DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 67     <-- 67 -->        PDF

~ 511 —


7, Gospođarstveai ured ima svojim službeuikooi pri sakupijaiiju više spoioetiutih
izprava na ruku ići, a naročito ima matičine Hstove, koje pojedini si službenici nemogu
tako lasno privatnim putem pribaviti, bez odvlake od dotičnih popanitbenih zapovjedničtva
za sve one službenike, koji su do konca listopada 1871. kao krajiški
vojnici služili, zatražiti, te ih pohraniti kod sebe i po potrebi priložiti odnosnomu izvještaju,
kojim se predlaže umirovljenje dotičnog službenika.


Napose ima gospodarstveni ured svoje službenike odmah upozoriti, da sve svoje
izprave pri ruci drže, a ako jim koja uzmanjka, da to odmah gospodarstvenomu uredu
prijave, koji <5e „ureda radi" manjkajuću izpravu potražiti imati.


Ovom naredbom ne mienjaju se ustanove ovdašnje naredbe od 16. listop. 1891.
br. 28.583, odnosno od 9. siečnja 1894. br. 49.750.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izpod tiska izašle su slieđet-e nove knjige :
Leđerstrumpf „De r Fuchs" . Seine Jagd und sein Pang, Mit zahlreicheu Abbildungen.
60 S. Keudamm 1894., ciena 1 mrk.


Dr, Leuckart Rud. „Bibliotheca zooiogia´´. Orig. Abbandlungen aus dem
Gresammtgebiete der Zoologie, 18 Hft. 1 Lief. Stuttgart, E, Nagele, cieua 18 mrk.
Schulze, Erw, „Florae germanicae Pteridophyta" 8^ (VITI., 29 S.)


Kielj Lipsius i Tischer, ciena 80 fen.
Cahver´s E. G. „Kaferbuch", 5 Aufl. 14—17 Lfg. Stuttgart, J. Hoffmann,
ciena 1 muk.
Encjklopadi e d. Naturwis3., 2 Abtb. 83—85 Lfg. 3 Abth. 2,2 Lfg. Breslau,
FreTvendt, ciena 3 mrk.
Lampa, Assist. Dr. Ant. jiNa turkr afte u. Naturgos e ize"* (In 12 Lfg.),
1 Lfg. 8^, Wien, Wiener Volksbuchhand. J. Brand, ciena 20 novČ.


Tubeuf, Frivatdocent Dr. Karl. „P ilzkra nkch ei ten der Pflanzen, ihre
praktiscbe Bedeutung und Bekampfung", Ein Wort an Foratleute. Lex,
8", Muncben, M. Schorss, ciena 1 mrk.


Dr. Cbon Ferd. ^Beitrage zur Biologie der Pflanzen**, 7 Bud, 1 Heffc.
gr. 8^, Breslau, J. U. Kern, a stoji 9 mrk.


M. M. Kadošević „Prilozi životoslovja vinove loze"; Požega brzotiskom
Lavoslava Kleina.
„G-Iavni izvještaj o gospodarstvu, obrtu, trgovini i prometu
u okružju senjake trgovačke komore za god. 1893., Senj tiskarski zavod H. Lustera.


Lovstvo.


Liepa ali riedka lovina u našem kraju. Tek četvrta godina teče, odkad je
imovna ob(5ina gjurgjevačka prekodravsko lovište „Repas" na 10 godina iznajmila, a
zakupnik toga lovišta je „podravačko lovačko družtvo´´.


To družtvo sastoji se od 4 osobe, a nežali ni truda ni troska oko unapređjenja
lova. Uslied toga, umnožila se je svakovrstna divljač u lovišta toga družfcva tako, da
ima sad tu Uo gnjetela, trčaka i zečeva više hiljada komada. Samih srna ima sigurno
preko 400 komada, a jelena 7 komada sa jednom samo jelenkom.


Prokle godine bila su ondje samo 2 jelena sa jednem jelenkom, a došli su iz
Ugarske, pak našav ovdje mir i zgodan predjel, udomige se kod nas tako, da su još
5 drugova k sebi dovabili, te se sad nadamo, da če ta krasna visoka divljač kod nas
ostati, jer joj broj godimice raste.