DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 201 —


Pokojnik bio je utanoč napornog službenog poslovanja još i član raznih družtava.
On je bio predsjednik god. 1875. ustrojenog kranjsko-primorskog šum. družtva, te
urednik časopisa ovoga družtva; nadalje zaćastnim članom štajersko-koruškog šum.
družtva kao takodjer i članom austr. ugar. družtva drvotržaca i t. d. i t. d.


Osim njegovih radnja u časopisu kranjsko-primorskoga šum. družtva tiskane su
njegove radnje i u Mainz´sche Taschenauagabe pod nadpisom: „Gesetze, betreffend
das Porstwesen und den Forstschutz" (Beč 1885. i 1890.) odnosno". „Gesetze, betreffend
Jagd, Vogelschutz und Fischerei" (Beč 1885. i 1891).


Pokojnika hvališe ne samo kao stručnjaka, nego i kao plemenita muža, koji je
radi svoje dobrote pređobio za sebe svakoga, koji se je prvi put š njim upoznao.
Osobito bio je blagi predstojnik podredjenom ćinovničtvu, koje ga je darovi priznanja
i štovanja u više prigoda odlikovalo.


Štujuč mi hrvatski šumari takovog odličnog muža, radečeg na procvat šumarske
znanosti u obče, žalimo takodjer preranu smrt toga marnika, pa mu bila lahka zemlja !


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog družtva, obdržavane
8. prosinca 1894. u sgradi Markov trg br. 3. pod predsjedanjem predsjednika
družtva velem gospođ. Ferde Zikmundow8kog a i u prisutnosti gg. odbornika M.
Vrbanida, R. Fischbacha Bogoslava Hajeka star., Drag. Laksara, Vatroslava
R a č k 0 g a, Ivana P a r t a a a i zamjenika tajnikova Andrije Borošida


Predmeti viedanja.


Točk a 1. Tajnik čita zapisnik odborske sjednice od 23. rujna 1894. ovjerov-
Ijenja radi.
Nakon pročitanja upitnog zapisnika bje isti bez primjetbe ovjerovljen po p. n.
gg. Miji Vrbanidu i Robertu Fischbachu.


Točk a 2. Predsjednik priobduje, da je povodom toga, što je urednik ,,bum.
lista" i bivši zamjenik odbora p. n. g Vilim Dojković čast urednika položio, pozvao
družtvenoga tajnika p. n. g. Vatroslava Račkoga, da preuzme uredovanje družtvenoga
časopisa, a novo izabranoga odbornika p. n. g. A. Borošida, da preuzme vođjenje tajničkih
posala, — koja su se obojica njegovu pozivu odazvala, te stavlja na dnevni
red izbor urednika „Šum. lista" u smislu zaključka upravljajudeg odbora od 23. rujna
t g. točka 4., primječujud podjeđno, da je g. odbornik Kozarac glede ove točke
podnio pismeno svoje mnienje, te poziva zamjenika tajnikova, da pročita odnosni dopis


g. odb. Kozarca, koji smjera tamo, da se izaberu dva usednika, od kojih svakako da
bude jedan profesor šumarstva na gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcih.
Nakon kratke razprave usvojena je odredba g. predsjednika, učinjena glede uredničtva
„Šum. lista" i vodjenja tajničkih posala i zaključeno, da se pri tom ostane do
đalnje odluke. Uslied toga zamoljena su prisutna gg. odbornici V. Rački i A. Borošid,
da i nadalje vode odnosno poslove, čemu se ovi odazvaše.


Točk a 3. Predsjednik priobduje, da je privremeni urednik „ Šumar, lista" g.


V. Rački predložio program za izdavanje „Lugarskoga viestnika´ kao prilog
k „Sum. listu" i da je g. odbornik Kozarac na ovu točku dnevnog reda takodjer podnio
pismeno svoje mnienje. Otvarajud razpravu o tom predmetu, poziva zamjenika tajnikova,
da pročita mnienje g. Kozarca i naglašuje, da bi sa izdavanjem „Lugarskog
viestnika" svakako od 1. siečnja 1895. početi moralo zato, što đružtvo u tu svrhu
uživa primjerenu podporu zemlje.
Upravljajudi odbor prihvada po g. uredniku Ručkom predloženi oblik i obseg
„L ugarskog viestnika" uz dodatak, da izdavanje ovoga uesmije više stojati od