DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 46 —
Solikovo vapno (Clorkalk) dobro sredstvo proti gusjenicam. Mnogi šuma
veliki je ljubitelj vodarstva, pa je vrieđuo da zna za uspješno sreddtvo proti gusjenicam
I njeke naše imovne obdine imaju povelike vodnjake, pa ie jim dobro doći ovo sredstvo


U tu svrhu uzme se ^2 kilogr. solikovog vapna i pomieša se sa ´/4 kilogr
masti, te se načine krugljice od te smjese i omotaju kuđiljom. Ova kuđilja povješa se
na vodku. Na takovo drvo neće dolaziti gusjenice, dapače i leptiri bježe od ovakog
đrveta.


Oglas dražbe.


Na temelju drvosječne osnove za g. 1895. naredbom visoke kr. zemaljske vlade od


22. studenoga 1894. broj 49024 odobrene, obdržavati de se kod gospodarstvenog
ureda otočke imovne obcinc u Otočcu 9. siećnja 1895. u 11 satih prije podne na
temelju pismenih ponuda dražba stabala u niže naznačenih sječinah :
Srez a Sposobno 3t Izkliena ciena


1


s


o


> a>


VrJt


Čl 3 o


Šumarija ^ .:-.-r;


c


O! drva


Naziv te & Ja:


t4 N IS3 PH 3


o ´
pr.


kub. mtr. for.in. for. nč.


m J 3 mtr.


\


f2000 60 1200 —


1 1 bukva 350 400 —


( 3 12o0
2 Otočac- ( Orno jezero 4 jela 1082 — 2000 — 3 — 6000 —
fl700 1 50 2550 —


3 7 bukva 250 300 —


4 1200
i Lisina .,... «0 ^ 200 294 — — 2 20 646 80


1


Perušie <


5 Janiaeka kosa-31 i 00 134 — — 2 20 294 80
6 Marković rudine 22 jela 1000 — 1500 — 3 — 4500 —
7 Sinac 1 24 „ 400 — 750 — 3 — 2250 —
8 Komarnica - - 2fi bor 300 — 532 — 5 — 2660 —
9 Bačinovao - bukva 310 310 2 20 682


1


29 — — —


Korenioa 1


10 Velika Plešiviea .S9 bor 500 — 1245 — 5 — 6225 —
11 I Kuterevska kosa 5 bukva 600 1292 — — 2 50 3230 -12
Krasno i Jelovac-Apatišan 11 ,, 200 268 — — 2 60 670 —
13 Kaleiea-vrh - 19 500 600 2 50 1500


—. — —


1 ela 1000 2000 — 2 40 4800 —


14 jrabovo rame < 33


bukva 600 1359 2 3718
jela 2000 4000 — 2 10 9600 =


15 Zavalje < Sakriveika - ! 31


bukva 300 531 2 1062
jela 500 1000 — 2 40 2400


16 Usnaćevvrh-1 85


bukva 300 517 2 1034 —


Uku ano 10492 6005 13027 3700 — 57422 60


Dražbeni uvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati će se za sebe, i to samo uz pismene ponude, nu
može se jedna na više hrpa staviti zajedno.
2. Propisano biljegovane ponude provi djene sa 5"/^ vadiuma imadu se najdulje
do 9- siečnja 1895. u 11 satih prije podne gospodarstvenom uredu otočke imovne
obdine podnieti, jer se na kasnije prispjele ponude obzir uzeti neće.
3. Dostalao imati de vadium položeni na 10"/^ jamčevine popuniti, čim njegova
ponuda po gospodarstvenom odboru otočke imovne cbdine pjihvadena, te po kr. ze


ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 49     <-- 49 -->        PDF

—47 ~
maljskoj -vladi potvrđjena buđt, svakako ali se to učiniti ima prije pođpisa sklopljena
ugovora.


4. U ponudi ima se navesti, da su kupcu svi dražbeni uvjeti dobro poznati.
5. Za 14 dana nakon odobrenja ugovora ima se ukupna dostalna ciena u blagajnu
gospodarstvenog ureda uplatiti, nu dozvolom kr. zemaljske vlade može kod vede
kupovine ista i na obroke prema izdanim đoznačnieam slieđiti, što se u ponudi posebno
navesti ima.
6. Sječine po navedenih hrpah jur su odbodene kao i izvadit se imajuća stabla
u naravi označena, o čem se kupac po volji osvjedočiti može.
7. Stabla doznačiti ie se i premjeriti, te izrađjena građja certificirati polag
ovdje navedenih propisa.
Ponude mogu se takođjer staviti na premjerbu i obračunavanje gotove gradje po
obstoječili postoteih odpadka, odnosno i po komadu ili kubičnom sadžaju gotove robe
bez odpadka.


8. Prema tomu nadoplatiti če kupac na premjerbu ili će mu se na istu više
uplaćeni novac povratiti,
9. Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza ustanovljuje
se do 1. travnja 1896.
10. Kupac imati će se strogo držati ovdje običajnih šumsko-redarstvenih propisa,
koji se kao i posebni dražbeni uvjeti kod gospodarstvenog ureda za uredovno
doba saznati mogu.
U Otočcu, 5. prosinca 1894.


Šu msko-gospodar s t veni ured.


Obznana.


Upravljajući odbor brv.-slav. šumarskoga dražtva izvolio je u odborskoj sjednici
od 8. pr. mj. izabrati podpisanoga odgovornim urednikom „Šumar, lista", o čem se


p. n. gg. članovi i čitatelji obaviešćuju, da se zna.
Primiv uredničtvo toga đružtvenoga časopisa u svoje ruke, preporučam se p. n.
gg. članovom, imenito onim izkusnim stručarom, koji su i do sad kriepko podupirali
„Šum, list" i perom svoga uma i dobrim savjetom, te molim, da mi ne uzkrate svoju
pomoć, jer se samo onda pouzdati mogu, da ću težku svoju zadaću uspješno riešiti,
ako budem nažao marnika, koji će se postojan o starati, da mi uredničko breme
olakote u nastojanju, da bude „bumar. list" zaista na visini današnje „šumarske
znanosti".


Osobito preporučam našim štovanim piscem „Lugarski viestnik" kao prvienca
te ruke, koji je novom godinom kao prilog „Šum. lista" prvi put sviet ugledao,
da ga neodnemare, je će si inače dušu ogriešiti, pa stoga svraćam svu pozornost na
„ob će ni ti program " za izdavanje „Lugar, viestnika" na str. 34.—35. „Šumar,
lista" za ovaj mjesec.


Suvišno bi bilo, da se ovdje razpravlja o zadaći i važnosti ,Lugar, viestnika",
jer „mudrom je i jedno oko dosta", kako to naša rečenica kaže.


I „Lugar, viestnik" odigrati će svoju ulogu, koja mu je namienjena, na obće
zadovoljstvo prijatelja lugarstva samo onda, ako ga budu podupirali svojim znanjemizkustvom oni faktori, kojim na srcu leži i ležati mora napredak i procvat našega
lugarstva.


U to ime pomoz Bog, a vriednim čitateljem bila sretna nova godina!


Vatr. Rački.
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 48 —


Cjenik za oglase,


koji će se uvrstiti u ,,Šumarski list".


1 stranica, koja zaprema prostor od 66 petit redaka,


redak po 12 novo. == for. 8*02 ili ravno for. 8.—
pol stranice „ 4.—
trećina stranice „ 2.70
četvrtina stranice ,, 2.—


Kod oglasa od pod pune stranice, ako se barem
3 puta uvrste, može se dati popust od 15—20°io.
Kod manjih oglasa nedaje se popust, nei^o samo
onda, ako se uvrš(5uju kroz cieli godišnjak.
Od oglasa neplada se nikakova biljegovna pristojba.


Uredjuje odgovorni urednik Vatr. Bački, kr zemalj. šumnr. nadzoroik — Tiaak C. Albrechta.