DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 60 —


prosperitet cieloga okoliša, napose radnikž,, koje taka velika radionica uzdržava.
Što pako tvorničko družtvo želi, nije baš ni podpora, već satno susretniji postupak
države kod drvoprodaja, ako umzme u obzir tvorničke potrebe.


Želeći, da se to vrlo važno obrtno poduzeće s obzira privrednih u gorskom
kotaru uzdrži, preporučamo, da koliko se može ide mu na ruku u njegovoj
potrebi prikladnim drvom iz okolnih državnih šuma. Druge njegove primjetbe
donosimo na drugom mjesta.


Vrbovska tvornica izradjuje kutije i bačvice od tankih daščica za
tuzemstvo i inozemstvo, u koje se slaže voće, povrće, sir, pecivo, kao i kutije
na smotke kr. ug. duhanskoj upravi. Ovake kutije dodaje takodjer duhanskoj
upravi austrijskoj i rumunjskoj. Naručuju ih takodjer privatne tvornice u
Švicarskoj.


Tvornica, u kojoj je u poslu 180—200 radnika, troši ove sirovine:


12.000 m^ bukovine, 3.000 m´ jelovine, 2.000 m´ cedrovine, 1.000 m* jalšovine.
0 reambulaciji medja.


Iztraživati, dali se u naravi označena crta s odgovarajućom njenom horizontalnom
projekciom podpuno slaže sa smjerom i duljinom obzirom na mjerilo
izradjenoga nacrta, znači odnosni pravac reambulirati. Protegne li se ovaj
pojam na šumske medje, tada se u istom očituje svrha i zadaća reambuliranja
istih. Dakle ne samo duljinom, već i podpuno smjerom imadu se medje slagati
sa njim odgovarajućimi projekcijami u nacrtih, pošto je samo u tomu slučaju
uvjetovana sličnost polygonah.


Temeljni pojmovi poljgonometrije uvjetuju sličnost dvijuh figura, ako stoje
stranice u stanovitoj proporciji (na pr. 1 : 2880 i t. d.), a kutevi ako su podpuno
jednaki. Tražiti medju u naravi na temelju u nacrtu poznatih faktora,
znaci ustanovljivati istu. S^mo ustanovljenje pako je samo u onomu slučaju
točno, ako se po zadanoj proporciji prenašaju stranice, a kutevi po pravoj
svojoj veličini u narav.


Iz gore navedenog sliedi, da se kod sličnih radnja ima osobita pozornost
svratiti na snimanje kuta ponajprije na nacrtu, pak zatim kod prenašanja istog
u narav, jer i malene pogrieške u kutu mogu vrlo mienjati oblik polygona i
time štetu prouzročiti šumoposjedniku bud stoga, što dotični može u ovom slučaju
gubiti na površini ili pako u protivnom slučaju učiniti poznanstvo sa ne
malo troška iziskujućima parnicama.


U vrlo mnogo slučajeva ne može poslujući činovnik kod takovih radnja
jedino usljed toga dovoljno točno raditi, što neima točnog nastroja za izmjerenje
kuta (na pr. busole), pa dolazi često u nepriliku, imenito onda, ako je vrlo
grupirani terrain. Za ovakove radnje, a osobito ako su pojedine stranice vrlo
dugačke, imao bi se izključivo samo theodolit upotrebiti, jer busola ma da je
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 15     <-- 15 -->        PDF

61 —


kako precisno izradjena, nemože garantirati točno mjerenje kuta, pa se mogu
s njom i kod najveće opreznosti učiniti pogrieške od 15—30 minuta, a po gdje
kad i mnogo više.


Kao što je busola usljed svoje jednostavnosti i brzo omogućene radnje od
velike i neprocienive važnosti kod snimanja i ustanovljivanja unutarnjih šumskih
medja, glavnih dielova, odsjeka, pojedinih sječina i t. d., gdje se neradi o promjeni
posjeda, tako isto može ona s druge strane sbog svoje netočnosti štetu
nanašati šumskom posjedu, ako se upotriebljuje u svrhu ustanovljivanja izgubljenih
vanjskih medjž, kao što se to kod njekih šumskih uprava
opazitimože.


Pogrieška sama ođvisi pako o duljini ustanoviti se imajuće linije, kao i
0 veličini kuta pogrieške, kako se to može iz sljedećeg primjera lasno uviditi:


Neka se na pr. ustanovi
u naravi medja BC, ako
su poznate točke A i B.


Da se zatatak ovaj riešiti
uzmogne, ima se ponajprvo
na nacrtu izmjeriti kut


a. i stranica BC, a zatim se
u naravi postavi stroj na
točku JB, pa se poznatim načinom
na krak odnosno visuru
BA prenese kut x i
B
time je sada uvjetovan smjer
BC. Ako se ovim smjerom
odmjeri sada duljina BC, onda
je točka C matematički
točno fiksirana.


Ako se kod prenašanja


kuta u narav uvuče pogrieška
za ^ p, onda je nedvojbeno i u narav preneseni kut K + (3, eventualno a — [3
umjesto ^ a — i tim su uvjetovana 2 smjera, naime za < a -|- [3 smjer BE,
odnosno za < a — p smjer BD. Prenese li se sada u narav jednim od ovih
dvajuh smjerova duljina BC, — doći će se u prvom slučaju na točku -E, a u
potonjem na točku D ili drugima riečima od prave točke C biti će uklon za
CB = CE lievo ili desno već naprama tomu, na koju je stranu pogrieška
učinjena.


Ako se kut pogrieške p predpostavi poznatim, onda se dade stranica
CD = CE izračunati. Pošto je duljina BC prenesena smjerom BD, odnosno
smjerom SE u narav, stoga sliedi, da je BC ^BD = BE i ^m = ^n


j3 4 m -\- n= 180"
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 62 —


stoga je ^ [3 + 2 M = ISO"
2 w = 180« — ?>


m= 90" —1^


a sada je
CD : BC = sin ^ p : sin ^ M ; pošto je ^n =^m, stoga
CD : BC == sin ^ p : sin ^ m, ili ako mjesto m njegovu vriednost substitui


ramo CD : BC = sin ^^i sin 90 — |^


sin 90 — ^ = cos —


. Stoga CZ>:5C=sinili CD = ^^Li^l^


H
COSg


Pošto je CD = CE sliedi odtud takodjer, da je CE = „
P


COS^


Izraz ^-p—- predočuje za koliko je učinjen odklon lievo ili desno
cos-^ od prave točke C.


Približno isti rezultat može se i sa sliedećim računom postići:


are Ci):2iŽTC= (3:360
BC = BD= BE^ B stog je
are CD:2BC.´K= ^[3:360


27u.g.Ba


are CD =


360


are CD približno na 5 decimala = CD


2-K.^.BC.


CD (približno na 5 i 6 decimala) =


360


Prvim i potonjim obličkom ništa se neda pomoći u svrhu odklonjenja pogrieške,
pošto se za razne slučajeve ^ (3 nemože kao poznatim smatrati. Nu
ipak se ovima olinama dade brojevno predočiti pogrieška, koja nastati može,
ako se uvuće netočnost u mjerenju kuta.


Priležeća skrižaljka pokazuje, koliki je uklon od prave točke C desno
ili lievo na distanciji od 10 km. — 1 km. — 100 met. kod stanovitog kuta
pogrieške p.
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 63 —


Kut pogrieške


Odklon od prave točke C u metr. liero ili desno


? 0)
J ^ 0
cS G ,M


.22


So


Q ´s


1
174 53292


^ 2


— 30 87-26646
1i -e — 10 — 29´08882
S o — 2 — 5-817764
— 1 —
2-908882
20
0 969626


3 io
^ — — 10 0-484813
— — 1 0-0484813
s


_


1
17-463292


s


--§ — 30 —
8-726648


— 10 —
2-908882
1 ^
— 20-5817764
-2
o — 1 _ 0-2908882
— — 20 00969526


^ 2


.1-1


— — 10 0-0184813
w — 1 0-00484813

1 1-7453292
ž3 i — 30 — 0-8726648


— 10 — 0 2908882
1 1 i— 2 — 0-05817764
S s g — 1 — 002908882
a> O — — 20 000969626
-H 3 — — 10 0-00484818
1
0-000484813Sa busolom, koja ne jamči za veću točnost od 15—30 minuta, mogla bi
se na distanciji od 10 km. učiniti pogrieška, koja bi varirala izmedju 0 met,
do 87-27 met. ili drugima riečima: opredieljena točka mogla bi se uklanjati
od prave točke za 0 do 87-27 m. Samo je po sebi jasno, da nigdje neima
jedna linija kao medja posjeda 10 km. duljine; nu valja i to uvažiti, da se pogrieška,
koja je na kratkih linijah učinjena, dalje prenaša i da ista progresivno
raste, dočim će uviek stroj imati stajališta na pogriešno opredieljenih točkah.
Kod distancije od 100 met. uz gore predpostavljeno mogli bismo sa busolom
0—90 cm. odklanjati se od prave točke desno ili lievo i to naprama tomu, na
koju bi stran pogrieška u kutu nastala.


