DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 214 —


Na svakoj prijavnici označena je skupina, za koju prijavnica valja.


Kako se prijavnica izpunjuje"? Tko želi kakav svoj proizvod ili
kakov pređmed od historićke vrieđnosti izložiti, neka to prijavi dotičnom županijskom
ili zemaljskom izložbenom odboru na prijavnici, koja valja za skupinu, u koju spada
dotični predmet. Skrižaljke prijavnice imadu se sve točno i jasno izpuniti i to: imeprezime izložitelja, njegovo prebivalište i zadnja posta, koliko mu je po prilici potrebno
prostora u četvornih metrih, valja dalje naznačiti, izlaže li u vlastitom ormaru, ako
da, ima ovaj ormar ukusno biti uredjen, ima naznačiti, da li 6e svoje izložke sam
namjestiti, pa ako da, ima doći pravodobno u izložbenu sgrađu i prijaviti se nadzirajudem
organu zemaljskog izložbenog odbora.


Osobito je važno, da se točno naznači, kako se ima razpolagatl sa izložci posije
izložbe.


Konačno ima se sastaviti točan popis svib izložakah spadajudih u dotičnu skupinu,
te naznačiti njihovu osjegurateljnu vrieđnost i prodajnu cienu. Svaki izložitelj ima
napisati za svaku skupinu dvi e prijavnice. Jednu ima do konca travja , odnosno
ako prijavljuje poljske proizvode, vino, rakiju itđ. do konca kolovoz a 1895 — županijskom
izložbenom odboru, a drugu prirdžati i priložiti predmetu, što de ga izložiti.
Svi izložci moraju se priposlati do 1. veljače 1896.


Kotar virovitički na izložbi. Pod pređsjeđničtvom kr. kot. predstojnika Janka
pl. L a b a s a sastao se je izložbeni odbor virovitičkog kotara nedavno u sjednicu, na
kojoj se je razpravljalo o sudjelovanju ovoga kotara na budimpeštanskoj izložbi god.
1896. Poziv na sudjelovanje našao je veoma živa odziva, te se je već u toj prvoj
sjednici prijavilo preko 40 izložiteljah iz obdina Virovitica, Suhopolje, Cabuna, Gradina,
Spišic-Bukovica, a izložiti de obrtnih i gospodarskih proizvođah te raznih ođjelah, a
stari cehovi svoje diplome u historičkom odjelu.


Sitnice.


Poljski rad u svrhu hranenja gajetela (fazana). Kod obrađjivanja zemljišta
za hranenje gnjetela preporuča se sijanje kukuruza, ako se hoće, da se gnjetelom
pribavi u kasno j jesen i dobra hraniva i njeka zabavica. Šumske čistine, odnosno
oranice, ako se kukuruzom posiju, pružaju gnjetelom ugodno prebivalište, gdje se
mogu po miloj voljici kretati, pozabaviti i nahraniti.


Ondje, gdje podneblje dopušta, pametno de učiniti gojitelji gnjetela, ako pojedine
u šumi nalazede se oranice ili čistine posiju kukuruzom, pa ako je tlo dobro i vlažno,
može se takovo zemljište svake godine kukuruzom posijati, a da se netreba bojati
nerodice. Sa kukuruzom može se u smjesi sijati suncokret i lan, jer gnjeteli vrlo rado
zrnje (sjeme) od zoblju ovih vrsti raztlina. Može se u spomenutu svrhu posijati i sjeme
od heljde, prosa, jara pšenica i ozimica. Ondje pako, gdje kukuruz i heljda ne raste,
neka se za hranu gnjetela sije sjeme ođ koje mu drago gore spomenutih vrsti rastlina.
Proso neka se posije samo onda, kad u proljedu neima više opasnosti od mrazova.
Ali neka se proso ne sije ni tako kasno, da bi moglo u jeseni prije pozebsti, nego
što će đozrieti. To vriedi i za za heljdu.


Razumjeva se, da valja dotično zemljište dobro obraditi. Neprekidni red sijanja
ove ili one vrsti sjemenja ravna se po nijestnih oduošajih.
Ovo priobćujemo s toga, što se je i kod nas počelo sa odgojivanjem i timarenjem
gnjetela u šumah, pa je dobro, da to gojitelji ove plemenite ptice znadu.


Kako stojimo sa čistom sječom? * Od nekoUko godina ovamo opažamo vrlo
živahan pokret i važan preokret na polju šumogojstva, izazvan s jedne strane uslieđ do


* _G. pisac neka nam oprosti, što smo ovaj članoić ponješto upriličili prema jeziku, kojim
piše všum. list", p"em srao umoljeni, da ga otisnemo onako, kako je pisaii. Mi nijesmo mogli
podpuno zadovoljiti g. piscu s više razloga, ođ kojih je odlučujući taj, što se moramo držati
onoga načina pisanja, kako ga je nSum, list" do sad poprimio. »Uredničtvo «


ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 215 —


življellh izkustva sa dosadanjim naSiuom šumskog uzgoja, a s druge strano ođuožajiina
današnjih vremena stvorenih prilika, koje odlučno uplivaju na sve grane produkcije
surovina, na obrt i industriju, pa i na šumarstvo. Fosilni ugljen pogibeljan je konkurent
gorivom drvetu, a za gradnju brodova i ostalih vedih i monumentalnih objekta
skrbi preobilna produkcija željeza. Ovako stvorene prilike na obdem narodno-privrednom
polju diraju naše najvitalnije interese i mi moramo s njima da računamo, ako hodemo,
da šuma udovolji ne samo fiskalnim obzirima svoga vlastnika, nego da zauzme i
zadrži ono mjesto, koje joj je u kućanstvu prirode i ljudstva opredieljeno. Neda se
tajiti, da današnje prilike zahtjevaju djelomičnu naobrazbu u šumskom gospodarenju,
koji se proces baš sada obavlja, te koji nam dovoljno karakteriše šumogojstvena
literatura zadnjih godina, spominjuč ovdje samo obširna djela priznanih stručara : Gayera
Wagnera, Vya, Borggrevia, Weis3a i đr., u kojih se vodi žestok boj šumogojstvenih
načela i skroz novih ideja. U ovoj borbi zauzimlje čista sječa i šnjom uzko svezano
umjetno pomladjivanje i uzgoj čistih sastojina jedno od prvih i najvažnijih mjesta.


Neima sumnje, da se je sa čistom sječom predaleko išlo; u tom pogledu odviše
se je generalizovalo t. j. , čista se je sječa i ondje samo kultivirala, gdje joj nije bilo
nikako mjesta, a nije se marilo za važni i istiniti po Pfeil-u izrečeni zakon „da
šumarstvo ovisi o mjerodavnih mjestnih prilikah". Danas je drugačije, jer je pitanje
čiste sječe rješeno i to u nepovoljnom smislu za nju, ili da bolje rečem, u nepovoljnom
smislu za ono dosadanje neopravdano pogodovanje iste u svih, pa i u nepovoljnih
prilikah. Nepobitan dokaz toga preokreta pruža nam šumogojstvena literatura izmeđju
ostalog u četvrtom po dr. Hess-u redigiranom izdanju dr, Karla Heyerove knjige
,Der Waldbau oder đie Porstproductenzucht„. Hejerov „Waldbau" sigurno je jedna
od najsjajninih pojava na polju šumogojstvene literature. Ta se knjiga odlikuje strogom
metodikom, logičnim redanjem materijala, jednostavnom i bistrom dikcijom. Ali Heyer
živio je i pisao u vremenu, kad je čista sječa u najvedem naponu bila, osvajajuć svaki
dan sve veće tlo i brojedi sve više pristaša. Ovaj jednostrani duh ouoga vremena
zrcali se i u Heyerovoj knjizi, pa se je uvidila potreba, da se knjiga preobrazi prama
današnjem stanju šumogojstvenih načela. Premda dr. Hess u svojoj duši naginje više
umjetnom pomladjivanju šuma, nije ipak mogao, a da neraouna sa nastavšim preokretom
u šumogojstvu, obradiv Heyerovu knjigu tako, da prirodno pomladjivanje naprama
umjetnom nezauzimlje više podredjeno mjesto kao u prvih izdanjih, nego odlično, koje
mu i dolikuje, te koje mu objektivno shvadanje današnjeg znanja i današnjeg stanja
gospodarstvene prakse opredjeljuje.


Još jasnije nego ovakovi pojavi u literaturi govore nam izvjeada o skupštinah
i ekskurzijah raznih šumarskih družtava.


Sa svih strana čujemo tužbe na nepovoljna izkustva, postignuta sa čistom sječom.
Mnoge štete, koje su imenito čiste smrekove sastojine od jednake starosti pretrpile,
opominunje nas, da udarimo drugim putem, da napustimo čistu sječu, gdje joj mjesta
neima, pa da se opet povratimo prirodnom pomladjivanju sastojina od razne starosti.
Veliki vjetrolomi od g. 1877. i 1880. opomena su, koja se nemože ignorovati, ter
oni djelovaše odlučno na novi pravac.


Ovako glase zadnje izjave raznih šumarskih skupština, a u prvom redu spominjemo


šumare češke, šleske i moravske.


Njihov glas svakako se mora uvažiti, jer u njih je šumarstvo na visokom stepenu


razvoja; u njih su povoljne prilike za izpitavanje i proučavanje raznih načina šumskog


uzgoja. Oni se danas opraštaju sa čistom sječom izjavljujud glasno, da spas smrekovih


sastojina ne leži više u čistoj sječi i da mješovite šume prirodnim pomladjivanjem više


odgovaraju današnjim prilikama šumarstva.


Ovaj pojav pozdravljaju šumari simpatično, želedi podjedno, da se iz jedne skraj


nosti nepađa u drugi. Padežanin.
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 216 —


Pogoršanje i osiromašenje šumskoga tla steljarenjem. Pogoršanje i osiromašenje
šum. tla nastaje tim prije, 6im se istomu prekomjerno oduzimlju hranive tvari,
koje 66 u njemu nalaze. Cim je oskudnije šumsko tlo na hranivili i čim se jače njegov
gornji steralj stelarenjem troši, tim će ono prije pogoršati i ojaloviti.


Iz raznih pokusa u bavarskih državnih šuma osvjedočilo se je, da ukupaa množina
(količina) svake godiae opalog na zraku sušenog lišća po hektaru iznaša : u bukvicih
406G, u smrečju (u smrekovih porastlinah) 3538 i u borovih porastlinah (u
boricih) 3706 kilograma.


U toj količini opalog lišća (iglica) sadržano je hranivih tvari u kilogramah :


raznih


rudnih


tvari kalija vapna praničnine dušika
u bukovom liatincu 185´7 9-7 82-0 10-4 44-7
u smrekovih četinjah ... . 136´2 4-8 61 0 6-2 31-9
u borovih četinjah 46-5 4 8 18-8 3-8 29-0


Iz ovih brojka može se Iako saznati, koliki je gubitak hraniva (hranivih tvari),
oduzimanjem stelje (listinca) sa šum. tla na godinu po hektaru, pa nije čudo, da nelazboritim
steljarenjem omršavi takovo tlo upravo onako, kako omršavi i svaka oranica,
koja se žetvom izcrpljuje, a nikada gnojivom nepopravlja.


Moglo bi se doduše i šumsko tlo u ovakovih odnoaajih popraviti, odnosno poboljšati
umjetnim gnojenjem, ali se takovom mršavom i izsisanom tlu nemože nadomjestiti
udesno fizikalno djelovanje gornjeg pokrova zemlje i crnice.


Znak, po kojemu se lako saznati može suhoća gradljike (drvo za gradju).
Ako hodemo na laki način saznati, da li je gradljika suha, onda je dovoljno, da na
jedan kraj gradljike prislonimo uho, dok na drugom kraju netko tuče sa ključem
po drvu.


Ako čujemo čisti glas od udarca ključa (ili tvrđa kamena) onda je to znak, da
je drvo posušeno t j . da je gradljika sposobna za gradnju.


Drvojedka (Polyporus destructor, der Hausschwamm) u šumi. Do sad
se je mislilo, da je drvojedka njeka vrst bezkučna „pitoma biljka", koja nikad u šumi
neprebiva; nu P. Hennig u Berlinu uslieđ svojih motrenja dokazao je baš protivno.
On je nairoe našao ovu gljivu na dnu ujekog starog smrekovog stabla.


Drvo od toga živoga stabla bilo je sa sjeverne strane trulo, te prevučeno sa
pahuljavom bielora gljivačom (mycelom), a isto takva je bila i kora, pa čak i zemlja
u blizini toga stabla bila je kao posuta s tom gljivačom. Osim toga razvila su se na
plitko razgranjena koži slična trusišta ove gljive, od kojih su njeka trusišta imala
5—8 centm. u promjeru.


Ovaj pronalaz drvojetke i njezino prebivanje u šumi dalo je povoda sumnji, da
se ova škodljiva gljiva prenaša i iz šume u stanove, jer je do sad nepojmljivo bilo,
odkud se često pojavlja drvojedka u zabitnih stanovih šumara i željezničkih stražarnica
(stanica) i t. d., te se je mislilo, da se truske ove gljive raznose i prenašaju samo po
rađnicih (težacih).


Ali odkad je pronadjeno, da ova gljiva i u šumi prebiva, od onda je posve razumljivo,
da se ona u stanove prenaša neposredno sa đrvi, pošto se gljivača ove škodljive
gljive često nastanjuje u drvu crnogorica, te se u povoljnih okolnosti n stanovih
dalje razvija.


Gljivaču od đrvojeđke u trupu drveta i izvan trupa težko je razpoznati od gljivače
drugih škodljivih i neškodljivih gljiva. Što nijesu do sad opazili trusišta u šumi,
biti de uzrok taj, da se takova trusišta razviti mogu samo u takovih položajih, koji su
zaštićeni od vjetrova i propuha, odnosno na takovili mjestih, koja su izložena trajnim,
ali ne prevelikinj padavinam (oborinam) i gdje je toplota pojednaka.
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 217 —


Uslieđ sve više rastuc´ili građjevina nastao je i sve to veći promet sa liesom


t. j . sa građjevnim đrvetom, pa se često u tu svrhu na brzu ruku upotrebljuje i sirovo
drvo i takovo na lies izrađjuje i za gradnju zgrada upotrebi, U posve suhom đrvetu
ne može gljivača ove škodljive gljive živiti, jer se bez vlage ne može razvijati, pa
se tako ova gljiva u stanove prenaša samo sirovim đrvetom. Opaženo je, da se ova
gljiva od samih trusaka u stanovih ne može razviti.
S toge je od prieke potrebe, da se za građjevine upotrebi samo posve suhi lies,
ako se hode zapriečiti udomljenje đrvojedke u zgradah, a dobro se je čuvati, da se
kod gradnje ne upotrebi ruševina i drvo od starih porušenih kuda, u kojemu se je po
svoj prilici ved udomila drvojedka. Dobro je, ako se uzidaju prohodnici uzduž temelja
zgrada i oko obzidja (platna).


Preporuča se za uništenje ove škodljive gljive kao uspješno sredstvo natapanje
liesa ili građjevnog đrveta u obće sa kreosotnim uljem.


Grapholita proximana. Ovako se zove mali moljac, koji je kadar šumara i
nešumara dovesti do razmišljanja.


Kad sam početkom travnja pr. god. prvi put došao u povjereni mi srez, koji je
segregacijom pripao urb. obdini Novi-Zagon, začudio sam se, kad opazih, da se sve
nadstojne (nadrasle) jele crvene.


Upitav lugara, što bi to moglo biti, a on mi ođpovrne, da nezna, nu đa mu je
samo to poznato, đa je njekakav crv bio u iglicah i da su koncem srpnja sve jele
pocrvenile, nakon česa su počele igle odpađati, što da je prijavio i državnoj šumariji,
koja je stvar dalje prijavila.


Razgleđavaju(3 na zemlji nalazede se iglice, vidjeh na njima na đolnjoj strani
malu škuljicu, đočim nijesam mogao ništa više opaziti.


Željno očekivah, što li de biti ove godine, kadno oko polovice mjeseca travnja
dobih poruk, đa predstojnik entomoložkog zavoda u Budimpešti veleučeni gosp. Dr. Gr.
Horvat polazi u šumu sbog izpitivanja upitne pošasti.


Brzo se odlučili, đa se i ja pridružim ovomu poučnom putovanju unatoč tome,
što sam dan prije bio u istoj šumi i opazio neizmjernu množinu moljaca, gdje okolo
jelava oblietavaju.


Sastav se sa rečenim predstojnikom saznao sam, da je on ved prošle godine na
samom mjestu bio, te njekakve male kestenjave kukuljice na zemlji pobrao, iz kojih
su izlazili mali moljci, koji bi imali biti krivci toj zarazi.


Došav u šumu vidjesmo množinu letedih moljaca, a na zemlji medju iglicama
nađjosmo jošte kukuljice, koje su vedim đielom prazne bile, ali bilo je i mnogo punih,
đočim je i takovih bilo, koje su napolak jošte otvorene bile, iz kojih se je moljac
izvlačio.


Sad sam pređuzeo, đa pazim, kuda de moljac svoja jaja snesti, đa li na iglicu
ili kud drugamo ; nu uz najbolju volju nijesam mogao to vidjeti, buđud je nastalo burno
i kišovito vrieme.


U srpnju pako bilo je opet vidjeti, gdje se iz iglica izvlači mali crvid, koji se
je na tankoj niti spuštao sa drveća na zemlju, gdje se je medju iglicama zakukuljio.


Leptirić ima boju i veličinu đomadeg moljca, a kukuljica mu je kestenjava i


gladka


0 cieloj dakle toj nesreći nije mi drugo poznato, nego samo to, đa leptir oko
polovice travnja izleti, i đa se u srpnju ličinke na niti spuštaju na zemlju, gdje se
zakukulje.


Ličinka žived u iglici, proškulji ju u njezinoj dužini, ostaviv na đolnjoj strani
malu rupicu poput sitnog makovog zrnca.
Svaka ovakova iglica pocrveni i ođpađne.