DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 201 —


Pokojnik bio je utanoč napornog službenog poslovanja još i član raznih družtava.
On je bio predsjednik god. 1875. ustrojenog kranjsko-primorskog šum. družtva, te
urednik časopisa ovoga družtva; nadalje zaćastnim članom štajersko-koruškog šum.
družtva kao takodjer i članom austr. ugar. družtva drvotržaca i t. d. i t. d.


Osim njegovih radnja u časopisu kranjsko-primorskoga šum. družtva tiskane su
njegove radnje i u Mainz´sche Taschenauagabe pod nadpisom: „Gesetze, betreffend
das Porstwesen und den Forstschutz" (Beč 1885. i 1890.) odnosno". „Gesetze, betreffend
Jagd, Vogelschutz und Fischerei" (Beč 1885. i 1891).


Pokojnika hvališe ne samo kao stručnjaka, nego i kao plemenita muža, koji je
radi svoje dobrote pređobio za sebe svakoga, koji se je prvi put š njim upoznao.
Osobito bio je blagi predstojnik podredjenom ćinovničtvu, koje ga je darovi priznanja
i štovanja u više prigoda odlikovalo.


Štujuč mi hrvatski šumari takovog odličnog muža, radečeg na procvat šumarske
znanosti u obče, žalimo takodjer preranu smrt toga marnika, pa mu bila lahka zemlja !


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog družtva, obdržavane
8. prosinca 1894. u sgradi Markov trg br. 3. pod predsjedanjem predsjednika
družtva velem gospođ. Ferde Zikmundow8kog a i u prisutnosti gg. odbornika M.
Vrbanida, R. Fischbacha Bogoslava Hajeka star., Drag. Laksara, Vatroslava
R a č k 0 g a, Ivana P a r t a a a i zamjenika tajnikova Andrije Borošida


Predmeti viedanja.


Točk a 1. Tajnik čita zapisnik odborske sjednice od 23. rujna 1894. ovjerov-
Ijenja radi.
Nakon pročitanja upitnog zapisnika bje isti bez primjetbe ovjerovljen po p. n.
gg. Miji Vrbanidu i Robertu Fischbachu.


Točk a 2. Predsjednik priobduje, da je povodom toga, što je urednik ,,bum.
lista" i bivši zamjenik odbora p. n. g Vilim Dojković čast urednika položio, pozvao
družtvenoga tajnika p. n. g. Vatroslava Račkoga, da preuzme uredovanje družtvenoga
časopisa, a novo izabranoga odbornika p. n. g. A. Borošida, da preuzme vođjenje tajničkih
posala, — koja su se obojica njegovu pozivu odazvala, te stavlja na dnevni
red izbor urednika „Šum. lista" u smislu zaključka upravljajudeg odbora od 23. rujna
t g. točka 4., primječujud podjeđno, da je g. odbornik Kozarac glede ove točke
podnio pismeno svoje mnienje, te poziva zamjenika tajnikova, da pročita odnosni dopis


g. odb. Kozarca, koji smjera tamo, da se izaberu dva usednika, od kojih svakako da
bude jedan profesor šumarstva na gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcih.
Nakon kratke razprave usvojena je odredba g. predsjednika, učinjena glede uredničtva
„Šum. lista" i vodjenja tajničkih posala i zaključeno, da se pri tom ostane do
đalnje odluke. Uslied toga zamoljena su prisutna gg. odbornici V. Rački i A. Borošid,
da i nadalje vode odnosno poslove, čemu se ovi odazvaše.


Točk a 3. Predsjednik priobduje, da je privremeni urednik „ Šumar, lista" g.


V. Rački predložio program za izdavanje „Lugarskoga viestnika´ kao prilog
k „Sum. listu" i da je g. odbornik Kozarac na ovu točku dnevnog reda takodjer podnio
pismeno svoje mnienje. Otvarajud razpravu o tom predmetu, poziva zamjenika tajnikova,
da pročita mnienje g. Kozarca i naglašuje, da bi sa izdavanjem „Lugarskog
viestnika" svakako od 1. siečnja 1895. početi moralo zato, što đružtvo u tu svrhu
uživa primjerenu podporu zemlje.
Upravljajudi odbor prihvada po g. uredniku Ručkom predloženi oblik i obseg
„L ugarskog viestnika" uz dodatak, da izdavanje ovoga uesmije više stojati od
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 202 400
for. godišnje. — List se ima izdavati mjesečno, a ne mora sadržavati sve točke


predloženoga programa. Glede izdavanja zaključuje odbor, da se ima početi sa 1. sieč


njem god. 1895 , pošto je dovoljno materijala pribrano. — Ujedno je pozvan urednik


„Šumarskog lista", da dade ovaj program u đružtvenom časopisu oglasiti za ravnanje


gg. članovom i suradnikom.


Točk a 4, Predsjednik priobduje, da je Njegova Preuzvišenost ban pozvao svo


jom naredbom od 3/l2. broj 4411 upravljajući odbor, da izabere jednog člana, koji


će zastupati šumarsko di-užtvo u zemaljskom izložbenom odboru za obđržavanje tisuć


godišnje zemaljske izložbe kraljevine Ugarske god. 1896. u Budimpešti.


Upravljajući odbor izabrao je na predlog odbornika g. Laksara jednoglasno za


zastupnika družtvcnoga predsjednika velem. gosp. Ferdu Zikmunđowskoga, a njegovim


zamjenikom I. družtvenog podpređsjeđnika g. Miju Vrbanića.


Točk a 5. Tajnik čita dopis g. Josipa Ettingera, umirovljenog kr. katastr. šum.


nadzornika u Zagrebu, upravljen na predsjedničtvo družtva, kojim moli, da se pospješi


ocjena njegova rukopisa „Lovdžija " i da se on obaviesti, da li družtvo kani taj


rukopis u vlastitoj nakladi tiskati da´i.


Nakon očitovanja g. odb. Partaša na pročitani dopis g. Ettingera zaključuje


upravljajući odbor, neka se g. Ettinger obaviesti, da će se konačni zaključak glede


njegova rukopisa „Lovdiija" stvoriti onda, kada ovaj po g prof. Partašu ocienjen i


po visokoj kr. zem. vladi družtvu povraćen bude, a podjedno se zaključuje, da mu se


tom prilikom spočitne nedostojan način pisanja, kojim je u svomu dopisu napao gosp.


odbornik« Partaša.


Točk a 6. Gosp. predsjednik predlaže cjenik uvratbine za oglase u „Šumarskom
listu", sastavljen po uredniku g. Eačkomu.


Upravljajući odbor prihvaća predloženi mu cjenik, te zaključuje, da se isti oglasi


u „bum. listu, a da se pozovu oni, kojim su oglasi do sada u „Šum. listu" uvršteni


bili, neka naknadno prema prihvaćenom cjeniku uvrstbinu uplate, a da se u buduće


ima uvrstbina uviek unapred platiti, a inače oglas u „Šum. listu" ne uvrstiti.


Točk a 7. Tajnik čita dopis hrvatskoga farmaceutskoga družtva „Aesculap" u
Zagrebu, kojim se zahvaljuje za bezplatno šiljanje „Šum. lista" i moli nadalje za
tu pogodnost.


Uzima se na znanje i zaključuje, da se družtveni časopis i nadalje spomenutom


družtvu bezplatno dostavlja.


Točk a 8. Tajnik izvješćuje, daj e gosp. odbornik Julio Vraničar, kr. župan,


šum. nadz. u Gospiću podnio pismeni predlog, neka bi se posredovalo, da šumarski


činovnici mogu doći do slike vel. gosp. kr. odsječnog savjetnika i zem, šum. izvjesti


telja Ferde Zikraunđowskoga, kojom bi mogli uresiti svoje uredovne sobe.


Pod predsjedanjem I. družtvenoga podpređsjeđnika pog. gosp. Mije Vrbanića zaključuje
upravljajući odbor, da se zamoli družtveni predsjednik i kr. odsječni savjetnik
vel. g. Ferdo Zikmundow8ky, neka bi družtvu ustupio svoju sliku, prema kojoj će se
imati u velikom formatu veća zaliha slika izraditi dati u vlastitoj nakladi družtva i uz
primjerenu cienu članovom izdavati. — Đružtvenom tajniku i uredniku „Šum. lista"
prepušta se, da u tom pogledu potrebite đalnje korake preduzmu.


Točk a 9. Gos predsjednik predlaže stigavše na družtvo molbe za podporu i to:


a) Udove šumara Milke Giirtler.


b) udove nadlugara Milice Petrović iz Klasnića,


c) Marije udove Furlan iz Križevca.


Zaključuje se, da se gospodji udovi Milki Giirtler podieli iz družtvene pripomoćne
zaklade pođpora od 20 for , a udovi Milici Petrović svota 20 for. iz družtvenih
sredstava, koja je prema proračunu za god. 1894., prihvaćenom po glavnoj skupštini,
jo5 raspoloživa. — Osim toga bude zaključeno na predlog g. odb. Partaša, da se
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 203 —


udovi iza pokojnog kr žup. nađšumara Purlana obzirom na podnesenu njenu molbu i
na njezin vrlo oskudan život dade iz razpoloživih prihoda pripomoćne zaklade za god,
1894. pođpora od 50 for., pošto je njezin pokojni suprug bio članom te zaklade.


Točka 10. Bugarski list „Novo Zemljedjelie", izlazeći polumjesečno u Sofiji
moli, da mu se šalje Šum. list" u zamjenu. Molba se usvaja.


Točka 11. Tajnik čita izkaz članova, koji su prijavili svoj izstup iz družtva
koncem god. 1894. i to: članovi I. raz. Mirko Klokočevič i Dragutin Boor. — Članovi
II. raz. Ivan Babid, Stjepan Ogrizović, Mile Vukadinović, Nikola Sorak i Ačim
Komljevič, potonji s razloga, što dobiva neredovito „Šum. list."


Uzima se na znanje, a glede člana II. raz. Komljeviča zaključuje se, da se obaviesti,
da se je družtvena uprava pobrinula za redoviti odpravak „Šum. lista."
Točk a 12. Tajnik čita izkaz onih članova, koji su najavili svoj pristup u
đružtvo iza posliednje odborske sjednice od 23/9. 1894., i to članovi I. razreda:


Demetrović Juraj, kot. šumar u Stubici.


Kao članovi II. razreda: Škrlin Stefan, Zagmešter Petar, Petolas Jakob, Boe
Andro, Vori Benko, Pučko Martin, Gjurin Nikola, Škripal Valent, svi lugari obdinski,
spadajući šumskomu kotaru gr. Stubica; nadalje, Klobučar Joso, Bogič Šime, Smolčić
Joso, Murgič Franjo svi kotarske šumarije Perušić otočke imovne obdine.


Najavljeni članovi primaju se u družtvo.


Točk a 13. Tajnik izvješduje, da sii predsjednik I. ban. imov. obćine g. Brkić
i akcesista Mravunac priposlali poštanskom naputnieom od 11/11. t. g. zajedno 6 for ,
kojom bi svotom članarinu i upisninu podpuno za god. 1894. podmirili, nu mole, da
im se za g. 1894. uplaćena članarina prenese za g. 1895., jer da nisu dobili niti
jednog broja ,,Sum. lista" od g. 189,4. Isti su primljeni u đružtvo u sjednici uprav-
Ijajudeg odbora od 6/5. 1894. točka 14. — Šumarski listovi odpremljeni su im naknadno
počam mjeseca srpnja dalje. — Stoga se predlaže, da im se od upladene članarine
prenese polovica za god. 1895.


Lugari koreničke šumarije otočke imovne obdine : Dane Delid, Stojan Drakulić,
Nikola Ši munić, Bude Kovačević, Bude Šever i Mate Fleša, primljeni su takodjer u
družtvo tekav u sjednici od 1/10. 1894., a Šum. list poslan im je naknadno za pol
godine. Predlaže se stoga, da plate članarinu samo za pol godine.


Upravljajući odbor prihvaća predlog tajnika.


Točk a 14. Tajnik izvješduje, da su umrli slieđedi članovi družtva, koji svoju
članarinu namirili nisu, i to: član I. razr, Koharović Slavoljub, duguje za god. 1889.
do 1893. 22 for., članovi II. razr. Nikola Marković, Ivan Someršić, lugari otočke
imov. obć,, svaki duguje za g. 1893. 2 for.. Suvaković Stevan, lugar petrovaradinske
imov. obdine, duguje za god. 1893. 2 for. Nadalje neutjeriva je družtvena tražbina
od Feichtera Franje, upravitelja dobra u Klemenovu u iznosu od 5 for. naime članarina
za god. 1892 pošto je odputovao, a nezna se kamo.


Upravljajući odbor zaključuje, da se ove tražbine brišu.


Točk a 15. Tajnik izvješćuje, da je član I. razreda Markoš Dragutin, vla


stelinski proviđnik u Budjanovci vratio „Šum. list" za mjesec prosinac 1894.


Isti je namirio stari dug, nu nije još namirio članarine za god. 1894. Predlaže


se s toga, da se iz druživa briše.


Zaključuje se, da se član I. razr. Markos Dragutin briše iz družtva i pozove,


da članarinu za g. 1894. namiri.


Točk a 16. Tajnik izvješćuje glede zaostalih družtvenih tražbina na članarini
iz prijašnjih godina, da je od staroga duga na članarini I. razr., koji je iznašao
ukupno 1113 for. 91 novč. što uplaćeno, a što odpisano 725 for. 90 novč., ostaje
s toga još na dugu 388 for. 01 novč., a od od prvobitnoga duga na članarini II. razreda
u iznosu od 475 for., uplaćeno je i odpisano 152 for., ostaje s toga još na dugu
323 for.