DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 3, u ZAGREBU, 1. ožujka 1895. God. XIX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice 2 for.
70 novo.; za ´A stranice, 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


0 nasljedstvu u prirastu šumskog drveća.´´


Piše dr, Adolf Gieslar, c. kr. pristav na šumarsko pokusnom zavodu u Mariabrunnu
kod Beča.


Ako se penjemo u viših šumovitih gorah uzbrdice prema vrhuncu gore,
onda ćemo opaziti, ako iole oči otvorimo, da se rast drveća iduć ozdol prama
visu na osebujni način mienja. — U nižih slojevih opaziti ćemo silna, manje
više normalno razporedana i u sklopu uzrasla stabla sa visoko nasadjenim krošnjama
; smreka i jela uzrastu ovdje često preko 30 m. visoke, kora jim je
glatka, a deblo valjkasto. — Pojedina stabla razdielila su se tu razmjerno već
od prije u posebne razrede tako, da jača stabla bez svakog inog smetanja vladaju,
a slabija i potištena stvaraju niži sloj krošanja. — Ta krasna slika smrekove
šume — a o njoj ćemo danas u glavnom govoriti — prati nas, ako joj
inače stojbina prija, dosta visoko uzbrdice. Razgledajuć neprestano okolicu ne
ćemo moguće niti opaziti, kako stabla postaju sve kraća, čim se više uzpinjemo,
kako se krošnje sve to niže spuštaju, a šuma redjom biva ili se barem progaljuje.
— Ljudsko naime oko jedva da opaža malene, ali neprekidne promjene
u organskom svietu, dok mu se u većoj množini ne ukazu, a kako drugdje,
tako je i u nazočnom slučaju. — Ako se približimo gornoj medji, gdje naravski
rast smreke prestaje, onda nam se sve jasnije predočuje slabiji uzrast
stabla, dokle napokon ne dodjemo u onaj pojas, gdje nas okružuju posve raznodobne
nepodpune porostline sa kratkim stabaljem, do dna obraslim gustim
granjem i široko-čunjasta oblika.


Godišnji izbojci su kraći, sbijeniji, iglice su kraće i stoje na gušće, sa
grana objesili se lišaji, a po stablu uhvatila se gusta mahovina.


Ako se uputimo još dalje, onda su stabla sve to redja, a izmedju njih se
nalaze kratka stabalca, dok napokon ne stignemo na kraj vegetativnoga pojasa,
gdje nam se ukazuje smreka kao čbunj, koji, ma da ga stoka ili koza obrstila
nije, nebi nikada do stabla uzrasao.


* ´Ova zanimiva razprava priobiiena je u ^Centialblatt-u fiir das gesam. Forstwesen"
za god. 1895., pa ju u prevedu douašaino. ´ : Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 82 Ovo
nazadovanje rastenja drveća u planini ozdol prema visu, koje svakako
biva po stanovitih zakonih, bilo je do danas vrlo riedko, a nigdje sustavno
izpitivano, premda je ono od važnosti za praktično šumarenje i za dalnji
razvoj naše znanosti. — Podatci su u literaturi o tom vrlo manjkavi. — Vrlo
skupocjeni obsežan material, sabran o tom predmetu u gospodarskih osnovah,
sastavljenih za planinske šume, tako na pr. za naše alpinske državne šume
nije pristupan šumarskoj publici, a morao bi se osim toga još prije kritički
obraditi i naknadnimi studijami nadopuniti, ako bi se htjeo u znanstvene svrhe
upotrebiti.


Wessely^ pruža nam u svom remek-djelu o austrijskih alpinskih zemaljah
i njihovih šumah njeke podatke, koji nam mogu vrlo dobro poslužiti.
U običnoj smrekovoj prašumi u gornjoj Štajerskoj iznosi popriečna du


žina debla:
u pojasu, gdje se još poljska gospodarenja vode 30 mt., a prsni
promjer debla 37 cm.
u pojasu, gdje se još vodi šumsko gospodarenje 23 mt., a prsni
promjer debla 32 cm.
na gornjoj medji, gdje prestaju visoke Šume ... . 10 mt., a prsni promjer
debla 26 cm.


Po istom piscu iznosi popriečni prirast drvne gromade po jedinici površine
u smrekovoj prebornoj šumi u dobni Avisia u južoom Tirolu kod visine
od 2000 mt. nad morem i više, dakle na medji gdje šume prestaju, jedva
četvrti dio onoga prirasta, koji se nalazi u šumah u visini od 1200 do 1500 mt.


— Nadalje navadja Wessely^ za sjeverni Tirol sliedeći popriečni prirast na
debljini za pojedina smrekova stabla:


u visini nad morem 800 mt, — 1000 mt. .. . 3 5 mm


„ , „ „ 1000 , - 1300 „ ... 3-0 „


„ „ „ , 1300 „ - 1600 „ ... 2-5 „


, „ „ , 1600 „ - 2000 „ ... 2-0 ,


Pobližje i točnije podatke mogli smo crpiti kod Pfeifera pl. od Forst


heima* .. . On kaže: „nenadkriljiv je rast smreke (u šlezkih Sudetih u šumah
vlastelinstva Freudenthal) u pojasu od 475 do 800 mt. nad morem i u zaklonitom
položaju. — Izvanredan uzrast u duljinu, krasan oblik stabla, izvrstna
bjeloća i ciepkost drva jesu svojstva, koja tamošnje porastline odlikuju. — U
takovih izvrstnih porostlinah naći je posvuda, kada je drveće svoju pravu visinu
postiglo, stabla u duljini od 38 mt. — Do visine od 950 mt. opaža se kao
posljedica okomitog dizanja tla, da stabla vrlo malo nazaduju u svome rastu
u visinu. Počam od 950 mt. pa dalje (dakle u visini, koja oko 400 mt. niže
leži od gornje naravske medje, gdje smreka kao stablo rasti prestaje (u planini


^ Wessely : „Die osterreiehischen AlpenlSnđer unđ ihre Porste" I. str. 285.
2 Ibidem str. 286.


* J. Pfeifer v. Forstheim: „Porstgeachiehte đer Deutschen Bitter-Orđens-Domane
in Freudenthal". Briinn 1891. str. 254.


ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 5     <-- 5 -->        PDF

-^ 83


Altvatera . . Pisac) opaža se obćenito, da stt,bla postaju kraća; ona izgledaju
njekako sve to sbijenija, a grane su im gušće i jače, te se nizko spuštaju. —
Na gornjoj granici tih šumš, nadmašuje visina stabla samo iznimno i pod vrlo
pogodnimi uslovi visinu od 22 mt. — Tu prestaje svaki sklop krošanja. —
Žilje je razmjerno prema ostalim djelovom debla u obće snažno, razvijeno,
a osamljeno stojeća stabla pokazuju sve to više oblik piramide. — U najviših,
još suvislih djelovih šuma pada visina stabla na 12 mt. a još gore više na
10 mt. — Preko ove međje, gdje smreka još kao stablo raste, ima ona samo
patuljasti oblik.


Pobliže podatke o drvnom prirastu smreke u raznih visinah područja
Altvatera pruža nam dolnja mala skrižaljka, sastavljena na temelju Pfeiferovih
iztraživanja.


Visina nad
morem
Starost porastline
godina
Drvna zaliha glavne
porastline po 1 ha
Visina srednjeg
stabla
m.
od do
Poprieoni
prirast zalihe
m.^
569 110 974 82 21-2 32 6 8-86
632 94 101612 32 6 39-8 10 81
727 102 950-55 27 8 36-7 9 32
758 90 900-30 310 34-1 1000
822 120 99017 300 36-1 8-26
885 115 1022-39 24-6 360 8-89
980 80 445-80 234 29-7 5-57
1217 125 356-06 107 142 2-85


Padanje drvnog prirasta kod smreke sa visinom nad morem odgovara
dakle krivulji, koja se u najviših pojasih, gdje smreka još uspjeva, naglo
spušta. — Tamo, gdje ima smreka naravsku d o 1 n j u razplodnu medju, nenalazi
se njen optium u tomu najnižemu pojasu, nego se čini, da taj više leži,
te se pruža unutar njenog naravskog razplodnog područja u obliku manje ili
više široka traka, kao optimalnog pojasa, i to preko raznih visina, što će svakako
biti u savezu sa geografičkom širinom dotičnoga mjesta.


Nu tekar mnogimi iztraživanji moći će se taj optimalni pojas ustanoviti,
što će zahtievati doduše mučna, ali zato blagodarna posla.


Uzroci slabijem rastenju drveća u visokih predjelih jesu svima poznati,
nu ja ću ih se ovdje ipak dodirnuti, jer je to potrebito, da mi bude jasniji zaključak,
koga kanim izvesti.


Ne obzirući se na to, da je u gdjekojem slučaju slabijem rastenju smreke
u viših položajih dosta i lošo tlo krivo, jesu tu klimatski odnošaji, koji u
prvom redu odlučuju: padanje toplote sa visinom i skraćenje vegetativne dobe,
čim se više nad more uzdižemo; tu dakle odlučuje strogost podnebja. — Od
kolikoga su upliva česte i plahe kiše, veća zračna vlaga i jača kemička intenzivnost
svjetla na rast našeg šumskog drveća u planinah, to danas još ne
možemo kazati.


Od osobite je važnosti, da padanje toplote sa visinom postizava svoj
maximum baš u početku vegetativne dobe, a da je i preko ljeta vrlo znatna.
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 84


— Tako na pr. da navedeno samo njeke popriečne brojke padanja toplote na
sjevernoj strani iztočnih alpa u mjesecih svibnju, lipnju i srpnju za 0 63 stupnja
za svakih 100 mt. što se više penjemo, a na južnoj strani u Tirolskoj 0´66, u
Koruškoj 0-60 stupnjeva. Ako bi se dakle za 1000 mt. popeli, onda bi iznosilo
6´3, 6 6 i 6´0 stupnjeva. — Docira u alpinskih dolinah izmedju 600 i 700 mt.
visine^ ostaje srednja godišnja toplota samo tri mjeseca izpod ništice, traje
smrzavica u visinah od 1200 do 1300 mt. normalno 41/2 mjeseca, u dolovih
pako u visini od 1800 mt 5^2 do 6 mjeseci, napokon kod visine od 2000 mt.
iznosi broj dana, kada smrzavica vlada, po prilici pol godine.
Dočim na pr. iznosi srednja godišnja toplota u visini od 600 mt. nad
morem na sjevernoj strani tirolskih alpa 8*2, a na južnoj 1U3 stupnja, u
Koruškoj na sjevernoj strani 7 6, na južnoj 7 8 stupnjeva, to ona pada u visini
od 2000 mt., koja isohjpsa označuje, barem u zapadnih austrijskih alpah
ujedno i gornju medju dokle smreka uspjeva u odnosnih gore navedenih područjih
na 0´3, 14, 0-4 i r 2 stupnjeva. — Ako pomislimo, da godišnja toplota
od 8´2 stupnjeva po prilici odgovara toploti u Mariabrunnu,^ da je pako ona
od 0 3 stupnja daleko niža, nego godišnja toplota u Hamerfestu u Norvežkoj,^
onda t´e nam biti pojmljivo, kako se vanredno mora dojimati vegetacije dotičnog
predjela njegova visina nad morem.


Za koliko je vegetativno doba kraće, čim se više nad morem dižemo,
pokazati će nam pobliže sliedeća skrižaljka:


Visina nad morem


Kada se budi Nastup zime kod


mt.
Trajanje vegetacije


vegetacija obćeg sniega


ođ do


500-650 17. ožujak 10. prosinac 268 dana


650—1000 30. „ 30. studeni 244 „1000—1300 10. travanj 20. „ 223 „1300-160U 21. „ 10. „ 202 „1600—2000 12. svibanj 28. listopad 16V ,


Narav organizama je takova, da se oni prilagodjuju klimatskim odnošajem,
koji na njih djeluju. — „Kudgod u carstvu organskom okom svrnemo,
kaže Kernert,´* svuda isti sklad izmedju oblika i vanjskih odnošaja, te vječito
prilagodjivanje oblika osebujnosti okoline". — Ml imamo karakterističnu
vegetaciju u vrućih i suhih stepah, drugačiju pako u hladovitih šumah listača,
drugačiju na morskoj obali, a opet drugačiju na neposrednoj medji vječitog


1 J.
Hann: „die Temperaturverhaltnisae der osterreichischen Alpenlander," III. Tii.i


(XCII.
Bd. d. Sitzber. d. k. Akađ. d. Wisaensch. in Wien, 2. Abth., 1885, S. 28),
^ Godišnja toplota iznaša u Mariabrunnu 8´3 stupnjeva.
^ Po Schiibeleru die: „ Pflanzenwelt Norwegens´´. Str, 12., iznaša godišnja toplota u
Hammerfestu 1´8 stupnjeva.


* Kerner: „die Abhangigkeit der Pflanzengestalt v. Klima und Boden" (Festschrift
zu Ehreu der 43, Versammlung deutscher Naturforseher und Aerzte zu Insbruck 1869,
Str. 45.) : ; ..,v ! ..,!:) ::-i,,;!
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 85 —


sniega; svaka od ovih odlikuje se posebnimi zajedničkitni karakteri, koji su
osebujnost svega bilja, koje u tih područjih raste.


Kako se visoki položaj dojimlje oblika smreke, već smo u kratko ocrtali.


— Sa njekoliko rieči još ćemo napomenuti, u koliko osebujnosti stojbine
djeluju na životne funkcije šumskoga drveća, koje raste na znatnih visinah
nad morem.
Prije svega mora drvo svoj ustroj tako upriličiti, da se može zadovoljiti
sa vanredno malenom ukupnom toplotom u vrieme vegetacije. — Vegetacija
se bildi u visokih planinah vrlo kasno; u položajih oko 1500 mt., dakle
obzirom na alpe u ne suviše visokih predjelih, vegetacija je po prilici dva
mjeseca kraća, nego u visinah od 600 mt.; sve životne funkcije moraju se
žurno obaviti, a vegetativne se ponajmanje drže u užih granicah, nego u dolini,
nu i fruktifikacija vraća se mnogo redje u planinah, nego u dolinah. —
Buduć u visokih planinah vegetacija počima u vrieme, kada su dani najdulji


— u svibnju i lipnju — lakše je možda drvetu, da bržim radom mnogo toga
dostigne, što je drvo, rastuće u dolinah, već u mjesecu travnju i svibnju polagano
obavilo. — Te činjenice razjašnjuju nam, zašto u visokih planinah nalazimo,
da jednogodišnje biljke stoje naprama višegodišnjim u omjeru kao 4:96,
dočim je taj omjer u području našega sredozemnoga podnebja kao 42:58; s
drugimi riečmi: u visokih planinah težko uspjevaju one biline, koje moraju
godimice svoj život ab ovo t. j . od khce započimati. — Vegetativno doba je
za obsežan rM prekratko, te nam se ukazuje njeki prisilni prirodni zakon, što
u visinah nalazimo skoro samo višegodišnje (perenirajuće) biljke, t. j . takove,
kojim korien (gomolj, lukovica) prezimuje, te onda u proljeću u kraćem vremenu
od nakupljenih pričuvnih tvari novu biljku izgradjuje.
Proraatrajuć sve ovo nametnula mi se je već pred par godina misao, d a
li bi i u koliko bi mogli biti od važnosti uplivi, prikazujući
nam se oblicih i u rastenju drveća, koje potonje tjpički pada,
čim je stojbina drveta viša; nadalje kako prelazi osobiti
način vegetativnog djelovanja planinskog drveća nasljedstvom
od jednoga drveta na drugo, i od kolike bi važnosti sva
ova pitanja mogla biti u praktičnom šumarstvu, naročito pako
po umjetni uzgoj šuma u dolinah i najvećih visovih? — Posve je
razumljivo, da je ovaj predmet od važnosti, ako ga posve sa znanstvenoga gledišta
posmatramo, imenito pogledom na položaj, što ga znameniti botaničari pri
tom zauzimaju, o čemu će još posije govora biti.


Ne misleć niti iz daleka, da si prisvojim kakovo prvenstvo u tom predmetu,
držao sam, da je izbor uzgojne vrsti (Zuchtwahl) u šumarstvu — a na
tom se polju u našoj razpravi krećemo — dosta važan, da ga za razpravni
tema podnesem medjunarodnom gospodarskom i šumarskom kongresu, obđržavanom
g. 1890.
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 86 —
Imao sam biti u tom referentom^, dočim je g. šumarnik Reuss preuzeo
Co referat. — Tada sam predočio svrhu i cilj izbora uzgojne vrsti u šumarstvu,
te je u predmetu stvorena resolucija, koja je u sliedećih dvijuh točakah od
važnosti po moje razlaganje:


,4. Izborom uzgojne vrsti ima se u prvom redu za tim težiti, da se za
svako područje i za svaku vrst drveća upotriebi sjeme, koje je sazrielo na odgovarajućoj
stojbini i tim uzgoji drveće, koje je uslied nasljedstva za mnogih
generacija za konkretne stojbine postalo u gospodarstvenom pogledu najsposobnije.


5. Iztraživanjem imalo bi se dalje izviditi, od kolikog je upliva starost
sjemenjaka, njegovo zdravstveno stanje, uzrast, oblik i eventualne teže ozlede,
koje je morao pretrpiti tekom svoga života po njegovo potomstvo".
Točka 4. jest za nazočna razlaganja od veće važnosti.


Slučajevi, koje je zabilježila literatura o izkustvu i posljedcih točno izvedenih
pokusa obzirom na kakvoću sjemena i stojbinu sjemenjakž,, navedeni su
u mojoj gore spomenutoj razpravi. ^


Prije nego sam pred više godina u svojstvu člana austrijskoga pokusnoga
zavoda započeo obradjivati ovamo zasjecajuća pitanja, a naročito onaj program,
koji je sadržan u gornjoj četvrtoj točki resolucija, tražio sam da nađjem takove
prilike, koje bi mi kadre bile već unapred donekle osjegurati uspjeh mojih
iztraživanja. — U „drvu drveća", kako Wessely smreku zove, mislio sam naći
za to iztraživanje najsgodniji objekt. —Po svom naravnom razplodnom pojasu
prostira se od južnog podnožja francezkih morskih alpa, gdje svojimi vrhovi
pozdravlja bogom nadarenu Rivieru, i od pyrenejskih briegova pak gore do
68" sjeverne širine, zaprema ona silnu površinu sa vanredno mienjajućimi se
klimatskimi odnošaji; u okomitom smjeru uspjeva ona neobziruć se na njenu
naravski nizku stojbinu u sjevernoj Norvežkoj i Lapplandiji, —u alpah od visine
okruglo 300 mt. nad morem (okolica Ljubljane), pak gore do neprijatnih
visina od 2100 mt. a gdje i više.


Tamo, gdje smreka u najnižih stojbinah njenog naravskog razplodnog pojasa
već kroz bezbrojna pokolenja i više tisuća godina uživa blago podnebje,
tvoreć bujna stabla, nije li si ona pod neprekidnim dojmom tih odnošaja nasljedstvom
usvojila njeka osobita svojstva, kojimi se razlikuje od smreke sa
visokih planina, koja je sve ovo dugo vrieme živila u oštrom podnebju nedaleko
one medje, gdje vegetacija prestaje ili na dalekom sjeveru u Lapplandiji ?


U sistematici uvršćuju se sve ove odlike pod istu vrst, dapače i sibirsku
piceu obovatu, koju su dugo vremena smatrali posebnom vrsti, a dan danas
se pravilnije uvršćuje medju odlike naše domaće smreke. Na morphologičke
odnošaje subtilne naravi, koji su se mogli razviti kod smreke, rastuće u blagom


1 Dr. Cieslar: „đie Zuchtwahl in đer Porstvirthschaft". Sep.-Abdr, aus dem „Centralblatt
f. d. ges. Forstvesen", Jahrg. 1890.


* I na drugih mjestih.


ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 87 —


podnebju i kod one, koja raste na visokih planinah, nećemo se danas u prvom
redu obazirati; one su za šumara manje važne, osim ako nam predočuju
posljedak raznih životnih funkcija. — Nas zanima danas poglavito pitanje, da
li nije uslied tisućgodišnjeg vegetiranja na jednom te istom
mjestu nastupila kakova physiologička promjena, koja bi razlikovala
smreku sa dolova od one sa visokih planina ili sa
sjevera.


Predmnievanja za to naći će se dovoljno, jer se je smreka u raznih stojbinah
naravskim načinom naploditi mogla samo u najužijem krugu, a prenašanje
njenog sjemena na velike daljine ipak ne možemo predmnievati.


Radnja, koju je izveo profesor Kienitz^ u laboratoriju kr. pruske akademije
u Mundenu u Hanoveru pred poldrugi decenij, činimi se, da je bila od
ne male važnosti i prva te ruke, koja je pravim tragom pošla. — Kienitz je
na temelju svojih razlaganja i na temelju mnogih opažanja toga osvjedočenja,
da se je šumsko drveće sa svojim velikim razplodnim pojasima u znatnoj mjeri
prilagodilo pojedinim klimatima i stvorilo razne odlike, koje se točno razpoznati
dadu, a na koje se do danas nije dovoljno pazilo. — Taj iztraživaoc kaže
na strani 21. svoje razprave: . . . „unatoč tomu došao sam do osvjedočenja,
da su razlike, koje podnebje prouzrokuje izmedju sjemenja našeg šumskog
drveća tako velike, da se dapače već iz predležećih razmjerno malenih brojka
bez truda dadu izvadjati zakoni". — Kod smreke našao je Kienitz, da je
sjeme kod popriečne toplote od 18 85" C. sve to sporije klicalo, čim je stojbina,
odakle je sjeme uzeto, ležala bliže gornjoj razplodnoj medji, a da se kod
istoga sjemena i popriečne toplote od 733" "G. točno i bez iznimke upravo
obratno dogadja. — „Te činjenice dadu se lako protumačiti, ako predpostavimo,
da sjeme u raznih pojasih prema različitoj tamo vladajućoj toploti brže
ili sporije klica, i to na taj način, da kod onog sjemena, koje dolazi iz nižih
i toplijih pojasa minimum, optimum i maximum više leži, nego kod sjemena
iz hladnijih krajeva".*


Nakon ovih zanimivih posljeđaka Kienitzovih iztraživanja, koja su pokazala,
da kod sjemenja postoje fisioložke promjene uslied nasljedstva, bilo je
vrlo zamamljivo učiniti korak dalje, da se osvjedočimo, da li se neda i
kod jedno i višegodišnjih smrekovih biljaka, uzgojenih
iz sjemena sa raznih sto i bina, razabrati nasljedstvo
stanovitih životnih funkcija. — Ako se toga držimo, da su sporo
rastenje, osebujni obhk krošnje i debla najglavnija obiležja, po kojih razlikujemo
smreke sa visokih planina i dalekog sjevera od bujno rastućih smreka
nižih i srednjih najboljih položaja naravskog razplodnog pojasa, onda se je
radilo kod mojih iztraživanja u prvom redu o tom, da se iztraži, kako rastu


^ Dr. M. Kienitz: „Vergleicbenđe Keimversuche mit "VValdbaumsamen aus klimatiech
verschieđen gelegenen Orten Mittel-Europas" (Botan. Untersuchungen, herausgegeben
von Dr. N. J. C. Mtiller, Banđ II., Heft 1., 1879., str. 1 đo 54.).


* Kienitz, str. 25.


ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 88 —


smrekove biljke, koje se, potekavši od sjemena sa raznih mjesta,
uzgajaju na jednoj te istoj stoj bini. Kod izbiranja smrekovih
češera uzeo se je poglavito na to obzir, da se uzmu češeri što više iz raznih
stojbina istoga mjesta, nu različite visine, kao i u obće sa raznih visova plaplaninskih
zemalja.


Vrlo bi bilo dobro došlo, da se je moglo tako dobiveno sjeme što više
na raznovrstnih stojbinah pokusom podvrći i iztraživanja u nizkih, srednjih i
visokih položajih zavesti; uslied pomanjkanja visoko ležečih u svakom pogledu
odgovarajućih pokusnih vrtova i pokusnih polja moralo se je zu sada od toga
odustati, te su se dosadanji pokusi izveli jedino u vrtu u Mariabrunnu pod
razmjerno blagim podnebjem. — Sjetve, koje su izvela njeka gospoda u praksi
na zamolbu šumarsko-pokusnog zavoda u alpinskom području i u Šlezkoj, još
su premlade, a da bi ih mogli u današnju razpravu povući. — Kada se bude
jednoč ostvarila namjera pokusnog zavoda, da u planini na sgodnom mjestu
osnuje manju, ali dobro uredjenu pokusnu postaju, pristupiti će se i k ovoj
radnji u podpunom obsegu, kako to znanost zahtjeva.


Ustrojenje šumskog pokusnog vrta u visokih alpah
neđa se pako dalje odgadjatiu interesu uspješnijeg riešenja svih
onih važnih pitanja, koja vladaju šumarstvom u tih pojasih! Švicarska nas je
u tom pogledu sa nasliedovanja vriednim primjerom pretekla, ne obziruć se
na mnoga uspješno djelujuća gospodarska pokusna polja, koja današnji dan već
nalazimo na visokih planinah.


Kada se je bilo g. 1892. nadati obilnom plodu smreke u cielom alpinskom
području, u Švedskoj i na njekih mjestih srednje Evrope, Činila se je,
da je došlo vrieme, da se namjeravani pokusi izvedu. — Svakako mora se
žaliti, da češeri smreke riedko kada ili skoro nikada neurode plodom u cielom
njenom razplodnom području.


U jeseni g. 1892. priposlale su nam na našu zamolbu sve u skrižaljci A)
od 1 do uključno 28 navedene šumske uprave smrekove češere iz nizkih, srednjih
i visokih položaja, koje smo otriebili (oljuštili) u sobi kod obične toplote.


— Svaka hrpica sjemena potječe od jednog drveta, koga smo, u koliko nam
je priobćeno bilo, opisali u skrižaljci; isto tako pridodani su — makar i
manjkavi podatci o stojbini i porastlini, gdje se stablo nalazi. — Sjeme
od njekih priposlanih češera nijesmo mogli upotriebiti, te smo ga morali od
pokusa izlučiti.
U proljeću g. 1893. posijano je sabrano sjeme na riedko na jednoj posve
istovrstnoj čestici mariabrunnskog vrta u širokih brazdicah sa Rotterovim
strojem tako, da se biljke u prvoj godini u rastu medjusobno absolutno nijesu
spriečavati mogle. — Kod finih sjetvah, izvedenih u posebnih škrinjicah, koje
su imale služiti kao poredni pokusi napram prvima, namočeno je sjeme u vodi,
da nabrekne (nabubri), pri čem je sve pušljivo i nevaljano sjeme odstranjeno,
te je samo po jedno dobro zrno rukom posadjeno u pravilnom razmaku od


1: 3 cm.


ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 89 —


U hercynskom gorju, kao i u Karpatah urodila je smreka obilno sjemeno m
godine 1893., koje je za dalnje izvadjanje pokusa upotriebljeno u proljeću godine
1894. To sjeme odnosi se na stavke 33 do 45 u spomenutoj skrižaljci.
Ove pako zime sabrati i oljuštiti će se smrekovi češeri sa raznih visina Altvaterskog
gorja u austrijskoj Šlezkoj.


Budi mi dozvoljeno, da svoj gospodi, koja su tako ljubaznim načinom
podupirala pokusni zavod kod sabiranja pokusnog materiala, izrazim na ovom
mjestu najdublju i najtopliju hvalu.


Za svaku hrpu češera ustanovljena je težina dobivenog sjemena i popriečna
duljina i težina češera; zatim je nješto sjemena pokusa radi stavljeno
20 sati u destilovanu vodu, da nabubri, nakon česa je ono sjeme, koje se je
na dno sjelo, izlučeno, na zraku osušeno, te je na temelju težine od 500 zrna
izračunana težina po tisući zaista dobrog sjemena.


Iza dovršene vegetacije u jeseni g. 1893. iztraživane su biljke svestrano.
Objam biljaka u svježem stanju ustanovio sam pomoćju najmanjeg Friedrikovog
tačnog xylometra do točnosti od O´Ol cm.´´´ — Premda objami jednogodišnjih
biljaka zavise obćenito o težini sjemena (vidi dotični stupac skrižaljke A), to
nam se ipak već ovdje ondje prikazuje njeki prirodni zakon, makar još i u
tankih crtah, koji nam kaže, da je rastenje već i jednogodišnjih biljaka


— suđeć po njihovom objamu — ovisan o visini stojbine, gdje je dotično
sjeme dozrelo.
Već prije zanimao sam se pitanjem, od kakova je upliva veličina sjemena
na razvoj biljaka, te sam našao \ da je taj upliv imenito u prvoj godini života
biljke očit. Sudeći po dalnjih dosada izvedenih pokusih u državnoj šumi kod
Mariabrunna i Gablitza, nestaje tih razlika u rastenju biljaka tekom njekoliko
godina; u drugoj godini već su one manje, nego kod jednogodišnjih biljčica.
0 tom ćemo se osvjedočiti iz sliedećeg pokusa.


Godine 1887. izabrano je rukom za izvadjanje pokusa smrekovog sjemena
na taj način, da se je izlučila jedna hrpa krupnog zrnja u težini od ll´O g.
po tisući i druga sitnog zrnja u težini od 5-41 g. po tisući. — Objam dvogodišnje
biljke od krupnozrnatog sjemena iznosio je 2-74 cm.*, a od sitnozrnatog
samo 143 cm.´. — Biljke su zatim presadjene, te je u 4. godini
iznosio objam od prvih vrsti biljaka 506 cm.^, a od druge vrsti 37´5 cm.^ —
Danas nakon dalnjih 4 godina neda se razabrati nikakva razlika u razvoju
biljka jedne i druge vrsti. — Po izvadjanje nasada u praksi neće ipak razlike
u objamu u prvih godinah biti posve ravnodušne. — Ovdje se posebno još
opaža, da kod dvogodišnjih biljaka stoje objami medjusobno u istom omjeru,
kao i težine od tisuće zrna odnosnog sjemena, naime okruglo kao 2 :1.,_


^ Dr. Cieslar: „Uber den Einfluss đer Grosse đer Ficbtensamen auf đie Entwickelung
đer Pflanzen nebst einigen Bemerkungen uber schweđi8ehe Fichten uađ Weissfohrensamen"
(„Centralbl. f. d. gef. Porstw." 1887. Heft 4.).
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 90 —
INS 1^3 JgJS


^


»-i (» w


´5´
´5´
´´S 3.
^ CD g B


CD 3


*^


§3


B COB = C p.


Ho-o


O 3 3


»´-=== = o


^<3. f3


W W


.^


b- !:^L.


. rfi. rfi. uji. ^ 4^ kP.
i Oi Ci O:; Qi C5 Ci
«.p>>>.>:o5.P © 000000 0000 o 000 <9 o o o 00


ffiflfssMl^fe ^ s$.


tOtL»i^>Ji-h(i.O»CndUitotot0030U\CJii;´ toCntobSts3to


pOOOoS´Scooo hf^to -^ ^ -J -o


[ I I 0000000000


8 gtasoo»oi-ao30occoooooDcn^:iKjtotocn>03i>scn::^OOOOoo-.i


OOOOC0OOOOOOOOOOOOOOOC"OOOC»OOOOO


50 co cn oa M co co e_..

(KKK


L-.05 Cfi; (K! CHS -^


00 02 0Q 03 ^. N— h-. ^. I-"« w« H^. i f^* cn Cjq " N co ;» tn


I I II I I I I I I II

S 3-2. o


pop o


SSSštfl |" | I lOcotoOOOOO O^ O


3C 61 CCGO (6


CJ^CĆGČ 00


III I s-^


I I I

ir


)00 toc


OI-´ 0000000000


SSi


500<


I8SI I I I 1 I II I I I Igg§S


I I j -vi -^ 01 to h-* H^ i-i 00 CC »-´ -1


O OOOlstocaOCtoo


008000´ 000 o


t^!^


I I 1 I I 1 l-e-|i|iI Ii|i|i11


t—I 1-^ K-i I—I h-^ »-´ h^
CCb000Ol

CPCJStO 1 CCOI^OC0^^

I CO Ogi 1^ ^O 10 CP 0 0— Q,Q^P^


00 0 OtOOitOCnoil^OOmcnOO
03O3C0 tOWC»LCbOtO>-i to l-^t-´IOO3tOO0b0l-*l--t-^l-^»---*- h-i to te
Cn0>0| 0> 0? 1—-J ((i.-J-J I CB I I -J :0 —I O O tiJ p 05 0<-J >f^ 00 00 !0 i<^ te-


I V^ Ci´O [ -aO´h^."c3i03COfcOt´W^I I tO´lO 03Ćn03Qi05t005t003CO 4^ K^ CC ox
to o ^] o


´ eOCCO´ tSCPODI^-^Oml I-*! I cy-.0000C6 0Jt^LCCOt>LCCtf--Ov^w — w,
I>OI—iL-0 05 gi05(-^OiOiH-H^COLM,tOH^tOi^h^ LO bćr02"liO~05


´´´´´´ ´ tg to h-´mo >f> ob i^>^-M ri^ co >^ m to »^ to--3 o-^ o 10 cb A
op-j-^_ i-;´Oc«Gpcc-j<^05qpi-^-j .H´oscj-. -Jcpi^-joi-j-^ Oooooo


I M^Mi*´*^too5bb-ji-*ci´WiJ^^oo*"^bit^tod´cpc5i^^dicL>cr5*^cnhfi..»i-j


´ ga to w co03a^Gca5*j(:ooi^io»+* as o< H-*05 W CO oženio os Oi Qt ^ hii^


K »-—H-itCtOH-iKOŠ l>SI-^tOI^K.10l-´titO"— ^-)->»-J"t-´tOIsStO
05^ CC>OSp>^l^"-l*^>li-l7´OOI| -JO´00-qOp03030p03Ki»^.IWC3´50tOh-OJ


r-* rf>-" CC
l-^-JCCWtOC0-JCOCT3U>Cp;CI-^ 1".´ o ´-.´CTl^q5CCCf.rf^K^5DQlOCO>P-05MOpCr´CT:-0^ ´-.* "T". -^ o "T -r " ^ ^ ^´ ^." -r


OOOOOOOOgscO eij h^ga *^it_Go_Go to_Wj^iPlJ>5 OJ cn´ cr:> Oi o ^^ ^


F k.A^ \-rrf 1-** ^^^ n—- >^ fc.^^ ^^^ »i^" ^^-^ >rfv ii^^ \^^ CO pi o co tO_


»r^ r*i*i ir^ j^*rt i»Y* ^»^ it^ rf*^ —.1 rv´^ K´^ tv*^. ^´\ r^ ifv. .r^. .p*.


Tp^ts c -j h-i rf^~w ^fi.~o^c^o^"^^ os-^tc to M; 03 rfa.^ rf^ rf*´ hJ^^


I I I I I I I


to to <» K´h-^ ^-03 to l-^ to M^ »^ h-l )-* H-1 H^ t-A to t-*


02 O OS O-J OS 10 H-i I-* 5D O O rf>.CC I to 4.- CC


I I © C5-a to I-;´ I


O gi "^ *J O h-^-q tf*. Crt 01 h^ os os osfc© »a-3 OT CTT ´ o GO 05


Br. glavne knjige


sjeverna
širina


iz točna 53 13
dužina po
Ferro


Visina stojbine
nad morem u mt
Razlika visine izm.
gornje razplodne me
dje omorike odn. mje
sta i stojb sjem. n m


Položaj


Stojbinska
vrstnoća


sklop


llJ


stanje


starost (god.)


ciela visina


prsni promj. cm.


Popriečna težina na
zraku osuš češera g.


Teiina od 1000 u


vođi potonulih i na
zraku osuš. zrna g.


Volumen od 100 svježih
Igod. biljka cm.


Popriečna duljina iz
bojka u 1. godini
Popnečna visina
biljke na konca druge
godine mm.


Duljina mlazi u
drugoj godini mm.
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 91 —
U onom slučaju, gdje k sitnomu zrnu sjemena još pridolazi i ta okolnost,
da sjeme dolazi iz visokih planina ili iz dalekih sjevernih krajeva, pokazuje
se, da razvoj biljke sve to stalniji typus poprima, kako ćemo to razabrati
moći iz sliedećih razmatranja.


Švedsko sjeme iz okolice Štokholma, čija je težina po tisući iznosila
okruglo 5´9 g., dakle po svojoj težini odgovarajući sitnozrnatom srednjo-evropskom
sjemenu, dalo je dvegodišnje biljke od samo 0-18 cm.´ objama (naprama
1"43 cm´ kod srednjo-evropskog sjemena iste težine), pet godišnja presadjena
švedska biljka imala je visinu od 28 cm. naprama 47 cm. kod srednjo-evropske,
a danas u starosti od 8 godina visoke švedske smreke popriećno 36 cm., a
srednjo-evropske 93 cm. — Švedska smreka rasla je prema tomu u visinu godimice
popriečno za 4-5 cm., a srednjo-evropska za 11-6 cm. — Razlika u razvoju
biljaka danas je vrlo znatna, — Idemo li još sjevernije od Štokholma do
Medelpada kod eS^g stupnja sjeverne širine, pada i težina sjemena po prilici
na 3´5 g., isto tako je volumen biljčica manji. — Ako dakle zasijemo sjeme
od razne veličine, nu od istoga drveta ili sa iste stojbine, onda nam se pokazuje
upliv te razlike na veličinu biljaka najjasnije u prvih godinah, dočim se
već za kratko doba (4 do 5 godina) izgubi, nasuprot upliv razlike u stojbini
sjemena mnogo dulje podržava, te ga je po dosadanjih opažanjih moći posve
konštatovati još u osmoj godini dobe biljke.


Pogledom na nasljedstvo u prirastu, odnosno obzirom na padanje uzrasta
smrekovih biljaka sa dizanjem stojbine sjemenjaka nad morem, odlučuju u
prvom redu one brojke, koje su navedene u trećem stupcu straga u tabeli A.


— One nam pokazuju popriečnu duljinu jednogodišnjih još igličavih izbojaka
(mlazova). Tu se dade ustanoviti skoro podpuna sustavnost.
Ako skupimo sve hrpe biljaka, koje potječu sa istog mjesta, nu sa različitih
visina u jedno, te sravnimo duljinu godišnjih izbojaka, onda ćemo opaziti,
da ova skoro pravilno pada, čim je stojbina biljke više nad morsku površinu
uzdignuta. — Isto tako rastu, kako je već gore potanko obrazloženo, i
biljke sa daleka sjevera vrlo polagano u visinu. — Kod biljaka iz Kappela u
Koru.škoj (broj 1, 2, 3) iznosi duljina izbojaka u prvoj godini počam sa biljkama
iz nizinah 7´2, 6"8 i 5 9 mm. kod jednogodišnjih smreka iz Predazza
(broj 9, 8, 7) 40, 36 i 2-6 mm.; razlika u visini stojbine sjemenjaka iznosila
je ovdje u obće samo 250 mt., a sva 3 sjemenjaka spadala su pojasu visokih
alpa, po čemu se i dade protumačiti tako spor uzrast biljaka. — Biljke od
gospoštije Griffen iz područja Karavanka (broj 12, 13, 14) potjerale su izbojke
od 9´3, 4-2 i 4-5 mm. duljine. — Slabije se već ta suvislost pokazuje kod
brojeva 15, 16, 17, gdje su izbojci 6.4, 83 i 6*2 mm. dugački. — Biti će da
pri tom znatno sudjeluju mjestni stojbinski odnošaji, kao zaklonjen položaj i
osobito dobro tlo, koji nam nisu poznati. — U ostalom i te biljčice odgovaraju
u drugoj godini posve našim očekivanjem. — Tim jasniji nam je zakon kod
biljaka iz Schwaza (br. 25, 24, 23), koje su u prvoj godini iztjerale izbojke
od 9´1, 8*3 i 2´8 mm. duljine, prem da je težina zrna po tisući iz visočine
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 92 —


(broj 23) veda, nego od sjemena iz položaja srednje visine (br. 24) i prem da
je sjeme iz dolova samo za nješto težje, nego sjeme sa visokih položaja.


U jeseni god. 1893. u području Plockensteina u češkoj Šumavi sabrano
sjeme (br. 33, 32, 31.), koje je bilo vanredno krupnozrno, posijano je u proljeću
god. 1894. i potjeralo je mladice od 120. 7´0 i 6-0 mm. duljine, te je
s toga našem očekivanju već u prvoj godini udovoljilo, prem da sjeme sa visokog
položaja ima teža zrna, nego h položaja srednje visine. — Biljke iz Jasien´a u
iztočno galičkih Karpatah potvrdjuju nam doduše u glavnom, da rastenje u
visinu smrekovih biljaka pada, čim je visokija stojbina, gdje smo sjeme sabrali
(br. 44, 42, 41 sa odnosnom duljinom izbojaka od 90, 8´0 i 7´0 mm.), nu ipak
nalazimo ovdje jedan sjemenjak br. 43, koji nam je kod vrlo sitnog sjemena
dao vrlo maljušne biljčice, čudne i po tom, što nijesu imale nikakovih Ijetorasta.


Iztraživanja o uzrastu biljaka pojedinih hrpa u drugo j godini njihove
starosti sadržana su u zadnjem stupcu skrižaljke A i izražena duljinom izbojaka
u milimetrih. — Osim brojeva 1, 2, 3 iz Kappela, gdje ne opažamo, da bi
rastenje biljaka u visinu padao, čim je stojbina sjemenjaka viša, vidimo kod
svih ostalih brojeva, koji su do ovoga časa dvogodišnjem izpitivanju podvrženi
bili, ovu razliku u uzrastu što bolje izraženu, nu na štetu smrekovih biljaka
sa visokih alpa; Predazzo sa neznatnim razlikama visine izmedju stojbina trijuh
sjemenjaka pokazuje nam vrlo kratke mladice sa malima razlikama u duljini.


— Nu ove su kratke mladice karakteristične za visoko-planinski položaj svih
trijuh sjemenjaka. — Za ovima dolazi šest hrpa biljaka sa gospoštije Griffen
i one iz c. kr. šumsko upravnog kotara Schwaza, koje očevidno pokazuju, da
je i u drugoj godini prirast biljaka padao, čim je dotično sjeme uzeto sa visokije
stojbine, da je dapače prirast biljaka još više zaostao, nego u prvoj godini,
što će reći: smrekove biljke sa najviših položaja zaostaju
u svojem uzrastu naprama onim iz dolova još više u
drugoj godini, nego u prvoj.
Likovi broj 1. do 9. predočuju čitateljem razvoj pojedinih typičkih smrekovih
biljaka. — Ove odgovaraju Vs naravske veličine srednjih biljaka, te
predočuju:


1. Biljku hrpe br. 25 iz Schwaca; stojbina sjemenjaka 580 mt. nad morem.
2. Biljku hrpe broj 24 iz Schwaca; stojbina sjemenjaka 1180 mt. n. m.
3. Biljku hrpe broj 23 iz Schwaca; stojbina sjemenjaka 1630 mt. n. m.
4. Biljku hrpe broj 12 iz Griffena; stojbina sjemenjaka 630 mt. n. m.
5. Biljku hrpe broj 14 iz istoga mjesta; stojbina sjemenjaka 1520 mt.
nad morem.
6. Biljku iz Hamerstiela hrpe br. 10; stojbina sjemenjaka 325 mt. n. m.
7. Biljku iz Predazza hrpe broj 9; stojbina sjemenjaka 1500 mt. n. m.
8. Biljku hrpe br. 7 iz istoga mjesta; stojbina sjemenjaka 1750 mt. n. m.
9. Biljku hrpe br. 22 iz Švedske.
Biljke 1, 4 i 6 jesu nizkih položaja 3, 5, 7 i 8 sa visokih planina, dočim
2 pripada srednjim visinama.
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 93
Slrriižaljlsia B)


fec B


c3 .rt


o = eo S
Stojbina


´c


O C


T-( OJ ^ CD tj tD f^


đ o


^ CO .
o ? e
Odkuđa je sjemeV 1^ -Ti -Ci "= _* "^ a
.S a .!=, OJ.S "S


^^ ca
03
^ S =>
o3 ´a OJ


.IS f-f


OJ


li
1 =


EH ^ 2 O ai


a) Visoke stojbine sjemenja k a (250-550 m. i z p 0 d m estne gornje
razplođne medje smreke)


. 0
. 0
9
9
8
8
4
4
´2 Salljftea u Švedskoj ´ 300 350 9.0 3-10 — 5-2 1-6 12-0 1-0
23 Sehwaz u Tirolu 1630 270 15 9 8´16 197 112 2-8 25-0 6-6
6 RadmannsđorfjKranjska 1506 400 17 0 7´66 117 13-3 3-8 36-0 14-4
3 Kappel u Koruškoj 1500 400 312 10-45 23-7 22-5 5-9 420 19-0
« n I) 1500 400 260 10-56 21-2 19-6 39 — —
7 Pređazzo u Tirolu 1760 800 19´4 7-45 21-7 13-7 2-6 25 8 9 2
» n I) 1650 400 22 2 6-65 23-7 14-2 3-6 27-7 10 7
)) 1´ f) 1500 550 26-7 7-92 229 14 7 4-0 29-7 10-7
17 Griffen, Kor. (Saualpa 1570 350 36-4 — 236 28-8 6-2 410 16-4
14 „ (Karawanken) 1520 400 19-9 6 21 26-1 20-0 4-5 34-0 13 4
18 Južna Pranc. (Seealpen) 1550 350 18-1 7 04 — 15 5 41 310 10-7
I) I) ´: 1480 4i0 3o8 1103 — 27 1 6-8 44-0 16 1


Srednje brojke . . . 23-2 7-87 21-6 17-4 4-1 31-7 11-7


i


b) Nizke stojbine sjemenjaki i (700 do 150( ) m. i z p 0 d 1 1 j e s t ne gornje
razplodn e medje sm r e k e


24: Schwaz u Tirola U80 720 22´1 7-97 38-6 219 8-3 54 0 27-7
13 Griffen u Kor. (Karaw.) 1060 870 29-1 7 53 23-5 13-5 4-2 40 0 22-6
y Kappel u Koruškoj 1000 900 27-8 8-77 30-0 21-2 6 8 480 24-8
5 Winklern u Koruškoj 1100 900 29 7 — 200 15-1 3-5 40-6 18-5


H: Griffen u Kor. (Saualpe) 1020 900 36-3 U-26 29-2 2( 0 8-3 560 30 5
12 „ „ „ (Karaw.) 630 1300 27´6 8´93 26-2 23-7 9-3 69-0 41 6
25 Scbwaz u Tirolu 580 1320 38 6 9-39 24-2 30 7 9 1 70-0 42-7
1 Kappel u Koruškoj 570 1330 30-6 8-74 31-4 23-9 7-2 420 18-6
15 Griffen u Kor. (Saualpe) 520 1400 46-4 8 25 329 1 20-4 6-4 51-0 27-5 ^
10 Hammerstiel u Koruškoj 325 1500 25 2 12-58 25 6 i 28-5 8 1 70-0 41-6


Srednje brojke . . 313 8-34 281 22-5 71 54-0 29´6


i
i
. r


ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 94 —


Podpuno jasan pojam dobiti ćemo o odnošajih, ako pobliže promotrimo
skrižaljku B. — U njoj su sadržane biljke, potjefiuće sa alpa, koje su bile
dvogodišnjem iztraživanju podvrgnute. — Da bude slika podpuna, navedene su
još k tomu na prvom mjestu biljke iz Solleftea u Švedskoj. — Biljke razdie-
Ijene su pogledom na stojbinu sjemeujaka u dvie hrpe: a) takove, koje su nikle
iz sjemena, sabranog u visokih alpah i b) takove, gdje su sjemenjaci stojali u
nižih položajih. — Da se ova razdioba provesti može, trebalo je najprije za
svako mjesto iz knjiga ustanoviti gornju razplodnu medju smreke, koja u
ostalom nije uviek sjegurna, te uvrstiti pod a) t. j . u hrpu visokih stojbina
sve one sjemenjake, koji su uzrasli u pojasu od 250 do 550 mt. izpod te


mjestne medje, a nasuprot u hrpu nizkih stojbina pod b) sve one sjemenjake,
koji su uzrasli 700 mt. i više izpod gornje razplodne medje. — Nizke stojbine
steru se u pojasu izmedju 325 i 1200 mt. nad morem, dočim se visoke stojbine
protežu izmedju 1480 i 1750 mt. Švedsku stojbinu (22) uvrstio sam pod
a) usuprot male visine, jer spada u tu hrpu obzirom na vrlo nizku gornju
razplodnu medju u tih zemljopisnih širinah. — Neka bude pako naročito
naglašeno, da se ovi pokusi, u koliko i najvećim visinam
odgovaraju, kreću u okviru prilično sklopljenih
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 95 —


Suma i da bi iztraživanja, kad bi ih protegli na najgornji
dio razplodnog pojasa smreke, bez dvojbe dala
još drastičnijih posljedak a.


Uzeti ću u skrižaljci B) izračunane srednje vriednosti za obje vrsti stojbine,
te ih ovdje uzporediti:
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 18     <-- 18 -->        PDF

96


a o t-, o bog « C 2


S S ´^ C


OJ gj 2 .^


g.ggo .5 0 0


iji


S:^


i-i ^
o :^ m
a) Visoke stojbine sje-´
menjaka 23-2 7 87 216 17 4 4-1 317 11-7


b) Nizke stojbine sje-|
menjaka i; 31"3 8-34 28-1 22-5 71 54-0 29´6


Ovim uzporedjivanjem postaje jasno, da sa visinom stojbine sjemenjaka
sustavno pada težina češera i sjemena, te popriečni godišnji prirast visine
sjemenjaka, kao i objam svježih jednogodišnjih biljaka i duljina izbojaka u
prvoj i drugoj godini njihova života. — Ovo nazadovanje u uzrastu biljaka nastupa
i onda, ako se sjeme prenese iz neprijatnih visova u blago podnebje
sredogorja (Mariabrunn), te tu posije.


Kada bi bilo sjeme iz alpinskih položaja opet zasijano u takovih položajih,
ne samo da ne bi spori rast biljaka tu udarao u oči, nego bi to bilo nješto
posve naravno, ležeći u podnebju i tlu dotičnoga mjesta, gdje je sjeme posijano
;ovakojepako nasljedstvo u rastenju smreke, u koliko
na njega djeluju vanjski činbenici stojbine sjemenjaka,
prilično dokazano. — Kod svake sjetve smrekovog
sjemena iz viših položaja njenog naravnog razplodnog pojasa možemo se nadati,
da će potjerale biljke barem u prvih godinah u rastenju zaostati naprama
onima, koje su iznikle od sjemena, sakupljenog u nizkih položajih.