Meni su poznati šumski kompleksi u jednomu komadu, kojima se medja
pruža na 6—8 km. doduše ne u jednom pravcu, nu u crti, koja ima malene
kuteve loma. Ovdje bi dakle ta pogrieška kod zadnje točke svoj maksimum
postigla.
ŠUMARSKI LIST 2/1895 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 64 —


Obzirom na ovdje iztaknuto imala bi svagdje šumarska uprava, gdje se
radi o reambuliranju medja i gdje taj posao nije posebnom mjerniku povjeren,
žrtvovati nješto veću svotu novaca, te naručiti theodolit za ovakove radnje, a
ne isti sa busolom obavljati dati, kao što to kod mnogih biva. Netočan bo rad
nješto malo manje troška iziskuje, ali neima svrhe, dapaće šumski je posjed
izvržen ošteti bud gubitkom površine, a po gdjekad i drvnog kapitala, bud sa
troškovi suvišno prouzročenih parnici. D. K.


Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije."


Piše Drag. pl. Sram, učitelj matematike u Križevcih.


U broju 9. od god. 1894. ovoga cienjenoga lista nalazio se članak pod
navedenim naslovom, koji uz pridodane tabele goniometričkih funkcija u skoku
od 10 do 10´ preporuča kod rješitbe trigonometrijskih zadataka u šumarskoj
praksi uporabu samih funkcija namjesto njihovih logaritma. U tom pogledu taj
članak ne iznosi ništa novoga na vidjelo, jer se je po toj methodi već u starijih
vremenih računalo, dočim se sada skoro uviek pravom rabi logarithmovanje,
te se i oni obhčci, koji za oto ne imaju shodan oblik, preinačuju, ili
uvedbom pomoćnih kuteva čine za logarithmički račun sposobnimi.


Da se ovakovi računi mogu onim poznatim načinom, kako ga navađja g.


D. K. za praksu potrebitom točnošću riešiti, o tom ne ima dvojbe, nu drugo
je pitanje, da li taj postupak imade ikakovih prednosti pred logarithmičkom
methodom. Ovo se pitanje mora odlučno zaniekati, te se glede toga u mnogom
slažem sa g. M. Pukom u broju 1. t. g., prem ću i glede ove kritike njeke
primjetbe staviti. Ponajprije upada u članku g. D. K. u oči nesgrapni stavak:
„Nu na točnosti ne samo ništa nedobijemo, već upravo gubimo, pošto su logarithmi"
i t. d. kako je to g. Puk dobro iztaknuo. Čudno se u tom stavku dojimlje
i izraz ,nepoznanica", koji se u matematici običaje rabiti samo kod specialne
uporabe odredbenih jednačbž,, dočim se inače govori o ovisnih i neovisnih
promjenljivicah. Gosp. Puk deducirao je medjutim iz navedenoga stavka, da
je g. D. K. svoju skrižaljku sam preračunao, što naravno ne stoji, jer bi za taj
posao bio potrebit višegodišnji iM, koji bi uz to bio sasvim suvišan, jer je već
odavno obavljen, pak se te skrižaljke nalaze skoro u svih logarithmičkih tablicah.
Ne ima dvojbe, da su i g. D. K. takove rabile.
Da se vriednosti od sin 15" te cos 15* kako ih navadja g. Puk, u petoj
desetinki neslažu sa brojevi g. D. K. ima svoj jednostavni razlog u tom, što
ih prvi navadja na 7, a drugi na 5 decimala, pak su se potonji izpravno za
jednu jedinicu zadnjega mjesta morali povećati, jer je šesta znamenka 9, dotično
5. Pošto je dakle g. D. K. svoje brojeve svakako izvadio iz kakovih
tablica (što mu se u ostalom nikako ne smije zamjeriti) to dalnja excursija