DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 37     <-- 37 -->        PDF

_ 115 —
R j e š i t b e.


Jesu li sudbene ili upravne oblasti zvane riešiti pitanje, komu pripadaju
koristi s urbarskimi selišti skopčane, a izviruea iz uživanja razmjernoga
diela urbarskih šuma? K tumačenju §-a 9. urb. patenta i §-a 49.
naredbe kr. zem. vlade od 4. ožujka 1871. br. 2144, te §a 47. sudovnika.


Liza V. i dr. podigoše po odvj. I. proti Franji B. i đr tužbu, da su tuženi
dužni priznati, da je pok. Gjuro W. na osnovu s njimi sklopljenoga kupo-prodajnoga
ugovora glede diela nekretnina grunt. nap. br. 13 ob<5. dol. B. već godine 1878.
stekao pravo na uživanje koristi urbarske šumske glavnice, ođpadajude na dio po njemu
kupljenih nekretnina, te pristati, da nasliednici međjutim preminuloga Gjure W. te
koristi u formi pobiranja razmjernoga diela kamata uživaju, pak im naknaditi i prouzročeni
parbeni trošak sve za 14 dana pod prietnjom ovrhe.


Taj tužbeni zahtjev obrazložen je ovako:


Pokojni Gjuro W. kupio je ugovorom od 23. ožujka 1878. pod A. od Franje


B. i đr. od njihovoga urbarskoga selišta, upisanoga u grunt. nap. br. 18 obdine đol.
B., cieli četvrti dio, te je — izplativ kupovninu — te nekretnine u posjed preuzeo.
Prije nekoliko godina prodana je urbarska šuma B., te je polučena kupovnina
za tu Sumu podieljena tako, da je na ´/^ selišta odpalo ukamačene glavnice od preko
500 for., od koje pojedini urbarijaliste dižu godišnje kamate.


Bivši urbarijaliste i prodavaoci Franjo B. i dr. ne protiviše se sve do početka
ove godine tomu, da tužitelji kao pravni sliednici kupca — pokojnog Gjure W. —
podižu te kamate; ali pošto se isti sada tomu uživanju kamata suprotiviše, to budu
tužitelji po obćinskom poglavarstvu u B. upudeni, da svoja prava putem redovite parnice
izkažu. Za tužbeni zahtjev navadjaju tužitelji jošte slledede:


S urbarskimi selišti skopčane su u smislu urbarskih zakona koristi, izvirude iz
uživanja razmjernoga diela paše i šume. Šuma i paša stoje prema selištu u pravnom
odnošaju kao akcesorij prema glavnoj stvari, a po tom sačinjavaju s njom cielost, te
se juristižki od stvari glavne odciepiti ne mogu. Ova pravna narav toga odnošaja sliedi
iz namiene, kojoj šuma i paša napram selištu udovoljiti imadu; imaju najme svrhu, da
promiču ekonomsku eksistenciju selišta, pružajudi ovlašteniku njegovomu korist, koja
sastoji u uživanju drva, potrebna za gradju i ogriev, te hranu za uzdržavanje marve


— toga živoga fundusa instructusa.
Po navedenoj pravnoj svojoj naravi neovisne su koristi od šume i paše o prvobitnom
ovlašteniku i posjedniku selišta, ved su na tiesno skopčane sa samim selištem,
te po tome, morajudi semper et pro semper da služe interesom njegovim, — nužđno
prelaze sa samim selištem sa prvobitnoga posjednika njihovoga na universalne i singularne
njegove slieđnike. Ovimi pravi na pašu i šumu, te koristi iz njih po selište
izvirudimi odgovaraju služnosti i tereti, sastojedi osobito u dužnosti uzdržavanja, pomladjivanja
i pošumljivanja suma, koje beziznimno pada na teret svagdanjem posjedniku
selišta.


Iz pravne naravi odnošaja šumskih koristi naprama selištu sliedi, da je ova glavnica,
postignuta kao kupovnina za urbarsku šumu, — stupila u onaj isti neodielivi
pravni vez, u kojem je prije nje stajala šuma sa svojimi koristi, i to s jednostavnoga
toga razloga, što je glavnica stupila na mjesto šume, imajuda istu svrhu kao i ona.
Odatle što šuma, a po tom glavnica na njezino mjesto stupivša, nije vezana na osobu,
ved na zemljište, — sliedi, da i koristi glavnice u formi kamata idu onoga, koji
danas posjeduje ovlašteno selište, — odnosno razmjerni dio tih koristi, ođgovarajudi
razmjernom dielu posjedovnoga zemljišta.


Nakon obavljene usklade spisa obustavi o je kr. kot. sud u S. odlukom od


1. listopada 1893. br. 4984. gr. daljnji postupak radi nenadležuosti i uputio tužitelje
na nadležni urbarski sud uz dužnost naknade tuženikom prouzročenog razpravnog troška.
*