Slični odnošaji u hercynskem gorju, u Suđetih i u galičkih Karpatah iztražuju
se sada; podatci su da danas još malobrojni, da bi se na njih obazriet
mogli. — Nu netom izraženo i dokazano mnienje o nasljedstvu u rastenju
smreke potvrdjuju i tamopodručna iztraživanja — a i moraju, jer se ovdje radi
0 prirodnom zakonu — samo broj 43 iz Jasin´a u Galiciji neda se tomu prilagoditi
; u tom jedinom slučaju biti će uzrokom posve osebujni odnošaji, a čini
mi se, da sjeme potiče od poznog sjemenjaka, koji kasno tjera.


Prije nego nastavim, želio bi još pobHže razpraviti pitanje, da li i u koliko
ovisi proizvodnja gromade biljčica od težine sjemena, u koliko je naime
sjeme krupnije ili sitnije uslied toga, što je ubrato od sjemenjaka sa više ili
niže stojbine. — U tu svrhu stavio sam svaki puta duljinu mlazova L u drugoj
godini starosti biljke u omjer sa težinom od 1000 zrna T dotične vrsti sjemena,
te sam dobio u kvocientu -=polinu, koja mi kaže, u kolikoj mjeri djeluje


tisuću zrna od sjemena iz visokih i nizkih stojbina na rastenje niknillih biljaka.


Malena skrižaljka uči nas, da one biljke, koje potiču od sjemenjaka uzraslih
na visokih stojbinah, niti za polovicu tako u visinu ne rastu, kao biljke
sa nizova. — Uzrast biljčica jest dakle već u drugoj godini neovisan od težine
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 97 —


sjemena, te se jedino ravna po svojstvih, nasliedjenih od sjemenjaka, koja su
si ovi usvojili na konkretnoj stojbini tekom viekova pod neprekidnim utjecajem
klimatskih odnošaja.


L


Broj Visoke stojbine sjemenjaka Broj Nizke stojbine sjemenjaka


T Y


22 SoUeftea u Švedskoj . . . 0 30 24 Schwaz u Tirolu 3-48


23 Schwaz u Tirolu . . . . 0´81 13 Griflfen u Koruškoj 3-00


6 Eadmannsđorf u Kranjskoj 1-87 2 Kappel „ „ 2-82


3 Kappel u Koruškoj 1-82 16 Griffen „ „ 2-71


7 Predazzo u Tirolu . 123 12 n n jj 4-66


8 1-61 25 Schwaz u Tirolu 4-54


9 135 1 Kappel u Koruškoj 2-12


14 Griffen u Koruškoj 2-15 15 Griffen „ „ 3-33


18 Morske alpe u južnoj Pran 10 Hammerstiel u Kranjskoj 3-31


cezkoj .... 1-52


20 Isto ...... 1-45


Srednja vrieđnost 1-41 Srednja vrieđnost | 3´33


Napokon spomenuti ću još, da sam, promatrajući potanko klijanje sjemenja
u pokusnih škrinjicah, u obće opazio, da ljuske sa sjemenka prije odpadaju
kod onih biljaka, koje potječu sa visokih stojbina, dočim su biljke sa nizova u
tom pogledu redovito zaostajale. — Biljke iz Hammerstiela imale sn n. pr. na


31. svibnja 1893. još TT^/^ klicž, sa kapicami, a one iz Hadmannsdorfa samo
4*´/o; kod biljaka iz Sch\vaza bilo je na spomenuti dan nakon nastupa sveobćeg
klijanja kod onih, potjećućih iz visokih položaja samo 20"/o» a kod onih, poćućih
sa nizova još 65Vo, koje su imale na sebi sjemenke; dočim su one sa
srednjih položaja bile sa 43 7o upravo u sredini. — Ovaj pojav može se razno
tumačiti. U jednu ruku tako, da biljćica sa visokog položaja, došavši u blago
podnebje u Mariabrunu, može brže razviti potrebitu vegetativnu eneržiju, koja
je dovoljna, da sbaci sa sebe sjemenku, dočim biljćica sa nizkog položaja od
uviek priučena na veću toplotu kod obavljanja svojih životnih funkcija ljuske
samo sporo sbacuje; biljka iz neprijatnog podnebja našla je u Mariabrunnu više
toplote, nego joj je privikla bila, te je uz nju reagirala, dočim je biljka iz nizkih
položaja našla tu skoro normalne odnošaje. — Drugo tumačenje toga pojava
bilo bi, da se opet svratimo na poznatu činjenicu, da u visokih planinah vegetativno
doba dosta naglo nastupi, usljed česa se za dugačkih dana u drugoj
polovici mjeseca svibnja i u lipnju životni procesi brzo obave, da budu u
kratkoj vegetativnoj dobi do jeseni gotovi; brže klijanje bilo bi onda neposredno
nasliedjeni pojav.


Iznimku pri tom činilo je samo švedsko sjeme, koje je po svoj prilici
uslied neznatne težine sjemena vrlo sporo klilo i ljuske od sjemenka polagano
odbacivalo.


Ovim zaključujem razmatranje o smreki, da spomenem još njeka iztraživanja
preduzeta kod ariša raznog poriekla. 0 bielom boru imam tako7
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 20     <-- 20 -->        PDF

98 —


djer nekoliko zanimivih podataka, nu ipak mi se čini, da je materijal još premalen,
a da bi se s njim mogao poslužiti kod predmeta današnje razprave.
Poznato je, da ariš u Austriji zaprema od izkona dva glavna razplodna
područja, zamašno područje Alpa i drugo manje u austrijsko-šlezkih Sudetih.


— 0 naravskom razplodu ariša u galičkih Karpatah nalazi se do danas u literaturi
mnogo pogriešnih navoda, o kojih danas pobliže razpravljati neću.
Već njekolike godina unatrag nijesam se mogao oteti uvjerenju, da bi
shodno bilo pobliže iztražiti, da li ariš iz tako udaljenih naravskih razplodnih
područja, koja su pogledom na podnebje toli razHčita, o svojemu uzrastu i
obćem držanju nepokazuje svojstva, koja bi po uzgoj šuma od važnosti bila. —
U momu nastojanju osobito me je podupirao pokojni šumarski savjetnik pl.
Pfeifer, te me poticao, da timi iztraživanji odpočmem.


Arišovo sjeme iz Šlezke, koje je dobila pokusna postaja u zimi
godine 1886—87., potjecaše iz. nadvojvodskog sreza „Thiergarten" kod Freudenthala
sa visine od kakovih 600 m. nad morem i sjcvero-iztoćnog naklona;
sjemenjaci bili su stari ICO godina, 30 do 32 m. visoki i od 35 do 45 cm.
prsnog promjera, a pokazivahu pako crveno, gusto drvo od osobite vrstnoće.


— Tirolsko sjeme priposlao je g. c. kr. nadšumar, danas šumarnik pl.
Zotl iz c. kr. šumsko-upravnog kotara Telfo u sjevernoj Tirolskoj. — Na žalost
nije mi ništa pobliže o stojbini i sjemenjaku poznato bilO; nu ipak se može za
sigurno uzeti, da je sjeme potjecalo iz visine od preko 1000 m., jer ariš u
kotaru Telfo izpod 1000 m. skoro niti ne dolazi. — Šlezko sjeme imalo je
klicavost od 52, a tirolsko od 55 postotaka. — Težina od 1000 zrna šlezkog
sjemena iznosila je 4´19, a tirolskog 5´44 gr.; tirolsko sjeme bilo je dakle
nješto krupnije. — Bubrenjem sjemena pokazalo se je povrh toga, da tirolsko
sjeme ariša ima deblju koru, što se može pripisati oštrijem podnebju.
Tirolski ariš ima svoju stojbinu u neprijatnijem podnebju, nego šlezki, koji
u najviših visinah svoga naravskoga razplodnoga područja ne dopire dalje od
800 m., a najbolje tu uspjeva oko 600 m. visine i nješto dalje. — Glede dotičnih
odnošaia alpinskog ariša jesu podatci još mršaviji, svakako pako uspjeva
ariš u Alpah najbolje u visini od preko 1000 m.; u južnih krajevih Tirola,*
tako u Fleimsthalu, dolazi ariš autochthono u posve neznatnoj množini u državnih
šumah Cavalesa i Predazzo (Paneveggio) u pojasu izpod 1500 m. tako,
da tu možemo bez bojazni staviti optimalni pojas iznad 1500 m.; u takovih


položajih podnebje je već vrlo oštro.


Prispodoba o razvoju tirolskog i šlezkog ariša, zasijanog u Mariabrunnu
i Gablitzu u bečkoj šumi, biti će svakako od interesa. — Ove pokusne sjetve
potječu još od g. 1887., dakle su stare osam godina.


Tirolski ariš Šlezki


Jednogodišnja biljka 0-75 cm.^ svježi objsni V13 cm.^ svježi objam


Dvogodišnja „ ..... . 29-5 cm.^ „ 88-7 cm » „


Dvogodišnja presadjena biljka . 25 9 cm. visoki 33 7 cm. visoka


Trogodišnja „ „ . . . 63 0 cm.^ svježi objam 71 8 cm.-" vježi objam


Osmogodišnja biljka sa nasada izvede


156 cm. visoka 201 cm. visoka


nog n sami
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 99 —


Iz ove malene skrižaljke može se lako zaključiti, da tirolski ariš u blagom
podnebju Mariabrunna i Gablitza naprama šlezkom barem u prvih osam
godina, na koje se dosadanja opažanja pretežu, u uzrastu i razvoju dosta znatno
zaostaje. — U prvoj mladosti nije razlika tako očita, biti će valjda da veća
težina tirolskog sjemena povlači za sobom jaču produkciju tirolskih biljaka; nu
počam od treće godin? pretekao je šlezki ariš tirolskog glede proizvadjanja
drvne gromade kao i obzirom na rastenje u visinu. — U osmoj godini zaostao
je tirolski ariš u visinorastu za 45 cm. ili 237o naprama šlezkom. Ne ćemo
pogriešiti, ako predpostavimo, da su dotični sjemenjaci u Tirolskoj i Šlezkoj
različitom brzinom uzrasli. Sjemenjak u sjevernoj Tirolskoj prirašćivao j« svakako
sporije, nego onaj u Šlezkoj, koji je u dobi od lOO godina dosegao visinu
od 31 m. Kada bi tirolsko sjeme bilo ubrano od sjemenjaka iz "užnc Tirolske
i iz nižih položaja, po prilici od 1200 m. i iz porastlina riedka obrasta, kao
što su one, opredieljene za uživanje paše, koje vrlo brzo rastu, da se čovjek
upravo čuditi mora, bile bi svakako i iz takovog sjemena razvijene biljke pokazale
drugčiji prirast. A ako se još osvrnemo na oblik mladih ariša iz Tirolske
i Šlezke, uvjeriti ćemo se o tom, da biljke mogu pogledom na njihov uzrast
tekom dugo vremena na istoj stojbini prisvojena si svojstva prenieti nasliedstvom
i na svoje potomstvo. Već u drugoj godini opazilo se je naime, da tirolski
ariš svoje grane sabljasto razvija, koje gotovo vodoravno od glavne osi strše, a
pri tom su čvrste konstitucije; nasuprot su se od šlezkog ariša privile grane
k stablu, rastuć gore, tanje su, te se stabalce vitkijim pričinja, dočim je tirolski
ariš više sdepnastija oblika. Ova karakteristika još je sada u osmoj godini očitija,
nego što je bila u drugoj. Tu će biti sličan pojav onomu, što ga vidimo
kod plazećih grana i stabala od Pinus montana i klekovine (Krummholzkiefer^;
a tu su bili odnošaji stojbine velika množina sniega u planinah, koji su dali
drvetu tipički vanjski oblik, koji prelazi od koljena na koljeno. Dalnji slični
pojav vidimo u široko-čunjskoj krošnji planinske smreke.


Nasliedstvom pako vanjskog oblika, koga biljka pridržaje
pod na j različiti jimi odnošaji podnebja, započima
po načelih botanike stvarao je posebnih odlika.


Kao dalnja posljedica upliva podnebja ima se smatrati i okolnost, da tirolski
ariš u blažem podnebju bečke šume prije iglice potjera, nego šlezki, a
iglice mu i kasnije opadnu, nego kod potonjeg. Tirolski ariš imao je n. pr. 10.
prosinca 1894. na jednoj pokusnoj površini u Gablitzu sve iglice, naravski žute,
u podpunom broju na dolnjih grančicah. Nu i to je nasljedjeno svojstvo, koje
se dade svesti na nutarnju promjenu individua uslied vanjskih upliva stojbine,
slično kao i brža i energičnija klicavost sjemena od smreke sa visokih položaja.
Čini se naime, da tirolski planinski ariš treba manje toplote, da započme stanovite
vegetativne funkcije, koju u blažih položajih prije nadje, nego biljka sa
nizke stojbine.


Kako bi se pako ove dvie vrsti ariša medjusobno odnosile, kada bi ih
posijali u visokih Alpah, kakav bi tuj odnošaj bio i kod smreke raznog po
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 100 —


riekla pri uzgoju u visokih planinah, neda se danas sa sjegurnošću predvidjeti.
To razglabanje imalo bi dvie strane, jednu čisto botauičko-znanstnenu i drugu
praktičuo-gospodarstvenu. Nadati se je, da bi tirolski ariš imao pri uzgoju u
visokih Alpah mnogu prednost pred šlezkim isto tako, kao što bi se obratno
predmnievati dalo kod uzgoja šlezkog ariša u sredogorju. Nu i smreka, potjećuća
sa visokih Alpah, imati će gledom na oblik brži uzrast i ine šumske odnošaje
mnogu prednost pred smrekom iz nizine, kada bi obje vrsti uzgajali u
znatnih visinah. Glasoviti botaničar C. Nageli već je pred dva decenija, obzirom
na ponovno pošumljenje visokih planina, izustio rieči, koje bi naši stručnjaci
imali smatrati izhodištem dalnjim svojim studijam. Nagel i kaže doslovce^:
„Često se čuje, da je težko ili dapače nemoguće na ogoljelih visokih planinah
opet šumu uzgojiti, jer mlade biljke trebaju starijih, da ih zaštite od oluja i
nepogoda. Taj nazor može se smatrati podpuno neizpravnim, jer nalazimo tu i
tamo na mjestih, koja su najviše nepogodam izvržena ili najmanje zaštićena, po
koje mlado stabalce. Samo što ono tu dulje vremena treba da se podigne, te
maleno i čbunjasto ostane, često mu je oblik sbijen i šiljast, dok ne prikupi
dovoljnu množinu plastičnih tvari :...Akoćemo, da nam rž,d bude
uspješan, valja nam sakupiti sjeme od planinskog drveća,
te mlade bi Ij cice do presadnje uzgajati u planini. Drveće u
ravnici živilo je kroz bezbrojne generacije u blagom podnebju, a premda se u
ostalom nerazlikuje očito od onog sa planina, ima ono ipak po svoj prihci
drugčiju slabiju narav i čini podjedno posebnu odliku. Ono bi
s toga u planini slabije uspjevalo, a možda u obće napredovalo nebi. . . . Držim
da će biljćice uzgojene iz alpinskog sjemena u Alpah pod svaki uvjet nspjevati
u jednakoj visini". — Ako je NageH moguće ovdje ondje predaleko zašao, ipak
sadržavaju njegove rieči mnogu zlatnu istinu, na koju bi se obazirati valjalo.


To su ona pitanja, k riešavanju kojih će se obzirom na dosadanje studije
pristupiti moći sa mnogo većim izgledom na praktični uspjeh i kojem će danas
razloženi posljedci iztraživanja služiti dobro došlom podlogom. ´ Od kakova zamašaja
mogu biti danas razpravljene činjenice u šumarskoj praksi, dokazati će
dalnji pokusi, izvedeni pod različitimi, medjusobno znatno opriečnimi stojbinskimi
i imenito klimatskim! ođnošaji, a naročito oni, koje će izvesti podignuti
se imajuća pokusna postaja u visokoj planini. Osim proizvodnje drvne
gromade za vrieme ciele obhodnje, osim toga, kako porastline raznog
poriekla odolievaju vanjskim nepogodam, kao kitini i vjetrolomu, imati će važnu
rieč da reče i kakvoća drva, kada se bude nakon mnogih decenija uztrajua
rMa konačni zaključak stvarao.


Pri koncu nazočne razprave želio bi se osvrnuti još i na botaničk u
stranu ovoga pitanja.


´ C. Nageli : „Ueber Pflanzenkultur im Hochgebirge" (Zeitschrift des deutschen und
osterreiohischen Alpenvereins, Jahrgang 1875, Bd. VI. str. 3.)
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 101 —


Botaničari su različita mnienja glede upliva vanjskih odnošaja stojbine na
oblik biljke. Kerne r ^ je posve osvjedočen o posredno m utjecaju takovih
vanjskih činbenika. On dapače ne dvoji o tom, da se taj posredni utjecaj, ta
ovisnost biline o podnebju i tlu, izražaje posebnim zakonom. On nedvoji, da
podnebje, substrat i oblik biljke u toliko stoje u njekoj zakonitoj harmoniji, što
nosioci izvjestnih, iz unutarnjih razloga nastalih svojstva i obilježja, upravo uslied
istih pod stanovitimi vanjskimi odnošaji postignu veću snagu konkurencije, nego
drugi individui, kojim ta svojstva manjkaju i koja ih osposobljuju, da se u onom
području, gdje takovi vanjski odnošaji vladaju, mnogo lakše razplodjuju i seobom
razširuju. U opazci na strani 46. netom spomenutog djela kaže Kerner,
da obilježja, nastala uslied vanjskih upliva ne prelaze nasliedstvom od jedne
biljke na drugu, niti da nisu stalna. Kao dokaz za ovo potonje navadja Kerner


slučaje, gdje su bliedolike ili na mršavu tlu uzrasle slabe biljke opet ojačale,
kada su bile presadjene u dobro tlo.


Nu ako se svrnem na ono, što sam o nasliedstvu razgranatog uzrasta ariša
iz Tirolske rekao, ne mogu pristati uz Kernera. Isto tako ne može se spori
uzrast smrekovih biljaka, potječući sa visokih planina — makar jih i presadili
u povoljnije i blaže podnebje — dovesti u sklad sa nazori Kernerovimi.


Nageli^ našao je, da stvaranje manje ili više konstantnih odlika i pasmina
nije posljedica i odraz vanjskih utjecaja, nego da je uvjetovano nutarnjimi
razlozi. Alpinsko podnebje u visokih planinah čini dakako, da biline svoja uda
u manjem broju, ili manjoj mjeri razvijaju, uu ti znaci nijesu razlogom, da
takove biline smatramo posebnimi odlikami. U ostalom drži Nageli, da su
Quercus pedunculata i sessiliflora dvie odhke iste vrsti, a pošto često obće uzporedo
na istoj stojbini rastu, to ne može po N6geli-u biti stojbina nikada
uzrokom stvaranja odlika´. Ti vanjski uplivi, koji n. pr. sa sobom donose, da
pojedini životni procesi jače ili slabije teku, jedini su tomu uzrok, a kad toga
nestane, onda prestanu i posljedice njegove. Ove tvrdnje stoje posve u oprieci
sa posljedci mojih iztraživanja. Nu Nageli, pošto se ipak ne može oteti misU,
da vanjski odnošaji nebi djelovali na oblik biljaka, zaključuje dalje ovako: Ipak
bi bilo moguće, da biljke pod trajnim utjecajem nejednake hranitbe u toliko
svoj ustroj promiene, da se na dvijuh različitih stojbinah odrode u dvie pasmine.
Ta teoretska mogućnost, da se utjecajem klimatskih odnošaja i razlika
tla može posrednim načinom stvoriti posebna pasmina, neda se pobiti; nu s ovom
teorijom stoje u protuslovju opažanja i izkustva Nageli-eva. Nu još do danas
ne može se na temelju izkustva uztvrditi, da bi bilinska vrst, koja je tekom
dugo vremena bila izvržena stanovitoj toploti, stalno svoj nutarnji ustroj pro


´ Kerner: ,.Die Abliangig-keit đer Pflanzengestalt vom Klima unđ Boden" (Pestschrift
zu Ehreu der 43. Generalversammlung deutscher Naturforscher unđ Aerzte zu Innsbruek.
1869. str. 31)


´^ Nageli: „Ueber den Binfluss ansserer Verhaltnisse auf đie Varietatenbildung im
Pflanzenrejohe" (Sitzungsber. der kon, bayr. Akađ. der Wissensoh. Jahrg. 1865. II, Bd. str. 231.)
^ Na istom mjestu.
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 102 —


mienila, a inače istom ostala; ali niti obratno nije još dokazano. Ta promjena,
kada bi se u istinu dogodila, bila bi u ostalom posve
jednaka stvaranju posebnih odlika; mogla bi se na isti način protumačiti
kao i ovo, ali nebi nikako´ opravdavala zaključak, da su vanjski uplivi
to djelo proizveli. Nageli dapače mnije, da se promjena ima svesti na naravski
izbor pasmine.


Tumačili mi stvar ovako ili onako, samo nam se mnienje namiče, da
vanjski odnošaji ipak mogu pokrenuti stanovite promjene, jer bez promjena
stojbinskih odnošaja ove promjene nastupile nebi. Ja bi posve pristao uz to,
što Nageli misli o stvaranju phjsiologijskih odlika. Ja bi bio sklon predpostaviti,
da je naše šumsko drveće, koje u vrlo velikih razplodnih područjih već kroz
stoljeća autochtono dolazi, te je s toga na medjusobno vrlo udaljenih mjestih
razplodnog područja ili na vrlo različitih visinah izvrgnuto vrlo opriečnim uplivom
podnebjfi, pretrpilo usljed ovog potonjeg njeke promjene, koje na stojbinah,
gdje su oprieke podnebja najveće, toliko opaziti možemo, što na zamašnih
phjsioložkih promjenah uporedo teku i znatnije ili slabije promjene vanjskog
oblika i mnogih vegetativnih funkcija drveća. Naravski da ove promjene oblika
ne idu tako daleko, da bi ih botaničari na temelju toga priznali posebnimi
odlikami. To neka vriedi samo za Piceam obovatam, koja napokon nije ništa
drugo nego zadnja karika u nizu neznatnijih, slabije vidljivih promjena, medju
kojimi se nalaze švedska i norvežka smreka isto tako, kao i smreka s naših
visokih Alpa. Promjene u kemijsko-phjsioložkoj konstituciji biljaka uzima
Nageli stalnim razlogom za stvaranje pasmina i odlika, ali ostavlja pri tom
nerazpravljeno pitanje, da li može ovakova unutarnja promjena uzshediti i bez
promjene habitusa.


Nageli drži, da promjene u stojbini, kako se u istinu sbivaju, ne predočuju
nikakve posebne odlike ili pasmine, jer nisu postojane; te dvie biline,
koje se samo gledom na njihova stojbinska obilježja razilaze, moraju biti posve
jednake, ako jih uzporedo u vrtu posadimo. Kod pokusnih iztraživanja, koja
sam ja preduzeo, barem u koliko se tiče prirasta smreke i ariša, te razvoja
grana i dobe, kada drvo iglice tjera i kada opadaju, nijesam uprevo tipičkim
načinom pronaći mogao, da bi tomu tako bilo. Iz svih navedenih i po,meni pobliže
opisanih slučaja nedvojbeno se vidi, da stanovita svojstva prelaze nasljedstvom
od sjemenjaka na njegovo potomstvo, a kasnije opadanje ighca kod tirolskog
ariša naročito pokazuje na mogućnost nutarnjih phjsiologijskih promjena
kod bilja uslied dugotrajnih upliva klimatskih odnošaja. — Wiesner^ je dokazao,
da kod snižene toplote ono drveće, kojemu list brzo opada, a medju ovo
spada i ariš, razmjerno mnogo manje izhlapljuje. Po Wiesaerovih iztraživanjih
i opada Ušće u jesen za to, što je transpiracija u to doba manja ili što posve
zapne, čini se, da tirolska vrst ariša treba nizku toplotu, da se transpiracija u
tohko snizi, da iglice opadati stanu, ili drugimi riečmi; tirolski ariš na visokih


J, Wiesner: „Untersuchungen iiber đie herbstliche Entlaubang der Holzgewiichse"
ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 103 —


alpinskih stojbina, gdje je bio dugo vremena izvržen oštrom i vlažno m podnebju,
već se je prilagodio nižim godišnjim toplotam, te je uslied toga prisvojena
si jur svojstva prenio i u blaže podnebje bečke šume. Navadjajući pako
Nageli u jednoj svojoj razpravi od god. 1875.,´ pisanoj dakle 10 godina iza
gore spomenutog njegovog djela, da „sve odlike i vrsti (species) odgovaraju
njekom stanovitom podnebju", ne razilazi se bitno od onoga, što ja u ovoj razpravi
zastupam. Na istom mjestu spominje Nageli, da finije vrsti francezkog
voća ne mogu u Njemačkoj, a opet bolje njemačke vrsti u Rusiji uspievati. —
Ruska i Njemačka imadu svoje dobre vrsti, koje su se podnebju prilagodile.—
A kao što je kod voća, tako je i kod ostalog bilja.


Kako je dugo moći´´kod smrekovib biljaka pratiti od sjemenjaka prema
stojbini nasliedjeni slabi uzrast, ili kod ariša nasliedjeni tipički vanjski oblik i
brzi uzrast, nemogu danas nakon jedva osamgodišnjeg opažanja niti približno
kazati. Nu i onda, ako to prvu mladost biljke daleko presizalo nebi, bilo bi to
za praktično šumarenje od ne male važnosti u toliko, što se nasadi kod umjetnog
pošumljivanja upravo u prvoj mladosti boriti imadu sa raznimi nepogodami, proti
kojim bi n. pr. u visokoj travi i blagom nizkora položaju bio brzi uzrast, a u
oštrom podnebju visokih planina u položajih, izvrženih tomu od kitine i povalam
sniega, snažniji i sbijeniji uzrast biljke, najbolje sredstvo za predusresti tim
nepogodam. Ta pako svojstva dala bi se lako postići, kada bi se u tu svrhu
rabilo sjeme sa odgovarajućih stojbina. Tako n. pr. Stotzer^ naročito upozoruje,
da se u stanovitih pojasih drveće tim lakše od kitine lomi, čim je brže uzraslo
i čim mu je uslied toga drvo u vršikah širih godovo i manje žilavo; sporo
uzraslo drveće užih godovS, i plazećih mlazova nije toliko izvrgnuto pogibelji, da
će mu se vršike slomiti. Prema tomu valjalo bi u takovih položajih rabiti sjeme
sa visokih planina


Najvruća bi moja želja bila, kada bi se šumarska praksa zauzela za ovo
po meni potaknuto pitanje. Nazočnom razpravom jedva je to djelo započeto.
Ovoj možda preuranjenoj razpravi samo je svrha, da druge potakne, neka uzrade
u prilog ovomu po planinsko šumarenje dosta važnomu predmetu, jer i
ovdje vriedi Senekina rieč: „Multum adhuc restat operis, multumque restabit."


Po najgla vn i j i posljedci iztraživanja dadu se u kratko
svesti na sliedeće stavke:


1. Težine češera i sjemena kod smreke tim je manja,
čim je stojbina sjemenjaka veća. U srednjih visinah razplodnog
pojasa pada ova težina samo neznatno, nu tim jače,
čim se više približujemo gornjoj razplodnoj medji dotičnog
mjesta; taj pojav vriedi i za češere i sjemesmrekeizdaleka
sjevera. — Mjestni stojbinski odnošaji i uplivi mogu ovaj
zakondonjeklepromieniti.
´ C. Nageli: „Ueber Plianzenkaltur im Hochgebirge" (Zeitschrift đes deutschen und
osterreichischen Alpenvereinci, Jahrg. 187.5. Bđ. VI. str ^o )


* H. Stotzer: ,.Zur Frage der Riithlichkeit đes Fichtenanbaues đurch Pflanzung".
liaur´s forstwiss. Centrallbl. 1887. str 404.)


ŠUMARSKI LIST 3/1895 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 104 —
2. Smrekove biljke, uzgojene od sjemena, potječućegod
sjemenjaka sa visokih stojbina rastu u mladosti i u blažih
i nižih položajih mnogo sporije, nego one, koje su uzgojene
od sjemena, sakupljenog u nižih, blažih stojbina. Taj pojav
dade se protumačiti tako, da su biljke nasliedile spori prirast
od sjemenj aka, koji su si lagani uzrast j ur prisvoj ili,
rastuć kroz mnoga pokolenja pod oštrim podnebjem visokih
planina. — Isti pojav naći je i kod biljaka, potječućih od
sjemena iz sjevernih krajeva, ako ih kod nas uzgajamo. Da
li biljke ovaj nasliedjeni osebujni spori uzrast zadrže i u
starijoj dobi, ne može se danas još reći.
3. Arišove biljke, uzgojene u blagih položajih iz tirolskog
sjemena sa visokih stojbina, rastu u mladosti — opažanja
zapremaju samo razdobje od osam godina — sporije,
nego biljke od sjemena iz austrijske Šlezke. — Osim toga
jasno pokazuje tirolski ariš od sjemenjaka nasliedjeni razgranat
oblik krošnje, a iglice mu potjera ju i opadaju u isto
doba, kao i kod sjemenjaka na visokih planinskih stoj bina h.
4. Po ovih pod 1., 2. i 3. navedenih ćinjenicah može se
zaključiti, da se kod drveća sbivajunjeke nutarnje (physioložke)
promjene pod uplivi stojbinskih odnosa ja, traućihjurtisućgodina.
A. B.


Motrenje u naravi*.


Kratak osvrt na istoimeni članak g. Josipa Auea u broju 2. „Šum. lista".


Piše Bogomir Karakaš.


Motrenje u naravi za svakoga je čovjeka, koji se ma i malo bavi prirodnimi
znanosti, vrlo poučno i zanimivo. Kako neće ono biti za šumara, kojemu
je narav sve, te koji je jedioo pomnim motrenjem, neumornim iztraživanjem,
kao i raznimi pokusi u naravi stvorio si u kratko vrieme danas već obsežnu
strukovnu znanost. Potreba motrenja raznih pojava u naravi za šumara je ne
poreciva, a marljivo motrenje hvale je vriedno.


Budi mi pak sada dozvoljeno, da se u kratko osvrnem na crticu, koju
je pod naslovom „Motrenje u naravi" napisao g. J. Aue u drugom broju cienjenog
nam „Šum. lista".


* Pošto g. pisac svu odgovornost sam preuzima, priobdujemo ovaj člančid po
naročitoj želji g.
pisca doslovce onako, kako ga je zamislio i napisao.
Uređničtvo.