DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 70 —


naknadu štete osuditi dotičnu obiteljsku granu (lozu). Pođjedno pako biti de osobita
dužnost te kr. županijske oblasti, da na svaki mogudi način podupire, odnosno uskoruje
brže razpravljanje prijavljenih slučajevali šumskoga kvara, kao takodjer brže i
krepčije udarivanje pravomoćno dosudjenih šumskih ođštetah.


Napokon s razloga, što je nastalo i to pitanje, da se šumski prestupnici, koji
usljeđ siromaštva nisu doduše u stanju platiti na teret im dosudjenu šumsku odštetu,
nu buđuć za ručni rad sposobni, političkim oblastim za izvedenje javnih rađnjah stave
na razpolaganje, priobdio je ovamo gosp. kr. ug. ministar za poljodielstvo, da bi samo
u tom slučaju političkim oblastim na razpoložbu staviti mogao ovakove radne snage,
kad bi u obde ne moguće bilo upotrebiti iste pri erarijalnih rađnjah; nu primjerena
vrieđnost ovim načinom od strane političkih oblastih upotrebljene radnje, dotično nadnice,
ima se povratiti kr. državnom šumskom eraru. 0 prednaveđenom se ta kr. žu


panijska oblast daljnjega shodnog uredovanja radi ovim obavieščuje".


Dali se moraju biljegovati podnesci pravoužitnikž, na gospodarstvene
urede imovnih obćina ? Kr. zemalj. vlada, odjel za unutar, poslove, izdala je


16. siečnja t. g. pod br. 62421. slieđecu naredbu:
„Povodom nastavšega pitanja, da li imaju pravoužitnici područnih imovnih obćinah
bivše hrv.-slav. vojne Krajine svoje podneske, upravljene na gospodarstvene
urede spomenutih imovnih obdinah u predmetu pravoužitničtva u obde po propisu
biljegovati, priobdilo je ovamo kr. financijalno ravnateljstvo u Zagrebu dopisom svojim
od 14. studenoga 1894. broj 14753. Prs. na temelju dopisa kr. ug. ministarstva
financijah od 11- listopada 1894. broj 71580., da je svaki onaj podnesak, što ga
koji član vojno-krajiške imovne obdine upravlja na gospodarstvene urede vojno-krajiških
imovnih obdinah, kao na zastupnike jednog člana spomenutih zajeđnicah — koliko se
taj podnesak odnosi izključivo na poslove zajednice i ako uz to nebi spadao pod biljegovnu
obvezu, kada bi se upravio na privatnu osobu — u smislu točke u) čl. 49./14.
pristojbene tarife, od biljegovine oprošten.


Prema tomu neka se izvoli daljnjega znanja i ravnanja radi shodno odrediti."


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izpod tiska izašle su ove nove knjige:


Taschenberg, prof. dr. O. „Welohe Thiere aus đer Insectenwelt
sind đem Schutze der Forstleute, Lanđwirthe u. Gartner, sowie
đer allgemeinen Ber iicksich tigung zu empfehlen u. warum?" gr. 8.
(III., 33 S. m. 28 Abbil.) Berlin, R. Friedlander & Sohn. Ciena 60 fen.


Grashey O., „Handbuch fiir Jager", 2 Lf., Stuttgart, C. Hoffmann.
Ciena 1 mrk.


Meyer A. B. „Ein hennenfedriger (thelyiđer) Auerhahn (Aus: Abhanđlungen
u. Berichte des konigl. zoolog, u. anthropol. ethnogr. Museums zu Dresden)
gr. 40, 4 S. mit 1 far. Taf., B. R. Friedlander & Sohn.


Vrbanić M., kr. zem. šum. nadzornik: „Šumarski koledar " za godinu
1895., XVI. tečaj. Ciena s dodanim rastriranim papirom za bilježke 1 for. 20 novč.,
a sa službovnikom 1 for. 60 novč. uz nefrankirano pošiljanje naručitelju.


Lovstvo.


Jeftina lovišta. U posljednjem broju našega lovačko-ribarskoga lista od godine
1894. nalazimo izvještaj o javnih đražbah obdinskih lovišta, koje su stranom već držane
ili će se doskora držati. Te dražbe tiču se lovišta županije virovitičke, a najviše
sriemske. Sto nam je u oči udarilo, bijaše nizka dostalna ciena ogromnih lovišta, a