DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 122 —
Oglas.


Na temelju riešitbe vis. kr. zem. vlade, odjela za uaut. poslove, od 23,/12. 1894.
broj 61.038, intimiraue odpisom Presvietlogi gospođina kr. velikog župana županije
belov.-križevaSke od 28./12. 1894. broj 1729 v. ž. dotiSno nalogom velesl. kr. žup.
oblasti u Belovaru od 16./I. 1895. broj 16.712 ž. k. 1894. obdržavati će se dana


11. ožujka 1895. đražbena prodaja 1706 komada hrastovih stabalah, nalazećih se u
šumi „Sv. Vid" sačinjavajudoj vlastničtvo pl. obd. Sv. Helena u području upravne obćine
Vojakovec ucienjenih na:
19874 kub. metarah tvorivne građje
1419-08 „ „ ciepke „
1601´80 „ ^ rezane gradje


680 komada željez. podvlaka, te
1144 kub. metarah gorivog drva izkličnom cienom ođ 21.612 for. 15 novč.


Dražba obdtžavati de se ustmeno kao i primanjem pismenih ponudah, koje potonje
valjano biljegovane moraju da su obložene žaobinom u iznosu 10"/^ ponudjene
svote, da se gornjeg dana do 11^2 sati prije podne kod podpisane kr. kot. oblasti
dražbu vođedem činovniku urude. Na kašnje stigavše ili brzojavne ponude neće se uzeti
obzir. Najprije de se dražbovati ustmeno, a zatim otvoriti prispjele pismene ponude.
Kod ustmenog đražbovanja imati de se položiti unapred u ime žaobine 10"/^ izklične
ciene, koju de đostalac imati nakon obavljene nstmene dražbe nadopuniti 10"/,, po
njemu ponudjene najvede svote.


Potanji uvjeti mogu se za vrieme uredovnih satih uvidjeti u uređovnici podpisane
kr. kot. oblasti, a ako tko zaželi, priposlati de mu se takovi uz naknadu poštanske
i odpremne pristojbe.


Kr. kotarska oblast.


U Križevoih, 10. veljače 1895.


Šumara,


koji je svršio koje strukovno-šumarsko učilište, ako je mogude s višim državnim izpitom,
najviše 35 godina star, traži vlastelinstvo kutjevačko.
Kompetent mora svakako da je podpunoma vješt kojem slavenskom jeziku; Hrvati
imadu prednost.
Osobita prednost dat de se šumarom, koji djelovahu praktično ved kod šumskih
manipulacija u bukovini i hrastovini, kod izradbe gorivih drva i na pilana
Uvjeti prama postojećim činovničkim pravilama, t. j . godišnja plada ođ 900 for.
sa stanom u naravi, te s deputatom polja i gorivih drva.
Nakon jednogodišnjeg zadovoljujućeg službovanja promaknuće u pladevni razred
sa 1200 for. godišnje plade.
Nadalje prima se kod istog vlastelinstva odmah jedan


Šumarski pristav,


koji je svršio koje strukovno-šumarsko učilište, te koji je vješt šumarskim mjerstvenim
rađnjam, te napose risanju i korresponđenci, uz placu od for. 600 godišnje,
koja de mu se nakon godine đanš, na for. 720 povisiti.


Natjecatelj za ovo mjesto mora svakako da je Hrvat, a mora da je vješt i njemačkom
jeziku.
Molbe uz prepis svjeđočba, fotografije i označenje referenca neka se šalju


Šumarskom uredu vlastelinstva kutjevačkog
u Kutjevo, Slavonija.
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 123 —


Izložbeni ured.


Na temelju naredbe Njeg. Preuzviienosti Bana kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije od 1. prosinca 189 i. broj 4325. imenovao je predsjednik
zemaljskog izložbenog odbora za sudjelovanje kraljevinah Hrvatske i Slavonije
na zemaljskoj izložbi kraljevine Ugarske god. 1896. u Budimpešti presvj. gosp.
vel. župan dr. Nikola pl. Jurković perovodjom eksekutivnoga izložbenog
odbora gosp. Dragutin a Lihla , ravnatelja zagr. okružne blagajne, a ravnateljem
pisarne izložbenog ureda gosp. Jakova Karaturovića, oficijala kr.
zem. vlade. Izložbeni ured nalazi se u sgradi kr. zem. vlade, Markov trg
br. 2., u I. katu u sobah broj 16—19, stoji u telefonskoj svezi pod brojem


94.
i ureduje svaki dan od 9—12 prije, i od 3—6 sati poslie podne.
Izložbeni ured.
Eksekutivnl odbor kraljevina Hrvatske i Slavonije za tisučgodišnju izložbu u
Budimpešti godine 1896.


