DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1895 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 306 —


Sto se ovime proglašuje time, da imađu kandidati molbe za pripust k istomu
putem nadležne kr. kotarske oblasti ili građsk cg poglavarstva do 20. srpnja o. g.
pođnieti ovoj županijskoj oblasti.


Molbe imađu biti obložene slieđećimi dokazali:


a) da je molitelj navršio 20 godina;


b) da je bezprikorna ponašanja;


c) da je svršio dobrim uspjehom nauke na pučkoj školi i


d) da je proveo dvogodišnju praksu u lugarskoj službi.


Za kandidate, koji su svršili nauke na gradjanskoj školi ili na nižjoj gimnaziji
ili realci, odnosno sve propisane naukovne teSaje na kojoj zemaljskoj ratarniei ili na
zavodu, koji je predspomenatim školam jednak, dovoljna je i jednogodišnja praksa.


U slučaju onom, da kandidat nije po županijskoj oblasti pripušten k polaganju
izpita, prosto mu stoji, da u roku od 14 dana, raeunajud od dana, kad mu je riešitba
županijske oblasti uručena, uložiti utok na visoku kr. zemaljsku vladu, odjel za unutarnje
poslove.


Izpit može se najviše dva put ponoviti, i to u redovitih izpitnih rokovih.


Kr. županijska oblast.


U Belovaru dne 10. lipnja 1895.


Za kr. podžupana : Ž i g r o v i d.


u članku „Nještoiz nauke o prirastu" (vidi „Šum. list" za
lipanj t. g.) podkrale su se njeke krupnije pogrieške, koje sad izpravljamo.


Na str. 232. (u 15. redku ozgor dole) čitaj izpravnije: Prirast po
kakvoći ili kvalitativni prirast (a ne kvantitativni prirast), a niže
dole (u 4. redku) čitaj izpravnije što jači sortimenti popriečno manje
troškove kod oba ran ja (a ne kod obradjivanja) prorouzrokuju.


Na str. 233. (u 7. redku ozgor dole) pogriešno je otisnut obličak
MQ (1 — 90p) — mg, nego čitaj izpravnije M Q (I — 0.0p) — m q.
Na str. 235. dole u zadnjem riedku čitaj izpravnije: od kojih svako


(t. j . stablo) godišnji prirast na množini od 0.02 m^ posjeduje.
V V


Na str. 237. ozgor dole (u 13. redku) izpravi =sa —


o o


Na str. 238. gore (u 2. redku) čitaj izpravnije ovako: U prvih S — a godina
polučilo je dotično stablo visinu od a metara, u prvih S — b godina 2+i´)
a u prvih S — c godina q^đ-{-p.


Na istoj stranici niže dole (u 22. redku) izpravlja se računski primjer
ovako:


24-98 = ´-^^1^ X (80 - 74) = 25-94 mt.


ofa—74
Na str. 245. posve dole čitaj izpravnije: ... . koja ^su za skoro sječenje
opredieljena (a ne poredieljena).


Uređjuje odgovorni urednik Vatr. Eački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta