DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 69 -
Zakoni i normativne naredbe.


Ovršno ućerivanje šum. odšteta, dosuđjenih kr državnom šum. eraru.


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, upravila je na kr. žup. oblasti 1.
u Gospiću, 2. u Ogulinu, 3. u Zagrebu, 4. u Belovaru, 5. u Požegi i 6. u Vukovaru
naredbu od 14. kolovoza 1894. br. 23025., koja doslovce ovako glasi :


„Povodom nastavših njekih pitanjab glede ovršnoga ućerivanja šumskih odštetah,
dosuđjenih pravomoćno kr. državnom šumskom eraru, nadalje glede odpisa takovih
odštetah kod jnsolventnih dužnikah, pak glede _ođLajilia-W naravi onih odštetah, koje
su neućerive od dotičnih dužnikah, — obnalazi kr. zem. vlada, odjel za unutarnje
poslove, u rečenom smjeru na zamolbu gosp. kr. ug. ministra za poljodjeljstvo odrediti,
što sliedi: Kod ućerivanja šumskih odštetah je šumski erar stranka, pa zato nemože
ovrhovoditelj biti postavljen po upraviteljatvu erarijalnih šumah nego, jer se tu
radi o provedbi presudah, izrećenih po političkih oblastih, pripada tim oblastim dozvoliti
ovrhe i odrediti organe, koji će ih izvesti.


Šumske odštete jesu privatno-pravne tražbine, pak zato glede ovrhe radi istih
valjaju ista načela, koja vrieđe kod sudbenih ovrhah, kamo odštetne tražbine, redovito
i spadaju (§. 1338 o. g. z)


S toga se politička ovrha radi šumskih odštetah može jedino na zahtjev oštedenika
odrediti a tako i obustaviti, Političke oblasti nisu vlastng takove ovrhe ureda
radi ni odrediti, a ni obustaviti.


Buđuć pako da se je djelovanje dosele jur namještenih ovrhovođileljah oko ućerivanja
šumskih odštetah po izjavi gosp. kr. ug. ministra za poljodielstvo u obće svrsishođnim
pokazalo, to valja dotične dosadanje ovrhovoditelje u koliko su isti rečenomu
zvanju dorasli i u buduće pridržati. Svakako je pako nuždno, da se ovakovi ovrhovoditelji
u koliko to nije jur učinjeno, u potrebitom broju namjeste u okružju ad 1.
kr. Šumarskog ureda u Otočcu, ađ 2., 3. i 4. kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu,
ad 5. i 6, kr, nadšnmarskog ureda u Vinkovcih. U pogledu prava namješteuja
i izaslanja upitnih ovrhovoditeljah primjećuje se pako, da to pravo pripada jedino dotičnoj
kr kotarskoj oblasti, u obsegu koje se ima ovršno učerivanje šumskih odštetah,
dosuđjenih pravomoćno kr. šumskom eraro, provađjati, nu ipak ima ta kotarska oblast
pri namještenju i izaslanju u govoru stojećih ovrhovoditeljah vazda sporazumno postupati
za ad 1. kr. šumarskim uredom u Otočcu, ad 2., 3. i 4. kr. šumarskoga ravnateljstva
u Zagrebu, ad 5, i 6. kr. uađšumarskog ureda u Vinkovcih. Kako se nadalje
razabire iz odnosnoga dopisa gosp. kr. ug. ministra za poljodielstvo, nije mogao
isti glede odpisa dosuđjenih šnmskih oštetah, koji odpis bje u njekih konkretnih sluča


jevih zamoljen zbog lošeg materijalnog stanja više njih štetočiniteljah dugujućih šumske


odštete nikakove odredbe učiniti s razloga, što se je izpostavilo, da izmedju osobah,


označenih siromašnima, takodjer i takovih ima, koje za cielo svoj dug platiti mogu.


Toga radi odredio je rečeni gosp. ministar, da se dotični šumarski organi u takovih
konkretnih slučajevih, kao takodjer i glede šumskih odštetah, koje bi se imale,
ovršnim putem utjerati, već unapred orientiraju odnosno osvjedoče o stanju imovine ovršenikove
tako, da će ovrhovoditelj u svrhu ućerivanja pravomoćno dosuđjenih šumskih
odštetah samo u tom slučaju uredovati imati, ako je jur unapried ustanovljeno, da se
odštete u istinu ućerati mogu, Nadalje treba uputiti područne kr. kotarske oblasti, da
kad god vode kaznene razprave proti članovom kućnih zadrugah zbog šumskoga kvara
pozovu k razpravi osim počinitelja šumskoga kvara i kuće-gospodara zadruge, ter treba
u slučaju dokaza, da se kažnjivim činom ukoristila ciela zadruga, na naknadu šumske
štete osuditi kućnu zadrugu. Dokaže li se pak prigodom razprave, da je okrivljenik
kao član zadruge počinio šumski kvar lih u svoju vlastitu korist, to se ima tada on
sam na naknadu šumske štete pridržati. Ako li je kućna zadruga potajno razdieljena,
te ako je počinjeni šumski kvar obraćen u korist pojedine obiteljske grane, valja na