DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 34     <-- 34 -->        PDF

112


30. rujna preko Eiek a 49,758.500 komada, preko Trst a isto vrieme
Izvezeno je franc. dužica:
preko R i e k e preko Trsta ,
komada komada
god. 1884. 33,936,500 . 9,232.810
„ 1885. 39,127.800 . 8,202.580
„ 1886. 27,627.600 . 3,743.900
„ 1887. 38,178.700 . 7,957.945
„ 1888. 39,579.700 . 8,497.100
, 18S9. 48,671.700 . 6,151.610
„ 1890. 38,966.600 . 2,437.624
„ 1891. 60,461.300 . 5,387.203
„ 1892. 33,198.700 . 2,471.040
„ 1893.
Po trgovačkih viestih
32,713.100izvezeno je godine
.
1894. franc.
4,471,040
dužica od 1. siefinja do


a za samo
1,961.155 kom.


Veća količina dužica kao prije, tako i prošle godine izvezeno je za Bordeaux,
Cette i Marsilj, dočim je za englezke luke nakrcano bilo oko 1 ^g milijuna dužica, a
za Italiju oko 3 milijuna komada.


Ciena bačvarsk e gra d j e bila je nestalna. U proljedu prošle god. nudili
su izvozilci ove robe za manji broj ^/g—5 dobru cienu, a izvažala se je takova roba
u južnu i srednju Francezku, dočim se je sa srednjom i jačom robom za Njemačku
unatoč američkom natjetanju prilično dobro tržilo.


Uslied toga znatno se je proredila zaliha na suhoj robi, a plaćalo se je na željezničkih
postajah za gradju pod br. ^L — 5, ^L—^L jaku po vedru for. 1.20—1.45;
za onu pod br. 6 — 8, ^L — ^L jaku po vedru for. 0.96—1.15; za onu pod br. 9
do 14 uzuelno jaku po vedru for. 0.98 —1.05; za onu pod br. 20—28 uzuel. jaku
po vedru for, 1.15—1.25; za onu pod br. 30 — 68 uzuel. jaku po vedru for. 1.40
do 1.65; za onu pod br. 70 uznel. jaku po vedra for. 1.70 —1,90. Za nove pivare
u tuzemstvu tražile su se posve mali i najveći brojevi.


Ciena francez. hrastove kockaste gradje od najfinije vrsti bila je pr.
godine po m.^ od for. 70 -75, zatim I. nekockaste for. 52 — 55, a II. for. 40 — 43
na željezničkih postajah.


Parketn o drvo, koje se je izvažalo ponajviše u Njemačku, imalo je cienu
na željezničkih postajah od for. 16 —1 8 kod duljine od 18 — 20 cntm. ma koje mu
drago širine, nadalje od for. 26—28 kod duljine od 25—30—35 centm. te 5 do
12 eutm. širine; od for. 36 39 kod duljine od 30— -90 cntm. i 6 — 7 — 8 cntmet.
širine; od for. 40—42 kod duljino od 40 — 90 cntm. širine; od for. 40—42 kod
duljine od 40 — 90 cntm. i 9—13 širine i napokon od for. 43 — 46 za vedu duljinu
i širinu.


Trupc i hrastovi nepiljeni plaćali su se na željezničkih postajah u Slavoniji sa
for. 24—27 slabiji, a jači sa for. 30—33 po m.^ Hrastovih trupaca proizvedeno je
u slavonskih šumah pr. god. na 20.000 m.^, te je ta roba izvezena ponajviše preko
Rieke. U taj čas miruje tržište.


VVainscots i plaćali su se na brodu na Rieci po euglezkoj četvornoj stopi
sa 3 šil. 9 pene. ili po 70 — 72 for. po našem kub mt. Od ovakove robe uslied
američkog natjecivanja izvezeno je pr. god. samo oko 3000 m.´´


Podval e (željezničke) iz hrastovine tražane su mnogo, ali više za inozemstvo,
nego za tuzemstvo. Plaćalo se je za 270 cntm. for. 1.75 do 1.90 novč. po komadu,
a kraći podvalci razmjerno manje na željezn. postajah. Proizvedeno je prošle godine
2 milijuna komada normalnih i oko 1 ^/g milijuna vicinalnih podvala.