DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 544 —


i Stjepan pL Hankonji , vlastel. šum. upravitelj. Potonji obavljao je i poslove percvodje
kod izpita.
Za polaganje izpita^prijavilo se je 14 kandidata, te su svi pripušteni k izpitu,
nu polagali su ga saaio. 12, ´pošto su dva kandidata izostala.


Od kandidata ,dva su abiturienti c, kr. visoke škole za zemljotežtvo u Be^u,
jedan je svršio nauke~na kr. ugar. šum. akademiji u Š(5avmci, a devetorica kandidata´svršise
nauke na kr. gosp. šum. učilištu u Križevcih,


Pismeni izpit započeo je na 22, Iistopada/a,´~kandidati dobili su za p i s in e n u
izradbu, siiedeća pitanja:


1. Koje su mane i koje prednosti razne vrsti uzgoja i koju vrst uzgoja bi Vi
preporučili našim imovnim obdinam obzirom na što izdašnije podmirenje pravoužitničke
kompetencije na gorivnom drvu? Koju vrst drvlja preporučili bi Yi u tu svrhu u
ravnicij a koju u brdskim predjelima?
2. Koju raznu gradju, odnosno obrtne predmete i koje kemiČke proizvode dobivamo
iz bukovog drveta ? Gdje i pod kojirai okolnostmi preporučiti ćete proizvadjanje
gorivnog drva, gdje obrtne gradje, gdje kemičkih proizvoda iz bukovine?
3. Neka.se opišu načini mapovanja sa mjeračkim stolom i sa teodolitom; neka
se izbroje prednosti i mane jednog i drugog načina mapovanja.
Drugi dan 23. listopada dobiše kandidati za pismen u izradb u još ova
pitanja ?
1, Koji štetni kukci prezimuju u formi jajašca, koji u formi ličinke, koji u
formi kukuljice, a koji u formi imaga? Koje mjere ima šumar poprimiti, da zaprieČi
kgibelj zaraze re Čenib kukaca, a koje mjere šumska policija?


2, Njeka buova šuma sastoji se od 4 sastojine; sastojina


A. velika 76 rali ima popriečnu dobu od 25 god., drvna gromada 30 m^ po rali
B. n 11^ " « " » n ^4 „ „ „ 68 „ „ „
C. ^2 « « » „ „ 63 „ „ „ 105 „„ „
D. » 132 75 » « _ » » 95 „ „ „ 155 „ „ „
U ovom šumskom kompleksu ima se provesti uredjeuje i proračnnavanje prihoda


polag kombinovanog razšestarenja. Obhodnja ustanovljuje se sa 100 god. Šuma se


sieče i pomladjuje oplodnom sječom, koja traje 12 god. Ima se izkazati veličina


oplodne sječine, te množina drva, koja če se posjeći u prvom gospodarstvenom raz


dobju, trajučem 10 god. izkazav podjedno godišnji etat.


3, Kako se proračunava troškovna vriednost pojedinih mladih sastojina? Kako


se povoljnim primjerom ovo računanje razjasni, spomenuv slučajeve, u kojih bi se


polag ove vriednosti proraČunala vriednost pojedinih sastojina?


Ustmeni izpit trajao je počam od 24. 25. i 26. listopada,


Izpitom podvrgoše se slieđeči kandidati: Milan Obra do vic, kot. šum. pristav


u Zagrebu; Dinko pl, Blaž i ć, svršeni Šumar u Zagrebu; Bogomir K ara k aŠ, asistent


šumarstva na kr. gospod. šumar, učilištu u Križevcih; Ivan Matid, šum. vježbenik


kod petrovaradinske imovne občine ; Ivan C i p p i k o, c. i kr. nadiugar u Supetu na


otoku Braču; Franjo Anderlon , šum. vježbenik kod II. banske imovne obćine;


Rikardo Šmidinger , kot, šumar urbar, občine u Vrbovcu; Eatislav Makšid , vlast,


šum. pristav u Valpovu i Gavro Kovačev i ć, šum. vježbenik kod petrovaradinske


imovne obćine.


Dva odstupiše poslie pismenog izpita izprikom, da se za sada neosjećaju dosta
pripravljenimi za ustmeni izpit.
Povjerenstvo zaključilo je 27. listopada svoje uredovanje, ocieniv uspjeh pismenog
i ustmenog izpita.
Prema tomu uspjehu proglašena su tri kandidata dobr o usposobljenima, a sedm o
ric a dovoljn o usposobljenima za samostalno vodjenje Šumskoga gospodarstva.