara.
b) da u šumsko-redarstvenom pogledu nadzire sve šume svoga čuvarnog
područja, a osobito da pazi na obdržavauje i provedbu izdanih propisah ili zabrauah
obće naravi, kao i da pazi na način, kojim se provadjaju osobite odredbe
izdane za pojedine šume napose, da se drva ne sjeku u zabranjeno doba
i da se ista samo u odredjenih drvosjecih i u dozvoljenoj mjeri i vrsti sjeku.
Sve branjevine i zagrade, koje se nalaze u čuvarnom području nadlugarovom,
imađe isti nadzirati, dakle i sve one šumske predjele, koji su od paše
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 404 Glede
popunjenja nadlugarskih mjestah odlučuju obstojeći posebni propisi


naročito zak. čl. 11. 1873. zajedničkoga sabora zemljah krune ugarske (o na


mješćivanju izsluženih podčastnikah), ali se od onoga, k(ji želi da bude stalno


namješten, traži, da je položio izpit za šuroarsko-tehničku pomcenu službu.


Za polaganje toga izpita mjerodavni su u tom pogledu postojeći propisi.


Dok se izpit nepoloži, bit će namještenje samo privremeno.


§. 55.


Kr. nadlugar imade osim službene zakletve propisane za zemaljske službenike
položiti zakletvu propisanu u §. 52. š. z. kod kr. kotarske oblasti za
vršenje službe čuvanja šumah.


Po ustanovi §. 53. istoga zakona smatra se zapriseženi nadlugar u službi
lugarskoj kao javna straža, uživa u tom obziru sva zakonom utemeljena prava,
koja idu poglavarstvene osobe i gradjanske straše.


Da bude nadlugar kao javna straža priznan i poštivan, to imade u službi
vazda nositi propisani službeni znak i službeno oružje, što će mu se ureda radi
dostaviti.


§. 56.


Kr. nadlugar počinjen jest u prvom redu predstojniku one kr. kotarske
oblasti, u području koje svoje službovanje vrši. U službenom pogledu predpostavljen
je kr. nadlugaru kr. šumarski tehničar one kr. kotarske oblasti, kojoj
je na službovanje dodieljen.


Od ovoga prima nadlugar redovito sve odredbe i naputke, koje ima neokljevice
provesti, ter imade koli glede udovoljenja nalogom, toli glede učinjenih
opažajah, ter svih dogodjajah na njegovu se službu odnosećih svagda predpostavljenog
si šumarskog tehničara izvjestiti.


Svoje odredbe izdaje šumarski tehničar redovito nadlugaru upisom u službenu
knjigu, dočim nadlugar ovomu ob izvršenju svojeg službovanja izvješćuje
ili naustice ili pismenim podneskom.


§ 57.
Nadlugaru jest dužnost u prvom redu, da vodi brigu oko čuvanja šumah,
odnosno da li se šume nalazeće se u njegovo m službenom području prema ustanovam
postojećih zakonskih propisah i naredabah čuvaju i zaštićuju. — On
imade osobito paziti, kako se postupa sa šumami, koje su podvrgnute osobitom
javnom nadzoru, sa šumami zakladnirai, onima redovah, korporacijah, manastirah,
nadarbinah, dioničkih družtvah, povjerbinah, kao i sa šumami, koje su
obterećene šumskim služcostmi, a nestoje u javnoj upravi, ili nisu segregirane.


— Nadalje će imati paziti, da li su šume gradske, trgovištne, one upravnih
mjestnih, plemićkih ili poveljenih obdinah proti napadaju šumoštetnikah dovoljno
zaštićene. — U tu svrhu mora nadlugar da svoje čuvarsko područje u što
kraćem vremenu prodje i upozna.
Naročito će imati zapriečiti sva oštećenja, koja bi šume snaći mogla.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 403 —
zinah i ođvalab kamenja, nasađjenje đrvoredah i t. d. imati će kr. kotarski
šumar uz sudjelovanje stranakah i obćinah sastaviti obrazloženi proračun, koji
se uredovnim putem predložiti ima kr. zemaljskoj vladi do konca lipnja.


Ako se ove radnje imaju izvesti i na trošak zemaljski, valja ,to temeljitimi
razlozi obrazložiti i podjedno izkazati, koje su doprinose dotični posjednici
ili interesenti voljni dati u tu svrhu.


§. 53.


Kr. kotarski šumar ima o svojem djelovanju minule godine pođnieti glavno
izvješće do konca siečnja kr. županijskoj oblasti pntem predpostavljene kr. kotarske
oblasti.


To godišnje izvješće ima obuhvaćati sliedeća poglavja:


a) Šumsko redarstvo;


Tu valja navesti sve odredbe glede učinjene na temelju odnosnih ustanovah
ove naredbe glede zavedenja izvjestnog postupka u šumah, glede šumah
Btavljenih pod zabranu, glede oblastno ođredjenih umjetnih pošumljenjah, glede
zagajenja mladih sastojinah ili novo izsječenih šumskih djelovah, glede uredjenja
šumskih užitakah, ob šumah obterećenih služnostrai, te prekršaje, koji su u
tom pogledu počinjeni.


b) Promicanje šumskoga gospodarstva i pošumljenja.


U tom poglavju ima se izvjestiti o sastavljenih gospođ. osnovah ili o inače
polučenom urednom i potrajnom gospodarenju za one obćinske šume, koje nestoje
pod upravom kr. koturskoga šumara, i izdanih u tom smjeru odredabah
na upravitelje tih šumah, o novo izvedenih putevih, kao i ostalih prenosnih
spremah, a izvedenih gojitbah i o njihovom uspjehu, o dobrovoljnih zagajah, o
uredjenju pašnjakah, o novouredjenih biljevištih i voćnjacih, o pedignutih drvoredih,
o uredjenju zajednicah za promicanje šumarstva, kao i o osobitih u tih
granah postignutih uspjesih; zatim o učinjenih odredbah i polučenih uspjesih
glede zaokruženjah šumskih posjedah, o pomladjenju i zasadjenju pašnjakah naznačenih
u §. 3. zakona od 26. ožujka 1894., o uredjenju bujicah, potokah, o
izvedenih odvodnjah, kao i inih uredovanjih, kojimi se je nastojalo promicati
težatbu tla.


c) Lugarsko i lovačko osoblje:


0 broju i stanju šumsko-upravnog, lugarskog i lovačkog osoblja, namještenog
u području pojedine kr. kotarske oblasti, o osobitih poslovih i o postojećih
nedostatcih i zloporabah.


d) Ovom godišnjem izvješću valja dodati tabelarni izkaz šumske i lovske
statistike po obrazcih za to ustanovljenih.


IV. Kr. nadlugari.
§. 54.


Kr. kotarskim oblastim dodieljuju se u svrhu obavljanja vanjskog službovanja
kr. nadlugari, koji spadaju u kategoriju službenikah, te sačinjavaju poseban svoj status.
28
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 402 §
48.
Kr. kotarski šumar imat će šumski ogoj u svakom smjeru unapredjivati,
a naročito vlastnike šumah pobudjivati na pošumljenje raznih za šume prikladnih
zemljištah, naročito pašnjakah, nalazećih se na bezuvjetnom šumskom tlu,
zatim na ustrojenje biljevištah, na sakupljanje šumskog sjemena ili inaku pribavu
istoga. U tu svrhu ima on šumovlastnikom na ruku ići, te ih praktično
upućivati 0 načinu šumske sjetve i sadnje kao i promicati ostalo šumarenje,
podupirajuć grane zemljotežtva, kao što su racionalno voćarstvo, sadnja drvo


redah, uredjenje riekah i potokah u svrhu, da se osnuju udruge za odvodnjlvanje
i natapanja tla, uredjenje i čišćenje pašnjakah, uredjenje vododerinah itd.
Valjati će mu nadalje podupirati uredjenje šumskoga posjeda, uredjenje
uživanja za pašu blaga, nepotrebnih i nerazdjelivih te drvljem obraslih pašnjakah,
koji nisu na bezuvjetnom šum.skom tlu (§. 3. zakon od 26. ožujka 1894.),
zatim arondiranje šumskog posjeda, te podrvljenje rubovah od livadah i oranicah
u onih krajevih, gdje vlada nužda na krmivu za blago i s onimi vrstmi


drva, koje služe za proizvadjanje brsta.


§. 49.


Ako bi se imala šumska biljevišta i razsadnjaci ustrojiti iz zemaljskih
sredstavah, tad se rukovodjenje i uprava istih može povjeriti kr. kotarskom
šumaru pod upravljanjem kr. županijskog šumarskog nadzornika.


§. 50.


