DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 200 —
Povodom organizacije šumarske službo u bivšoj vojnoj lirajitii stupio je Salzer


26. travnja 1860. u pođčastničkom činu u rumujsko-bauatsku pukovniju, a poslie
položenog državnog šum. izpita bje imemovan c. kr. šum. vježbenikom, te povremeno
služio kod vojnog zapovjedništva u Temešvaru i u rumunjsko banatskoj satniji,
gdje je 13. veljače 1861. imenovan šumarom III. razr. Nakon toga premjestili ga
k otočkoj pukovniji u mjesto Jablanac.
Ovdje je imao prvi put priliku, da raii na pošumljivanju kraških goljetih.


Od onud premjestiše ga k petrovarađinskoj pukovniji u svojstvu povjerenika za
uredjenje šuma, te je ovdje za dvie godine dovršio gospodarstvenu osnovu za opredieljeno
mu područje. Poslie stupio je kao šumar u civilnu đrž. službu na zakladnonaukovno
dobro Kostanjevica (Landstrass), gdje je 4 godine probavio, te je god. 1867.
imenovan gradjevnim mjernikom i šum. procjeniteljem na držav. dobru u Pužiui.


God. 1870. bje imenovan šum. procjenbenim izvjestiteljem za okružje Celje u
Štajerskoj, a od onud došao je kao procjenbeni povjerenik k namjestničtvu u Grac.


U mjesecu rujnu g. 1873. bje imenovan zemalj. šumarskim nadzornikom za
Kranjsku, a od onud ode u istom svojstvu u Tj-st, gdje je za kratko vrieme imenovan
šumarskim savjetnikom.


Salzer došao je god. 1877. uslied nastale službene izmjene opetovano u Ljubljanu,
a god. 1878. bje već imenovan šum. nadsavjetnikom i šum. konsulentom u odjelu


I. kod ministarstva za poljodjelstvo u Beču.
Ovdje je zaslužni pokojnik razvio sve svoje duševne sposobnosti na ravitak šumarstva
u obće, a imenito bio je osobnim svojim organizatornim darom izvrstan savjetitelj
u poslovih za uredjenje politič, šum. službe.


Za vrieme silne poplave god. 1882., koja je ogromne štete naniela u Koruškoj
i Tirolu, uslied česa se je pristupilo k organizaciji o uredjenju bujica u Austriji,
preduzeo je pokojni Salzer u proljeću god. 1884. u družtvu od više stručnjaka naučno
putovanje u bujično područje u Franceskoj, da ondje vidi i prouči sve načine zagradjivanja
bujica. Povrativ se od onud natrag, započeo je svoj rad na organizaciji službe
za zagradjivanje bujica novim smjerom, te je u istom poslu i referat preuzeo.


Za njegovo uspješno djelovanje na tom polju odlikovan bje pok. Salzer g. 1886.
naslovom i činom ministerijalnog savjetnika, a god. 1890. postao je ministerijalnim
savjetnikom extra statum, đočim mu je god. 1892. podieljen vitežki red Lepoldova
reda uz oprost pristojbe.


Njegova obsežna organizatorna i administrativna radinost proširila je njegov
djelokrug sve više, te je čvrstim svojim nastojanjem izvojštio ustrojenje pod njegovim
vodstvom posebnog odsjeka, u čiji je djelokrug spadao tehnički dio šumarskog redarstva
i zagradjivanje bujica; nadalje osoblje šum. tehničara političke uprave, provedba ministerijalne
naredbe od 11. veljače 1889. za držav. šum. izpite i statistika o šumarstvu
i lovstvu. Uslied ovakovog položaja mogao je pokojnik sve pokrajine austrijsko
proputovati, te ođnošaje i potrebe proučiti, a to tim laglje, što je pokojnik skoro sve
jezike dotičnih pokrajina dobro poznavao.


Pokojnikovo djelovanje na stručnom polju tako je mnogobrojno i obsežno, da bi
se o tom dalo mnogo pisati.´


Nedavno objelodanjeno djelo: „DieWildbachverbaung in deu Jahren 1883—1894",
izdano po ministarstvu za poljodjelstvo u Beču, očitim je dokazom, kolikim je uspjehom
okrunjeno revnovanje Salzerovo oko unapredjenja ove posebne grane šumarstva


Organizacija šumsko-tehničke službe kod političke uprave i uspjesi, koji su tom
organizacijom polučeni; uredjenje i pošumljenje goljetih u kraškom području, osiguranje
šumskog posjeda pomočju konkretnim odnošajem upriličenih zemaljskih zakona
i t. d. jesu takođjer temeljne radnje neumornog nastojanja pokojnog Salzera. Osim toga
sudjelovao je kod mnogobrojnih izložba tako revno, da je prigodom bečke izložbe
god. 1890. za stečene zasluge zadobio previšnje priznanje.