DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 205 —
štete po propisima spećialnih zakona, netangiranih zakonom o zađrugah, proganjaju ne
samo na zahtjev oštećene stranke, već i na temelju uredovne prijave; napokon s
razloga, što se gore iztaknutim postupkom prema netom izvedenom zakonskom smislu
vriedjaju takođjer propisi nadležnosti, te se kod šumskih šteta u obde, a kod poljskih
iznad 50 for. prekršaj razpravlja pred obdinom, dakle nenadležnim mjestom, a ujedno
se strankama suzuje pravna dobrobit u molbenom tečaju, — nalazi kr. zem. vlada
za unutarnje poslove, uputiti niže oblasti, da se u smislu postojedih zakonskih propisa
poljske ili šumske štete, dogođivše se međju potajno podieljenim zadrugarima na parcelama
medju njima prije 1. siednja 1890. potajno razdieljenim, nemaju smatrati zadružnim
razmiricama, ved obidnim poljsko odnosno šumsko-ređarstvenim prekršajima, pa
se naredjuje, da se u takovim slučajevima ne smije uredovati po propisama i na temelju
§. 26., 27. i 28. z. 0 2. i §. 16. provedbene naredbe k z. o z. ved se moraju uporabiti
propisi postojedih zakona i naredaba o poljskom i šumskom redarstvu, te upriličiti
postupak i uredovanje, odredjeno spomenutim zakonima.


Ova se naredba mora uvrstiti u zbirku normalija."


Doznačivanje liesa u pravo doba za takove objekte, za koje su imovne
obćine bivše krajine dužne dati gradju bezplatno. Kr. zemaljska vlada, odjel
za unutanje poslove, izdala je naredbu od 3, travnja t. g. pod br. 42724 ex 1894.
doslovce sliededega sadržaja:


„Povodom tim, što njeke kotarske oblasti i obdinska poglavarstva prekasno
dolaze s molbami radi doznake potrebne gradje u šumah imovnih obdinah bivše krajine
za popravak i novogradnje mostovah i propuštah nalazedih se na prijašnjih obdinskih,
a sada u mrežu zemaljskih cestah uvršdenih, kao i na sađanjih obdinskih cestah, to
ima kr. županijska oblast dotične kr. kot. oblasti i obćine upozoriti na sliededi postupak:


Da se u buduće u pravo doba doznači gradjevno drvo, potrebito za takove
objekte, kod kojih su imovne obćine dužne dati gradju bezplatno ili uz pol pristojbe
nuždno je, da građjevni vještaci, sastavljajud izkaze o potrebi gradjevnog drva, predlože
iste najkasnije do konca svibnja svake godine za sječu u jeseni ili zimi dok sječna
perioda traje bilo kod šumarijah ili gospodarstvenih uredah imovnih obdina predbilježbe
radi putem kr. kotarskih oblastih, ako nije već potrebu gradjevnog drva prijavila
odnosna uprava crkvena, školska ili mjestna obdina.


Ove izkaze o potrebi gradje za mostove i propuste na zemaljskih i obdinskih
cestah, koji su uvršteni u pravoužitni kataster imovinskih obdinah, imadu se prema potrebi
na licu mjesta izpitati po teh. izvjestitelju kr. županijske oblasti glede zemaljskih
cestah, a po teli. izvjestitelju kr. kot. oblastih glede obdinskih cestah, a u obih slučajevih
u prisutnosti izaslanika dotične imovne obdine.


Jedan primjerak tako izpitanih izkaza za mostove i propuste na zemaljskih
cestah imade kr. žup. oblast skupa sa troškovnici o izradbi dotične gradje i popravak
mostovah amo predložiti na izpitanje iz tehničkoga gledišta i osiguranja potrebitih
novčanih sredstavah za popravak odnosnih objektah.


Drugi primjerak upitnih izkazah ima se priposlati gospodarstvenom uredu dotične
imovne obćine u svrhu uvrštenja odnosne količine drva u drvošječnu osnovu dotične
upravne godine".


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Nedavno izašle su izpod tiska slieđeće nov e knjige :
Maenner C. ,Forstschutz u. Jagđschutz", 12« (VIII 117 S.), Kaiserslautern,
C. Crusius, ciena 1´60 mrk.
Redares, M. „Die Kaninchenzuch t", 7 Aufl. 8" (VIII, 93 S.) Weimar,


P.
F. Voigt, ciena 1 mrk.
15