DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 218 —


Prošle godine bijahu napadnute samo nadstojne stare jele, dogim su ove godine
sigurno uslied velike množine reSenog moljca napadnute i staro i mlade jele.


Prije nego što poSmu iglice sa jela ođpađati, izgledaju jele kao da su izgorile.


U koliko sam mogao saznati od veleuCenog g. Dr. Gr, Horvata, poznat je taj
moljac pod tim imenom ved odavna, au nije se nigdje u tolikoj množini pojavio, da bi
dao povoda, da se sva pozornost na njega obrati i da se prouči.


Narod, koji smatrajuć segregaciju i onako nepravednom, pak se usljed toga uztručava
šume primiti, opire se sada još više, pa po gotovo neće da primi šume, pošto
proti toj zarazi po moljcu još naima pravoga lieka, niti de ga valjda skoro biti, jer
nije proučen život toga moljca, niti ima sredstva za njegovo utamanjenje.


Mnijem, da bi se toj zarazi ponješto na put stalo ugnonom krmađi u šumu,
buđuć gladke kukuljice toga tarišume prezimuju u zemlji; nu ali to se ovdje nemože
užiniti, jer n e i m a krmadi baš nimalo. Preostaje dakle jedina nada, da će sama priroda i
prirodni kakovi događjaji djelovati na utamanjenje toga moljca, kao što se je to dogodilo
sa gubarom u listnatih šumab. E. E.


Hrv.-slav. šumarsko družtvo.


Predplatniei na „Šum. list". Na naš družtveni časopis predplatili su se počam
od 8. prosinca pr. god. do 24. ožujka t. g. sliedeči: Vasil P. Vltchef, učitelj zemljodjelskog
učilišta u Plevnoj ; šumarski ured vlastelinstva u Kutjevu; kr. šumsko ravnateljstvo
u Zagrebu na 17 primjeraka; kr. nadšumarski ured u Vinkovcih na 10 primjeraka;
kr. šumski ured u Otočcu na 10 primjeraka; Lončarić Andrija, slušatelj šumarstva;
Eački Franjo, sluš. šumarstva; šumska uprava vlastelinstva Cabuna; Lazar
Vorkapić, sluš. šum. u Križevcili; kr. šumarije: u Fužini, u Eavnojgori, u Mrkoplju, u
Novi-Vinodolu, u Jasenku, u Ogulinu, u Vojniću, u Vranovini, u Glini, u Eujevcu, u
Kalju, u Sokolovcu, u Dragancu, u Ivanskoj, u Ivanovuselu, u Pitomači, u Gospiću, u
sv. Eoku, u Karlobagu, u Udbini, u Brlogu, u Ljeskovcu, n Kosinju, u Krasnu, u.
Škarah, u Jasenovcu, u Lipovljanih, u Raidu, u Novojgrađiški, u Županji, u Vrbanji,
u Nemcih i u Morovidu. Ukupno 42.


Pristupili su kao članovi I. razreda k hrv.-slav. šum. družtvu počam
ođ 8. prosinca 1894. do 23. ožujka t, g. sliededi: Jaroslav Dražid, šum. vjež.
u Bribiru; Ante Baličevid, kr. žup. šum. vježb. u Ogulinu; Blatnica plem. obdina ;
Koritinja, urb obdina; Viktor pl. Peičid, šum, vježb. gradiške imov. obd.; Mijo Mihalevicz,
Eumarnik vlastelinstva Kutjevo; Vilim Pere, kr. šumar gor. Kosinj; Petar
Vukovid, upravitelj kr. šumarije Ivanovoselo; Adolf Dumongjid, kr. žup. šum. vježb.
Požega; Franjo Anderlon, šum. vježb. II. bans. imov. obdine Mečenčani; Bonel Julij,
vlast, šumar Drenje ; Brakalov M., šumarski inspektor, Bugarska; Giirth Dragutin, kr.
šum. vježb. zem. vlade; Gjurekovid Milan, kr. žup. šum. vježb. Zagreb; Hradil D,,
šum. vježb. gradiške imov. obdine Novagradiška; Puljevid Petar, kr. žup. šum. vježb.
Zagreb; Peksider Gustav, kr. ravnatelj Križevci; Riečica urb. obdina; Ringel Gustav,
vlast, šumar Euševo. Ukupno 19.


Za isto vrieme pristupil i su k lirv,-slav. šum. družtvu sliededi članovi II.
razreda: Brujao Josip, Crnid Mirko, Jeiičid Jakov, Mavrid Juraj, Kombol Juraj, Miharija
Jakov, Prpid Marko, Pavlid Ivan, Eadetid Petar i Vlastelić Ivan, lugari kot.
šumarije „Vinodol" u Bribiru; Damjanovid Marko, vlast, lugar Slobodna vlast.; Jakobovac
Simo, Vuičid Marijan, Cordašid Andrija i Dugalić Ilija, lugari šumarije Otok
brodske imov. obdine; Zigmunđovac Gjuro i Jarid Štipan, lugari šumarije Vinkovci
brodske iraov. obdine; Lazid Mihajlo, lugar šum. Mečenčani II. banske imov. obdine;
Markovid Jandro i Varenika Milan, lugari šumarije sv. Ivan Zabno, križ. imov. obd,;
Kralid Filip, lugar šumarije Belovar imov. obd. gjurgjevačke; Akšamovid Josip, Katičić
Ivan, Nedeljkovid Žiga i Varnica Luka, lugari šumarije Trnjani brodske imov. ob;´ine,
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 219 -
Rajak Mile i Pavlovih Pane, lugari I. banske imov. obdine; Dojčinovid Bozo, Čatra
Nikola, Kokir Milid, Rogid Janko, Čakid Eade, Perid Ilija, Mihajlovid Mile, lugari
šumarije Rakovac slunjske imov. obdine; Cinđrid Nikola I , Cinđrid Nikola II., Paulid
Pave, Novakovid Mihajlo, Brajđid Juro i Tadid Gligorije, lugari šumarije Vališselo
slunjske imovne obdine; Maglid Janko, lugar šumarije MeeenSani II. banske imovne
obćine; Miškulin Ivan, lugar otočke šumarije; Šakid Miladin, Župan Adolf i Dugandžija
Nikola, lugari kr. šumarije gor. Kosinj ; Makarevid Ivan, lugar kr. šumarije u
Lipovljani; Zagorac Franjo, obd. lugar Vukovina; Sušić Jakob, obd. lugar Hudibitek;
Ljevačid Andrija, kr. lugar u Plesnom; Zbunko Mato, vlastel. lugar u Leskovcu; Srida
Josip, Togunjac Tomo i Barad Juraj, lugari kot. šumarije u Čavlih Ukupno 53.


Izstupili su iz družtva podam ođ 8. prosinca 1894. do 24. ožujka t, g. sliededi:
Vlastelinstvo biskupije DjakovaSke i Franjo pl. Tiirk, kao podupirajući članovi i


L. Stromskv, kr. šum. vježbenik ; Christian Herman, kao utememeljitelj; te članovi II,
razreda: Joso Mazalovid, lugar šumarije Otok brodske imovne obdine; Marko Mimid i
Bunjevac Ivan, lugari obd. šumarije Vel. Gorica; Sava Desid, Josip Drobnjak, Simo
Krnjaid, Vaso Rokid, Tanasija Tomaševid i Jovo Trivundid, lugari kr. šumarije Jasenovac;
Vinko Vlahovid, lugar šumarije Belovar gjurgjevačke imov. obdine; Babid Ivan,
lugar Rajevoselo brodske imovne obdine; Bartolid Mato, Kljaid Voljko, Ostoić Nikola,
Simid Gjuro, Stoid Simo i Ostoie Blaž, lugari I. banske imovne obdine; Kovačević
Stjepan, lugar šumnrije Oriovac gradiške imov. obdine; Krnjaid Marko, lugar kr. šum.
Lipovljani; Ogrizovid Stevan, Sorak Nikola i Vukadinovid Mile, lugari kr. šumarije
Brlog. Ukupno 26.
Odgovor


na pitanja u ,Sumar. listu" za mjesec travanj t. g. br. 4.*


Na pitanja pod 1. Carska naredba o karnostnom postupku sa c. kr. urednici i
služaci ođ 10 ožujka 1860. (đržav. zak. lista kom. XV. br. 64 od god. 1860.).


Na pitanje pod 2 a). Svakako mora se po izminuću roka od 8 dana zaplienjena
živina pođjedno sa prijavom o počinjenom šum. kvaru predati nadležnoj politič. oblasti
bez obzira na udaljenost sjedišta iste oblasti, a s tom zapljenbom nastavše troškove
plada krivac.


ad b) U navedenom slučaju ima se postupati analogno ustanovi §. 33 zakona o
poljskom redarstvu ođ 14. siečnja 1873.


Pošto se po §. 68 š. z. čini proti sigurnosti šum. vlastničtva, navedeni u §.
60 — 67, dakle u tom slučaju i kvar, koji je počinjen po živini (marvi), samo kao
prekršaji smatrati imaju, pristoji kazneni postupak i sudjenje
prekršnika vlastim političkim, a ne sudu. To se jasno razabiro iz ustanove
§ 68 š. z,, pa se prijave o počinjenom šum. kvaru po živini moraju podnieti dotičnoj
nadležnoj politič. oblasti.


Na pitanje 3. U citiranoj naredbi opređieljena odšteta pripada oženjenom činovniku
i njegovoj obitelji. Nu u obitelj oženjenog činovnika spada samo
žen a i djec a njegova, a nikako njegova majka, sestra ili dapače gospodarica, koja
mu gospodarstvo vođi, pošto dotična naredba ove potonje osobe međju članove obitelji
oženjenog činovnika neubraja, što bi zaista bilo, da je tomu drugačije.


Na pitanje 4. Pravoužitnik počinio je u onom slučaju, koga Vi navađjate, samo
polic a j n i prestupak t. j . prestupak proti izdanoj odredbi gospodarstvenog ureda,


* Povodom stručnih pitanja, koja naše uređničtvo dobiva ođ p. n. gg. članova hrv. slav,
.šumar, družtva za uvrštenje u „Šum. list" pripravni smo primati odgovore i ođ vanjskih dlanova
t j . i naši vanjski članovi mogu pri tom sudjelovati, te ovakove odgovore na stavljena
stručna pitanja nredničtvu dostavljati. Lireduičtvo.