DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 548 —


istom posječenog stabla (sirovo drvo) u debljini 1" piljeno treba 4-—6 mjeseci. Ako
je drvo debelo, onda treba dulje vremena.
Uspjesi sušenja po Zappertovom načinu veoma su povoljni, te je dokazano:
1. da struktura drva ostaje nepromienjena;


´ 2, da pruživost i upornost drveta raste razmjerno lakim ođuzimanjeus vođe u
većoj mjeri (dapače do 50**/^!).


3. da drvo ostaje čvrsto, te da se nerazpuea, niti se nedere,
4. da se drvo neizvitoperi i neotegne na nikojoj strani uslied toplog zraka, koji
ga obkoljuje i
5. da drvo svoju naravnu boju negubi;
Sušenje po ovom načinu traje :
a) kod mekog drva 10—12 dana, a ako je dugo pod vodom ležalo, onda oko
6 dana, dočim sušenje sirovog drva traje oko 2 dana, ako su komadi drva \" debeli.
b) kod tvrdih drva 12 —14 dana za sirovo drvo od V debljine, a 4—5 dana
za drva, koja su prije na zraku sušena, ako se na dan 10 sati suši.


Kod krupnijega drveta traje postupak razmjerno dulje, Ovakovim načinom sušenja
uspješno se je postupalo i sa krupnim drvetom od 12", a pokusi učinjeni su na jeli,
smreki, boru, Čipresi, topoli, hrastu, orahu, grabu, bukvi, jasenu, briestu, teackovcu,
mahagoniju, bikoriji. U tu svrhu rabila su se tvrda drva sirova.


Vrlo uspješno mogu se na t-ij način sušiti i izradjena (otesana) drva. Množina i
veličina sušuica zavisi od množine i veličine drva, koje demo sušiti, te o svrbi, za koju
de se drvo ili lies rabiti.


I z p r a V a k.


u br. 9 „Šumarskoga lisU" u članku „Nova Šumarska uprava" otisnuto
je medju ostalim doslovce ovo: „Za obavljanje ovih posala nebi bilo prama dosadanjem
uredjeuju kod kot. oblasti nikakovoga strukovnoga osoblja, kod žup. oblasti bio bi
samo Šum, pododjei u gospodarskom odsjeku (U zakonu od god. 1886. neima govora
o ovakovom ustrojstvu, več samo o žup. nadšumarih. Op. ured.) "


Ovo je pogriešno otisnuto, pošto u j^Vieaniku županije virovitičke" br. 12 t. g.
(iz kojega je gore rečeni Članak u ,,Šum. list" pretiskan) glasi dotično mjesto doslovce :
„Za obavljanje ovih posala nebi bilo prama dosadanjem uredjenju kod kot. oblasti
nikakovoga strukovnoga osoblja, kod žup. oblasti bio bi kr. žup. nadšumar, a k o d
zemaljsk e vlad e bio bi samo šum. pododjei u gospodarskom odsjeku."


Kako se odtud vidi (o Čem se je naše uredničtvo iz priposlanoga broja ,Viesnika"
osvjedočilo) izpuštene su u „Šum. listu" iz preštampanog članka rieči : a ko d
zemaljske vlade .......... . te prema tomu odpada i opazka bivšeg
odgovornog urednika „Šum. lista**.


Ovaj izpravak donašamo na molbu slav. uredničtva „Viesnika županije virovitičke*.


Uredničtvo.


Oglas.


Temeljem odpisa visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 19.
listopada 1894. br, 419.25 te zaključka slavnoga gradskoga zastupstva od 2. prosinca
1898. §. 186,, daje se na znanje, da t^e se dne 5. prosinc a 1894. u 11 satih
prije podne obdržavati na viednici gradskoga poglavarstva u Varaždinu javna dražba
putem pismenih ponuda, a nakon predaje istih ustmeua dražba za 890 kom. hrastovih
stabala, nalazečih se u gradskoj šumi Oukovcc prostirudoj se uz državnu cestu u poreznoj
občini Varažđinbreg, procienjenih na 10.005 for. 35 novČ, slovi deset hiljada
pet for. 36 novS.
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 549 -"-
P r e g i e d|p r o e j e n e :


Od 890 komada brastcTa odpađa


5 ^1. „ Cielokupna
Kub. h^^^´^^ P^ ^ vriednost


metar


for. ne. for. n5.


Tvorivo 95^-40 7 6673 80


Cjepkn gradjii 280-63 10 2806 30
OgTie?no drvo 350-17 1 50 525 26


Ukupno 1584-20 10005 35


Dražbeniuvjeti.


1. Vlastoručno podpisane i propisno sastavljene sa biljegovkom od 50 nč. providjene
pismene ponude obložene sa žaobinom od 5^/^^ procjenbene vriednosti imadu se
najkašnje do 5. prosinca 1894., do 11 satili prije podne kod podpisanog poglavarstva
predati.
Ove ponude imadu valjano zapečaćene biti, te na omotu oznakom j^ponuda za
hrastova stabla u šumi Čakovec" oznaSena biti.


2. Kupljena stabla može dostalac po volji izraditi bud u tehniSko, bud u ogrievno
drvo. Za izradbu i izvoz kupljenih stabala ustanovljuje se zadnji rok do konca listopada
1895.
3. Dostalac je dužan nakon proglašenja odobrenog đražbenog uspjeha po gradskom
zastupstvu odnosno po visokoj kr. zemaljskoj vladi u roku od 14 dana položenu žaobinu
nadopuniti na jamčevinu u iznosu od lO´^/^^ od dostalne svote i platiti cielu dostalnu
svotu (kupovnina) u gradsku blagajnu.
4. U slupaju neuplaćenja dostalne svote do gore ustanovljenoga roka imati će
kupac platiti 6^/^ zatezne kamate gradskoj obćini.
5. Prije podmirbe ciele kupovuine nesmije kupac sjećenjem hrastova započeti, a
niti će mu se hrastovi doznačiti.
6. Dostalac je pravno obvezan nakon predaje pismene ponude odnosno podpisa
đražbenog zapisnika, a gradska obćina nakon odobrenja đražbenog uspjeha po gradskom
zastupstvu odnosno visok, kr, zem. vladi.
7. Na kašnje stigle i na brzojavne ponude kao i na one, koje nisu propisno sastavljene
i sa žaobinom obložene neće se obzir uzeti.
8. Pobliži uvjeti moga se uvidjeti za vrieme uredovnih sati kod gradskoga poglavarstva,
te će nudioc u pismenoj ponudi izrično imati očitovati, da su mu đražbeni
uvjeti kao i pregled procjene točno i svestrano poznati.
9. U slučaju neizpunjenja stavljenih uvjeta prosto je gradskoj obćini sklopljeni
ugovor dokinuti, te sa položenom jamčevinom i doznačenim drvljem razpolagati u
korist gradske obćine ili se inače na ostalom imetku kupea odštetiti.
Gradsko poglavarstvo.


U Varaždinu 3. studena 1894.
Gradski načelnik
Belošević.