DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 121 —


divljači, za traženje postrieljanih šljuka s večeri na čekanju, za naš povratak u gluhoj,
tamnoj noči iz šume i t. đ.


Ovakova električna palica sastoji se iz dvie česti, i to: iz skme palice, koja je
čunjasta. a na dolnjem kraju zabrtvana (začepljena) ciev. Druga čest palice sastoji se
od baterije, koja je na debljem kraju cievne palice učvršćena pomoću zavoja i guste
tekline posve nepropusno. Ova baterija, po obretniku nazvana j,Revolverbatterie" sadržaje
tri platinova i cinkova elementa od najmanje udesbe sa 60 cm^ platinove površine,
6 Voltovih napetosti i sa 4 Ampereove jakosti struje. Na obih skrajnicih
(polah), naime na cinkovom skrajnikn, koji je providjen sa dva vijka, i na platinovom
skrajniku, koji je providjen sa žabicom (klanfom) od tuča, učvršćene su žice od ž arilic
e (žareće svetiljke). Ova u običnom obliku u debljini glave od palice načinjena
svetiljka umetnuta je u staklen gumb, kojega obrubljuje okvir od alpake i u koji se
u udubini ružice (rozette) od držka parožka umetnuta svetiljka proviđi jakim staklenim
pokrovcem, da se tim očuva od svakog kvara. Mjesto staklenog gumba može se umjestiti
i gladka od alpake, srebra ili niklja načinjena zaštitna kapica (tobolac), koja je
na poskok ili se dade odvijati (odšarafiti).


Ako se ovakova žarilica (svetiljka) rabiti hoće, onda se samo ciev palice napuni
sa patentiranom tekućinom, koja se dobiva sa naručbom palice, te se onda baterija
opet na ciev uvije (ušarafi). Ako želimo, da nam žarilica l´/a sata dugo razsvietljuje,
onda uzmemo od tekućine samo 1 dl. U ostalom može se trajnost razsvjete ove žarilice
regulisati i upriličiti po miloj volji na kraće ili dulje vrieme, pošto se tekućina
netroši, ako palicu ravn o držimo. Cim palicu sagnemo ili ju okrenemo, namah poeme
žarilica goriti sa bielim svjetlom. Kad tekućina izgori, onda opet napunimo ciev teku


ćinom bez ičije pomoći. Razumjeva se, da moramo imati brigu, da palicu u redu
držimo i dobro sačuvamo.
Šteta je, što nam nije još poznata ciena takove palice.


Poziv.


Umoljavaju se p, n. gospođa članovi hrv.-slav. šumarskoga družtva, koji do sad
nijesu još uplatili članarinu za god. 1894. i za pređprošle godine, da
to što prije učine, pošto i uprava hrv.-slav. šumar, družtva mora svojim obvezam napram
drugim točno udovoljiti.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumar, družtva.


Oglas dražbe stabala.


Kod šumsko-gospođarstvenog ureda otočke imovne obćine u Otočcu obđržavati
će se 6. ožujk a 1895, u 11 satih prije podne uz pismene, zapečaćene i sa 5"/.
vadiuma providjene ponude ponovna dražba od 11.000 komada jelovih, bukovihborovih za tehničku porabu sposobnih stabala u vriednosti od 60,572 for. Sto su u
više sječina šumarije Otočac, Perušić, Sinac, Korenica, Krasno i Zavalje označena i za
godinu 1895. prodaji namienjena.


Dražbeni uvjeti kao i u pojedinih sjekovih označena stabla mogu se u svako
doba kod šumsko-gospodarstvenog ureda u Otočcu uviđiti


Šu msko-gospodars t ven i ured otočke imovne obćine.


U Otočcu, 12. veljače 1895.