DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 219 -
Rajak Mile i Pavlovih Pane, lugari I. banske imov. obdine; Dojčinovid Bozo, Čatra
Nikola, Kokir Milid, Rogid Janko, Čakid Eade, Perid Ilija, Mihajlovid Mile, lugari
šumarije Rakovac slunjske imov. obdine; Cinđrid Nikola I , Cinđrid Nikola II., Paulid
Pave, Novakovid Mihajlo, Brajđid Juro i Tadid Gligorije, lugari šumarije Vališselo
slunjske imovne obdine; Maglid Janko, lugar šumarije MeeenSani II. banske imovne
obćine; Miškulin Ivan, lugar otočke šumarije; Šakid Miladin, Župan Adolf i Dugandžija
Nikola, lugari kr. šumarije gor. Kosinj ; Makarevid Ivan, lugar kr. šumarije u
Lipovljani; Zagorac Franjo, obd. lugar Vukovina; Sušić Jakob, obd. lugar Hudibitek;
Ljevačid Andrija, kr. lugar u Plesnom; Zbunko Mato, vlastel. lugar u Leskovcu; Srida
Josip, Togunjac Tomo i Barad Juraj, lugari kot. šumarije u Čavlih Ukupno 53.


Izstupili su iz družtva podam ođ 8. prosinca 1894. do 24. ožujka t, g. sliededi:
Vlastelinstvo biskupije DjakovaSke i Franjo pl. Tiirk, kao podupirajući članovi i


L. Stromskv, kr. šum. vježbenik ; Christian Herman, kao utememeljitelj; te članovi II,
razreda: Joso Mazalovid, lugar šumarije Otok brodske imovne obdine; Marko Mimid i
Bunjevac Ivan, lugari obd. šumarije Vel. Gorica; Sava Desid, Josip Drobnjak, Simo
Krnjaid, Vaso Rokid, Tanasija Tomaševid i Jovo Trivundid, lugari kr. šumarije Jasenovac;
Vinko Vlahovid, lugar šumarije Belovar gjurgjevačke imov. obdine; Babid Ivan,
lugar Rajevoselo brodske imovne obdine; Bartolid Mato, Kljaid Voljko, Ostoić Nikola,
Simid Gjuro, Stoid Simo i Ostoie Blaž, lugari I. banske imovne obdine; Kovačević
Stjepan, lugar šumnrije Oriovac gradiške imov. obdine; Krnjaid Marko, lugar kr. šum.
Lipovljani; Ogrizovid Stevan, Sorak Nikola i Vukadinovid Mile, lugari kr. šumarije
Brlog. Ukupno 26.
Odgovor


na pitanja u ,Sumar. listu" za mjesec travanj t. g. br. 4.*


Na pitanja pod 1. Carska naredba o karnostnom postupku sa c. kr. urednici i
služaci ođ 10 ožujka 1860. (đržav. zak. lista kom. XV. br. 64 od god. 1860.).


Na pitanje pod 2 a). Svakako mora se po izminuću roka od 8 dana zaplienjena
živina pođjedno sa prijavom o počinjenom šum. kvaru predati nadležnoj politič. oblasti
bez obzira na udaljenost sjedišta iste oblasti, a s tom zapljenbom nastavše troškove
plada krivac.


ad b) U navedenom slučaju ima se postupati analogno ustanovi §. 33 zakona o
poljskom redarstvu ođ 14. siečnja 1873.


Pošto se po §. 68 š. z. čini proti sigurnosti šum. vlastničtva, navedeni u §.
60 — 67, dakle u tom slučaju i kvar, koji je počinjen po živini (marvi), samo kao
prekršaji smatrati imaju, pristoji kazneni postupak i sudjenje
prekršnika vlastim političkim, a ne sudu. To se jasno razabiro iz ustanove
§ 68 š. z,, pa se prijave o počinjenom šum. kvaru po živini moraju podnieti dotičnoj
nadležnoj politič. oblasti.


Na pitanje 3. U citiranoj naredbi opređieljena odšteta pripada oženjenom činovniku
i njegovoj obitelji. Nu u obitelj oženjenog činovnika spada samo
žen a i djec a njegova, a nikako njegova majka, sestra ili dapače gospodarica, koja
mu gospodarstvo vođi, pošto dotična naredba ove potonje osobe međju članove obitelji
oženjenog činovnika neubraja, što bi zaista bilo, da je tomu drugačije.


Na pitanje 4. Pravoužitnik počinio je u onom slučaju, koga Vi navađjate, samo
polic a j n i prestupak t. j . prestupak proti izdanoj odredbi gospodarstvenog ureda,


* Povodom stručnih pitanja, koja naše uređničtvo dobiva ođ p. n. gg. članova hrv. slav,
.šumar, družtva za uvrštenje u „Šum. list" pripravni smo primati odgovore i ođ vanjskih dlanova
t j . i naši vanjski članovi mogu pri tom sudjelovati, te ovakove odgovore na stavljena
stručna pitanja nredničtvu dostavljati. Lireduičtvo.


ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 220 —


pa na volju stoji, liode li ga prijaviti nadležnoj polit, oblasti, da se proti pravoužitnikvi
radi policajnog prdatupka postupa ili ne.


Na pitanje 5. U smislu §. 15 zakona o lovu podieljuje se po Vami spomenuto
pravo dozvolbeniku samo kao ,,0 v 1 a š t e n i k u" lova, odnosno ^zakupniku",
a ne recimo osobi N. N. t. j . tom dozvolom proširen o je glede srnjaka pravo
ovlaštenika lova i na redovito po zakonu zabranjeno vrieme, — naravno uz stegu, da
se lov na srnjake samo vrebanje m izvršivati može.


Prema tomu će i ovakav lov vrebanjem na srnjake modi izvršivati kako sam
ovlaštenik lovišta (zakupnik), tako i svi oni, kojim on u granicah zakona to dozvoli .


V. K—6—.
I z k a z.
dužnih šumskih odšteta II. banskoj imovnoj obćini u Petrinji zaključkom gospodarske g. 1894.


Dugovi na se nalazi u Iznos iužne


Iznos duga


odštete po po kotarih
županiji kotaru obćini obćinah
for. 1 novi. for^ j novč.


68 (´´^
Glina | Maligradeo 765 80
2117 95 2912 44


Sunja 791 83


r—S
Gradusa . 1410 81


o
Petrinja \ 3770 6
Praćno 3773 50
Jabukovac 4297 31 14043 1
Mečenčani 2293 15
Crkvenibok 3763 85
Kostajnica j 3079 65
Dubica 373-J 32


5262 52 18131 49


U


60 Žirovac 6 20
c

Dvor <


3669 45
4171 20 20490 84


Grad Kostajnica Grad Kostajnica 160 97 160 97


Grad Petrinja Grad Petrinja 5 65 5 65


Jasenovae 5205 79
požeškoj Novska / 490 26
Gor. Eaić 4 14 5700 19


Bosna Bosna — 63 — 63


Sveukupni dug kc ncem g. 1894,- 61475 22 61475 22


Dopisnica uredničtva.


P. n. gosp. A—d., kot. šumar u Glini. Vas dlanCid uporebiti demo za bududi
broj „Šum.
lista", pošto nijesmo imali mjesta, da ga sad priobdimo.
Uređnifitvo.


Ured]uje odgovorni urednik Vatr.
RaSki, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta.