DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 73 —


U Šumskom srezu Narta k prodano je 1712 hrastova procjenjenih na 10.419
for. 58 novfi. Dostalac Filip Deutsc h sinovi iz Zagreba za 10.859 for.
U šumskom srezu Čavid a brd o prodano je 883 hrastova procjenjenih na
5573 for. 14 novfi. Dostalac Filip Deutsc h sinovi iz Zagreba za 4592 for.
U šumskom srezu Kopči d prodano je 659 hrastova procjenjenih na 2 821 for,
93 novč. Dostalac Filip Deutsc h sinovi iz Zagreba za 2835 for.
U šumskom srezu Hlie b prodano 737 hrastova i 44 kestena procjenjenih
na 3550 for. 14. novfi. Dostalac Filip Deutsch sinovi iz Zagreba za 3200 for.


Različite viesti.


Nagrade za poSumljivanje Krasa. Kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove,
dozvolila je, da se izplati na ime nagrade za revan uzgo j gajić a n a
Kras u svetfianim nafiinom: Todoru Knežević u kbr. 39. iz Prokika 15 for.,
Stjepanu Butkovidu kbr. 29. iz Alana 25 for., Lazaru Stipanovidu br. 3. iz
Vitunja 5 for.; Jovanu Bjelopetrovidu br. 58. iz Tržida 5 for.; Eafailu Ja idu
br. 72. iz Tržida 10 for. i Mihajlu Jaidu br. 34. iz Tržida 15 for.


Ovo odlikovanje gorerefienih žitelja neka potide i ostalo žiteljstvo kraškog predjela
na to, da potrebitim marom i vlastitim pregnućem nastoji o tom, da se naš Kras okiti
zelenimi gajići, jer će to samo u njihovu korist biti.


Zastupnici hrv.-slav. šumar, družtva u izložbenom odboru za tisućgodišnju
zemalj. izložbu kraljevine Ugarske. Dopisom visokog pređsjeđničtva kr.
zemalj. vlade od 3, prosinca 1894. br. 4411 Pr. pozvano je pređsjednifitvo hrv. slav.
šumar, družtva, da po §. 3. naredbe od 1. prosinca pr. god. br. 4326 Pr. glede su


dje´ovanja kraljevina Hrvatske i Slavonije na tisućgođišnjoj zemalj. izložbi kraljevine
Ugarske, koja će se obdržavati god. 1896. (po kojoj potonjoj naredbi sastoji zemalj.
izložbeni odbor takođjer iz članova, izabranih po pojedinih na sudjelovanje pozvanih
korporacija), izabere jednog filana, koji će zastupati hrv.-slav. šumarsko
družtvo.


Uslieđ ovog visokog dopisa izabrao je upravjajuć i odbo r hrv.-slav. šumar,
družtva u svojojoj sjednici cd 8. prosinca pr. god. kr. odsječnog savjetnika i đružtvenog
predsjednika velemož. gosp. Ferđu Zikmundovskoga , a njegovim zamjenikom
kr. zemalj. šum. nadzornika i prvog družtvenog podpredsjeđnika p. n. gosp.
Miju Vrbanid a zastupnicima, koji de zastupati hrv.-slav. šumar, družtvo u zemalj.
izložbenom odboru.


Sitnice.


Vulkanizirano drvo. U sjedinjenih američkih državah rabi se ved više godina
njeki postupak, kojim se daje drvu vanredno velika čvrstoda. Sirovo drvo tlači
se neprestano sa velikim tlakom 10-1 2 sati, te se veljim tlakom u kotlovih razhladi.
Ovakovim postupkom zadobije drvo osobitu odpornost, a rabi se ponajviše u
sjevero-amerifikoj mornarici, prem ga rabe i kod brodogradnje privatnih brodara, te i
kod željezničke uprave.


Za dokaz trajnosti takovog drveta neka nam služi taj primjer, da su ved god.
1883 položeni podvaljci na željezničkoj pruzi New-York-Evetated još i danas posve
zdravi i čitavi.


Šume austro-ugarske monarkije. Austrijsko statističko povjerenstvo skupa
sa ugar. staristifikim zemalj. uredom priobćilo je u knjizi: „Statistisches Handbuch
der osterr. ungar. Monarchie" izkaz o prostranstvu domaćih šuma.


Prema tomu iznašaju sve šume austrijske monarkije u hektarih: