DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1895 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 42 —


Poslie razdiobe lovine, pri čem je konstatovano, da je gosp. šum. savjetnik


„kralj lovaca", krenusmo u dom lovačkog predsjednika zadovoljstvom, jer je svaki lovac


dosta
pucao, a po posljedku lova može se tvrditi, da se svaki naš lovac takmiti može


sa strielcima od oka, bilo to na dugokljunke, dugorepke ili na četveronošce ma koje vrsti.


Prispjev u dom gosp. šumarnika Eadoševida, vrtio se je sav razgovor o tom,


kako
bi valjalo postupati, da se kod nas koristna divljač uzgaja i čuva, đa bude i


od tuđ koristi i ugodnih zabavica, kakova je bila i naša rečenoga dana.


Zooložki muzej u Zagrebu. Neima dvojbe, da naš zooložki muzej svojimi


liepimi sbirkami služi na čast našoj domovini, jer je njegova uprava povjerena doma


ćemu
učenjaku i akademiku profes. Brusini, koji u cielom učenom svietu slovi sa du


boke
svoje učenosti.


Naš
zooložki muzej postao je ponajviše od darova prijatelja prirode, koji u


svom
plemenitom pregnuću nastoje iz petnih žila, da sbirke u tom muzeju upodpune


domaćom zvjeradi i pticama, e da odtud može svaki ljubitelj prirode i nauke prosu


diti bogatstvo naše domovine i u tom pravcu.


U „Nar. Nov." često čitamo imena darovatelja za naš zooložki muzej, pa na


žalost opažamo, đa baš šumar i najmanje doprinašaju za taj zavod, prem po zvanju


i po
prilikah morali bi najviše nastojati, da se zooložke sbirke obogate domaćom zvje


radi i pticami (imenito pticami, koje žive po barah, ritovih i moovarah).


Nadajmo se, da ee naši šumari od sad veću pažnju posvetiti našemu zoolož


komu
muzeju, te dogođice marljivo pristupiti u red darovatelja.


Ovo stavljamo na srce osobito vanjski m šumarom, a dobro je, da se i to
zna, da se liepši eksemplari životinja i ptica izmieujuju sa lošijimi ili vremenom pokvarenimi
eksemplari, a toga radi neka nitko ne misli, da je suvišno slati zoolož. muzeju
po koju životinju ili pticu zato, što ju valjda muzej već ima.


Ovo napisasmo po vlastitoj inciativi u dobroj namjeri, da svu pozornost naših šu


mara
svratimo na naš zooložki muzej samo u interesu nauke.


Preustrojstvo šum. uprave kod imovnih obeina bivšeg krajiškog područja.
Kod kr. šum. odsjeka kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, izradjuje
se novi zakon o preustrojstvu šum. uprave i o načinu šum. gospodarenja u
šumah imovnih obćina bivšeg krajiškog područja, koje šume zapremaju površinu okruglo


750.000
kat. jutara u vriednosti oko 128 milij. for.
Po svoj prilici biti ee osnova zakona o tom preustrojstvu skoro predložena hrv.slav-
zemaljskom saboru na ustavno razpravljanje.
Tim bi bila provedba o preustrojstvu šumarstva u Hrv. i Slav. donekle zaključena.


Sitnice.


Sredstvo proti oštećivanju glodavaca glodanjem borovih nasada. Lučbar
Fr. Zmerzliker preporuoa u „Friek´s Rundschau" vrlo uspješno sredstvo, kojim možemo
prepriečiti oštećivauje mlađih borovih nasada od glodavaca. Ovo sredstvo zove se
C r e 0 1 i u, te je ne samo jeftinije i bolje i čistije sredstvo, nego što je katran.


U tu svrhu uzmi đvopostotnu otopinu Creolina (98 kilgr. vode i 2 kilgr. Creoliua),
te onda s ovom otopinom valjano naškropi kakovom peruškom ili kakovom kropnicom
(kantom) mlađe boriće. Creolin drži dugj svoj vonj (miris), od koga se ugibaju
glođavci, te neie takove boriće glodati. Rečeni lučbar proizvadja još njeku drugu
vrst Creolina, koji intenzivno vonja, a može se kod njega naručiti, ako se naročito
naznači, da će se to sredstvo rabiti za prepriečenje proti oštećivanju nasada po
glodavcih.


Novi obret bojadisanja drvenih oplatica (Holzfournieren). Ovaj obret sastoji
se u priredjivanju njeke šare odnosno salamure (močila) za oplatice. Tom salamurom