DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 231 —


je glavno obilježje velika množina vode, koju oni nose. Glavna zadaća sastojati
će se dakle u tom, da se što više sprieči brzo odtjecanje vode u području
oborina.


Osim obće karakteristike bujica i načina njihovog uztuka, opisane su
tehnički potanko sve do sada izvedene radnje. Obilnomu tekstu pridodane su
mnogobrojne i zaista krasne slike na 25 tablica.


Djelo ovo i prikazuje se kao autentična, tehničkim detaljom opisana slika
svega onoga, što se je ovih deset godina za umirenje bujica u,Austriji uradilo
i postiglo. Preporučamo svakomu, da ovu publikaciju spomenutoga ministarstva
pomnjivo čita i prouči.


Nješto iz nauke o prirastu.


Korien i lišće glavni su faktori, koji na razvoj biljke djeluju; prvi usiše
hranu, dočim se ova u potonjem assimilira, pa se tako stvaraju za samu
biljku nova gradiva. — Izuzev jednogodišnje biline mora se dosljedno tomu
biljka od godine do godine povećati smjerom u visinu i debljinu ili medjusobnim
djelovanjem obijuh ovih faktora povećava se ista na kubičnoj gromadi.


Povećanje ovo, koje nije ništa drugo, nego posljedica fizioložkog djelovanja
temeljnih organa bilne, zove se u šumarstvu prirastom. — Pojam ovaj dade
se protegnuti na pojedino stablo kao i na čitavu sastojinu; u prvom slučaju
nam istu označuje stabalni prirast, a u drugom slučaju prirast sastojine.


Na svakom stablu ili pako sastojim uzsliede ove vrsti prirasta:


I. Prirast na drvnoj gromadi ili prirast po kolikoći t. j . pomnožanje
stabla eventualno sastojine na drvnoj gromadi. — Obzirom na dobu, u kojoj
prirast ovaj uzsliedi, razlikujemo u šumarstvu:
1. Godišnji (ili tekući godišnji) prirast, t. j . pomnožanje drvne
gromade, koja faktično u jednoj godini uzsliedi. — Ako na pr. ma drvnu gromadu
njeke sastojine ili pako stabla u a godišnjoj starosti označuje, a ma-{- i
takovu posije godinu dana, dakle u a -\- 1 godišuoj starosti, onda je godišnji
prirast kolikoće z = ma + l — ma.
2. Razdobni ili periodični prirast, koji nam označuje, za koliko
se je drvna gromada u razdobju stanovitog broja godina povećala. — Ako na pr.
ma drvnu gromadu a godišnje, a ma+n takovu posije M, dakle u starosti od
a + w godina, odnosno a + M godišnje sastojine označuje, onda je periodični
prirast kolikoće Z=ma + n — ma. — Olina Z pokazuje nam u ovom slučaju
za koliko se je drvna gromada ma n razdobju od n gobina pomnožala.
3. Ukupni dobni prirast (takodjer sumarni ili totalni
prirast ) označuje nam, za koliko je njeko stablo, odnosno sastojina od svoga
zametka pa sve do odgovarajuće joj starosti prirasla. Prema tomu označuje
nam on i drvnu gromadu dotičnog stabla ili sastojine u rečenoj dobi.


ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 232 —


4. Popriečni prirast jest kolićnik (guotient) izmeđju ukupnog
dobnog prirasta i broja godina, u kojih je isti uzsliedio, pa po tom razlikujemo:


a) Periodični popriečni prirast.


b) Popriečni dobni prirast.


Prvi pokazuje nam, za koliko njeko stablo eventualno sastojina popriečno


u okviru stanovitoga broja godina prirasla, dočim nam potonji isto to obzirom
na cielu njenu starost pokazuje.
Kazali smo ad 2., da je Z=ma-\-n — ma, a po tom je periodični


prirast —, što se dade i sa olinom´: — — izraziti, dočim nam ko


´^ n ´ n


ličnici (quotienti): — i —´—^ popriečne dobne priraste označuju.


Opredielivanje stanovite vrsti prirasta dade se protegnuti ili samo na


pretežniju (predominirajuću) glavnu ili samo na podredjenu sastojinu ili pako


na sbroj obijuh.


Sve gore iztaknute vrsti prirasta protežu se samo na drvnu gromadu; nu


iste se dadu svesti i u doticaj sa novčanom vriednosti, u čemu se tada očituje:


II. Prirast po kakvodi ili kvantitativni prirast. Jači sortimenti drva
posjeduju veću tehničku uporabivost, pa stoje po tom i u nješto većoj cieni
od slabijih. S druge se strane prirast ovaj očituje i u tom, što jači sortimenti
popriečno manje troškove kod obradjivanja prouzrokuju.
Ako dovedemo prirast po kakvoći u savez sa prirastom po kolikoći, onda
dobijemo ukupni prirast po vriednosti (Werthzuwachs), koji je tekar u novije
doba nješto veću pozornost na sebe svratio. — Akoprem je on od vrlo zamašnoga
značenja, to mu se ipak jošte niti danas posvuda dovoljno pažnje i
važnosti neposvećuje.


Označimo li drvnu gromadu njeke sastojine sa m i njenu odgovarajuću
kvalitativnu brojku (cienu po kubičnoj jedinici) sa q, a drvnu gromadu ove
sastojine posije n godina sa M i njenu odgovarajuću kvalitativnu brojku (cienu
po kub. jedinici) sa Q to je onda:


kvantitativni prirast = M — m.
kvalitativni prirast = Q — q.
Ukupni prirast po vriednosti = MQ — mq.


(Prirasti: M — m, Q — q, MQ — mq jesu ujedno i periodični prirasti
uz oznaku pripadajućih im imena, jer su u razdoblju od u godina uzsliedili).
Osim prije navedenih vrsti prirasta imademo često posla i sa tako zvanim:


III. Prirastom skupoće (Tlieuernngszuwachs), koji se očituje u dizanju i
padanju drvnih ciena. — Najviše upliva imadu na ovaj prirast razni drvokonsumirajući
obrti. — Označimo li cienu kub. jedinice drva sa Q, pa uzmimo da
je bud s koga mu drago razloga ciena za P7O poskočila, onda povišica ciene
Q P


iznaša-rrr^, a uslied toga nastala nova ciena Q, što dade sa sliedećom


jednačbom izraziti;
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 233 —


´^^^ ^ +^00 ~ 100 -´^^´^P-
Ako bi ali ciena drvetu za i>"/n P^l^i o^i^a bi bio:


Uvaživ prirast skupoće bio bi ukupni prirast po vriednosti — ne kako
e to sub. II.) sa MQ — mq označeno, nego MQ{i.Op) — mq u slučaju,
kada bi se ciene drveta za p^´lg povisile, dočim bi se isti u protivnom slučaju
sa.: MQ (1—9.0p) — mq označiti dao.


Da se može sve do sad navedeno brojkami razjasniti, neka nam za to
posluži sliedeći primjer: Uzmimo na pr. da njeka 100 godišnja hrastova sastojina
I. stojbinske vrstuoće posjeduje po hkt. 527 ra^ drva, od kojih popriečno
kubični metar po 5 for. stoji; u 120. godišnjoj dobi uvjetuje ova sastojina,
da će imati 691 m* drva, od kojih će kubični metar popriečno u cieni od 6 for.
stajati, to je sada:


1. kvantitativni prirast:
a) Periodični = 691 — 527 = 164 m´
b) Ukupni dobni 100 godišnje sastojine = 527 m*
Ukupni dobni 120 godišnje sastojine = 691 m^
c) Popriečni:
. . 691—527 _ „ 3


a) Periodično popriečni = ST; — o´*^ m


20


P) Popriečni dobni:
527


Za 100 god. sastojinu = — 5´27 m^


100
691


Za 120 god. sastojinu = -^ = 6-758
liJO


2. kvalitativni pri rast:
a) Periodični =: 6 — 5 = 1.
b) Ukupni dobni za 100 god. sastojinu = 5
Ukupni dobni za 120 god. sastojinu =^ 6.
c) Popriečni:


a) Periodično popriečni = —-^— = 005


P) Popriečni dobni:


Za 100 god. sastojinu—jr-^ = 00 5


*´ " 100 ´


Za 120 god. sastojinu —^--i=. 005


8.
Ukupni prirast po vriednosti za razdobje od 100—120 godina jednak je:
691 X 6 — 527 X 5 = 1511 for.
Ako bi se ali uslied izgradnje željezničke pruge ciene 120 godišnjeg drveta
popriečno za 8% povisile, onda bi prirast ovaj za rečeno razdobje iznašao
691 X 6 X 1-08 — 527 X 5 = 1842-68 for.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 234 —


Ako bi pako prirast skupoće bud s kojega mu drago razloga negativnim
smjerom djelovao, onda bi se ukupni prirast obzirom na vriednost sa sliedećim
iznosom označiti dao: 691 X 6 (1 — 0-08) — 527 X 5 = 1179-32 for.


Prije nego li predjemo na ustanovljivanje raznovrstnoga prirasta, držim
da neće s gorega biti, ako se osvrnemo na obćeniti tok prirasta.
Već smo spomenuli, da se svako stablo povećava smjerom visine i debljine
ili medjusobnim djelovanjem ovih faktora na kubičnomu sadržaju.


Prirast smjerom visine jest ko dsvih šumskih iz sjemena niklih biljaka u
prvoj njihovoj mladosti vrlo slab; povisuje se zatim sve do srednje starosti
stabla, stoji po tomu njeko vrieme na istomu nivou, dok napokon iza tako
zvane muževne dobe nepočima sve to više nazadovati, te konačno posve prestane.
Samo se po sebi razumjeva, da kod iste vrsti drva vrlo uplivaju na ovaj
prirast klimatičko-sastojinski i stojbinski odnošaji, tlo i položaj, pa i gospodarstveni
odnošaji, u kojih se je dotična sastojina nalazila. Kod razne vrsti drveća
opaziti ćemo i razne priraste smjerom visine ; tako će na pr. visina smreke
i jele u omjeru naprama svojoj starosti posve inake eksponente izpostaviti, nego
li grab ili bukva.


Izdanci iz panjeva pokazuju najveći prirast na visini u prvoj svojoj mladosti.
Priležeća skrižaljka pokazuje nam tok prirasta na visini za omorikova
stabla, uzraslih u normalnomu sklopu i to za 4 razne dobrote (bonitete). (Označena
je uviek samo srednja visina u odgovarajućoj starosti, a nipošto maksimalna).


Dobrota I. Dobrota II. Dobrota III. Dobrota IV.


Prirast Prirast Prirast Prirast


CL,


PM


O


M


10 010 0-07 0-50 0-05 0-40 0 04


3-40 0-34 220 1-50 0-15 100 0-10


20 0-22 01.5 2 00 01 0 1-40 0-(i7


5 90 0-59 3-80 2-80 0-28 2 20 0-22 pq


30 03 4 0-23 4-80 0-16 3-60 0-12


4´80 0-48 4-00 8-20 0-32 2-50 0-25


40 0-38 0-27 8-00 0-20 6-10 0 15


3-80 0´38 2-30 3-00 0-30 2-00 0-20


50 0-38 0-26 1100 0-22 8-10 0-16


3-00 0´30 3-80|0 2-40 02 4 2-00 0-20


60 0-37 0 28 13 40 0 27 1010 0-21


300 0-30 3-00 0 2 00 0 20 2-00 0 20


70 0-36 0´28 15-40 0-22 12-10 0-17


3 00 0-30 2-20 2-00 0-20 01 0


80 0-35 0-28 17-40 0-22 13-in i-oo 0-1 fi


2 00 0 20: 2-00 1-40 01 4 0-07


90 0-34 0-27 18-80 0-21 070 015


13-80


2-00 0 20 1-90 I-00 0-10 0 08


100 0-32 0 26 19-80 0-^0 0 80 015


1-00 14-60


20 0 0-20 0-70 0-07 0-09


110 0-31 0´24 2050 019 090 014 I


15-50


1-10 01 1 1-10 0 0-50 0-05 0-05


120 0-29 0-23 21-00 0-18 0-50 0-13


1600
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 235 —


Prirast u debljinu jest takodjer u prvoj mladosti vrlo slab, pa se tekar
u kasnijoj dobi sa starošću stabla povisuje. Prirast ovaj uvjetuje prirast po
ploštini, koji stoji u prilično posrednom omjeru sa množinom lišća, što ga dotično
drvo ima, i to u svakomu dielu stabla naprama iznad istog se nalazeće
množine lišća Zato je isti kod bezgranatog debla skoro u svih dielovih približno
jednak, pa pada znatno u krošnji. Rečeno neima se protezati na absolutnu
širinu pojedinih godova, nego na njihovu površinu. Užji godovi u nižjih
stabalnih čestih tvore mnogo veći okrug, nego li oni gornjih dielova debla
mnogo širjih godova, nu mogu ali jedni i drugi istu površinu imati čak i kod
velike diferencije absolutnih njihovih širini. Površine bo kružnih vienaca odnose
se kao diferencije četvorina odnosnih radiusa, kojima je obodna medja
jstih uvjetovana, što se vrlo lasno dokazati dade. Ako narišemo, odnosno opišemo
sa radiusi r i B obodne medje manjega kružnoga vienca, a sa r, i -B,
takove većeg kružnog vienca, onda je:


Površina manjeg kružnog vienca = iž* u — r^-n; =TC[R^— r^) = g.
većeg , „ =i?,´^7u- r,´^7c=: 7. (i?, «-»,«)= G=.
iz česa se dade sliedeći razmjer razviti:
G .g = ´K{R^ ´^— rj^):TC{R^— r^) iz česa opet sliedi:


Diferencija absolutnih širina godova u nižjih i višjih slojevih debla dade
se upotriebiti kod ustanovljivanja takozvanoga prirasta na obUku (Formzuwachs),
koji uvjetuje rastenje (uzpon) obličnoga broja. Prirast na debljini može još znatno
dugo iza takozvane muževne dobe stabla napredovati, a utrnjuje pako sa životom
stabla.


Osamce rastuće drvo ima mnogo nižju u krošnju razvijajuću se duljinu,
nego li ono, koje je u sklopljenoj sastojini uzraslo, s toga je i deblo ovakovog
stabla kraće ili više nepravilno od potonjeg, pa uslied toga za razne tehničke
svrhe manje sposobno. Prirast je ali takovoga stabla obzirom na drvnu gromadu
mnogo veći od onog u pravilnoj sastojini uzrasloga. Padanje prirasta biva kod
osamce rastućega drva sa obumiranjem dolnjih graaa.


U prvoj mladosti, dok nije još sastojina sklopljena, posjeduje prirast njezin
onaj tok, koji se kod pojedince rastućeg stabla opaziti dade. Kad ali sastojina
postigne sklop, onda je krošnja u postranom razvijanju zapriečena, uslied česa
se prirast na visini znatno pojača, dočim se prirast na debljini umanji. Pojedino
stablo u sastojini ima takodjer mnogo manji prirast obzirom na drvnu
gromadu, nego li osamljeno, a inače pod istimi okolnosti rastuće drvo, a to
sliedi odatle, što je množina lišća kod prvoga znatno manja. Kvantitativni prirast
ciele sastojine računa se po svoti prirasta pojedinih članova ili po produktu
prirasta pojedinog stabla i broja drveća u istoj se nalazećeg. Odtud sliedi, da
neima najveći prirast u prednavedenom smislu ona sastojina, u kojoj pojedino
stablo takav posjeduje, jer drugi glavni faktor, naime broj stabala, ima mjerodavni
upliv u tom pogledu. Tako ima primjerice njeka sastojina 100 stabala,
od kojih svakogodišnji prirast na množini od 0 02 m* posjeduje; uslied vrlo
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 236 —


jake prorede ili progalnog sjeka bude broj stabala na 60 reduciran, đoćim će
se prirast pojedinog drveća na 0-03 m´ povisiti, te će prirast sastojine ali od
100 X 0-02 = 2-00 ms na 60 X 0-03 = 1 80 m» pasti.


Množina lišća mjerodavna je takodjer i po tekući godišnji prirast sastojine,
koji neodvisi samo kako smo jur vidjeli, o množini lišća pojedinog đrveta,
nego i o broju stabala. Koji broj stabala, odnosno koja razdaljenost izmedju
istih uvjetuje na stanovitoj površini obzirom na vrst drva i stojbinske
odnošaje najveći prirast na drvnoj gromadi, neda se pozitivno kazati, pošto još
nijesu mnienja strukovnjaka u tom pogledu jednaka.


Padanje prirasta obzirom na drvnu gromadu mnogo je intenzivnije kod
sastojine, nego kod izolirano rastućega drveta. U sastojini, kad se jednom sklopi,
ne samo da obumiru dolnji djelovi krošnje i pojedine grane, koje su duž debla
podieljene, nego i cieli samostalni individui, koji se bore za obstanak, usHed
rastenja susjednih jačih stabala bivaju potišteni, pa tada uslied pomanjkanja
nuždnog svietla nedvojbeno i podleći moraju.


Borba za obstanak, koja medju stablima nastane, smanjuje znatno prirast
na debljini kao i na kubičnoj gromadi. — Šumar ima dakle u takovom slučaju
pravodobno proredu provesti i to još mnogo prije, nego što se potištena stabla
sušiti započmu, pa će ukloniv borbu ovu — ako baš u stanovitih slučajevih
i nepovisio on time prirast sastojine, barem zapriečiti naglo padanje istoga
ili ga njeko vrieme na istomu nivou uzdržati. 0 toku kvantitativnog prirasta
naročito pako o kulminaciji istog, jesu mnienja još dosta nesuglasna, a poglavito
s tog razloga, što svaka vrst drva,svaka siojbina, svaka različnost rukovanja
sa sastojinom mora razne rezultate iznieti. Još problematičniji tok
ovoga prirasta jest kod podredjene sastojine.


Netreba ni dokazivati posebice, da najveći popriečni prirast nemože
istodobno sa najvećim godišnjim prirastom uzsliediti. — Usuprot se potonji već
dulje vremena nalazi u padanju, dočim prvi još uviek pozitivnim smjerom na.
preduje. — Naročito pako mora popriečni dobni prirast tako dugo pozitivnim
smjerom napredovati, dok god se tekući godišnji prirast još uviek iznad njega
nalazi, a prvi će svoju kulminaciju postići tada, kad postane jednak potonjemu.
To vriedi za dohodak kako glavne (Ertrag des Hauptbestandes), tako i podredjene
sastojine (Ertrag des Zwischenbestandes), kao takodjer i za ukupni
dohodak (Gesammtbetrag) t. j . za sbroj glavnog i podredjenog užitka.


Doba kulminacije popriečnog prirasta može samo za mali broj godinš,
diferirati i to naprama tomu, dali samo glavni ili ukupni, naime glavni i podredjeni
dohodak zajedno u račun stavili.


Kada bi nizovi popriečnih prirasta glavne i podredjene sastojine paralelno
tekli, onda bi popriečni prirast obzirom na ukupni dohodak sa isto takovim
glavnog užitka istodobno svoju kulminaciju postići morao. Popriečni ali dobni
prirast podredjenoga dohodka postigne običuo nješto prije svoju kulminaciju,
nego li onaj za glavni dohodak, pa se stoga mora to isto i u popriečnom dobnom
prirastu ukupnog dohodka očitovati. Navjerovatnije jest, da pojedino stablo vladajućeg
razreda postizava svoj najveći tekući prirast prije najvećeg popriečnog
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 237 —


prirasta tekar iza nastupivše takozvane muževne dobe (Mannbarkeit). Slično
biva i sa cielom sastojinom, koje se broj stabala ipak postepeno umanjuje.


Vjerojatno je takodjer, da najveći godišnji prirast na drvnoj gromadi
uzsliedi za vrieme znatnoga još prirasta u visinu.


Opredjelivanje prirasta.


I. Na pojedinom stablu.
1. Prirast na visini. Ako se stablo tako nizko kod zemlje podsječe,
da prorez još i preko jednogodišnje biljke prolazi, onda se dade točnim brojenjem
godova počam od srčanice u smjeru polumjera ustanoviti starost dotičnoga
drveta. — Da se pako samo brojenje olakoti, ima se potez, eventualno razsjek,
nješto koso naprama osi debla voditi, a odrezna ploha gladko oblanjati i sa
jodovom tinkturom namazati, da se godovi bolje viditi mogu. Ako sada V visinu
V


odnosno duljinu, a S starost oborenoga stabla označuje, onda nam čestnik ===
o
daje popriečni dobni prirast na visini.


Ako hoćemo prirast na visini za pojedina razdoblja izračunati, onda nam
valja dotično stablo u više odjelaka (sekcija) razdieliti i u razdielnih točkah
okomito na os debla prepiliti. Čim su manje ove sekcije (trupčići), tim ćemo
točniji resultat postići. Valja nadalje spomenuti, da nije od potrebe, da su ove
sekcije jednake, dapače biti će shodnije, ako na mjestih, o kojih mislimo, da
je rastenje smjerom u visinu znatno napredovalo, iste nješto dulje opredielimo,
nego li na mjestih, o kojih smo protivnog mnienja. Kod svakoga proreza stabla
broje se odmah i godovi, te se podjedno mjeri i udaljenost od istog do odrezne
plohe na panju, kao i do susjednog nižjega proreza. Razlika izmedjn broja
godova njekoga prozeza i ukupne starosti dotičnog stabla označuje nam broj
godina, što no ga je stablo trebalo, da je do visine rečenoga proreza naraslo
Razlika godova dvajuh proreza u povoljnoj kojoj visini označuje nam broj godina,
što ga je upitno stablo trebalo za postignuće visine uzduž duljine izrezanog
trupca.


Uzmimo primjera radi, da smo na njekom oborenom stablu starost S
ustanovili i isto stablo u 6 sekcijah razdielili, kao što to lik 1. pokazuje, onda
nam oline : a, p, đ, v, I, i h označuju duljine dotičnih sekcijah, a S, a, b, c, m, n
broj godova na pojedinom prorezu.


