DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 199 —
vidi, da tim putem ntćemo doći do sinusa jedne minute. Pošto se dakle te
formule nemogu ni rabiti u svrhu, koju bi g. P. njima htio postignuti, odpada
i svaki razlog razpravljati o možebitnih kakovih prednostih kod numeričkoga
proračunavanja. Samo mimogredno napominjem, da bi n. pr. za proraSunanje
sin 7. 1-8" po formuli g. Puka morali izvesti deve t succesivnih razkorenitba,
dočim rješitba kubične jednačbe Cardanovom formulom uvjetuje tri, a Newtonovom
methodom ili regulom falsi nijednu razkorenitbu.


Ja sam u ostalom već u svom prvom članku iztaknuo, da po meni navedenoj
(a ne „mojoj") i svim sličnim methodam nepripisujem nikakove praktifne
važnosti. Na str. 65 red 2. odozgor kažem naime: „Ipak moram opaziti,
da bi za zbiljno proračunavanje goniometričkih funkcija rabili samo poznati
bezkonačni nizovi, koje i gosp. P. navadja". Nadalje str. 65 red 17. odozgor:
„Razumije se, da se neće nitko tim načinom poslužiti. Ovakovi primjeri imadu
samo donjekle didaktičnu vriednost, da se učeniku predoči, kako bi se goniometričke
funkcije mogle i elementarnim načinom proračunati."


Kod zbiljnog proračunavanja kakovih god transcedentnih (dakle i goniometričkih)
funkcija jedini je praktični put, da se funkcija pretvori u
konvergentni niz argumenta, pa da se pomoću niza proračuna
toliko vriednostih, da dvie susjedne možemo bez osjetljive
pogreške smatrati članovima arithmetičkog niza prvoga reda.
Medjuvriednosti pronadju se onda interpelacijom.


Pošto scienim, da sam tim sasvim obrazložio izpravnost svojih navoda u
br. 2., držim i ja za posve suvišno o tom dalje razpravljati, te s moje strane
ovime završujem tu polemiku. Drag. pl. Sram.


LIST-A-KI.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Daljmacije izvolio je imenovati
šum. pristava I. banske imovne obćine Vjekoslava Sutlić a kot. šumarom kod
slunjske imovne obćine sa sustavnimi berivi.


Umro. U Befiu umro je od kapi 22. veljače t. g. Johan Salzer, c. kr. ministerijalni
savjetnik u ministarstvu za poljodjelstvo u 55 godini svoga života.


Pokojnikovo ime znači nova epoka u povjesti austrijskog šumarstva, jer je on
zasnovatelj nove organizacije državnog šumskog čuvarstva i uređjenja službe za zagrađjivanje
bujica.


Pokojni Salzer služio je njeko vrieme i u našoj domovini, pa je dostojno, da se
i našim čitateljem predoči blagotvorno djelovanje toga zaslužnoga muža na polju šumarstva
u obde.


Rođjen god. 1840. u Pragu, svršio je Salzer u rodnom građu sve gimnazijalne
nauke god. 1889 s odličnim uspjehom, a nakon probavljene praktične službe na dobru
Podebrađ u Ceskoj stupio je tada u državnu službu.
ŠUMARSKI LIST 5/1895 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 200 —
Povodom organizacije šumarske službo u bivšoj vojnoj lirajitii stupio je Salzer


26. travnja 1860. u pođčastničkom činu u rumujsko-bauatsku pukovniju, a poslie
položenog državnog šum. izpita bje imemovan c. kr. šum. vježbenikom, te povremeno
služio kod vojnog zapovjedništva u Temešvaru i u rumunjsko banatskoj satniji,
gdje je 13. veljače 1861. imenovan šumarom III. razr. Nakon toga premjestili ga
k otočkoj pukovniji u mjesto Jablanac.
Ovdje je imao prvi put priliku, da raii na pošumljivanju kraških goljetih.


Od onud premjestiše ga k petrovarađinskoj pukovniji u svojstvu povjerenika za
uredjenje šuma, te je ovdje za dvie godine dovršio gospodarstvenu osnovu za opredieljeno
mu područje. Poslie stupio je kao šumar u civilnu đrž. službu na zakladnonaukovno
dobro Kostanjevica (Landstrass), gdje je 4 godine probavio, te je god. 1867.
imenovan gradjevnim mjernikom i šum. procjeniteljem na držav. dobru u Pužiui.


God. 1870. bje imenovan šum. procjenbenim izvjestiteljem za okružje Celje u
Štajerskoj, a od onud došao je kao procjenbeni povjerenik k namjestničtvu u Grac.


U mjesecu rujnu g. 1873. bje imenovan zemalj. šumarskim nadzornikom za
Kranjsku, a od onud ode u istom svojstvu u Tj-st, gdje je za kratko vrieme imenovan
šumarskim savjetnikom.


Salzer došao je god. 1877. uslied nastale službene izmjene opetovano u Ljubljanu,
a god. 1878. bje već imenovan šum. nadsavjetnikom i šum. konsulentom u odjelu


I. kod ministarstva za poljodjelstvo u Beču.
Ovdje je zaslužni pokojnik razvio sve svoje duševne sposobnosti na ravitak šumarstva
u obće, a imenito bio je osobnim svojim organizatornim darom izvrstan savjetitelj
u poslovih za uredjenje politič, šum. službe.


Za vrieme silne poplave god. 1882., koja je ogromne štete naniela u Koruškoj
i Tirolu, uslied česa se je pristupilo k organizaciji o uredjenju bujica u Austriji,
preduzeo je pokojni Salzer u proljeću god. 1884. u družtvu od više stručnjaka naučno
putovanje u bujično područje u Franceskoj, da ondje vidi i prouči sve načine zagradjivanja
bujica. Povrativ se od onud natrag, započeo je svoj rad na organizaciji službe
za zagradjivanje bujica novim smjerom, te je u istom poslu i referat preuzeo.


Za njegovo uspješno djelovanje na tom polju odlikovan bje pok. Salzer g. 1886.
naslovom i činom ministerijalnog savjetnika, a god. 1890. postao je ministerijalnim
savjetnikom extra statum, đočim mu je god. 1892. podieljen vitežki red Lepoldova
reda uz oprost pristojbe.


Njegova obsežna organizatorna i administrativna radinost proširila je njegov
djelokrug sve više, te je čvrstim svojim nastojanjem izvojštio ustrojenje pod njegovim
vodstvom posebnog odsjeka, u čiji je djelokrug spadao tehnički dio šumarskog redarstva
i zagradjivanje bujica; nadalje osoblje šum. tehničara političke uprave, provedba ministerijalne
naredbe od 11. veljače 1889. za držav. šum. izpite i statistika o šumarstvu
i lovstvu. Uslied ovakovog položaja mogao je pokojnik sve pokrajine austrijsko
proputovati, te ođnošaje i potrebe proučiti, a to tim laglje, što je pokojnik skoro sve
jezike dotičnih pokrajina dobro poznavao.


Pokojnikovo djelovanje na stručnom polju tako je mnogobrojno i obsežno, da bi
se o tom dalo mnogo pisati.´


Nedavno objelodanjeno djelo: „DieWildbachverbaung in deu Jahren 1883—1894",
izdano po ministarstvu za poljodjelstvo u Beču, očitim je dokazom, kolikim je uspjehom
okrunjeno revnovanje Salzerovo oko unapredjenja ove posebne grane šumarstva


Organizacija šumsko-tehničke službe kod političke uprave i uspjesi, koji su tom
organizacijom polučeni; uredjenje i pošumljenje goljetih u kraškom području, osiguranje
šumskog posjeda pomočju konkretnim odnošajem upriličenih zemaljskih zakona
i t. d. jesu takođjer temeljne radnje neumornog nastojanja pokojnog Salzera. Osim toga
sudjelovao je kod mnogobrojnih izložba tako revno, da je prigodom bečke izložbe
god. 1890. za stečene zasluge zadobio previšnje priznanje.