DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 202 400
for. godišnje. — List se ima izdavati mjesečno, a ne mora sadržavati sve točke


predloženoga programa. Glede izdavanja zaključuje odbor, da se ima početi sa 1. sieč


njem god. 1895 , pošto je dovoljno materijala pribrano. — Ujedno je pozvan urednik


„Šumarskog lista", da dade ovaj program u đružtvenom časopisu oglasiti za ravnanje


gg. članovom i suradnikom.


Točk a 4, Predsjednik priobduje, da je Njegova Preuzvišenost ban pozvao svo


jom naredbom od 3/l2. broj 4411 upravljajući odbor, da izabere jednog člana, koji


će zastupati šumarsko di-užtvo u zemaljskom izložbenom odboru za obđržavanje tisuć


godišnje zemaljske izložbe kraljevine Ugarske god. 1896. u Budimpešti.


Upravljajući odbor izabrao je na predlog odbornika g. Laksara jednoglasno za


zastupnika družtvcnoga predsjednika velem. gosp. Ferdu Zikmunđowskoga, a njegovim


zamjenikom I. družtvenog podpređsjeđnika g. Miju Vrbanića.


Točk a 5. Tajnik čita dopis g. Josipa Ettingera, umirovljenog kr. katastr. šum.


nadzornika u Zagrebu, upravljen na predsjedničtvo družtva, kojim moli, da se pospješi


ocjena njegova rukopisa „Lovdžija " i da se on obaviesti, da li družtvo kani taj


rukopis u vlastitoj nakladi tiskati da´i.


Nakon očitovanja g. odb. Partaša na pročitani dopis g. Ettingera zaključuje


upravljajući odbor, neka se g. Ettinger obaviesti, da će se konačni zaključak glede


njegova rukopisa „Lovdiija" stvoriti onda, kada ovaj po g prof. Partašu ocienjen i


po visokoj kr. zem. vladi družtvu povraćen bude, a podjedno se zaključuje, da mu se


tom prilikom spočitne nedostojan način pisanja, kojim je u svomu dopisu napao gosp.


odbornik« Partaša.


Točk a 6. Gosp. predsjednik predlaže cjenik uvratbine za oglase u „Šumarskom
listu", sastavljen po uredniku g. Eačkomu.


Upravljajući odbor prihvaća predloženi mu cjenik, te zaključuje, da se isti oglasi


u „bum. listu, a da se pozovu oni, kojim su oglasi do sada u „Šum. listu" uvršteni


bili, neka naknadno prema prihvaćenom cjeniku uvrstbinu uplate, a da se u buduće


ima uvrstbina uviek unapred platiti, a inače oglas u „Šum. listu" ne uvrstiti.


Točk a 7. Tajnik čita dopis hrvatskoga farmaceutskoga družtva „Aesculap" u
Zagrebu, kojim se zahvaljuje za bezplatno šiljanje „Šum. lista" i moli nadalje za
tu pogodnost.


Uzima se na znanje i zaključuje, da se družtveni časopis i nadalje spomenutom


družtvu bezplatno dostavlja.


Točk a 8. Tajnik izvješćuje, daj e gosp. odbornik Julio Vraničar, kr. župan,


šum. nadz. u Gospiću podnio pismeni predlog, neka bi se posredovalo, da šumarski


činovnici mogu doći do slike vel. gosp. kr. odsječnog savjetnika i zem, šum. izvjesti


telja Ferde Zikraunđowskoga, kojom bi mogli uresiti svoje uredovne sobe.


Pod predsjedanjem I. družtvenoga podpređsjeđnika pog. gosp. Mije Vrbanića zaključuje
upravljajući odbor, da se zamoli družtveni predsjednik i kr. odsječni savjetnik
vel. g. Ferdo Zikmundow8ky, neka bi družtvu ustupio svoju sliku, prema kojoj će se
imati u velikom formatu veća zaliha slika izraditi dati u vlastitoj nakladi družtva i uz
primjerenu cienu članovom izdavati. — Đružtvenom tajniku i uredniku „Šum. lista"
prepušta se, da u tom pogledu potrebite đalnje korake preduzmu.


Točk a 9. Gos predsjednik predlaže stigavše na družtvo molbe za podporu i to:


a) Udove šumara Milke Giirtler.


b) udove nadlugara Milice Petrović iz Klasnića,


c) Marije udove Furlan iz Križevca.


Zaključuje se, da se gospodji udovi Milki Giirtler podieli iz družtvene pripomoćne
zaklade pođpora od 20 for , a udovi Milici Petrović svota 20 for. iz družtvenih
sredstava, koja je prema proračunu za god. 1894., prihvaćenom po glavnoj skupštini,
jo5 raspoloživa. — Osim toga bude zaključeno na predlog g. odb. Partaša, da se