I. I. im. c »T jt_J:
%


L-" ] I


t i


i I


likl.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 238 —


Popnečm dobni prirast na vismi =


U prvih S—a godina polučilo je dotično stablo visinu od 9 matara, u
prvih S—b godina od 9-j-p, a u prvih S — c godina 9-{-đ-^p.
JJ S — a godina priraslo je dotično stablo za q metara u visinu, u razdobju
od S — a do S — b godina za q metara, a u razdobju od S — b do S — c
godina za d metara i t. d.
U prvih S—a godina priraslo je odnosno stablo za q metara u visinu,
u drugih a — b godina za p metara, a u trećih a — c godina za đ metara i t. d.
Iz ovih olina dadu se sada proračunati popriečni na visinu odnoseći se
periodični prirasti djehtbom dotičnog razdoblja.
Tim smo vidili, kako se dade prirast smjerom visine za pojedina razdoblja
ustanoviti, nu razdoblja ova zavise o slučajnom broju godova, preko kojih je
prorez prošao. Ako imademo prirast u ovom smislu za razdoblje stanovitog broja
godina ustanoviti, onda se poslužujemo interpolacijami, od kojih je najobičnija
arithmetička ili pako grafična. Arithmetičku interpolaciju razjasniti će najbolje
sliedeći primjer:
Grore navedenim načinom ustanovljeno je, da je njeko borovo stablo u
86 godišnjoj starosti visinu od 26-90 met. a u starosti od 74 godine takovu od
2498 met. imalo; pita se sada, koju visinu je posjedovalo ovo stablo u


80.
godini?
U starosti od 80 godina imalo je upitno stablo visinu ol:
24-98-^^´^IZu^^ X (80-74) = 2594 met.


ili pako:


26-90 —^^^^4 ^ X (86 - 80) = 25-94 met.


ob —
74


Grafična interpolacija obavlja se pako na sliedeći način:


Povuće se jedna horizontalna crta, koju razdielimo u jednake godinam
odgovarajuće djelove, odnosno odsjeke, pa se na svih tako dobivenih točkah uzvise
okomice. Pošto su visine za pojedina razdoblja ustanovljene, prenašaju se
potonje na prije spomenute osovnice analognim redom u pomanjenomu mjerilu,
pa se tako dobivene krajne točke označe, te se onda odgovarajućom krivuljom
spoje. Tako dobivena krivulja predstavlja nam tok prirasta kroz sva razdoblja,
pa se samo po sebi razumjeva, da možemo sada šestilom i odgovarajućim uma,
njenim mjerilom očitati visinu, koja se nalazi u stanovitoj izmedju povoljnih
dvijuh starostih ležećoj godini.


Lik 2. pokazuje nam takovu jednu krivulju, koja označuje tok prirasta na
visini za borovo stablo za sva razdoblja od 0—120 godina.
(Stablo ovo uzraslo je u sastojini I. stojbinske dobrote).
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 239
o^zjcac:


lik.S.


2. Prirast na debljini. Ako imamo opredieliti prirast na debljini,
onda nije probitačno, da isti na odreznoj plohi na panju ustanovljujemo, nego ćemo
mnogo shodnije učiniti, ako si dademo jednu ploču od stabla u prsnoj visini ili
pako u V20 ciele duljine stabla izrezati. Ploča ova ima se gladko oblanjati, da
bude skmo brojenje i mjerenje uslied toga olakoćeno.
Samim brojenjem godova ima se započeti počam od vanjskog najmladjeg
kolobara u razdoblju od 5—5 ili od 10—10 godina, te se imadu ovim odgovarajući
godovi označiti i to najbolje sa šiljasto zaoštrenom olovkom. Pomoćju facetiranoga
mjerila dade se sada neposrednim mjerenjem očitati promjer za odgovarajuću
starost. Razlika dvajuh različitim starostim odgovarajućih promjera
daje nam prirast u debljinu za odnosno razdoblje — eventualno prirast za broj
godina, što no ga razlika starosti označuje.


Samo mjerenje promjera ima se u više različitih smjerova obaviti i to
naprama tomu, dali se manje ili više oblici dotičnimi godovi oraedjašenih polygona
od oblika kruga udaljuju, pa se ima tada srednji aritmetički promjer u
dalnje računanje uzeti. Ovako ustanovljenim promjerom ima se još za razne starosti
izkustvom ustanovljena debljina kore pridodati, te će nam tada ovi promjeri
pokazati, kakav je promjer stablo u odnosnoj starosti (sa korom zajedno)
imalo.


Ako izmjerimo širinu posliednjih X godova na više mjesta u milimetrih,
pa smo tim mjerenjem dobili vriednosti: s^ — s^ — s^ , . . . Sn i — Sn^ onda
Sj+«a+S3 -\- Sn—, -\-Sn


je srednja aritmetička širina (s «) ss^^


a prirast u debljinu posliednjih X godina jednak je:
2


— (s, + Sa-f S3 .... -1- sn-i + s« ) =: 2 Ss.
Istim načinom možemo pronaći prirast u debljinu za posliednjih 2X^3X
i t. d. godina.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 240 —


Označimo li prirast u debljinu za posliednjih X godina sa đ^ a onaj za
2 X godina sa đ^; nadalje za 3 X godina sa c^g i t. d., a starost odrezne plohe
pako sa S, to nam onda: đ^—d^ označuje prirast na debljini, koji je uzsliedio
izmedju S—2X i S—X godina, a popriečni periodični prirast na debljini


za razdoblje ovo hioU-=:—^-=r^—đg—đ^, te označuje prirast, koji je izmedju


-A.


S — 3X i izmedju 8 — 3X godina smjerom debljine uzsliedio; đočim bi raz


doblju ovomu popriečni prirast u istomu smislu jednak bio ^ " i t. d.


3. Prirast na kružnoj ploštini. Ako sub 2. navedenim promjerom
ustanovimo kružne ploštine, onda se dade iz dvijuh takovih različitim starostim
odgovarajućih razlika ovaj prirast za dotično razdobje ustanoviti. Ako je aritmetički,
srednji promjer odrezne plohe S godina stare sa D označen, a isto
takav promjer, kakav je prije n godina bio sa đ, onda je sadanjoj starosti odgovarajuća
kružna ploština = —-— = G.


Prije n godina pako posjedovala je ova ploha površinu od —-— = g


te je dakle prirast na kružnoj površini uzsliedio u posliednjih n godina u količini


Periodični popriečni prirast na ploštini za razdoblje od u godina =


dočim je dobni popriečni prirast u ovomu smislu = ^ .


S


Kačunanje samo vrlo je olakoćeno, ako imademo pri ruci skrižaljke kružnih
ploština, koje se u svakom šumarskom koledaru nalaze, jer netrebamo ništa
drugo, nego ustanovljenim srednjim promjerom očitati odgovarajuće površine.
Uzmimo na pr. da smo na njekoj 92 godišnjoj plohi stabla (u prsnoj visini)
ustanovili mjerenjem sadanje promjere: 76 %,, 75´5 i 74 %i, a prije 20 godina
pako da su promjeri ovi mjerili samo 56, 55 i 54-5 %i, to je onda sadanji


76-4-75-5 + 74 225-5 „,,„,.,. , j
srednji promjer = =—-—=7o-16%i ih samo na 1 deci1
r,r r> «/ j ^t- . r,^ j. Y 56 + 55-1- 54-5


malu = 75-2 %i, dočim je isti prije 20 godina iznašao ~ =


^^1^=55-16 ili 55-2 %».


Promjeru od 75-2 % odgovarajuća kružna ploha = 4441-5 %^


„ „ 55-2%, „ , „ ^ 2393-1 %,«


a — g pako= 2048-4´^´^


Sada nam ovi brojevi kažu:


a) da je upitna odrezna ploha stabla u 92 godini prirasla za 4441-5 %i*


b) da je ista u starosti od 92 — 20 godina, dakle u starosti |od 72 godine
imala površinu od 2393-1 %,^.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 241 —


c) da se je ođrezna ploha u posliednjih 20 godina za 2048-4 %t* povećala.
Popriečni dobni prirast po površini obzirom na starost od 92 godine
4441-5


jednak je —-^— = 48-276 %,^, docim isti obzirom na starost od 72 godine


iznaša -^ — = 33-237 -^^


Periodični popriečni prirast izmedju starostih od 72 do 92 godine, dakle
2048-4


za razdoblje od 20 godina jednak je—^r-— = 102-42
102-42102-420
00 %^, doči
dočidočim
mm j
jje
ee postota
postotapostotak
kk


= %t^,


LtKj


2048-4 X 100 2048-5 X 5


prirasta po površini za ovo razdoqlje jednak ^Z^^l x 20 ~ 2393-1


= 4-279<´/„.


Eačunanje površina može se posve izbjeći, ako uporabimo polarni planimetar
od Amslera ili Starkea, s kojima valja samo medje dotičnih kružnih
vienaca obići


4. Prirast na kubičnom sadržaju. Opredielivanje prirasta na kub.
sadržaju dade se na više načina izvesti i to:
a) Po moć ju obličnih brojeva. Na temelju ustanovljene kružne
ploštine (u prsnoj visini) za stanovitu starost, kao i njoj odgovarajuće visine
dade se pomoću obličnih brojeva ustanoviti dotični kubični sadržaj. Oblični broj
se dade na ležećem stablu lako ustanoviti"; nu to vriedi samo za onu starost,
koju dotično stablo ima. Stoga se imaju oblični brojevi za nižje starosti na
drugih mladjih stablih opredieliti, a onaj prvi, koga smo na samom stablu
analizom ustanovili, služi nam samo kao njeko podporište u cielom računu, pa
nam služi za rektificiranje drugih (obličnih brojeva) obzirom na oboreno stablo.


Često se može uporabom obličnih brojevš. i bez da stablo analizujemo
do prilično dobrih resultata doći, ako se naime želi prirast na takovih stablih
opredieliti, kod kojih je prirast u visinu već utrnuo ili barem znatno oslabio
ili koja su za skoro sječenje opredieljena.


Želimo li dakle prirast na takovih stablih opredieliti, onda trebamo samo
na stojećem stablu (najbolje u prsnoj visini) debljinu zadanom razdoblju odgovarajućeg
broja godova sa Preslerovim svrdlom na više izvrtanih mjestah izmjeriti
i ustanoviti srednju širinu istih. Ovako ustanovljena srednja širina za
stanoviti broj godova ima se sa 2 pomnožiti i jednostavno od promjera stabla
(bez kore dakako) odbiti.


Na temelju tako ustanovljenih dvajuh promjeri u istoj visini i pomoćju


odgovarajućih obličnih brojeva dade se ustanoviti sadašnji kubični sadržaj, kao


takodjer i onaj, koga je stablo prije razdobljem zadanog broja godina imalo.


Razlika ovih dvajuh kubičnih iznosa daje nam prirast po kubičnoj gromadi za


zadnje gore spomenuto razdoblje.


Mjesto obličnih brojeva dadu se s uspjehom upotrebiti bavarske skrižaljke
drvnih gromada, koje sadržavaju kub. sadržaj odgovarajućemu promjeru i visini
(Ove skrižaljke nalaze se otisnute u hrvatskom šumarskom koledaru od gosp.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 242 —


Vrbanića), pa nam mogu posao znatno olakotiti. Slično ustanovljenje prirasta
na kubičnoj gromadi često je upravo potrebito u svih takovih sastojinah, koje
su skoro za sječnju namienjene, jer je dosta jednostavno, pa niti nezahtjeva
toliko troška i vremena, kao što prije navedena anahza. Nu kod ovog, kao i
kod svakog drugog načina imamo za pokusna stabla izabrati onakova, koja su
u normalnom sklopu uzrasla, a podnipošto takova, koja su razmjerno prama
drugima u sastojini nalazećim se stablima bila odviše potištena ili pako osamljena.
Ako smo ovim načinom opredielili prirast za više srednjih stabala, odgovarajućih
stanovitom razredu debljine i visine, onda možemo iz ovih zaključiti na prirast
cielog dotičnog razreda. Ako pako istim načinom ustanovimo prirast za više
razreda, onda možemo iz potonjih na prirast odnosne sastojine zaključiti.


Ovaj način opredjeljivanja prirasta za sastojinu može se samo za kratkarazdoblja
sa približnom vriednosti upotrebljivati.


b) Razdjeljivanjem u sekcije.


a) U svrhu ustanovljenja prirasta za razdoblja u skoku od stanovitog broja
godina kroz cielu starost njekoga stabla ima se isto čim moguće bliže tla podpiliti
i oboriti.


Oboreno stablo ima se ponajprije oklaštriti i čisto okresati, a onda se
isto u dugačke odjelke od 1—3 met. razdieli i to naprama tomu, koju točnost
u opredieljenju samog kubičnog sadržaja kao i prirasta polučiti želimo.


Duljina svakog odjelka ima se točno izmjeriti i posebice ubilježiti, pa se
ponajprije poznatim načinom u taksatorne svrhe opredieli sadanji kubični sadržaj,
koji će nam kao kantrola kod svršetka cieloga posla služiti.


Nakon toga imadu se u diobenih točkah svakog odjelka čim moguće tanje
ploče izpiliti, a dotični rezovi imadu se u posve okomitom smjeru na os debla
voditi. — Isto tako ima se snimiti odrezna ploha na panju. Ploče ove imadu
se kod kuće posve gladko oblanjati, za da se samo brojenje olakoti. Na svakoj
se ploči onda povuku tanko zaoštrenom olovkom 2—3 ili više promjera, koji
se svi u srčanici križati imadu, pa se tada na temelju ovih opredieli srednji
aritmetički promjer. Broj promjera, koji se na svakoj ploči nacrtati ima, zavisi
0 obliku iste i o točnosti, koju sama radnja zahtjeva Cpošto dotična ploča nije
nikada posve pravilnog kružnog oblika).


Nakon toga se na nacrtanih promjerih počam od vanjskog najmladjeg
kolobara odbraja sve 5 po 5 godova, koji se imadu sa tanko zaoštrenom olovkom
označiti, a njihova širina pomoćju mjerila ustanoviti.


Ovakovom predradnjom dade se sada ustanoviti tok prirasta sub 1. 2. i


3. označen za razdoblje u skoku od 5—5 godina.
Na svakoj ploči ima se debljina kore takodjer izmjeriti i posebno ubiježiti.
Ista dade se za različite starosti dotičnog drveta direktnim mjerenjem
na pojedinih izrezanih pločah ustanoviti, a vriedi za starost, koju broj godova
dotične ploče označuje.


Sada sliedi mjerenje promjera (bez kore^ na pojedinih pločah i to onih
promjera, kakovi su sada i kakovi su prije 5, 10, 15, 20. i t. d. godina bili.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 243 —


Ovako opredieljenim promjerom imađe se sada debljina odnosnoj starosti odgovarajuća
kora u dvostrukom iznosu pridodati, a onda novo ustanovljenim promjerom
valja u skrižaljkah, koje su u tu svrhu opredieljene, potražiti odgovarajuće
kružne ploštine.


Pošto smo ovim načinom za svaki odjelak (sekciju) gornju i dolnju temeljnicu
u skoku od 5—5 godina ustanovili, valja za podlogu dalnjemu računu
uzeti aritmetičku sredinu istih.


Ako sada tako dobivene kružne površine za svaki odjelak posebice u tu
svrhu prikladno sastavljenoj skrižaljki porazdielimo i iste sa duljinom odnosnog
odjelka pomnožimo, onda dobijemo kub. sadržaj, kakav je faktično sada i kakav
je isti prije 5, 10, 15, 20 i t. d. godina bio. Sbroj svih odjelaka pokazuje nam
konačno sadanji kubični sadržaj, kao takodjer i onaj, koga je dotično stablo
prije 5, 10, 15, 20 i t. d. godina imalo.


Da se uzmogne granjevina i kiće u pravom iznosu k deblovini u pojedinoj
odgovarajućoj starosti pridodati, ima se gore naznačena analiza i na jače grane
protegnuti, dočim se kod slabijih grana opredieli samo starost istih i njihov
kubični sadržaj, a takovi su podatci za račun dovoljni.


Za gore naznačeno mjerenje preporuča se facetirano ravnalo (lineal) od
žute mjedi, koje je cielom svojom duljinom u milimetre i polovice istih razdieljen,
pa se može uporabom lupe direktno mjerenje preduzeti. Spomenuti ću još, da
nije baš od potrebe, da se u diobenih točkah odjelaka, kao takodjer ni na odreznoj
plohi na panju gore spomenute ploče izrežu, jer se iste mogu i iz
sredine svakog pojedinog odjelka izpiliti, a tim odpasti će aritmetičko ustanovljenje,
odnosno proračunavanje srednjih kružnih površina, dočim se kubiranje
po Smalianovoj metodi pretvara u Huberovu metodu.


P) Pribrajanje prirasta na kubičnom sadržaju zadnjih godina upotrebljava
se obično onda, kad se već tekući godišnji prirast nalazi u padanju. U tu svrhu
razdieli se stablo, kako je to sub. a) označeno, u ođjelke od 1—3 mt. dugačke ;
svaki se odjelak u sredini prepili, pa se po tom na poznati način u taksatorne
svrhe opredieli sadanji kubični sadržaj stabla K, a podjedno se sadanji srednji
promjeri svakog odjelka posebice ubilježe. Zatim se na svakoj prorezini izmjeri
srednja širina zadnjih n godina — eventulno godovS,, te se ista sa 2 pomnoži,
a proizvod ovaj od sadanjeg srednjeg promjera dotičnog proreza odbije. K ovom
manjemu promjeru potraži se napokon kružna ploština, koja pomnožena sa
duljinom odnosnog odjelka, naznačuje kubični sadržaj njezin, kakav je bio prije
n godina. U sbroju svih odjelaka mora se dosljedno tomu očitovati i sadanji
kubični sadržaj stabla K, kao takodjer i onaj Je, koja je isto prije n godina
imalo (ft = kubičnom sadržaju stabla prije n godina).


Periodični je sada popriečni pirast za razdoblje od n godina = —


y) Uračunanje prirasta na kubičnom sadržaju iz debljine zadnjih n godina
upotrebljuje se, ako tekući godišnji prirast niti ne raste, a niti ne pada. Stablo
se u tu svrhu kao i pod P) naznačenim načinom podieli u odjelke, od kojih se
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 26     <-- 26 -->        PDF

244 —


svaki u sredini prepili, a pođjedno se i srednji promjeri ustanove, te se svaki
posebice ubilježi. Izmjeri se zatim na svakoj prorezini širina posliednih n godova,
koja se sa 2 pomnoži, od sadanjeg promjera odbije, a jednom k istomu pribroji.
Iz ovako ustanovljenog većeg i manjeg promjera kao i duljine dotičnog
odjelka dade se na kubični sadržaj svakog na poseb zaključiti. Sbrajanjem svih
odjelaka pronadje se drvna gromada stabla, kakova je bila prije n godina i
kakova će posije n godina biti, a popriečni periodični prirast za razdoblje od


2 n godina = —~—~ ako nam E^ naznačuje drvnu gromadu, kakova će


posije n, a \ drvnu gromadu stabla, kakova je prije n godina bila.


c) Po Preslerovom načinu. Od oborenoga stabla odpili se h
metara dugački vršak (lik 3.), pa se brojenjem godovS, na plohi prorezom
dobivenoj njegova starost ustanovi. Uzmimo, da ta starost u ovom slučaju n
godina iznaša.


Vrška lišeno deblo ima se u sredini prepiliti, a na ovako dobivenoj plohi
ustanoviti sadanji srednji promjer D, dočim je onaj, koja je upitna ploha prije
n godina imala zi d.


Ako E duljinu vrška lišenog debla naznačuje, onda je sadanji kubični


sadržaj istoga = H., dočim je takav prije n godina izražen sa olinom


d=


H. Prirast na kubičnoj gromadi posliednjih n godina iznosi dakle na samom
vrška lišenom deblu:


^^^^:=^L3S^


lik 3.


D´^T.


H -^ H=^ H {B^—d^) = 0-7854H{B´^-d\


a periodični popriečni prirast istoga je =
ti
(B^ — d´^) za razdoblje od
n godina.
Ako bismo ovom metodom htjeli prirast cieloga stabla znati, onda bi


morali još na h metara dugačkom vršku srednji promjer p izmjeriti. Prirast
po količini cieloga stabla iznašao bi tada u kubičnoj gromadi za posliednjih
n godina.


^H-´r^h-^.R^´^iB-H+p´h-d-H]-´l[{B^-d^)Hpn]^


0-1^4. [{B"—d´).H^p´hl
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 245 —


dočim bi periodični popriečni prirast cieloga stabla obzirom na razdoblje od
n godina iznašao:


Svi gore navedeni promjeri mjere se obično bez kore, ali se može potonja
prvim obzirom na dotičnu starost u odgovarajućoj vriednosti odnosno debljini
pridodati.


d) Pomoćju popriečnog dobnog prirasta. Ovaj način može se
sa sigurnošću upotrebiti kod stabala, koja su za skoru sječnju odpredieljena i
u slučaju, ako se neradi o velikom razdoblju.


Ako X drvnu gromadu, a S starost njekoga stabla naznačuje, onda je po


priečni dobni prirast na drvnoj gromadi = -^


o


Prije n godina imalo je dotično stablo starost od iS — M godina, a njegova


drvna gromada iznašala je (S — n) -—


o


u razdoblju od n godina povećao se je dakle periodični prirast u količini


(quantumu) od ^ — (S — n) -^


Periodično popriečni prirast, koji je približno jednak tekućem godišnjem


prirastu iznaša za razdoblje ovo: — K— (S — n)-—


Posije n godina imati će dotično stablo starost od S -|-M god. a njegova
drvna gromada izpostaviti će se uporabom popriečnog dobnog prirasta sa {S -\ w)
-^ ; u razdoblju od budućih n godina uzsliediti će prirast na drvnoj gromadi u


S


količini od (S-\-n)--=, —K, iz koje se oline dade lasno pronaći periodični popriečni


prirast za upitno razdoblje, a taj je jednak:


i [(«+») I-3:]


Da se popriečni dobni prirast u slične svrhe za prevelika razdoblja podnipošto
upotrebiti nesmije, sliedi odatle, što prvi nije kroz sva razdoblja njeke
starosti jednak.


Pomoćju izkustva pronadjenih postotaka prirasta-
Ako p postotak prirasta, a K kubični sadržaj njekoga stabla naznačuje, onda
Ep
je tekući godišnji prirast na drvnoj godišnjoj gromadi = -j^ = E.Oop.
Periodični prirast za n godišnje razdoblje jednak je:


n.K. 0-op.
Izkustvom pronadjeni postotci prirasta smiju se upotrebiti samo za prolačunavanje
umnožavanja tjelesnine onakovog stabla, koje je jednako staro kao
ono, za koje su takovi postotci ustanovljeni, kao takodjer i za onakova stabla,
koja su za skoro sječenje poredieljena.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 28     <-- 28 -->        PDF

_ 246 —


II. Na sastojim.
Opredjeljivanje prirasta u ovom slučaju može se protegnuti na pojedine
pokusne plohe ili pako na čitavu sastojinu, a to prema tomu, kakovu točnost
postići želimo. U prvom i drugom slučaju razvrstaju se na odnosnoj ploštini nalazeća
se stabla u razrede po debljinah i po visinah, pa se za svaki takav
razred pronadje 2 ili 3, a u njekojih slučajevih i više pokusnih stabala, koja
se oboriti imadu, te se njihov prirast opredieli pojedince, kako je to sub. I.
za pojedino stablo naznačeno. Hrpanje (grupiranje) u pojedine razrede debljina,
kao i opredielenje pokusnih stabala najbolje se obavlja, odnosno ustanovljuje po
metodi Drautovoj, Urichovoj ili po metodi Roberta Hartiga, dočim ćemo uporabom
ovih metoda moći podjedno najtočnije ustanoviti i kubični sadržaj ciele
sastojine, eventualno pokusnih ploha obzirom na razne sortimente. Često udovoljava
pako samo razdielenje stabala u razrede po debljinah, pa se za svaki takov
razred poznatim načinom pronadju 2—3 pokusna stabla, koja se obore i
analizuju.


Ako smo po kojoj god mu drago metodi opredielili prirast za ustanovljenih
više srednjih ili pokusnih stabala, odgovarajućih stanovitom razredu debljina, a
u slučaju i visina, onda možemo iz ovih na prirast cieloga dotičnoga razreda
zaključiti.,


Ako pako istim načinom ustanovimo prirast za više u sastojini, eventualno
u pokusnoj plohi nalazećih se razreda, onda možemo iz prvih na prirast potonje
zaključiti.


Uporaba obličnih brojeva i Preslerovog svrdla nezahtjeva, kako je to sub.


I. 4. a) naznačeno, da se pokusna stabla obore. Tom prigodom neka mi bude
dozvoljeno iztaknuti, da se je barem u sklopljenih crnogoričnih šumah pokazalo
dovoljno točnim ustanovljenje prirasta po količini pomoćju Preslerovoga svrdla.
Doduše dobit ćemo mnogo točnije resultate onda, ako svakomu razredu
po debljini i visini odgovarajući broj pokusnih stabala oborimo, pa na temelju
točnog kubiciranja i analize potonjih na prirast sastojine zaključimo; nu valja
i to uvažiti, da ćemo svrsi shodniji i bolji rezultat polučiti, ako na pr. na 16
stojećih stabala pomoćju Preslerovoga svrdla prirast ustanovimo i na temelju
ovih na prirast sastojine zaključimo, nego ako samo jedno ili dva stabla oborimo,
pa ova sa svom mogućom matematičkom točnošću obračunamo.


Do sad razmatrasmo, kako se opredieljuje već uzsliedivši prirast; nu često
imamo ustanoviti i takav prirast po kolikoći, koji će tekar imati nastati. Ovo
se pako neda nikako matematičkom točnošću ustanoviti, pošto ima vrlo mnogo
faktora, koji na isti uplivaju. Osim klimatičkih, stojbinskih i sastojinskih odnošaja
uplivaju na isti još i tlo, položaj, kao takodjer i gospodarstveni odnošaji, u kojih
će se sastojina u buduće nalaziti. Usuprot tomu imademo ipak takovih podloga,
na temelju kojih možemo približnom točnošću u praktičke svrhe na istu zaključiti.
Ponajprije imademo obćeniti tok prirasta na oku držati obzirom na to,
što je on u početku vrlo malen, dočim se pomnožanje njegovo u visini sa
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 247 umnažanjem
stabla uzduž duljine karakteriše, nakom česa nastane doba, u kojoj
na jednom te istom mjestu stoji, dok napokon ne nastane stagnacija. Prem
smjerom duljine iza toga još napreduje, ipak napokom oslabi ili čak posve
prestane.


Kod ciele sastojine posve je inaki prirast, nego što je kod pojedinog drveta,
jer broj stabala kod prve, kao takodjer i njezin sklop sačinjavaju na prirast
pretežito uplivajući faktor. Kod mladih sastojina, gdje je još malena drvna gromada,
dade se na budući prirast najlaglje pomoćju mjestnih izkustvenih skrižaljka
prihoda zaključiti ili pako prispodabljanjem iste sa starijom sastojinom od
jednake dobrote pronaći.


U višjoj starosti sastojine, naročito u razdoblju, u kojem je prirast u
visinu znatno oslabio, nalazimo već takovu drvnu gromadu, u kojoj možemo
naći dosta sjegurne podatke za opredielenje budućeg prirasta. Ako u tom slučaju
neimamo pri ruci skrižaljke prihoda ili je pako bud s koga mu dragoga razloga
nećemo rabiti, onda ćemo se poslužiti sa analističkim opredielenjem. Sastojinu
razdieliti ćemo, kako smo jur spomenuli, u razrede po debljinah i visinah, pa za
svaki takav razred pronaći ćemo po dva ili više pokusnih stabala, koje ćemo točno
analizovati i na temelju tim načinom zadobivenih rezultata na budući prirast
prve (sastojine) zaključiti. Kod toga nesmije se ipak s vida pustiti slieđeće :


1. Opredjeljenje već uzsliedivšeg prirasta po kolikoći u tu svrhu nesmije
se podnipošto vezati na premalena, a niti na prevelika razdoblja. Isto se dakle
nesmije ograničiti na razdoblja, koja su manja od 6 godina, jer bi inače rodovitost
pojedinih godina mogla odviše na rezultat uplivati, a potonji nebi tada
svrsi odgovarao
Iznad 10—12 godina smije se samo ondje posegnuti, gdje je posliednja
proreda izazvala znatnu promjenu u prirastu po kolikoći, ili gdje se ćešće
sječnja obavlja kao na pr. kod nadstojnog drveća u srednjem uzgoju, gdje se
dapače mora i za cielu obhođnju natrag posegnuti.


