DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- I2i -


Prema gore reSenoj naredbi mogu dakle velike gospoštije podieliti ovlašteno m


šumaru samo naslov „nadšumara".
2. Ako je dotićnik nakon propisanih stručnih nauka položi o državn i
izpi t za vodjenje samoatalnot; šum. gospodarenje u Cislajtaniji , onda mora


ipak kr. hrv. slav. zemaljsku vladu zamoliti, da mu prema duhu §. 22. š. z. podieli
dozvolu, da smije u području ovih kraljevina upravljati šumskim gospodarstvom,
jer ga po gore spomenutoj naredbi samo vlad a na to ovlastiti može, pošto
pravo pođielenja takove dozvole spada u autonomni djelokrug zemaljske vlade.


3. Prema dubu §. 22. š. z, može se po političkih oblastih zabraniti
šum. činovniku samostalno vodjenje šum. gospodarstva, ako dotičnik neposjeduj e
usposobljenje, propisano §§, 1. i 12. zak. čl. 1. od g. 1883 za javne šumar, činovnike
(Sbornik zakona i naredaba od 20. listopada 1883. kom. X[I), a osim toga
mogu politič. oblasti u smislu pod toč. 1. spomenute naredbe dotičniku zabranit i
služit ise naslovom šumara, ako za samostalno vodjenje šum. gospodarstva
po vladi sposobnim priznan nije. , V. E.
Izpravak.
U životopisu velem. gosp. kr. odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovskoga,
koji je priobćen u „Šum. listu" broj 2 za mjesec veljaču t. g., podkrala
se je pogrieška, koju sad izpravljamo.
Velem. gosp. savjetniku Zikmundovskomu podieljen je vitežki red Franje
Josipa I. za njegovo uspješno službovanje u Dalmaciji u obće, a ne
povodom uredjenja dalmatinske paše u našoj Lici i obratno, a za uspješno riešenje
ove potonje zadaće podieljen mu je naslov c. kr. šumar, savjetnika.


Uredničtvo.


Dopisnica uredničtva.


P. n. g. M. P., kot. šumaru u Osieku. Hvala liepa na priposlanoj razpravici;
nu žalimo, što ju u ovom broju „Šum. lista* nijesmo mogli priobćiti, jer su članci
za ovaj broj već otisnuti bili, kad smo Vašu razpravicu primili. Učiniti čemo u budu(!
em broju „Šum. lista". Molimo Vas, da se na nas i u buduće sjetite.
Gospodarstvenom uredu u Otočcu. Hvala liepa na priposlanom za„Lugarski
viestnik´. Priobc´iti ćemo u budućem broju.


P. n.
g. G. V—c, kot. šumar u Dol. Miholjcu. Vašu razpravicu primili amo,
te
ćemo ju u budućem broju „Šum. lista" priobćiti. Zahvaljujemo se.
Glede priposlanih pitanja od Vašega prijatelja pisati ćemo Vam posebice.


P. n. g. A. K—n, kot. šumar u Modrušu. Pitanja primili smo; uu nijesmo
mogli sad priobćiti, pošto nam je već prije opredieljeno gradivo za naš list zapremilo
sva mjesta. Učiniti ćemo budući put. Zdravstvujte.
Umoljavamo prijatelje našega časopisa, da nas potrebitim marom podupiraju
svojim perom kako s izvornimi radnjami, tako i dobrimi prievođi strukovne
naravi. Uredničtvo.


Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Kački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta,