DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 502 —


JLJ J-B hm^ «L» °^ ^ fTVii—


Osobne viestL


Umro. U Moslavini umro je okružni šumar gospostije preuzv, gdje. Štefanije
p]. Majlath Udairich Seifrieđ 4. rujua t g. Ou se je rodio 2. lipnja 1858 u
Njeasačkoin brodu n Češkoj, a svršio stručne nauke na bečkoj visokoj školi. Počeo je
služiti kao šum, pristav na gospo,stijskom dobru Orabovica, a kašnje u istom svojstvu
kod vlastelinstva baruna Prandau, te je god. 1887 postao šumarom u Moslavini.


Pokojnika bvale kao vrstnog stručara i vriednog prijatelja svojib sudrugova, koji


oplakuju njegovo ranu smvt. Umro je od sunčanice. Sprovodu prisustvovao je i preu^v.


g. Ladislav grof Majlath, koji je vjernom činovniku položio na grob krasan vienac pod
nadpisorn :
j, vjernomu, uzornomu činovniku iz zahvalnosti.
Pokoj mu duši!


— U Negoslaveib umro Je 20, rujna t. g, okružni šumar vlastelinstva vukovarskog
Alois Pi Iz. Život ovoga pokojnika nije nam poznat, jer nijesmo o tom nikakove
viesti dobili.
Počivao u miru 1


Družtvene viesti.


Zapisnik sastavljen dne 24. rujna 1894. prigodom obdržavane XVIII. glavne
skupštine brv.-slav. Šumarskog družtva.


Dnevni red izcrpljen je ovako:


L Predsjednik družtveni pozdravi prisutne članove družtva svrsi shodnimi riečmi,
zahvaljujue im na mnogobrojnu posjetu skupštine, ter pozdravlja zastupnike ugarskog
šumarskog družtva kr. šumarnike gg. Kosipala i Kuzmu i kao gosta g. kr. šumarnika
Foldj-a.


2. Izvješc-e družtvenoga tajnika o djelovanja uprav, odbora za god, 1894. prima
skupština na znanje, koje se izvješt^e ovomu zapisniku prilaže.
B, Gosp. predsjednik predstavlja medjuto prispjeloga gosta g. Taušanovića, kao
predsjednika zem. gospodarskoga družtva iz Srbije.


4. Izvješće odbora, ad boe za izpltanje družtv. računa za g, 1893 prima skupština
na znanje, ter se prema predlogu odbora podieljuje bivšemu predsjedničtvu družtva
absolutorij za g, 1893.
5. Ustanovljenje proračuna za god. 1894.
Po upravijaju<^emu odboru predloženi proračun prima skupština do znanja zajedno
sa preinakom, predloženom po g. šumarniku Radoševiču, da se stavka proračuna 12.
troškovi za družtvenu knjižnicu povisi na 100 for. a vis. kr. zem. vlada predstavkom
umoli, da družtvenu podporu povisi na 1000 for, obzirom na povećane družtvene potrebe.


6. U odbor za preizpitanje računa za god. 1894, izabiru se gg, članovi Bajer
i Ko3ovi<5.
7. Ustanovljenje mjesta i predmeta stručne razprave za XIX. gl. skupštinu prepušta
se uprav]jaju<^emu odboru družtva,
8. Gosp. predsjednik predlaže, dn se imenuju začastnimi članovi hrv.-slav. šum.
družtva g. predsjednik ug, šumarskoga družtva Albert Bodo i bivši predsjednik družtva
g, kr. šumarski ravnatelj Milan Durst, obzirom na velike njibove zasluge, što su ih
oko unapredjenja šumarskih prilika u Hrvat,5koj i Slavoniji stekli. Skupština prima
jednoglasna predlog g, družtvenoga predsjednika, kličuc im živili !
9. U svrhu izbot-a II. podpredsjednika družtva i dvajuh Članova u upravljajući
odbor i jednog zamjenika prekida družtveni predsjednik sjednica na kratko vrieme, da


ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 59     <-- 59 -->        PDF

503 ~


se članovi medjusobno sporazume i predlaže podjcđno z& skrutatore izbora g^. članove
iladoševica i Hajeka.


Nakon toga proglasuju sknttatori posljedak izbora, kojim se birajn za II. predsjednika
g. kr- šumarnik Eosipal sa 47 gl., za odbornika g, Boroši^/a zamjejaici g.
Kozarac i g. Vraničar.


10. Točka li . dnevnog reda, tičuća se preinake družtvenib pravila, skida se
sa dnevnog reda, pošto n tu svrhu izabrani uži odbor svoj podnesak još izradio nije.
Nakon pročitanja bje ovaj zapisnik stanfce segsione ovjerovljen i po za to izabranih
članova gg, Zobundjiji i Slapničaru podpisan.


Zapisnik sjednice upravljajuc^eg odbora hrv.-slav. gumarskoga družtva, obđržavane
1. rujna 1894, u sgradi Markov trg br. 3. pod predsjedanjem predsjednika
drnžtva velem. gospod. Ferde Zikmundovskoga i u prisutnosti gg. odbornika M. Vrba


nića, Bogosl.
Eačkoga ,
Hajeka,
izpričani Rob,
Drag. Trotzera, Vil. Dojkoviča,
Fischbach i M. RadoŠevie.
Ivana Partaša i tajnika Vat.
Predmet i vi e danja .
Točk a 1, Čita se zapisnik odborske sjednice od Q, svibnja 1894. ovjerovljenja
radi.


Zapisnik je ovjerovljen bez primjetbe po gg. iVI. Vrbaniču i Bogosl. Hajeku.


Točk a 2. Prema zaključku sjednice upravljajudeg odbora od 6. sv^ibnja t. g.
točka 3 imala bi se obdržavati Ijetošoja glavna skupština hrv -slav. šum, družtva u
gradu Zagrebu, te se toga radi stavlja predlog, da upravljajući odbor zaključi, kad bi
se t. j . u koje vrieme imala glavna skiipstina n gradu Zagrebu obdržavaci, odnosno
da se obavi izbor užeg odbora, koji če imati potrebito upriličiti za obdržavanje glavne
skupštine, za doček stranih elinova i t. d,, te glede izleta istih u Samobor, eventualno
do Osredka.


Zaključeno je jednoglasno, da se glavna skupština hrv.-slav. šum. družtva obdržava
na 24. rujna t. g., nadalje, da učestnike glavne skupštine u ime uprav, odbora
dočekaju na držav. kolodvoru na 23. rujna gg. odbornici Vil. Dojkovic, Drag. Trćitzer
i tajnik i napokon ustanovljen je izlet učestuika na 25, rujna u Samobor, Bregane-
Mokrica, ako bude povoljno vrieme.


23. rujna na večer biti c´e sastanak učestnika u restauraciji Schneiderovoj. Glavna
skupština držati Poslovodjom izabran je g. Vil´ Dojkovic i povjeren mu sastavak programa glavne
skupštine, ksvoj dolazak učestnici prijaviti imaju.


Točk a 3. Rudolf Hacker iz Ploškovice (u Češkoj) šalje svoj oglas o šumskih
sijačih strojevah uz zamolbu, da mu se priobći, kada bi i koHko takovih oglasa mogao
priposlati u svrhu, da se isti porazdiele raedju prisutne članove glavne skupštine.


Zaključeno je, da se Rud. Hacker obaviesti o tom, da u svrhu razdielenja njegovog
oglasa medju učestnike glavne skapžtine pripoŠalje 150 otisaka, a ako želi, da
se njegov oglas priloži „Šum. listu", onda da dostavi 900 otisaka i da plati 10 for.
u ime odatete,´


Točk a 4. Grosp. odbornik Mijo Radošević priobčuje dopisom od 25. svibnja t. g.,
da su se siiededa gg. predbrojiia^ da Adal Bernstein, posjednik paromlina u Begtežu 50 for.; Stjepan Crljen 5 for.: P]rnest
Jankovič, vi blagajnik 6 for.; Vatr. Malčič, vi. nadi. G for., Ant. Mihelčič, vi. nadi,
5 for.; Dr. Dinter, pristav 5 for,; An, Horaček šum. činovnik 10 for.; An. Trontl,
šum. Činovnik 10 for.; Nik. Dalihat, lovac 10 for.,- Jos. Zampari, tesar 2 for.; Ivan
Šaidaršič, tesar 2 for.; P. Oremović, činovnik 5 for.; Iv. Časni, nadi. 5 for., Val.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 504 -
Petrin, trgovac 5 for. i Al. Kalman trgovac 5 for. — ukupno 131 for. i to u obrocih,
kako su u dotičnom izkazu naznačeni.


Upravljajući odbor uzima aa zahvalnoš^a na znanje, a po predlogu g. predsjednika
ima se izjaviti aahvalnost i g. odborniku M. Kađoševiću na maru, što ga je uložiO;
pribaviv znatan prinos za gradnju šum. doma.


Povodom ovim na stavljeno pitanje po g. predsjedniku, što bi se najshodnije
učiniti imalo, da se obećani prinosi za gradnju šumar, doma u Zagrebu uplate, zaključeno
je, da se doprinositelji pozovu, da očituju, u kolikih če obrocih obe(?ane prinose
u upitnu svrhu platiti unutar dvijuh godina, pošto Šum. družtvo već sada razpolaže
sa gotovinom od 17.000 for., koja bi se uplatom obećanih prinosa za gradnju Šum.
doma povisila na blizu 19.000 for., te se je preoaa tomu primaklo i vrieme, da se
ozbiljno misliti može na gradnju Šum. doma.


G-. odbor. Dojković mnije, da bi dobro bilo, da Članovi šum. družtva uplate kao
prinos za šum. dom stanoviti postotak od njihove plaće, te da se u tu svrhu shodno
zaključi.


Po predlogu g. predsjednika zaključeno je, da se predlog o doprinosu za šum.
dom uplatom stanovitog *^/Q od plaće Članova stavi na pretresivanje ovogodišnjoj
glavnoj skupštini.


Točk a 5. Uprava vlastelinstva kneza Odescalchi priobćuje dopisom, da pristupa
kao pripomoćni član hrv.-slav. družtva sa prinosom od godišnjih 10 for.
Uzima se na znanje.
Točk a 6. Udova Adela Ciganović zahvaljuje se na priposlanih 30 for., primljenih
u ime podpore.
Uzima se na znanje.


Točk a 7. Kr. zemalj. vlada, odjel za unut. poslove, priobćuje dopisom od 5.
lipnja 1894. br. 22.342, da jo šum. družtvu doznačeno kod kr. si. zem. blagajne
podpora od 200 for. za izdavanje priloga „Šum. listu" pod nadpisom ^jLugarski
viestnik".


Ovaj iznos jur je podignut.


Zaključeno je, da urednik „Šum. lista u družtvenora časopisu objavi kako podieljenu
novčanu podporu od 200 for., tako i buduće izdavanje priloga ,,Lugarski
viestnik" i da pozove članove suradnike, da „Lugar, viestnik" svojim perom podupiraju.


Točk a 8. Tajnik Šum. družtva V, RaČki čita dva svoja predloga i to, da se
ponovno zaključi o tom, da li se kani izdati puČna knjiga za lugare i lovce ili ne?
a u jestnom slučaju, kolika se nagrada ima razpisati za najvrstnije takovo djelo ? nadalje,
koliko tiskanih tabaka ima obsizati knjiga za lugare i lovce? i napokon da se
nacrta osnova poučnog sadržaja upitne knjige.


Drugi je predlog, da se zaključi, da svaki Član upravljajućeg odbora, kad
kakav važn i predlog u sjednici na pretresivanje stavi, podjedno nacrta i obraz loženje
dotičnog predloga pismeno.


Motivacija obijuh predloga sadržana je u pismenom podnesku tajnikovom.


Zaključeno je, da se prvi predlog glede izdavanja poučne knjige za lugare i
lovce ostavi in suspenso dotle, dok se neodluči o izdanju djela „Hrv. slav. lovdjija",
kojega je rukopis predan g. prof. Partašu, da ga pregleda i ocieni.


Glede drugog predloga zaključeno je, da Će g. predsjednik imati zaključak izvesti
onda, kad mu dotični predlagatelj motiviran predlog stavi.
Bezpredmetno.


Točk a 9. Pređsjedničtvo kranjsko-primorskog šum. družtva dostavlja poziv o
obdržavanju glavne šumarske skupštine na 5, 6 i 7. kolovoza t. g. u Landstrassu i
moli, da se od strane hrv*-slav. šum. družtva izašalje jedan zastupnik.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 61     <-- 61 -->        PDF

—´505 —


Točka 10. Kr. žup, tajnik u Požegi g. Vezlć priob(5uje dopisom od 21. lipnja


t.
g.j "^a je priposlao jedaa otisak „zakona o lovu^\
Ta knjiga pohranjena je n knjižaiei družtva.
Uzima sa zahvalnošću na znanje.
Točk a 11, Preuz. gosp. ban zahvaljuje se predsjednlčtvu hrv.-slav. šum.
družtva na brzojavno priobdeuih mu izjavah suditi i saučešca prigodom premiuuća
majke presv. grofice.


Uzima se na znanje uzklikom : Slava!


Točk a 12. Imovno-ob^, šumarija u Zavalju priobćuje dopisom od 8. srpnja t. g.
br, 293, da su lugari Dane Čačko i Obrad Yuksan izjavli, da nijesu u god, 1890.—
1893. primali pSum. list", a prema tomu da se oproste od plaćanja dužne članarine
i to prvi u iznosu od 8 for. a drugi od 4 for.


Buduc je težko konstatovati, da li su gornji lugari pod prijašnjom upravom brv.slav,
šum. družtva dobivali ^Šum. list" spomenutih godina ili ne, stoga se predlaže na
odpis gornjih svota.


Zaključeno, da se dug odpiše.
Točk a 13. Iniovno-obč, šumarija u Krasnu priobcfuje dopisom od 5. srpnja t,


g. br, 215. da su dužnici članarine lugari Dmitar Aleksič iz Starog sela, Nikola Baburić
iz Oštarije i Vasilj Skenžid iz Škara odpusteni od službe.
Ovaj je odpis uzsHedio povodom pozivnica, da se od gornjih lugara ubere dužna
Članarina prigodom izplate njihovih beriva.
Prvi lugar dužan je članarine za g. 1893. 5 for. ; drugi za g. 1893. 5 for. i
treći
za god. 1891.—1893. 6 for.


Nastaje pitanje, da li če se ti dugovi ođpisati ili de se dotičnici utužiti.


Zaključeno, da se dug odpiše.


Točk a 14, Josip Novotny, nadsumar sada u Hermannseifenu u Ceskoj kao
Član hrv.-slav. šum. družtva priobcuje dopisom od 9. kolovoza t. g., da nemože platiti
dužnu članarinu za g. 1893. sa 5 for,, stoga, što da je svoj izstup iz družtva
prijavio god. 1893. prigodom njegovog odlazka u Češku i što nije primao Šum. list.
god. 1893.


Po bilježki u imeniku članova I- razreda prijavio je gorereČeni član svoj izstup
tekar 13. veljače 1893. dočim bi bio morao taj izstup u smislu §. U . družtv. pravila
prijaviti veČ koncem god. 1892. te bi uslied gornje ustanove pravila morao
platiti dužnu čianarinu za g. 1893.


Nemože se konštatovati, da li je dobivao „Šum. list" ili ne god,, 1893. pošto
je ođpremu „Šum. lista" upitne godine nadzirao bivši tajnik Iv. Kolar.
Zaključeno, da se dug odpiše.


Točk a 15. Umirovlj. lugar Ivan Kovačevid, sad u Nov. Glogu moli, da se
oprosti od plaćanja dužne Članarine za g. 1891.—1893. sa 6 for. pošto da je več
god. 1891. dne 17. prosinca bio proglašen po liečniku nesposobnim za službu lugara i
što u godini 1892. i 1893. nije više dobivao „Šum. list", jer je ved prije u mir
stavljen.