Kr. kotarski šumar dužan je dobivene službene naloge ovršivati i ima
svoja izvješća vazda predpostavljenoj oblasti predložiti.


§. 51.


Kotarski šumar ima koli stranke, toli i šumarsko osoblje svagda otvoreno
i ozbiljno susretati i nastojati, da si svojim susretljivim ponašanjem steče njihovo
pouzdanje. Sumo-posjednike imat će pako upozoriti na dužnost uzdržavanja
šumah, te im ureda radi davati razjašnjenja i upute, koje se traže ili
su potrebne glede šumskog gospodarenja i pošumljenja.


Osim pristojbah, koje mu budu obredjene po oblasti odnosno uredovno
dosudjene od slučaja do slučaja, nesmije kr. kot. šumar od šumo-posjednikah
ili obćinah primati nikakovih posebnih odštetah ih nagradah.


Sve službene poslove ima on mogućim pospješenjem riešiti, i svakom
zatezanju u tom pogledu izbjeći.
Prijavnice šumskih štetah, podnesene od raznih stranakah ima kotarski
šumar ureda radi bezplatno izpitati i obrediti.


§ 52.


0 svih obsežnijih šumskih radnjah, koje će se u službovnom području, a
u javne svrhe godimice izvadjati kao: obsežnija pošumljenja, zapriečenja popu
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 401 —


§ 43.


Gdje se radi o pošumljenju novoizsječenih šumskih djelovah (§. 3. š. z.)
ima kr. kotarski šumar sporazumno sa interesenti razsuditi sredstva i način,
kojim bi se to pošumljenje što uspješnije izvesti moglo, te ima ove savjetom i
činom u tom nastojanju podupirati.


§. 44.


Kod šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, ima se kr. kotarski
šumar postarati, da se za iste gospod. osnove (programi), u koliko to nije jur
učinjeno, što skorije sastave, i da se odobrene gospod. osnove (programi) točno
obdržavaju.


§. 45.


Kr. kotarski šumar ima svojski o tom nastojati, da vlastnici privatnih
šumah dovoljne veličine bud samo za se, bud u zajednici po smislu §§. 22. i


52. š. z. namjeste osposobljeno šumarsko i čuvarsko osoblje.
§. 46.


Kr. kotarski šumar ima prigodice podučiti lugarsko osoblje o njegovih
službenih dužnostih, tumačiti mu šumski zakon, te ga uputiti u sve poslove
tičuće se gojitbe i čuvanja šumah i izradbe šumskih proizvodah.


§ 47.


Da kr. kotarski šumar upozna stanje šumske obrane i da se uputi o
stanju šumskih radnjah, imat će od slučaja do slučaja, a prema potrebi i na
raznih mjestih svojega službovnoga kotara sazvati lugarsko osoblje na sastanke.
Ove valja tako upriličiti, da će se moći obdržavati onda, kada su kod obćinskih
poglavarstvih ili kotarskih oblastih zakazani uredovni dani ili dani izplate lugarskih
berivah. K ovim sastankom mogu se prizvati i obćinski načelnici i
upravitelji šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom i ostali šumo-posjednici
okolice, kojim se svim obdržavanje sastanka shodno dojaviti ima. Lugarsko
osoblje ima tom prigodom ustmeno izviestiti o stanju šumah i o inih opažajih.


Na koliko bi se pri tom saznale i ustanovile zloporabe ili ine neshodnosti,
0 kojih se po izkustvu predvidjeti dade, da ih obćine ili šumo-posjednici odstraniti
neće, ima kr. kotarski šumar sbog odstranjenja ovih staviti shodne
predloge kr. kot. oblasti.


Ovakove sastanke imati će kr. kot. šumar i na to upotriebiti, da razširi
izpravne nazore glede valjanog gojenja šumah.


On će imati šumo-vlastnike upozoriti na napredke, koji su drugdje stečeni
glede dobave i unovačenja šumskih proizvodah, tumačiti važnija sredstva uspješnog
šumarenja i upućivali ih na pokušanje s uspjehom upotreljenih šumarskogospodarstvenih
mjerah glede povišenja šumske rente i t. d.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 400 —


§. 39.


Neposredno nadgledanje takovih šumah, u kojih je propisan izvjestni ili
osobiti način gospodarenja, ima kr. kotarska oblast, na koliko ih sam kr. kot.
šumar nadzirati nemože, povjeriti kr. nadlugaru, obćinskom poglavarstvu, odborniku
ili zaprisegnutom lugarskom osoblju, u koju svrhu valja poduzeti potrebitu
razpravu.


§. 40,
U šumah, u kojih nisu posjedovni odnošaji i prava pojedinih ovlaštenikah
0 načinu uživanja uredjena, ima kr. kotarski šumar nastojati, da se takove šume
ne samo uzdrže, nego i primjerenim načinom gospodarenja potrajno uživaju.
On je dužan, da u takovih šumah uz sudjelovanje posjednikah ili ovlaštenikah
način ustanovi i veličinu šumskih užitakah i prema tomu sastavi gospod.
osnovu ili gospod. program. Porode li se tom zgodom potežkoće ili zaprieke, ima
se cieli predmet predložiti na dalnje uredovanje kr. kotarskoj oblasti (§. 9. š. z.).
Isto (ie on glede uredjenja pašnjakah imati učiniti i sporazumno sa posjednici
izraditi gospod. programe u svrhu uporabe šumske paše i uzgoja drvlja
(§. 3. zakona od 26. ožujka 1894.).


§. 41.
Kr. kotarski šumar imade naposeb paziti na to, da se po propisih §§.
9.—18. š. z. užitak na drvu iz šumah obćinskih ili zajednicah primjereno crpi
i po mogućnosti stegne, ako to stanje šumah zahtieva; da se šumska paša i
sabiranje stelje na pravu mjeru svedu, da se redovito i uredno doznači drvo,
a odkažu mjesta za sabiranje stelje i za pašu; da se uvedu branjevine i omedjaše
gajkami ili hunkami, te valjano čuvaju od popaša marve, a prema potrebi
zaštićuju posebnimi ogradami, da se šumski proizvodi dobavljaju i izvoze
po postojećih propisih; da se urede prikladni putevi za izvoze i progone za
marvu, kao i ine dobavne spreme.
Na koliko bi se nuždnim i prikladnim pokazalo, da se ustanovi predmet
odredbah, ima kr. kotarski šumar povesti sa interesenti pismenu razpravu i
stavljene predloge u zapisnik uvrstiti.
Ako na stavljene obveze i predloge nebi interesenti putem nagode ili
dobrovoljno pristali ili kad bi se radilo oko promjene već postojeće oblastne
odluke ili odredbe, tad valja razpravni zapisnik predložiti kr. kotarskoj oblasti
na dalje uredovanje. (§. 18. š. z.)


§. 42.


Kr. kotarski šumar ima pregledati sva šumišta, koja se po smislu ustanovah
§§. 2. i 3. š. z. ponovno pošumiti moraju a gdje se radi o pretvorbi
šumskoga tla u drugu vrst gojitbe, takodjer obaviti potrebite predizvide i ustanoviti,
da li naumljenoj pretvorbi nestoje na putu javni obziri ili privatno
pravni prigovori. 0 pronadjenom ima zajedao sa svojim predlogom podnieti izviešće
kr. kotarskoj oblasti na shodno uredovanje.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 399 —


Ova kotarska oblast dužna je pozvati pođSinjena si obćinska poglavarstva, da
kod tih uredovanjah podupiru kr. kotarskog šumara. Za slučaj, da nebi bilo
moguće u jednoj godini sve šume proputovati, imaju se putovanja u sliedećoj
godini nastaviti u šumah, koje prijašnje godine nisu pregledane bile.


U izvanrednih i pogibeljnih slućajih, kao što su šumski požari, oštećivanja
od vihrovah, zareznikah itd., ima se kr. kotarski šumar, čim za to sazna
i bez posebnog naloga, bezodvlačno uputiti na lice mjesta, i polag okolnostih
učiniti nuždne odredbe, a o svem kr. kotarsku oblast izvjestiti


Osim tih redovitih službenih putovanjah može kr. kotarska oblast kotarskomu
šumaru u svako doba ureda radi naložiti, da preduzme izvanredna putovanja
u posebne svrhe (§. 4.).


§ 37.


Kod redovitih službenih putovanjah imati će kr. kotarski šumar iztražiti
najprije one šume, za koje je šum. zakonom propisan izvjestni način gospodarenja
ili za koje bi se imao odrediti osobit način postupanja, i svoje predloge
podnieti kr. kotarskoj oblasti na dalnje uredovanje.


Ovamo spadaju naračito:
a) one šume, koje bi mogle, kada bi se sasvim izsjekle ili nerazložno
uživale, prouzročiti za susjedne šume pogibelj oštećenja od vjetra (§. 5. š. z.);


b) šume, nalazeće se na zemljištu, koje bi se lahko razrahlat moglo, kad
bi se široki prostori drvlja sasvim lišili, zatim na strminah i velikih visinah i
visokih gorah gornjega ruba šumske vegetacije nalazeće se šume (§. 6. š. z.) ;


c) šume, nalazeće se na obalah povećih vodah i na obroncih gorah, gdje
se je bojati popuzinah zemljišta (§. 7. š. z.);


d) šume, koje su obterećene služnostmi i šume obćinske ili zemljištnih
zajednicah, iz kojih su pojedini obćinari vlastni svoje potrebe na drvu, paši,
stelji, i t. d. podmirivati (§§. 9.—18. š. z.)


e) šume, koje imaju u svrhu osiguranja budi osobah, budi dobra državnoga
ili privatnoga n. pr. proti urvinam, padanju stienah, odvalah kamenja,
prodornh gora, popuzinah zemlje, poplavah itd. staviti pod zabranu (§. 19. š. z.j


f) šume u vrelovju vodovodah, potokah i riekah i liekovitih vodah.


§. 38.


Kr. kotarski šumar imati će u postupku povedenom glede šumah navedenih
u §. 37. 0. z. preduzeti predhodne izvide i razprave, ako u tu svrhu po
kr. županijskoj obla&ti ili županijskom upravnom odboru od slučaja do slučaja
delegiran bude (§. 17.) Imenito biti će dužan da obrazloženim predlogom na
kr. kot. oblast potakne u slučaju potrebe, da se šume stave pod zabranu (§. 19.
š. z.) ili proglase kao šume zaštitne (§. 6. i 7. š. z.) odnosno da se zagaja po
§. 10. š. z., ili umjetno pošume (§. 3. š. z.), koje predloge ima kr. kotarska
oblast u vlastitom djelokrugu riešiti ili dalnjeg uredovanja radi podnieti županijskoj
oblasti odnosno županijskom upravnom odboru.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 394 —


c) kako su političke oblasti, odnosno dotični šumarski organi provadjali
drvosjećne i ogojne osnove sastavljene za šume, koje stoje pod posrednim nadzorom
kr. zemeljske vlade.


d) da li su i kako su područne zemljištne zajednice i obćine, koje glede
stručne uprave i šumskog gospodarenja stoje pod posrednim nadzorom krzemalj.
vlade, sastavile godišnji proračun, obzirom na potrebe šumskog gospodarenja
i da li su osjegurani troškovi za upravu, porez, čuvanje i gojitbu šumah?


e) izpitati procjenu za prodaju namjenjenih stabalah.


§. 23.


Županijski šumarski izvjestitelj dužan je osim toga paziti, da se u njegovom
službenom području:
a) šume neharače;
b) da se šume samovoljno i bez dozvole nepretvaraju u drugu vrst gojitbe ,
c) da se točno provadjaju odobrene gospodarstvene osnove i gospodarstveni


programi po političkoj oblasti, te izdane odredbe glede občeg šumskog gospodarenja
izvjestnog i osobitog postupka sa šumami, kao i glede čuvanja, te pošumljenja
naloženog posjednikom šuraah uslied odlukah nadležnih oblastih i
organah.


Nadalje je dužan brinuti se, da se točno provadjaju sve izdane šumskoredarstveno
odredbe smierajuće na:


d) odklonjenje štetah od elementarnih nepogodah, požarah i zareznikah;


e) od popaše blaga imenito kozah;


f) na sječu i izvoz drvah i ostalih šumskih proizvodah;


g) na pošumljenje u obće, a napose na krasu;


h) na lovstvo;


i) na uredjenje pašnjakah (§. 3. zakona od 26. ožujka 1894., kojim se
uredjuje stručno i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim
nudzorom u smislu dotičnih zakonskih propisah.


0 svih svojih opažajih ima on podnieti izvješće i staviti predloge predpostavljenoj
županijskoj oblasti, kako da se opažene mane odstrane. Županijska
oblast dužna je ove predloge u razpravu uzeti, te ih u vlastitom djelokrugu
riešiti ili ih županijskom upravnom odboru shodne daljne odredbe radi podnieti.