2. Kod izbora za analizu opredjeljenog stabla ima se osobito paziti na
njegov položaj i na posebna njegova svojstva tako, da ono u svemu srednjemu
stablu odgovara. Tako napr. neće odgovarati ono stablo, koje je suviše osamljeno
ili pako potišteno uzraslo.
3. Ima se u obzir uzeti na sklop krošnja i broj stabala nalazećih se na
stanovitoj površini. (Izuzev naravno potištena stabla).
4. Uzsliedivši jur i ovim načinom opredjeljeni prirast nesmije podnipošto
služiti podlogom računu, kojim se ustanovljuje takav za znatan broj godina
obuhvaćajuće razdoblje, nego se ima rektificirati prvi, prispodabljajući ga sa
prirastom starijih sličnih sastojina.
U mnogo slučajeva nije dovoljan popriečni dobni prirast za ustanovljenje
buduće drvne gromade, odnosno budućeg umnoživanja sastojine obzirom na
kubični iznos. Naročito nam pako može prvi povoljne rezultate pružiti onda,
ako je sastojina postigla svoj najveći popriečni prirast, dakle u dobi, u kojoj
je potonji jednak tekućemu godišnjemu prirastu.
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 248 Popriečni
dobni prirast mienja se najmanje od svih drugih vrstih prirasta
za cielo vrieme života njeke sastojine, pa se stoga može isti za kratka razdoblja
sa sigurnošću upotrebiti za ustanovljenje buduće dryne gromade. Ako sravnimo
popriečni dobni prirast sa periodičnim prirastom, pa ako iztražujemo na posljednjem
njegov tok, u komu se nalazi, onda se dade prvi obzirom na to izpraviti,
pa će onda kao takav približno povoljne rezultate za skoro sječi se
imajuće sastojine dati.


Najtežje je opredieliti budući prirast kod nepravilnih i nepođpunih sastojina,
gdje na isti takovi faktori djeluju, koji se nedadu brojkama označiti.


Opredjelenje prirasta ima se često protegnuti i na takove sastojine, koje
se u sječnji nalaze, ter koje se imadu u stanovitoj periodi — dakle u njekom
stalnom broju godina posječi. U najviše takovih slučajeva udovoljuje posve jednostavni
način, da se naime tekući godišnji prirast (za dotičnu starost) za polovicu
periode računa. Ako se primjerice ima 100 godišnja hrastova šuma od 40 ha.
velika u 10 godinah posječi, pa ako njezina sadanja drvna gromada iznaša po
ba 527 m´, dakle po cieloj površini 527 X 40 = 21080 m^, te ako ova šuma
nebi nikakovog više prirasta imala, onda bi godišnji užitak ili etat iznašao
21080
——— = 2108 m*. Iztraživanjem stastojine ustanovljeno je ali, da ima tekući
godišnji prirast od 8"2 m´ po ha, dakle po cieloj površini 8´2 X 4=0 = 328 m*;
za polovicu periode iznašao bi dakle ovaj prirast 328 X 5 = 1640 m´ ,a godišnji


užitak bio bi po tomu tada — = 2272 m´ (Uporabom popriečnog


´527


,, ... , u- .*. ! 21080+ -r7^X 40X5


dobnog prirasta izpostavio bi se taj užitak sa lOO =


10
2213-4 m´´).
Ako bi mi sada u prvoj polovici dotične periode, dakle u prvih 5 godina
manje, nego polovicu drvne zalihe posjekli, onda bi nastala pozitivna pogrieška,
koja bi još veća nastati mogla, ako bi htjeli dotičnu površinu oplodnom sječom
posječi, jer bi se tada na svih susjednih stablih prirast uslied izvedene prozračne
i progalne sječe znatno povisio. Isto tako je moguća i negativna pogrješka,
ako naime u prvoj polovici dotične periode posječemo više od polovice sveukupne
drvne gromade.
Opredjelenje po kolikoći ima vrlo važnu svrhu, pošto ga svaka metoda o
uredjenju dohodka kao računarskom podlogom zahtjeva, samo što naravno jedna
manju, a druga veću točnost iziskuje.
Dapače i kombinirano razdobno uredjenje dohodka (DascombinirteFachwerk),
koje opredjeljuje etat samo za jedno ili najviše za dvie periode, mora ako i
ne drugo, a to barem u odredjenih sječinah prirast za odgovarajuće razdoblje
ustanoviti. Samo se po sebi razumjeva, da se u tom slučaju radi onda o tekućem
godišnjem, a ne o popriečnom dobnom prirastu. Opredjelenje drvnoga prirasta
svih sastojina stanovite gospodarstvene cieli (Betriebsklasse), bilo specialnim
ŠUMARSKI LIST 6/1895 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 249 —


ustanovljivanjem u svakoj pojedinoj sastojini ili pako sumarnim proračunavanjem
iz ukupne površine zahtjevaju dohodak sve za cielu obhodnju ustanovljujuće
metode isto tako, kao i one, kod kojih ukupni prirast naznačuje glavni faktor
oblička za dohodak (Regelungsformel).


Najjednostavniji način upotrebljuje dakako kamaralna taksacija i njoj
slične metode, kod kojih treba znati samo popriečni prirast, sto no ga sastojine
u sječivoj dobi (Haubarkeits-Durchschnittzuwachs) imaju i koji se u račun
stavlja bilo faktično onako, kako zaista postoji, — naime bio to pravi prirast
Cwirklicher Zuwachs) ili pako ovaj i normalni prirast.


Druge Hjekoje metode, kojima se dohodak pomoćju normalne drvne zalihe
ustanovljuje (kao na pr. Hundeshagenova), računaju sa tekućim godišnjim prirastom,
pa trebaju stoga neobhodno nuždno porabu izkustvenih skrižaljka prihoda,
iz kojih se potonji lasnoopredieli,čimjejednočbonitiranjesastojinapreduzeto.


Sva pako sumarna računanja prirasta znatno se olakote, ako se pojedine
sastojinske površine u njekoj gospodarstvenoj cieli na jednu te istu dobrotu reduciraju.


Nadalje za uredjenje dohodka (Materialertragsregelung) mjerodavan je
samo prirast glavne sastojine, stoga se mora ovaj razlučiti od prirasta podredjene
sastojine. Budući prirast podredjene sastojine dade se najlaglje pomoćju dobrih
mjestnih skrižaljka prihoda ustanoviti; posve točno ustanovljenje potonjega na
vehka razdoblja osobito niti je potrebito, a niti moguće.


S gledištafinancijalno-gospodarstvenog zaslužuje postotak prirasta po kolikoći
osobito uvažeuje u svih za sječnju neizvjestnih sastojinah, pošto najglavniji
faktor uputnoga postotka (Weiserprozent) sačinjava. Čim manje njeka sastojina
uvjetuje proizvadjanje gradjevnog i tvorivog drva, tim će pretežniji biti postotak
ovoga prirasta na sjecivu dozrielost iste. (Svržit de se.)


Naputak,


koji se izdaje na temelju zaključka konferencialne sjednice, obdržavane
dne 17. i 18. ožujka 1895. glede priredbe i sakupljivanja
predmeta, koje će izložiti na zemaljskoj izložbi kraljevine
Ugarske godine 1896. u Budimpešti imovne obdine
bivše vojne krajine.


A) Uzgoj šuma.


a) Pođpuna sbirka sjemenja od svih vrsti drveća i grmlja u području
imovne obdine. (U škatuljicah iz drva 10 cm. dugačke, 8 cm. široke i 5 cm. visoke,
koje će se složiti (25 kom.) u jednu veliku škatulju, koja je pokrivena staklom.


Skatulje dati će se priugotoviti na račun imovnih obćina po kr. zemaljskoj vladi.
Dotično sjeme valja u vredieah kr. zemaljskoj vladi priposlati čim prije uz naznaku
imena (latinskog i hrvatskog) zatim mjesta i položaja;


b) Po-ipuna sbirk a pupoljak a (u mjesecu prosincu sabrati) od svih vrsti


drveća 1 grmlja. Šibice imadu biti 25 cm. dugačke, te se imadu prikopčati na dva