DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 12. u ZAGREBU, 1. prosinca 1894. God. XVII!.


Razvoj šumarstva y Bosni i Hercegovini počam od austrougarskog
zauzeća do god, 1893. "^


Razpravlja šum. savjetnik Dragutin flofmail u Sarajevu.


I.
Kada je austro-ugarska vlada preuzela godine 1878. upravu šuma u zauzetih
zemaljah, našla je šumarske prilike u najvećoj zamršenosti što se
samo pomisliti može, jer otomanska vlada nije nikakih spomena vrieđnih pokusa
učinila, da uredi šurasko-upravnu službu, koja bi udarila temelj uživanju šuma
po gospodarstvenih načelih^ odgovarajućih duhu sadanjega vremena.


Otomanska vlada izdala je doduše šumski zakon i više na bolji uzgoj šuma
smjerajućih naredaba; ali pošto s tim uzpored nijesu postavljeni stručno osposobljeni
državni šumski organi, ostali su zakon i naredbe mrtvim slovom t. j .
ne dodjoše do provedbe.


Njekoliko t. zv. okružnih šumara, kojim je manjkala svaka stručna naobrazba
i posve nedovoljan broj lugara, kojim dužnosti cuvarskog osoblja nitnajmanje
poznate bile nijesu, bijahu organi, koji su imali upravljati i čuvati državne
šume; jer ono malo inozemskih šumarskih činovnika, što ih bje turska
vlada kratko vrieme pred zauzećem namjestila, ne bijahu za to postavljeni, da
uvedu naprednije šumsko gospodarstvo, nego jedino u tu svrhu, da se što prije
unovče prostrane hrastove šume.


Očevidno je, da kod ovakovih prilika nije moglo biti ni govora o kakovom
razumnom šumarenju i da je šuma zato bila prepuštena razorujućim napadajem
pučanstva, iduć poglavito za tim, da si na račun šume razširi svoja polja i
pašnjake, a samo se može pripisati čestim političkim zapletajem i nemirom za
vrieme otomanske vlade i s tim skopčanom nesigurnošću imovine, da su se ipak
još tako veliki šumski kompleksi sačuvali. — Dulje doba absolutna mira i sjegurnosti
u zemlji za vrieme otomanske vlade, povuklo bi bilo za sobom znatno
smanjenje šuma već tim, što bosanski težak, nastojeć poglavito o tom, da po


* Ova zanimiva razprava bila je priobdena n „Vierteljahressclirift fur Forstwesen",
svez. I. za god. 1894, te ju u prevodu ovdje donašamo.


ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 2     <-- 2 -->        PDF

522 —


množi svoju stoku, odstranjuje koliko samo može sve, što mu prieci, da si


pašnjake razširi, ako ga samo u tom poslu oblasti nezaprieče.


S druge je strane slobodna trgovina sa šumskimi proizvodi, koja je za


vrieme otomaaske vlade dozvoljena bila, mnogo dopriniela k nerazumnom uži


vanja šuma, jer je izbor sjecnje bio posve prepušten volji domaćih drvotržaca


(većinom seljaka).


Najviše su pako stradale šume za vrieme otomanske vlade uslied požara;


jer ne samo seljaci, nego i vojnici pališe šumu, koja im je po njihovu mišljenju


smetala. Prvi (kako je već spomenuto), da si pribave zemlje za težanje i za


pašu, a potonji da iztriebe skrovišta ustaša i hajduka.


Tako su za vrieme Omer pašina rata na Crnu goru g. 1852, popaljene


znatne borove šume uz sadanju crnogorsko-hercegovačku zemaljsku medju, te i


mnoga liepa šuma u blizini važnih mjesta i prometnih puteva izgoriela je vatrom


radi strategičkih obzira.


Zadnje pobune, koje su dovele do toga, da je Austro-Ugarska Bosnu i


Hercegovinu zauzela, uciniše konačno šumu dobrom ničijim, s kojim je svaki


po volji gospodariti mogao. U tako vanredno mučnih prilikah, bolje u takovom


kaosu, započela je austro-ugarska monarkija svoje djelovanje na polju šumarstva.


Prva zadaća, koju Je imala u tom pogledu zemaljska vlada riešiti, bila je,


da izda sve one otomanske zakone i naredbe, koje slove o uporabi i


čuvanju šuma.


Ove zakonske ustanove obuhvaćaju:


1. Šumski zakon od 11. schevala 1286 (1869).
2. Naputak od 27. sefera 1288 (1871) o načinu, kako valja izdavati bezplatno
drvo u smislu §. 5. šum. zakona;
3. Naputak za šumare, kako se iraa obavljati sraolarenje u državnih šumah
od 26. februara 1289 (1872);
4. Naputak o cienah za ogriev i ugljen od 15. Rebiu levela 1291 (1874)
5. Naputak za pokrajine, u kojih šume još nebijahu prešle u urednu državnu
upravu od 17. schevala 1292 (1875);
6. Naputak o pristojbah za drvo i ugljen od 7. travnja 1292. (1875);
7. Naredba carsko-otomanskog fi lancijalnog ravnateljstva o ustaaovljenju
šumskog posjeda od 3. sefera 1290 (1874) i naputak za povjerenstva o izpitivanju
izprava, tičućih se šumskog posjeda od muharema 1293;
8. Zakon o upravi vakufskih šuma (bez datuma) i još njekoliko drugih
naredaba, koje su imale značaj provedbenih propisa k gornjim zakonom i naredbam.
Da su bili ovi zakoni i naredbe prije zauzeća ovih zemalja provedeni,
bila bi jednostavna zadaća zemaljske vlade, da ih i nadalje u krieposti uzdrži,
ter da na toj, ako i primitivnoj, ali ipak čvrstoj podlozi uvede moderno šumarenje.
Buduć su pako ove naredbe, kako jim i datum svjedoči, izdane bile u
ono vrieme, kada je već ugled vlade vrlo uzdrman bio uslied nutarnjih nemira,
te su se i otomanski vlastodržci brinuli prije za sve drugo, nego za šume, nijesu
zakoni, kojim se dobra namjera zatajiti ne može, nikada na javu prodrli,
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 523 -™
već se je vlada ograničila sarno m to, đa ođ svili šumskih proizvoda, koji se
u gradovih na prodaju dovoze, pobire desetiou tržne ciene u ime šuraske pristojbe.
Aiistro-ugarskoj vk^di pripala je težka zadaća, da pribavi valjrinost otomanskim
zakonom i oaredbam i tim prokrči put racionaloljem uživanju šuma.


Zemaljska vlada počela je stoga ponajprije uredjivati snažmu šumsk u
obraiubu , da tim načinom po mogućnosti neškodljivim učini način ubiranja
šuniske pristojbe po turskom običaju t j= desetog diela tržnih cieaa. Obzirom
na izdavanje drva pilanam, iz raonarhije doselivšim se drvotržcem ili inim spekulantom,
odredila je zemaljska vlada već mjeseca srpnja 1879., da se za obaranje
opredieljena stabla imaju racionalnim načinom izvaditi i obilježiti, a svaki
propust kazniti zatvorenjem pilane.


Razumije se, da su ove gospodarstvene mjere, koje je poprimila zemaljska
vlada, mogle biti od očekivana uspjeha samo onda, ako ih budu provodili i nadzirali
za to osposobljeni stručni organi. Stoga dodjoše iz austro-ugarske monarhije
potrebiti šumarski činovnici, koji budu političkim (okružnim) oblastim kao
šumarsko tehnički izvjestitelji pridieljeni. Ovm organom bila je ta dužnost, da
nadziru i vanjsko službovanje namještenog čuvarskog osoblja, da pregledavaju
dražbe o prodaji drva i da u obće iztraže šumske prilike u zemlji.


Da se barem približno ustanovi, koliko šuma u zemlji ima, bio je povrh
toga godine 1879. izaslan u zauzete zemlje Herman vitez pl. Gutcenberg (sadanji
c, k. šumarski nađsavjetnik i zemaljski šumarski nadzornik u Gradcu),
komu bjebu u tu svrhu pridieljeni sadanji c. k. šum. savjetnik kod ravnateljstva
šuma i državnih dobara u Gorici, Max Sch-\veiger i nadšumar Fr. Kaltner.
Ovi su mogli u pomanjkanju svakih uporabivih zemaljskih mapa sakupiti samo
približne podatke; nu njihova iztraživanja bijahu ipak od veHke vriednosfci, jer
oni ponajprije dokazaše, da zauzete zemlje imaju prostranih i dobro obraslih
visokih šuma, te da je uredjenje šumske uprave posve opravdano i za
racionalno uživanje šuma neobhodno potrebito.


Na temelju ovih činjenica započelo je zajedničko ministarstvo god. 1880.
s uredjenjem šumske uprave, te je ustrojilo poseban šumarski odsjek
kao ravnateljstvo kod medjuto uzpostavljenog zemaljskog fiuancijalnog ravnateljstva,
te 6 šumsko nadzornih ureda i 27 šumskih uprava za lokalni promet,
a podjedno je izdalo i službene naputke za ove oblasti.


Ovo uredjenje šumsko-upravne službe bilo je dosta manjkavo, jer je jedan
šumski upravitelj morao nadzirati šume trijuh, a često i četirijuh pohtičkih
kotara uz vrlo nedostatan broj čuvarskog osoblja. Uslied pomanjkanja sposobnih
sila za popunjenje mjesta šumskih upravitelja namještale su se i takove osobe,
koje se sa prihkami zemlje nijesu mogle sprijateljiti, ter su ih iz vlastita nagona
zauzete zemlje ostavile ili su nakon kratkog vremena iz službe odpuštene bile.


Ako ovo sve na obći razvoj šumarske službe i nije povoljno djelovati
moglo, ipak se mora reći, da je ravnateljstvo pregnulo bilo svom snagom, da
barem u pojedine djelove šumske uprave uvede njeki sustav i red, i da šumarstvo
u obće ua viši stepen podigne.
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

624


Naročito je iiređjen promet sa drvom, te je svakoj oblasti obzirom
na prodaju drva opredieljen stanoviti djelokrug, a ove prodaje učinjene ovisnim!
0 stanovitih propisib i uvjetih; zatim je odredjeno, da se obćinam potrebito
drvo u kulturne svrhe kao i nepravoužitnikom bezplatno doznačivati smije samo
dozvolom zemaljskog financijalnog ravnateljstva.


Proti dotadanjem negospodarstvenom sustavu pobiranja pristojb a od
šumski h proizvod a (desetina tržne ciene) nije se ono vrieme ništa učiniti
moglo; poboljšica njeka postignuta je tim, da se nije odsele desetina tržne
ciene ubirala, nego je, uzev pri tom obzir na potrebitu surovinu, za svaki pojedini
proizvod udarena stalna ciena, čim je zemaljskom eraru barem djelomice
povraćena vriednost drva na panju.


Unovčenju šumskih nuzužitaka posvećena je takodjer potrebita
pažnja, te je izrabljivanje kamenoloma i izvršivanje ribolova, koji je u
zauzetih zemalja državnim regalom, dano u zakup i tim za tadanje prilike
stvoreno ne malo vrelo prihoda.


Da se dobije što bolji pregled o prometu šumskih proizvoda i o unosnosti
pojedinih šumsko-upravnih kotara, odredilo je zemaljsko financijalno ravnateljstvo
već g, 1881., da se imaju svakoga mjeseca predlagati t. zv, šumski računi.
Nu ovi su računi bili u toliko pogriešni, što se nije na izpravno zaračunavanje
surovine nikakav obzir uzimao, nego se je samo na to gledalo, da za
svaki šumsko-upravni kotar budu izkazani unišli novčani iznosi. Šumski mjesečni
računi nijesu bili stoga računi o surovinah u pravom smislu rieči, nego
jedino novčani računi, nu ipak su već koncem god. 18&1. pružali barem približno
preglednu sliku o kolanju surovine, što se je ipak naprama kaosu, u
kom se je šumarstvo još god. 1878. i 1879. nalazilo, moglo smatrati znatnim
napredkom.


Pošto je medjuto pitanje o posjedu šum^ sve neugodnije bivalo, jer je
priečilo zemaljsku upravu, te nije mogla sklopiti s jedne strane nikakovih ugovora
0 prodaji drva na više godina, a i zemaljska vlada nije s druge strane
mogla ostati na stanovištu, koje je do sada zauzimala otomanska uprava, da
su naime ove šume državno dobro, a da tim ne povrieđi privatne interese,
privedena su previšnjom rješitbom od 19. rujna 1881. u život šumsk a povjerenstva
, kojim je bila zadaća, da izpituju posjedovne odnošaje i ustanove
onaj privatni posjed, koji se kao takav na temelju vjerodostojnih turskih
izprava dokazati može.


Unatoč dobroj volji prve vlade, da posve prekine s predajama otomanske
uprave, nije ipak nastojanje ovih šumskih povjerenstva, da podpuno razbistre
pravo vlastnosti i druga prava, skopčana sa šumskim posjedom, imalo povoljna
uspjeha radi tadanjih prilika vieraena, te je s toga novoj vladi, koja je g. 1882.
na kormilo došla, ostavljeno bilo, da u pitanju uredjenja šumskoga posjeda konačno
postigne povoljne uspjehe.


Uzpoređ sa napredujućom izmjerom zemlje, koja je započela god. 1879.
(otomanska vlada nije u tom pogledu baš ništa učinila), stupala je i procjena
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 525 —


šuma, koju je iz početka r^lAavljalo šunisko-upravno osoblje, docim je posije u
tu svrha ustrojen posebni šumsk i k a t a s t e r sa jednim nadzornikom i sa
više šumsko-procjenbenili povjerenika. OvitE katastrom dobiveni su prvi podatci
0 drvnoj zalihi postojećih porastlina, o njihovoj starointi, prirastu i smjesi.


Obazrev se ua ovo djelovanje u šumarstvu prvih godina iza austro-ugarskog
zauzeća, mora svaki nepristrani kritičar dopustiti, da je u ovoj kulturuoj
zadaći, koja zahtjeva mnogo sila i vremena, ipak već nješto polučeno bilo i
učinjen dobar početak, koji se tim više cieniti mora, što m se pri tom i u pučanstvu
morali svladati mnogi stari običaji i predsude.


II.
Kada je ugušen ustanak g. 1882, nastala je u vladi njeka promjena, te
je zajednički ministar financija pl. Kallay preuzeo vrhovnu upravu zapremljenih
zemalja.
Upoznav pronicavim okom, da šumska uprava onih zemalja nesmije udariti
jednostranim lih fiskalnim putem, nego da mora postepeno usavršivanje
šumarstva obzirom na sve, dakle i političke prilike u zemlji dotjerivati, izlučeno
je šumarstvo kod preustrojstva uprave odobrene previšnjom rješitbom od


29. srpnja 1882. iz financijalnog odjela, te šumarski odsjek bez promjene nje-gove
nadležnosti bje pridieljen upravnom odielu zemaljske vlade t. j . odjelu za
unutarnje poslove.
Zatim prestadoše šumski uredi i šumske uprave djelovati kao samostalne
oblasti, te mjesto prvih budu kod okružnih oblastih, a u mjesto drugih kod kotarskih
ureda postavljeni šumski izvjestitelji.


Kod popunjivanja mjesta kotarskih šumarskih izvjestitelja odlučivao je
poglavito šumski posjed, ter manja ili veća intersivnost šumskih užitaka dotičnoga
kotara, radi česa su u šumi bogatijih kotari ili gdje su to intenzivniji
užitci zahtjevali postavljeni šumski upravitelji i šumarski pristavi, a nasuprot
u manje važnih kotari šumarski vježbenici, koji su već praktično rabljeni^ bili
ili dapače samo nadlugari.


Po ovoj organizaciji sačinjava svaki politički kotar jednu gospodarstvenu
cjelinu, kojom pod rukovodstvom šumarskog odsjeka, koji je pođjedno i nadzorna
oblast, upravlja kotarski šumarski izvjestitelj.


Okružnom šumarskom izvjestitelju jest dužnost, da se češćim obilaženjem
njegovom nadzoru pridieljenih mu kotara osvjedoči o tom, da li se šumski proizvodi
doznačuju u smislu postojećih propisa i da li je u obće uredovanje
u redu.


Uviđiv nedostatnost namještenog šumsko-obranbenog osoblja povećan je
broj ovoga, te je prihvaćeno načelo, da se prema svagdašnjem stepenu razvoja
šumarstva i broj osoblja povećati ima u toliko, u koliko to sbiljne potrebe
zahtjevaju.


Kako se je ovo načelo uvažilo i kako se je broj šumsko upravnog osoblja
pomnožavao, pokazuje nam sliedeća skrižaljka osobnog stališa, koja obuhvaća
razdobje od 12 godina.
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 526 —
M
43
´ ^


n^
1""^
o
>
J-T´S
1 M
1 "^ Nadlngara ´ ^ Lugara
ci
— ´
o
1)
M
0T-*
^
MS a
02
^
Ć5
3 s3
c^
>F
P-i
?-,-^ 1
E.
d
c3
13
e3
5
^
rt!
2
X3
rf
1—!
^
0
^
hOJ
i: ^
CS3
c3
CD
o3
1—1
CD
d
M
cd
CP
c3
o
!2 P 4
US
Opazka
KTJ
1880
1881
1882

_
1
1
1
2
2
3
1
1
1
4
6
5
1
1
1
15
15
18
10
12
8
3
2
4
22
22
20
7
7
10
29
´29
30
— 2
2
2
60
60
61
54
64
65

__
126
126
128
>, Ovaj osobni stališ
bio je unesen
(uproračun, sli je
^11 istinu bio broj
1 naraešteiiil:! Šum.
´´upravitelja manji
1883 1 3 1 5 1 18 8 4 20 10 30 — 2 61 65 — 128
1884
1885 f1
3
3
1
I
4
5
1
1
U
11
8
8
5
7
24
22
23
23
47
45

.—
15
15
40
40
6060
35
35
150
150
1886 1 3 1 5 1 15 9 7 23 23 46 — 25 50100 — 176
1887 1 3 1 5 1 11 10 12 23 20 43 — 26 64106 — 196
1888 — 1 3 1 6 I U 10 12 23 21 44 29 76´109 — 214
1889
1890
1891 —
1
2
2
3
3
3
1
1
1
7
6
6
1
)
1
u11
11
10
10
11
VA!212
23
23
23
21
22
23
44
45
46

__
40
42
45
80110
83
86
115
120230
240
251
1892
1898 1
2
2
4
4
´
1
1
1
7
7
1
1
15
16
14
14
17
17
24
28
24
27
48
55 s
1
105
107
160
160
,
— —
265
267
.Viadni savjetnik
[jest izvjestitelj
) za šumarstvo
Ikod zajedničkog
iinancijalnog mi^
nistai stva.


Isto tako, kako je vlada poprimila shodna sredstva za njezino uzdržavanje,
uvidiv veliku važnost šuma, isto tako mislila je ona i na povremenu
uporabu šuma, da šumske porastline s jedne strane privede gospodarstveno korektnom
užitku, a s druge strane državi pribavi ona sredstva, koja su za
uspješnu provedbu znatnih reforma conditio sine (lua nom


Toj namjeri stajahu na putu već prije spomenuti zamršeni šumsko-posjeđovni
odnošaji, koji su se prije svega urediti morali, a da se ciela namisao ne
raztepe ili da se samo (što bi obzirom na političke odnošaje vrlo neugodno
bilo) makar i bona fine prisvajana prava trećih ne povriede.


Pošto se je izkustvom pokazalo, da postupak kojimi se je g. 1881. nastojalo
razbistriti šumsko-posjedovne odnošaje, ne vodi k cilju,
štavljenje taj izvan krieposti s onom odvažnošću, koja sva djela sadašnje vlade
obilježuje, te je i uređjenje šumskoga posjeda započeto na temelju eđictaluoga
postupka, odobrenog previšnjom rješitbom od 20. veljače 1884. — Pri tom se
je polazilo sa posve opravdanoga stanovišta, da valja posjedovne odnošaje urediti
najprije u onih kotarih, koji su šumom najbogatiji i kojih je položaj takav,
da će prema postojećim prometnim sredstvima najprije k uporabi prispjeti moći,
te je s toga ovo, po razvoj šumarstva zamašno pitanje uredjenja šumskoga
posjeda započeto u hrasticih bogatom okružju banjalučkom i nastavljeno u
41 političkih kotarih, i prema tomu (pošto su zauzete zemlje razdieijene u
49 takovih kotara) većim dielom provedeno.


Ova energička provedba uredjenja šumskoga posjeda ostati će za sva
vremena zlatnimi slovi ubilježena u povjesti zauzetih zemalja, jer bi bez
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 527 —


toga bio svaki napredak nemoguć, buduć se uredno šumarenje samo ondje razviti,
cvasti i uspievati može, gdje mu šumar sve svoje znanje i djelovanje posvetiti
može, a da pri tom ne mora uzeti obzir na prigovore trećili, koji su ga
kadri smetati.


Nu ne samo uređjenju šumkoga posjeda, nego i uredjenju zeraljištnog posjeda
u obće, kao i osjegiiranju odnosnih posjedovnili prava obratila je vlada
svoju podpunu pozornost, te je odredila, da se imaju osnovati gruntovnice,
običajne u svakoj civilizovanoj državi (do konca 1893. osnovane već u
24 kotara), a zatim je g. 1886. zapotela omeđjašenjem državnih šuma ~ Važnost
toga znati će podpuno cieniti samo onaj, koji iz vlastita izkustva znade,
koliko se velike usurpacije dogajaju kod šuma, koje nisu valjano omedjašene i
katastrirane i s kakovimi je potežkoćami skopčano osnovati uredno šumarenje
u šumah, kojim se prava površina nezna. Do konca godine 1892. omedjašeno


je 443.612 ha. šume troškom od 146.000 for. (dakle okruglo 33 novč. po ha.).
Kod omedjašenja državnoga posjeda, koje se u glavnom
provadja prema omedjašenju propisanom za austrijske državne šume, pazi se na
to, da se ne samo prava šuma, nego u obće sve s dotičnom državnom šumom
u savezu stojeće državno tlo vidljivo oraedjaši i tim proti usurpacijam osjegura
i da se nadalje u raznih kotarih razštrkane manje šumske čestice omedjašuju
primitivnijim i uslied toga jeftinijim načinom.
Ovo načelo kod omedjašenja državnih šuma ili bolje rekuć državnog
šumskog tla prouzrokuje doduše za sada znatne troškove, ali će zato nositi
posije blagoslovne plodove, jer će se one površine, koje se kao šuma uzgajale
ne budu, moći opet izlučiti iz državnog šumskog posjeda, te za odkup služnosti
upotrebiti ili prodajom unovčiti.
Po dovršenom omedjašenju šuma u jednom kotaru, budu pojedini objekti,
koje je država definitivno u svoj posjed preuzela, uneseni u šumske karte,
ižradjene u mjerilu 1:50.000 na temelju nacrta katastralne izmjere, kojim načinom
dobiju šumski upravitelji podjedno kartografički pregled o svih šumah,
povjerenih njihovoj upravi. ,
Osobitu svoju pažnju obratila je vlada unovčenju prastarih šuma,
te joj je već g. 1882. pošlo za rukom sklopiti sa pražkim drvotržcem Vrabecom
veći posao za izradbu starih porastlina četinjača u planini Kozari u gradiškom
okružju, što je bilo povodom, da je prva parna pilana u zauzetih zemaljah
podignuta.
Osim toga bio je ovaj drvotržac obvezan stara hrastova stabla, koja su
se nalazila pojedince razštrkana u mladjih hrasticih u okolišu njegove pilane,
preuzeti uz primjerenu cienu.
Ovo je bilo prvo racionalno unovčenje hrastovih stabala, preostalih iza
vremena turske uprave u pristupnijih šumah (jer je provedba ugovora sklopljena
g. 1880. 0 prodaji hrastovih stabala sa drvotržcem Kalinom iz Zagreba
jedva što je počela zaspala već sliedeće godine).
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

528 -


UnovSenje oepodpuno ili još nikako neizpljenih hrastovih šiima moglo je
ali tek g. 1883. u većoj mjeri započeti, kada je živahna tražnja dužica podigla
popriečnu godišnju cienu za 1000 kom. reducirane duge franco Tn^ na
230 for. Te godine i sliedeeih do uključivo g. 1885. pošlo je za rukom i u
inreresu šumske gojitbe uporabiti oko 86=000 prestarih hrastova, koji su se u
blizini Save nalazili pojedince razštrkani po mladih hrasticih, prodavši ih
putem pismenih ponuda tvrdkara Leopoldu Kernu u Beču, Josefu Mayeru u
Kaltenleutgebenu, Bergeru i Schellu u Zagreba, odnosno Vrbovcu, Hirschu i
Biažiću u Sisku, Maksu Krausu u Vrbovici, Maksu Pollaku u Daruvaru, Marie
Verosta u Zenici, Petraku Petroviću i Grlig. Jeftanoviću u Sarajevu.


Dalnjoj uporabi hrastovih stabala, povoljnoj kako u šumsko-gojitbenom,
tako i ufinancijalnom pogledu, ozbiljno je zaprietila pogibelj, kada je g. 1886.
cjelokupni izvoz austro-ugarskih dužica spao na 25 milijuna, naprama prologodišnjem
izvozu od 53 milijuna, uslied česa je i ciena dužici znatno pala.
Kod prve dražbe te godine stigla je stoga samo jedna pismena ponuda L. Blažića
iz Siska, a kod ponovne dražbe takodjer opet samo jedna ponuda Maksa
Pollaka iz Daruvara. Nu ponude ovih za dotična hrastova stabla bile su tako
izpod procjene stavljene, da se nijesu prihvatiti mogle. Za stare, prodaji namienjene
hrastove u briegovitom unutarnjem dielu zemlje nije bilo nikakih kupaca.
U ostalom tu je kod prodaje hrašća već predjašnje godine, kada su bile tržne
prilike dužice povoljne, znatnih potežkoća bilo, te se za prodaju namienjena
stabla ili u obće unovčiti mogla nijesu ili su uz vrlo nizke ciene prodana drvotržcu
Josipu Majeru u Kaltenleutgebenu i Glig. Jeftanoviću u Sarajevu. Razlog
toga bijahu stranom neprovoljni odnošaji tla, koji su vrlo smetali izradbu i
izvoz dužica, a stranom udaljenost šuma od prometnih puteva. Ovi momenti
zahtjevahu očito više izkustva, znanja, radne i novčane snage.


Da se dakle ova danomice padajuća i k tomu mrtva glavnica, koju prestari
hrastići predstavljaju, što prije i izdašnije u kolanje stavi, zatim da se
stvori njeka šumska renta, koja bi neodvisna bila o fluctuacijah prodje dužice
i konačno, da se na mjesto ovih izumirajućih hrastova uzgoji snažan pomladak
ovog plemenitog drva, a da se i za jur nalazeći povoljniji uvjeti
razvoja stvore, stupila je vlada u neposredne dogovore sa jednom bečkom
tvrdkom, koja se je već više godina bavila u Slavoniji sa izradbom hrastovih
šuma i izvozom hrastova drva i dužica, kao i sa poznatom tvrdkom Morpurgo
& Parente u Trstu, koju je preporučivalo i to, što je još za otomenske uprave
kupovala u Bosnoj hrašće i proizvadjala dužice. Ovi pregovori uspjeli su tako,
da je sa potonjom tvrdkom (koja je valjda na temelju prijašnjih poslovnih izkustva
u bosanskoj dužici, kao i posljedka onih stručnih iztraživanja, o kojih
će još govora biti, ponudila bolje ciene) već u jeseni g. 1886. sklopljen veći,
ugovor 0 prodaji hrastovih stabala.


Ovim ugovorom preuzela je tvrdka Morpurgo & Parente ponajprije sve
prestare hrastove u onih brdskih šumah Bosne, koje se, kako je jur spomenuto,
javnom dražbom nijesu mogli prodati. Osim toga uvršteni su u ovaj
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ugovor Bjeki šumski predjeli u viših bregovitih krajevib, u kojih se je nalazio
veći broj presUrih hrastova. Iza toga i to od g. 1886.-1892. sklopljeno je
prema tomu, kako je napredovala stručna proeieaa hrastovih stabala, više kupoprodajnih
ugovora sa istom tvrdkom i to U2 ra2:iičite eiene hrastoviae na panju
prema tomu, da li su stari hrastovi m manjoj ili većoj površini razštrkani bili
i da li je šuma ležala bliže ili dalje od prometnih putova i usljed toga biia
izradba i izvor izradjene robe lakža ili tegotuija.


Taj tegotni izvoz prisilio je tvrdka, da si je sama izgradila mnoga p remetila,
a medju tima i šumske željeznice. Ona je sagradila već tri takove
željeznice, jednu 17 km. drugu 20 km., a treću 45 km. dugačku. Prve su dvie
konjske željeznice, a treća na para. Podgradnje (der fešte Unterbau) svih tih
željeznica ostaju bezplatno skupa sa pripadajućim! s gradami zemaljskom eraru.


Sveza sa tvrdkom Morpurgo & Parente uplivala je vrlo povoljno na
daljnje unovčenje starih hrastika. Izvrstne koneksije ove trgovačke kuće podigoše
opet dobar glas bosanskoj dužici na mjerodavnih francezkih tržištih, te su
se stoga neprestano javljali drugi kupci za hrastova stabla uz visoke ciene i to
dapače još u godinah 1889. i 1890, kada je uslied nepovoljne berbe u Francezkoj
i uslied istodobno nastupivše novčane i trgovačke krize u južnoj Americi
bio izvoz vina na nizko pao. Uslied toga moglo se je g. 1888. i 1889.
više odjela hrastovih stabala uz vrlo povoljne ciene prodati dražbenim putem i
prijašnim kupcem, kao A. Bergeru iz Zagreba i L. Blažiću iz Siska; osim toga
je i sa drvotržcem Dragutinom Schlesingerom sklopljen veći posao za izradbu
hrastovine, komu je u tu svrhu velika tvrdka za izvoz dužice I. B, M. Gairad
potrebita sredstva predujmila.


Konačno pošlo je za rukom pomoćju tvrdka Fritz Kraus i Jos. Hillersa
sin, obe u Beču i bačvara Lovre Radida u D. Tuzli primjereno unovčiti i stare
hrastove najniže kakvoće izradbom njemačke bačvarske gradje. Sadanjoj upravi
predstoji u ostalom u tom pogledu još velika zadaća.


Izjašnjeno uspješno unovčenje starih hrastova ima se, kako je već prije
spomenuto, svakako smatrati plodom onih već g. 1884 započetih povjerenstvenih
s tručnih izviđa šuma, kojim je bila zadaća iztražiti šume zauzetih zemalja
sa stanovišta veleprodaje. Jer ako je bila u prvom redu zadaća izaslanika,
da stave shođne predloge o uporabi dosada ne izcrpljenih porastlina od
četinjača t. j . o unovčenju ponajviše jur davno sjecivih, ali ne uporabljenih
smreka, jela i borova, to se ipak samo po sebi razumije, da oni nijesu nahođeće
se stare hrastove mimoišli, nego da su se i o unovčenju ovih izjavili. Ovo
povjerenstvo sastojaše se iz shedećih vanjskih članova: Dr. Anthura baruna
Seckendorffa, drvotržaca A. Offenheimera i G. Leimera i šumskog gradjevnog
i upravnog inžinira c. kr. priv. Juerberžke glavne rudare K. Petrascheka (sadanji
vladni savjetnik u c. i k. zajedničkom ministarstvu i šumarski izvjestitelj
za Bosnu i Hercegovinu).


Ovaj potonji ostade doskora samcem kod iztraživanja šuma, te se stoga
mogu i pomno sastavljeni predloži, što ih je ovo povjerenstvo o uporabi šuma
ŠUMARSKI LIST 12/1894 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 530 —


i zavedbi racionalnijeg šumarenja stavilo, smatrati njegovim djelom. Ove predloge


dala je zemaljska vlada po istomu članu godine 1887 dalnjimi iztraživaBJi


popuniti.


Kada se je, kako se iz gornjih obćenitih razlaganja vidi, u svih đjelovih


šumske uprave razvila živahna djelatnost, moralo se je sa do onda običajnim


prometnim sustavom od slučaja do slučaja prekinuti, jer se je tekom vremena


natrpalo toliko množtvo raznih naredaba, odpisa i propisa, da je napose manje


izobraženo osoblje izgubilo svaki pregled, ter vrlo često u vršenju svoje &lužbe


dolazilo u oprieku sa izdanim! propisi. Da se toj nevolji odmogoe, izdan je g,


1890 od svih stručara toli željno izčekivani i sadašnjim prilikam u zemlji pri


agodjeni službeni naputak z a šumarsku slu žbu kod kotarskih


ureda, koji je šumarstvu ciele zemlje dao značaj jednoličnosti, ter, šumarskim


izvjestiteljem točno opređielio njihove službene dužnosti.


Skoro u isto vrieme, kada je izdan netom spomenuti shižbeni naputak,
započelo se je sa preustrojstvom šumskog odsjeka kod zemaljske
vlade u Sarajevu.


Već se je naime davno osjećala potreba, da se razdieli posao kod šumskog
odsjeka, jer je služba tako intensivnom postala i poslovi se tako umnogostručili,
da nije više bilo moguće veliku odgovornost za točno funkcioniranje
šumsko upravnog aparata svaliti na ledja jednog jedinog činovnika.


Toj potrebi za svrsi shodno preustrojstvo šumskog odsjeka udovoljilo


je zajedničko ministarstvo u rujnu 1890. razdieliv do tada jedinstveni šumski


odsjek na šumsko-upravni i šumsko prometni odjel.


Da se omogući bezprikorno djelovanje razdieljenog šumskog odsjeka,
označen je svakom odjelu stanovit djelokrug i podjedno odredjeno, da se prije
riešenja njekih predmeta, na pose osobnih, mora potražiti sporazumak predstojnika
obijuh odjela.


(Svršit 6e se.)


0 kultiviranju krasa u Bosni i Hercegovini


(Svršetak).


U predjelih na sjeveru i na jugu od pojasa najvišega gorja ravnaju se
klimatičke razlike prema položaju visine i prema bilinskom pokrovu pojedinih
stupnjeva. U pogledu pojasa najvišega gorja unutar višeg šumskog pojasa leži
predjel, u kojem je uzduh dosta vlažan. Usuprot tomu nije ovdje množina kiša
velika, jer ondje pada često kiša samo u kasnom proljeću i početkom jeseni,
a prema tomu vladaju ovdje oni isti odnošaji, koje nalazimo u bližnoj
sređomorskoj pokrajini. Isto valja i glede pravca vjetrova, jer i vjetrovi sjeverno-
iztočni i južno-iztočni (bura i široko) ondje prevladjuju, samo što nijesu
tako žestoki, te manje topli, nego tamo. Ostali vjetrovi netraju dugo.