§. 24.
Županijski šumarski izvjestitelj može bud neposredno, bud putem predpostavljene
kr. župan, oblasti predloge staviti županijskom upravnom odboru, da
se takovi predjeli šumah, koje obzirom na svoj položaj podpadaju pod ustanove
§. 6. i 7. šum. zakona, medju koje valja ubrojiti i šume steruće se u
vrelovju potokah, riekah i ljekovitih vodah, kao i one na krasu proglase zaštitnimi
šumami i da se za iste propiše izvjestni postupak u gospodarenju.
U tu svrhu imat će županijski šumarski izvjestitelj na licu mjesta te činjenice
točno izviditi i svoje obrazloženo obnašašće i predloge pismeno podnieti´
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 393 —


h) zajedničkih,


i) zakladnih,


k) redovah, manastirah i benefici´ab,


1) ostalih korpoiacijah t. j . crkve^´h, compos dsoratnih, šumskih udrugah,


kaptolah, bratovštinah i privatnih zajednici´,


m) dioničkih družtvah,


n) povjerbinah,


o) šuraah obterećenih služnostmi.


6. Popis šumskih glavnicah područnih obćinah i zemljištnih zajednicah.
6. Popis lovištah i godišnje lovine i izkaz o lovnoj statistici.
7. Našastar o uredskih predmetih.
8. humsko odštetne cienike.
9. Geoložki razvrstaj županije zajedno sa opisom tla,
10. Popis svih riekah, potokah, jezerah, ribnjakah i svih štetnih bujicah.
11. Izkazi i račune o svih novčanih svotah doznačenih predujmice u šumske
svrhe.
12. Izkaz svijah gospodarskih osnovah i programah, sastavljenih za područne
šume.
13. Ogojne osnove područnih privatnih šumah, u koliko su privatni posjednici
šumah dužni po pravomoćnih odlukah pol. oblasti ogojne osnove predložiti.
14. Ugovore o prodaji drva i stabalah.
15. Izkaz 0 udaljenosti selah i šumskih srezovah ciele županije.
§. 21.


Županijski šumarski izvjestitelj dužan je unutarnje i vanjsko uredovanje i
poslovanje šumarskih tehničarah područnih kotarskih oblastih kao i šumarskog
i lugarskog osoblja najmanje jedan put u godini potanko pregledati.


Preduzeto pregledavanje ima on u svih zapisničkih izkazih i popisih zaporkom
potvrditi, a službene knjige šumarskih vježbenikah, nadlugarah i lugarah
podpisati i pri tom navesti, u kakovu ih je redu našao.


§ ^2.


Prigodom službenih putovanjah ima župan, šumar, izvjestitelj takodjer
pregledati na šumarstvo odnoseće se uredovanje i poslovanje kod kr. kot. oblastih,
a naročito:


a) glede riešavanja svih podnesakah i pređlogah kot. šumarah o predmetih,
tičućih se šumarskog redarstva i šumsko-nadzorne i šumsko-gospodarstvene
službe.


b) u predmetih šumsko-kaznenih razpravah, da li su prijavnice pravodobno
i nuždnom hitrinom podnesene i razpravljene, da li su odštete valjano obračunane,
da li su pravomoćne presude strankam i obćinam dostavljene, da li su i
kako su naknade šumskih štetah i troškovi dosudjeni, te da li i kako su dosudjene
šumske štete i novčane globe uplaćene.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 390 —
litičke uprave, imenito ustanove §. 67 i 68 i 73. zakona od 5. veljače 1886.
ob ustroju županijah i uređjenjn uprave u županijah i kotarih odnosno zakona
od 5. veljače 1886. o karnostnoj odgovornosti urednikah i službenikah, namještenih
kod županijah i kotarskih oblastih.


II. Djelokrug i zada(5e šumarsko-tehničkog osoblja
A. Šumarski odsjek kr. zemaljske vlade.
§. 12.


Djelokrug šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade opredieliti će ban posebnom
naredbom.


B. Šumarsko-tehničko osoblje kod kr. županijskih oblastih.
§, 13.


Kr. županijskim oblastim dođieljuje se na službovanje kr. županijski šu


marski nadzornik.


Ovaj ima obavljati poslove:


a) kao šumarski izvjestitelj kr. županijske oblasti;


b) kao šumarski izvjestitelj županijskog upravnog odbora (§§. 2, 13, 20.
zakona od 5. veljače 1886. ob upravnih odborih u županijah) i kao član karnostnoga
povjerenstva, ako se radi o karnostnom postupku proti kojem šumarskom
tehničaru ili nadlugaru ili proti šumarskom i lugarskom osoblju, koje je
namješteno u smislu zakona od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarstvo u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom;


c) kao stručni upravitelj šumskog gospodarenja prema ustanovam zakona
od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarstvo
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom i na tememlju posebnog naputka,
koji će kr. zemaljska vlada glede toga naknadno izdati.


d) kao predsjednik izpitnog povjerenstva kod izpitah za lugarsku odnosno
šumarsko-tehničku pomoćnu službu (§. 6. naredbe kr. zem. vlade, odjela za
unut. poslove od 2. ožujka 1891. br. 30.551.)


U svih šumarstvo i lovstvo tičućih se poslovih ima isti pravo i dužnost,
da stavlja obrazložene stručne predlogle kr. žup. oblasti i žup. upravnom odboru,
da po dobivenom nalogu preduzme na licu mjesta izvide proiztičuće iz
uredovanja kr. žup. nblasti i upravnog županijskog odbora o predmetih naravi
šumsko-gospodarstvene i šumsko-redarstvene.


§ 14.
Kr. županijskim oblastim kao pomoćni organ dodieljeni kr. šumarski
vježbenik ima se takodjer u vanjskoj službi upotriebiti i praktično izobraziti,
ali mu se samostalno uredovanje povjeriti nesmije sve dotle, dokle nepoloži
državni izpit za zamostalno vodjenje šumskog gospodarstva.
ŠUMARSKI LIST 10/1895 str. 5     <-- 5 -->        PDF

~ 389 —


Osobitom nadzoru pako imađu se podvrći šume nalazeće se u vrelovju
vodovodah, Ijekovitib vodah, riekah i potokah, šume bujičnog područja i one
na Krasu ležeće kao i sve zaštitne šume (§. §. 6 i 7 š. z.), te one koje su
posebnom odlukom političke oblasti stavljene pod zabranu (§. 19. š. z.) t. j .
takove, u kojih valja gospodariti po izvjestnom ili osobitom načinu.


Šumarskom tehničaru kr. županijske oblasti i kot. oblasti, zatim kr. nadlugaru
opredieliti će se njegovo službeno područje.


Uredovanje šumarskog tehničara ili nađlugara izvan njegovog službenog
kotara u obsegu kr. županijske oblasti dozvoljuje žup. oblast, a inače kr. zem.
vlada.


§.8.


Natječaj za popunjenje mjestah šumarskih tehničarah kod šumarskog odsjeka
kr. zem. vlade razpisuje kr. zem. vlada, a za popunjenje mjesta šumarskih
tehničarah kod kr. županijskih i kr. kotarskih oblastih, kao i mjesta kr.
nadlugarah dotični kr. veliki župan.


Predlog glede imenovanja šumarskih tehničarah kod kr. županijskih oblastih
i kotarskih oblastih stavlja kr. veliki župan. Kr. nadlugare imenuje kr. veliki
župan na predlog kr. kot. predstojnika saslušav o tom predlog i podžupana


§ 9.


Zakleto šumarsko-tehničko osoblje političke uprave kao i po propisih §.


52. š. z. zakleti kr. nadlugari imadu nositi u službi odijelo i oružje, koje će
se posebnom naredbom kr. zem. vlade propisati.
Za službenu porabu toga osoblja opredieljeno oružje je u smislu §. 5.
slova f. i g. zak. član. XXin. 1883. prosto od poreza na puške.
To osoblje izuzeto jest i izpod plaćanja poreza na lov pod uvjeti ustanovljenimi
u §. 6. istoga zak. članka.


§ 10.
Za vršenje službe, koja će se izručiti šumarsko-tehničkom osoblju političke
uprave:
a) glede stručne uprave i šumskog gospodarenja u šumah, stojećih pod
osobitim javnim nadzorom,
b) glede uredjenja bujicah i
c) glede pošumljenja krasa, izdati će kr. zem. vlada naknadno naputke.


§ 11


Za šumarske tehničare i nadlugare vriede glede službenih osobnih ođnošajah
i glede njihovih pravah i uredovnih dužnostih i glede karnostne odgovornosti
oni zakoni i propisi, koji valjaju za ostale činovnike i službenike po