DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 25     <-- 25 -->        PDF

~~ 545 -—


Posljedak oyib izpita inož« se povoljnim smatrati,


27, listopada u 11 sati prije podne predao je predsjeđatk iapstnog povjerenstva
na ime vis. kr, zemaij. vlade ^ore spomenutim kandidatom svjedočbe, poprativ taj (un
prigodnim slavom, želeći mladim šumarom najbolji uspjeh u njihovom radu na polju
praktičnog šumarstva zgodnom prlmjetbom, da jim i u budiK^e omili knjiga šnmaTica,
s kojom neka se nikad nerazkrste, ako žele svoje saanje na tom polju usavršiti.


Lugarski izpiti. Prama normativnoj naredbi visoke kr. zemaljske vlade broj
30551 ex 1890. kr. županijska oblast u Gospit^u odredila je ispite kandidata za
lugarsku odnosno šumsko-tehničku pomoćnu službu ove godine na 15. i prema potrebi
sliedećih dana mjeseca listopada.


Izpitu, koji se je za područje kr. kotarske oblasti Senj, Brinje, Kerenica i Oto5ac
obdržavao u Otočcu, predsjedao je uadšumar i upravitelj otočke imovne obćine Šandor
Pere, dočim kao izpltni povjerenici fungirahu kr. nadšumar Vinko Dračar, te kotarski
šumar otočke imovne obČine Marko Arčanin.


Od 14 k izpitu pripuštenih kandidata položiše takav dobrim uspjehom njih 11
i to: Lazo Vladetid, kr, lugar iz Melinovca, Košta V oj v o d i ć podlugar iz Otočca,
Dmitar D r a g i š i č, kr. lugar iz Škaliča, Ivan Gradičer . kr. lugarski zamjenik iz
Senjske drage, Ivan Miskulin, podlugar iz Žute lokve, Ivan T o n k o v i 6, podlugar iz
Priboja, Bude Kovačevih , lugarski pomoČnik iz Laudonova gaja, Mojsija Drakulić,
podlugar iz SKara i Gjuro B o ž a n i ć, kr. lugarski zamjenik iz Babiupotoka, dočim su
tri kandidata na godinu dana reprobirana.


Sitnice.
Nauka o lovstvu. Javljamo, da je đružtveni tajnik profesor Kesterčanek netom
dovršio rukopis po upravnom odboru družtva na izradbu povjerenog mu djela o lovstvu
u Hrvatskoj. — Djelo to, akoprem ograničeno manje više samo na ono, što se tiče
lovstva u našoj domovini, ipak če biti omašna knjiga, kakove hrvatsko lovačko-Šumarska
literatura do sada ješ imala nije. Po sadržaju svom pako imala bi ta knjiga u prvom
redu služiti kao priručna knjiga slušateljem domačeg kr. šumarskog i gospodarskog učilišta,
a zatim onim, koji kane položiti izpit za nadzirače lova.


Uvoz divljačine u Prancezku u godinah 1892, i 1893, Poznato je, da se
malo gdje toliko divljačine potroši koliko u Parizu, kao i Francezkoj u obče. Naročito
se pako mnogo te divljači tamo izvaža iz Austro-Ugarske. Prema nedavno objelodanjenim
službenim izkazom uvezeno bje u godini 1892. u Prancezku ukupno: žive
divljači 921 metričkih centi u vriednosti od 32234 3 franka, te mrtve divljačine pako 19295
met. centi u vriednoti od od 3458932 franka, a osim toga još i 50 metr. centi
conserve od divljačine u vriednosti od 40080 franaka. Sveukupno dakle uvezlo se je
te godine u Francezku divljačine u vriednosti od 3,821.355 franaka. Od ovoga iznosa
pako odpada barem jedna trećina na divljač iz naše monarhije. Godine 1893. uvezeno
je opet iz same Austro-Ugarske divljačine i peradi u Francezku u vriednosti od
1,070.880 for.


Trgovina s divljadinom i krznom u području senjske trgovačke obrtničke
komore u godini 1893. Po službenom izvješću iste komore došlo je u tamošnjem
području krzno divljih životinja god. 1893. u bolju cienu. Tako se je plaćalo
n, pr. krzno lisica i do 2 for. 40 novč. po komadu, a pod istu cienu prodavane
su i kože od zlatice, koje da su bile prošle godine baš tražene. Zečje su kožice medjutim
imale slabu prodaju i cienu, jer najbolje vrsti prodjoše jedva po 13 for. stotina.
Divljih mačaka u ob6e nije bilo na tržištu. Vučje kože pako plaćahu se dosta
slabo, naime po 1 do 2 for, po komad. Medjedi plačahu se prema veličini sa 5 do
18 for. po komadu.