DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 72 —


Ali i s drugoga gledišta bilo bi poželjeno, da ne bude dugo tih ^jeftinih lovišta",
koja ovakova, kakova BU sada upravo nikomu nijesu od koristi. Zakupnine, što
ih pladaju zakupnici lovišta obćinskih, teku u blagajnu obćina, u čijem se području
ta lovišta nalaze. Čim bude veća zakupnina, biti ie i prihod obdina veći, što svatko
željeti mora radi učvršćenja obćinarstva u zemlji. Nu većih zakupnina ne ćemo dočekati,
bude li se uzgoj divljači tako zanemario, kao đosle. Na to treba da paze prijatelji
lovstva, a s njimi i upravne oblasti, koje s tim posla imadu. „Nar. Nov."


Sa drvarskog tržišta.


U Cette dovezeno je mjeseca studenoga 1894. 4 tovara iz Kieke, na jednom
parobrodu i na tri jeđrenjače sa austr. ugar. zastavom, a bili su nakrcani sa 2,180.000
dužica. Ovamo dojedriše takodjer pod talijanskom i englezkom zastavom i 12 parobroda
sa tovarom ođ 2042 tona dasaka i podnica, a ta roba vrlo je dobro prodana.


U Barcelonu dovezeno je koncem studenoga 1894. 1,358.976 kom. dužica iz
sjedinjenih američkih država i iz iztoka (Levanta) 1,223.700 kom. prema 1,094.096
kom., odnosno 489.000 kom. dužica u isto vrieme god. 1893.


U Galacu pale su ciene rezanoj gradji znatno prema cienam, koje su bile za
takovu robu početkom hore (saisone). Ciena rezanoj robi bila je:


za scurettine 7 mm. 22—31 cntm. 4 mtr. franaka 53.—


za scuretti 9 „ 29 — 31 „ 4 „ „ 46.—


12 „ 22—41 , 4 „ „ 42-50


za tavolette 18 „ 22—39 „ 4 , , 40-— ´


za tavole 25 „ 22—39 „ 4 „ „ 38-—


zaponteSO—60 „ 22 — 39 „ 4 „ „ 28 —


za morale i letve 4 mtr. . 33*34
po m* neprebirane robe bez iztriebka.
Ove ciene razumjevaju se franco Galac.


Bečko tržište. Ciena liesu i piljenicam od 24.—31. prosinca pr. g. promjenila
se je neznatno. Po m* od Beča do mjesta kolodvora: jelovi i smrekovi rogovi
(rožnice) ´*/,3 do "/l8 cm. šir. i do 10 mtr. dug, for. 13—14; isti ´^la do
´"/M cm. šir. i do 12 mtr. dužine for. 14 —16; jelove i smrekove gredice ^*/24
do ´*/29 cm. šir. i 6 — 8 mtr. dužine for. 13—15; jelove i smrekove žaganice za
skele i okrajci for. 11-60—14; jelove daske i tavanice I. raz. for. 15—17; smrekove
daske i tavanice I. raz. for. 18—21 ; borove daske i tavanice I. raz. for. 19 — 22 ;
hrastove daske i tavanice I. raz. for. 40 — 45 ; hrastove oplatice (friesi) for.
34—45.


Bačvarska građja po hl. od Beča u mjestu kolodvora: za podpunu bačvu,
dana i dužice % hl. br. ^2 ^°^- 1—1-60; ´/^ W. br. 1 for. 1-50—2-30; 1 hl.
br. 2 for. 240—3-30; za bačve za odpremu br. 3 —13 for. 2—2-10; za pivničku
bačvu pro hl. br. 20 — 25 for. 2-20—2-35, br. 26—32 for- 2-35-2-45, br. 34—38
for. 2-70-3-80; br- 40—45 for. 2-85—2-90, br. 50 — 60 for. 3-10, br. 65 — 75
for. 3-30- 3-35 br. 80 i dalje for. 3-35 — 3-40.


Šlška. Po 100 klg. šiške od gad. 1893. najbolje vrsti for, 11-50, prve vrsti
for. 11 —11*25, druge vrsti for. 8—9, treće vrsti for. 6 — 7, a šiška od god. 1894.
najbolje vrsti for. 11-50—-12.50, prve vrsti for. 10 —11 , druge vrsti for. 7*50 — 9 i
treće vrsti for. 6 — 6 50.


Uspjeh dražbe stabala. 27. prosinca 1894. obđržavana je javna dražba hrastovih
stabala u šumah imovne oboine II. banske sa sliedećim uspjehom :
U šumskom srezu Evinbudjaku prodano je 57 hrastova procjenjenih na 1526
for. 50 novč. Dostalac Filip Deutsch sinovi iz Zagreba za 1600 for.