DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 118 —
uši velike i široke, te su pokrivale pleća i ramena. Ima četiri nokta na prednjih, a
tri na stražnjih noguh. Ploha zubi, kojima hranu mrvi, je kosa četvorina. Kljove su
velike, vec´e nego u Azijatskog slona. Koža je posvuda tamno siva. Živi na Senegalu
i Guineji i Mosambiku. — Azijski slon pako ima glavu dugoljastu, čelo trivo izđubeno,
male uši. Zubi su mu različni od zuba Afričkog slona; na prednjih nogu ima
pet, a na stražnjih četiri nokta. Boja kože obično mu je sieđa s bjelkastim pruteima.


Nalazimo ga na obih obalah rieke Gange, u južnoj Kini, na otocih u Indijskom
moru; na Ceilonu Javi, Borneu, Sumatri i t. đ.


Mamuta Elephas primigenius poznajemo tako dobro, kao obe vrsti slonova.
Mnogobrojna nahodišta kostiju u trih dielovih svieta upoznaje nas sa pođpunim sustavom
njegovih kostiju.


Njegove kosti, zubi kao što i čitav kostur nalazi se u zemlji često skupa sa
kostima ostalih izumrlih životinja kao : Hijena luppopotama i t. d. U Apeninah nalaze
se u crvenom piesku. Mamuti su bili valjda od mesoždera raztrgnuti, te im je truplo
posvuda razvučeno. U mnogih vapnolominah kao u Balvj u Vestfalskoj našli su veliku
hrpu zuba. Najviše kostiju nađjeno je u ruševinah.


Poznat nam je ne samo kostur, nego i koža i čitava njegova utroba. Nadjeni su
na sjeveru mnogi mamuti i drugi nosorožci s mesom, kožom i dlakom u ledu zamrznuti.
Saryčev pripovieda o jednom mamutu, koji je bio nadjen na obali Alasky u ledu.
Bio je nadjen posvema sačuvan kožom i dlakom pokriven. Od velike je vriednosti
jedan drugi exemplar, kojeg je ruski car za muzej kupio god. 1799. a našao ga je
tunguski ribar u ledu, u kojem je ta životinja njekoliko stoljeća živjela. — Tefcar za
5 godina bila je ta životinja iz leđa izvađjena, a godine 1804. izvadio je ribar kljove,
te prodao za 50 rubalja. — Uslied toga bila je životinja oštećena, Urođjenioi hranili
BU pse mesom, a i zvjerad je meso žderala s njega. Dlaka na jednoj nozi bila je još
dobro sačuvana i zglobovi bili su još kožom pokriveni, a glava je bila takodjer suhom
kožom obavita. Na vratu i cielom tielu nalazile se je još dlake. Nadjeno je do 15 kg.
dlake, što je bila ugažena u zemlji od međveda, koji su žderali mamutovo meso.


Adams opet kupio je kljove, koje su bile preko 9 stopa duge, a sve sa ledenog
mora. Kašnje se je još mnogo toga tamo našlo.


Mačulskj našao je ostanke na obali rieke Tare sa mesom i kožom i dlakom ; ovi
ostanci su preneseni u Tobolsko. Kod te životinje bio je podpuno očuvan želudac,
pače u njemu je i njekakove hrane bilo.


Najviše se kosti nalaze na oatrvih sjevernoga mora, na otoku Lechov u Novoj
Sibiriji. Kljove stog ostrva su od velike vriednosti. Ova fosilna kost sa sjevera ima
vedu vriednost, nego kosti današnjih slonova. Neprestana zima dobro ih je sačuvala,
što ne biva kod drugih životinja.


Sto se tiče kože, mamut se je odlikovao večma, nego današnji slonovi. — Imao
je kratku jasno-žutu i sieđu vunu 12 —15 palaca dugu dlaku, na vratu je kao griva.
Imao je uši dlakom obrasle. Koža onog, kog je Adams našao, bila je tamno sieđa, ali
se čini, da nije imao biele prutke kao indijski slon. — Cuvier kaže, da se je mamut
više od slona razlikovao, nego jelen ođ srne, nego čagalj od vuka i lisice. Razlika
medju mamutom i azijskim slonom je prilično velika tako, da se može redi, đa ovaj
od ovog potječe.


Stanovnici Sibirije misle, da mamut kao krt pod zemljom živi, jer ima ime —
mamout ili mamuat od mamma, što u nekih tatarskih jezicih znači „u zemlji". —
Njeki traži izvor toga imena u arabskom jeziku. Kažu naime, da potječe od rieči behomath,
kojim imenom označuje knjiga Jobova njeku nepoznatu životinju ili od „mevemoth",
kojim imenom arapi nazivlju ogromnog slona, a običnog slona zovu „fihl".
U Cinanu nalazimo povjest o podzemnom obivalištu mamuta, a zovu tu životinju „tjnsu".