Predsjedničtoo toga odbora nam javlja: Zemaljski izložbeni odbor za sudjelovanje
kraljevina Hrvatske i Slavonije na tisućgodišnjoj zemaljskoj izložbi
kraljevine Ugarske godine 1896. u Budimpešti zaključio je u prvoj svojoj dne


29. prosinca 1894. obdržavanoj plenarnoj sjednici, da zamoli naše domaće novinstvo,
da u skladu i slogi s izložbenim odborom unapriedi izložbeni podhvat
kraljevine Hrvatske i Slavonije, te je pozvao eksekutivni odbor, da učini sva
potrebita, da se taj zaključak izvede. Shodno tomu zaključku obraća se ovim
eksekutivni izložbeni odbor na slavno uredničtvo s uljudnom molbom, da ga izvoli
po blagovoljnoj uvidjavnosti poduprieti. Imenito se slavno uredničtvo umoljava,
da dobrohotno pi´iobći izložbene viesti, što će ih slavnoistom redovito dostavljati
zagrebački izložbeni ured i da, u koliko to shodnim i potrebitim nadje,
shodnimi članci upozori čitajuće obćinstvo na ovaj izložbeni podhvat kraljevina
Hrvatske i Slavonije. Izložbeni je odbor osvjedočen, da će mu posao samo onda
uroditi dobrim plodom, ako ga sva javna štampa patriotično podupre, al on je
s druge strane i tvrdo uvjeren, da će ona to drage volje učiniti, tim više, što
će izložbeni podhvat kraljevina Hrvatske i Slavonije posve odgovarati njihovom
državo-pravnom položaju. — Kraljevine Hrvatska i Slavonija imati će naime na
izložbenom prostoru posve odieljeni samostalni svoj teritorij, označen kao „izložba
kraljevine Hrvatske i Slavonije", te će se na tom teritoriju podignuti
izključivo samo izložbene sgrade, paviljoni, nasadi i t, d. što hrv.-slav. zem.
izložbenog odbora, što pojedinih izložitelja iz naših kraljevina.
Odgovor


na pitanja u „Šumar, listu" br. 2 za mjesec ,veljaču" t. g.


1. Po naredbi bivšeg c. kr. hrvat.-slav. namjeatniStva ođ 30. prosioca 1858.
điele se privatn i šum. činovnici gledeć na uzajamno službene odnošaje na pet
razreda i to : I. red gospodarstveno osoblje, a ovamo spadaju: nađšumar i šumar; u
II. red spada osoblje čuvajude šumu, a to su; lovac, šumarski i lovački vježbenici,
te lugari.
U istoj naredbi stoji doslovce: „Koga vlad a sposobni m prizna za gospodarenje
šuma, vlastan je služiti se naslovom ovlaštena šumara, a v e 1 i k e g os
p o Š t i j e imaju pravo p o d i e 1 i t i naslov „nadšumara".
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- I2i -


Prema gore reSenoj naredbi mogu dakle velike gospoštije podieliti ovlašteno m


šumaru samo naslov „nadšumara".
2. Ako je dotićnik nakon propisanih stručnih nauka položi o državn i
izpi t za vodjenje samoatalnot; šum. gospodarenje u Cislajtaniji , onda mora


ipak kr. hrv. slav. zemaljsku vladu zamoliti, da mu prema duhu §. 22. š. z. podieli
dozvolu, da smije u području ovih kraljevina upravljati šumskim gospodarstvom,
jer ga po gore spomenutoj naredbi samo vlad a na to ovlastiti može, pošto
pravo pođielenja takove dozvole spada u autonomni djelokrug zemaljske vlade.


3. Prema dubu §. 22. š. z, može se po političkih oblastih zabraniti
šum. činovniku samostalno vodjenje šum. gospodarstva, ako dotičnik neposjeduj e
usposobljenje, propisano §§, 1. i 12. zak. čl. 1. od g. 1883 za javne šumar, činovnike
(Sbornik zakona i naredaba od 20. listopada 1883. kom. X[I), a osim toga
mogu politič. oblasti u smislu pod toč. 1. spomenute naredbe dotičniku zabranit i
služit ise naslovom šumara, ako za samostalno vodjenje šum. gospodarstva
po vladi sposobnim priznan nije. , V. E.
Izpravak.
U životopisu velem. gosp. kr. odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovskoga,
koji je priobćen u „Šum. listu" broj 2 za mjesec veljaču t. g., podkrala
se je pogrieška, koju sad izpravljamo.
Velem. gosp. savjetniku Zikmundovskomu podieljen je vitežki red Franje
Josipa I. za njegovo uspješno službovanje u Dalmaciji u obće, a ne
povodom uredjenja dalmatinske paše u našoj Lici i obratno, a za uspješno riešenje
ove potonje zadaće podieljen mu je naslov c. kr. šumar, savjetnika.


Uredničtvo.


Dopisnica uredničtva.


P. n. g. M. P., kot. šumaru u Osieku. Hvala liepa na priposlanoj razpravici;
nu žalimo, što ju u ovom broju „Šum. lista* nijesmo mogli priobćiti, jer su članci
za ovaj broj već otisnuti bili, kad smo Vašu razpravicu primili. Učiniti čemo u budu(!
em broju „Šum. lista". Molimo Vas, da se na nas i u buduće sjetite.
Gospodarstvenom uredu u Otočcu. Hvala liepa na priposlanom za„Lugarski
viestnik´. Priobc´iti ćemo u budućem broju.


P. n.
g. G. V—c, kot. šumar u Dol. Miholjcu. Vašu razpravicu primili amo,
te
ćemo ju u budućem broju „Šum. lista" priobćiti. Zahvaljujemo se.
Glede priposlanih pitanja od Vašega prijatelja pisati ćemo Vam posebice.


P. n. g. A. K—n, kot. šumar u Modrušu. Pitanja primili smo; uu nijesmo
mogli sad priobćiti, pošto nam je već prije opredieljeno gradivo za naš list zapremilo
sva mjesta. Učiniti ćemo budući put. Zdravstvujte.
Umoljavamo prijatelje našega časopisa, da nas potrebitim marom podupiraju
svojim perom kako s izvornimi radnjami, tako i dobrimi prievođi strukovne
naravi. Uredničtvo.


Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Kački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta,