DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 78


2. Dali je dozvoljen za samostalno vođjenje šumskog gospodarstva u našoj domovini
cislitavski državni izpit ili mora đotiSnik imati i naš propisani državni izpit?
3. Tko smije onog, za kog se misli, da neima kvalifikacije za samostalno vođjenje
šumskog gospodarstva, pozvati na odgovornost i kojim putem ?* W.
Natječaji.


U području podpisanog kr. šumarskoga ravnateljstva popunit de se jedno izpražnjeno
mjesto centralnoga nadšumarau Zagrebu i dva mjesta kr. šumara,
kao upravitelja kr. šumarija u Sokolovcu i u Umetidu, a popunit de se podjedno u
slučaju postepnoga promaknuda eventualno i sva druga izpražnjena mjesta.


Natjecatelji pozivaju se, da zasvjedoče zakonskim čl. I. od god. 1883. propisano
strukovno znanje, a u državnu šumarsku službu aa novo pristupajući, osim toga
i tjelesno podpuno zdravlje, napose imade se po žup. liečniku ili domobranskom stožernom
liečniku izpostavljenom svjedočbom dobar vid, sluh i izgovor zasvjedočiti.


Doba života, zavičajnost kao i znanje hrvatskoga uredovnoga jezika
imade se takodjer dokumentirati.
Svimi potrebitim! izpravami providjene molbenice valja da molitelji podnesu do
konca ožujka podpisanom kr. šumskom ravnateljstvu.


U Zagrebu dne 19. siečnja 1895.


Za kr. šumarsko ravnateljstvo.
G r u n d.


Za popunjenje dvajuli lugarskih mjesta kod kutjevačkog vlastelinstva razpisuje
se ovime natječaj do 15. veljače 1895,


Natjecatelji imadu vlastoručno pisane molbenice obložiti krstnim listom, prepisom
svjedočbe o položenom lugarskom ispitu i svjedočbom o dosadanjem službovanju, te
upraviti na podpisani šumarski ured.


S timi mjesti skopčana beriva jesu: godišnja plaća od 240 for., stan u naravi
ili stanarina od 36 for., 16 pr. m. gorivih drva u stan postavljena.
Molbe i prilozi se nede povratiti.


U Kutjevu 22. siečnja 1895.
Šumarski ured vlastelinstva Kutjeva.


Kod imovne obdine križevaCke imadu se popuniti:
a) 2 mjesta šumarskih pristava, kao upravitelja šumarija eventualno
b) 2 mjesta šumarskih pristava i
c) 2 ili više mjesta šumarskih vježbenika.
S mjestima pod a) skopčana su slieđeda godišnja beriva : 500 for. plaće, stan


u naravi ili za se i za pisarnu 150 for. stanarine, 350 for. paušala za uzdržavanje
službovnih konja, 10 rali deputatuih zemljišta, odosuo 15 for. odštete od rali i 24
pr. met. drva.


S mjestimo pod b) godišnja plada od 509 for. putni paušal od 200 for. stan
u naravi ili 60 for. stanarine i 16 prost. met. drva.


* Na gornja pitanja odgovoriti ćemo u budaćem broju „Šum. lista".
Uredniotvo.
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 79 —


S mjestima pod c) pako godišnja pripomoć od 400 for.
Kod vanjskog službovanja imadu namješteni pravo za računanja stegnutih dnevnica
prema naredbi visoke kr. zemaljske vlade broj 12219 od 14. rujna 1891.
Namještenje usliedjuje po ustanovah § 6, 7, 8, 9 zakona od 11. srpnja 1881.


o imovnih obćina.
Natjecatelji imadu svoje vlastoru6no pisane molbenice krstnim listom, naukovnimi
svjedočbami, svjedožbom o položenom šumarskom državnom izpitu, (natjecatelji
za mjesto pod b, c, eventualno, ako izpit položili nieau, očitovanjem, da će ga u
roku od godine dana položiti), nadalje lieSničkom svjedo5bom i svjedoobom nadležne
političke oblasti o ponašanju i t. d. obložene, i to u službi stojeći putem predpostav-
Ijene si, ostali putem nadležne političke oblasti do 20. veljače t. g. podpisanom uredu


predložiti.
Gospodarstveni ured imovne obdine križevačke.


U Belovaru 20. siečnja 1895.


Dražba hrastovih stabala i bukovine.


Dana 13. veljače 1895. obdržavati de se kod pođpisanog ureda dražba putem
pismenih ponuda na hrastova stabla, koja su pobilježena u sječini :


1. u području I. šumarije u Dubici sreza Dvojani 52 komada, procjenjena
na 2208 for. i
2. u području III. šumarije u Mečenčani, sreza Piškornjač 171 komad, procjenjena
na 1622 for., — zatim na bukovinu od više hiljada kubičnih metara uz premjerbu
sa izkličnom cienom od 1 for. 20 novč. po kubičnom metru sposobnog za
povoljnu gradju u srezu Šamarici i Marinojkosi I. i II.
Obdeniti uvjeti ove dražbe jesu:


1. Dražba de ta uzsliediti samo putem pismenih ponuda.
2. Samo na one jonude de se obzir uzeti, koje budu predane do 11 sati prije
podne dana dražbe kod pođpisanog ureda i koje budu obskrbljene sa žaobinom od
5"!^ izklične vrieđnosti pojedine gromade, na koju ponuda glasila bude, ter ponuda
veže nudioca čim ju preda.
3. Dražbatelji (nudioci) imadu u ponudi navesti, da su im uvjeti ove diažbe i
prodaje pođpuno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.
4. Ponude moraju biti valjano zapečačene i na omotu nositi napis: „Ponuda za
dražbu hrastova odnosno bukovine za dan 13. veljače 1895. odredjenu."
Pobližji uvjeti stoje svakomu na uvid za vrieme uredovnih satova kod pođpisanog
ureda i područne mu kotarske šumarije I. u Dubici i III. u Mečenčani.


Šumsko-gospodarstveni ured imovne obdine II. banske.


U Petrinji dne 10. siečnja 1895.


Obznana.


Slika kr. odsječnog savjetnika hrv.-slav. šumar, družtva velem. gosp. Ferde


Zikmundovskoga u veće m formatu od 33 cm širine i 43 cm. visine prikladna za


ures stanova i uredskih prostorija može se u posebnom izdanju dobiti franc o uz


cienu od 45 novč. po komadu, što se p. n. gg. članovom hrv.-slav. šumar, družtva


ostalim prijateljem šumarstva znanja radi priobduje.


Naručbe neka se uprave na đružtveno tajničtvo, a svota za sliku poštar, na


putnicom pošalje.


Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 80 —


Izpravak.


Pošto su se u članku »Primjetbe k članku: Praktična uporaba trigonome
trlje", koji je članak priobćen u „Šum. listu" za mjesec siečanj t, g.
uvukle njeke tiskarske pogrieške, izpravljamo ih sad naknakno.


Ove pogrieške jesu:
XT . 1K . ,r A/^l — cos 60" .„. . _,, 1/^1 — cos 30»


Na strani 15. namjesto sm 15 = y pišisml5"= y ^ ;


a namjesto luk od 30" u sliedećem redku piši svagdje luk od 15", i napokon
na istoj strani u obličku 2. namjesto cos 60" piši cos 30".


Na strani 4. u 3. redu odozdol kod sin 10´ piši 0 00238 mjesto 0.00228.


Na strani 8. u obličku II. mjesto (cos a cos j3 + sin a sin P) piši cos a cos ^ —


sina sinp, dakle proznak + izpusti i piši —; a obličak sin —= y — ^


a. A/ I—cos a
izpravi na sm ^ .
Na strani 9. u formuli 10. zadnji dio jednačbe izpravi na = ||/´2( 1 — cosa)


Na strani 11. u redku 7. odozdol piši nuz 2 sin a u isti redak ]/ 1 — sin^ a
dakle piši sin 2 a = 2 sin a ]/^ 1 — sin" a, jer se činbenici u 2. dijelu te jednačbe
nesmiju rastaviti.


Na strani 12. u redku 13. namjesto (cos a + i sin a)"^ = cos m a + i sin m a
= cos X i sin a piši (cos a -)- i sin ix) "* = cos m x -J- i sin m a = cos x -|- i sin x,


zatim na istoj strani u predzadnjem redu uraetni izmedju II j ter


, „ ,. jošte činbenik II I
1.2.3-^ \ m/
Na strani 14. u predzadnjem i predidućem redku piši (AD -f BD) :(AD —BD)
namjesto (AD + BD:AD — BD) i napokon izostavi tng u najdoljnjem redu iste


, -s- i 1 j n + k + m . , .. , n + k + m .


strane i pripiši tng kod , jer se tng nesmije od odijeliti.


2 a


Dopisnica uredničtva.


Primili smo rukopise od p. n. gg. Pr. A—ća, šumara iz Gline; I. Vr., kr.
žup. šum. nadzoru, u Gospidu i Sim. Pol. imov. obd. nadlugara u Mođrušu, pa se
učtivo zahvaljujemo i u budude preporučamo.


P. n. gosp. M. R—id, šumarnik u K. Veoma nas je obradovao Vaš list, na koji
ćemo odgovoriti, čim dospijemo. U ostalom radostuo očekujemo obedano. Iskreni Vam
pozdrav.
P. n. gosp. P—ž — nin, šum. upravitelj u Bosni. Oprostite, što Vam nijeamo
rukopis po želji već povratili; nu znajte, da se rukopisi n e vradaju . I to možemo
iznimno učiniti, ali na Vaš trošak. Zdravstvujte ! Uredničtvo.
Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Kački, kr. zemalj. šumar, nadzornik — Tisak C. Albrechta