U knjizi imena Članova II. razreda nije zabilježeno, da je umirovljen.


Zaključeno, da se dug. odpiše.


Točk a 16. Puškar Antun Stangl ml. iz Perlaha moli, da mu se priobdi pod
kojimi platežnimi uvjeti mogao bi on oglasivati svoje oglase u „Šum. listu."
Zaključeno, da se pnškar Stangl obaviesti glede pladanja uvrstbine u smislu
cjenika.


Točk a 17. Tajnik družtva predlaže savezno s gornjom točkom više dopisa,
8 kojima su priposlani ogiaai i natječaji u svrhu priobćenja u „Šum. listu", te moli,
da se jedan put za uviek ustanovi ciena po petit redku za oglase i natječaje, koji bi
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 62     <-- 62 -->        PDF

.^506 —


se imaij u „Šum. listu" otisnuti u svrhu, da se može pristojba do sad priobćenib
oglasa niiknadno ubrati od dotlčiub stranaka u korist druzivene blagajne.
Po predlogu g. predsjednika zaključeno je, da urednik „Šurn. lista" sastavi
cjenik za uvrstbine i da ga objavi u družtvenom časopisu.


Točk a 18. Gospodarstveni ured II. banske imovne obćine u Petrinji priobćuje
dopisom od l7. srpnja t. g. br. 599, da je gospodarst. odbor spomenute imovne obćine
u svojoj sjednici 30, svibnja zaključio, da se ima dosadanji prinos za hrv.-slav.
šumar, družtvo od 10 for, na 20 for. povisiti i to počam od 1. siečnja 1805. te da
je taj zaključak kr. zem. vlada jur odobrila.


Uzima se do ugodnog znanja.


Točk a 19. Kr. lugar Josip Prpič iz Krasna priobčuje dopisom od 13. srpnja


t. g., da mu se oprosti dužna članarina od g. 1891.—^1893. sa 6 for., pošto da je
„Šum. iist" u I četvrtu god. 1891. donio poziv, da će se svaki član, koji neuplati
dužnu članarinu u prvom četvrtu godišta, smatrati kao da je iz družtva izstupio bez
obzira na §. 7. družtv. pravila i da mu se neće slati „Sum. list", te da, se je on
uslied toga smatrao kao da je izstupio iz družtva bez posebne pismene prijave. U
ostalom da nije ni „Šum. list" dobivao.
Zaključeno, da se dug odpiše.


Točk a 20. Kr. umirovlj. nadlugar Ivan Katalinič sad u Vratniku priobćuje, da
je članarinu svake godine plačao na ruke nadležne mu šumarije, dočim da nije dužan
platiti članarinu za god. 1893- jer da je več 6. kolovoza 1892. umirovljen, te tim
prestao biti Članom šum. družtva.


Isti je dužan za g. 1893. svotu od 2 for. Da li je gornji nadlugar g. 1893.
„Šum. list´´ dobivao^ nemože se znati, pošto se „Šum. list" za sve lugare šalje na
adresu dotične Šumarije.


Zaključeno, da se dug odpiše.


Točk a 21. Bivši lugar križev. imov. občine Stjepan Šiptarič raoH, da se oprosti
plaćanja dužne članarine za g. 1892 i 1893. u iznosu od 4 for., pošto je navodno
nedužan odpu&ten od službe, te sbog siromaštva nemože svoj dug namiriti.


Zaključeno, da se dug odpiše.
Točk a 22. Tajnik družtva priobčuje, da eu knjižnici brv.-slav. šum, družtva
poklonili knjige sliedeča p, n, gg,: Ferdo Zikmundovskj „Zschokkes Der Gebirgsforster
od g. 1825. Catalog der Ausstellungen des k. k. Ackerbau-Minister. ; Unger
turopoljski šumar — Ang, Ganghofer: „Das forst. Versuchswesen 1880, 5 svežč. ;
Seckendorff dr. „Mittheilungen aus dem forstl, Versuchs^esen Osterr, I. i If. svez ;
nadalje Cerviček Fr. djelo Dr. Kletke; „Gesetz den Diebstahl an Holz betreffend" od


g. 1871., Grossbauer. Fr. ^Das IViukler´sche Tascbeadendrometer, g. 18G1., Knorr „Studien
tiber die Buchen-Wirtbscbaft god. 18G3., Dr. Alberfc „Lehrbuch der Waldwertbberecbnung
god, 18G2, i od istog pisca: „Lobrbuch der gericbtlichen Porstvvissenscbaft
g. IBGI., Abel „Die Baumptlanzungen in der Stadt u. auf dem Lande; Wessely
„Oster. Monatscbrift fur Forst-, Jagd- u. iSfaturkunde g. 1877. i 1879.—8 svez.; Tržesebtik:
„Vademecum des angehenden GartenTngeuiers g. 1873. i Hempl „Centralblatt"
fur đas gesam. For3tw. g. 1882. 6 svez., a od g, 1893. cieli tečaj.
Knjige su pohranjene u knjižnici,


Prima se zahvalom na znanje.


Točk a 23. Tajnik predlaže izkaz onih članova, koji su umrli ili jim je nepoznato
boravište u svrhu, da se odpiše dužna članarina i to: Ciganović Gjoko, bivši
šumar umro, a dužan je za g. 189:^.-1893. članarinu od 10 for.; Ilijč Dušan,
taksator umro, a dažiU je za g. 1890.—1803. iznos od 20 for,; Kiseljak Vladimir,
prof. dnžan je za g. 1893. iznos od 5 for.; Kainz Alfred, šum, upravitelj nepoznatog
boravišta ostatak za g. 1893. sa 2 for,; Riemer Ladialav, šumar umro, a
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 507
dužan je za g. 1891.--1898. svota od 15 f-V.r. ^ lxib]jak Josip, ^nmar nmvo, a dužan


je za g. 189a. vzms od 5 for, : Uizi^ Nik. imov, obć. lugar lunro g„ 1892. ali to


uije u iuieuiku nazimčeuo, te bi bio pr^nm lonau dužan 2 for. 2a god, 1893., KoLa


rović Stj., obć, šumar umro g. 1893, a duzaa je za g. 1889.—l89o. iznof^ od 22


for,; VukovR´ Petar lugar ixmro, a dužuu ic za g. 1893. iznos od 2 fos. i Jclić Tomo


lugar bnajgke šuniarije, nepoznatog boravištu, dužan je zu g 1891.—1893. iznoa od


6 for. ukupno 89 for.


Zaključeno je, da se dugovi odpi.su.


Točk a 24. Tajnik čita izkas novih članova, koji su pristupili u družtvo poslie


zadnje odborake sjedoice od 6. svibnja t g.


Po upitnom izkazn pristupiSe u družtvo sliedeči i to kao članovi I. razreda:
Brodsk/ pl. Ferdo, aum. vježbenik; Grozdanić Milao, šum. vježb.; Pleše Nikola, šum.
vježb. ; Kukaviua pl. Eudolf, im, obč. šamar; Čop Andr,. šum, pristav; Lončarie Jos.
šumar.; Kramer, vlastelin riečićki, a kao članovi II. razreda Ingari : Domitrovič Mir.,
Vignjević Milanko; Sabljak Ivan, Kolić Dane, Zec Mihajlo, Šumonja Mladen, Polovina
Simo, Sabljak Jo3o; Sabljak iVIarko, Viadisavljević Luka; Čabelič Stevo; Bezprska
Frauj Gjukić Lazo, Ivorek Stev.; Igjiđ.,;vi6 Stevo, Komlenac Stevo; Lukčić Josip, Paravina
G-juro; Popars Košta; Radaković Mato, Škrbina Audro, Podovi<5 Stevo, Lotina
G-ligo, Lončarevid Mojo, Nenadič Rade, Tiajšić Gjuro; Dabič Todor, Deanović Jovo,
Kondić Mojo, Boroevie Gjuro, Plavljanič Nik., Markovič Stevan, Pejaković Gjuro, Selanac
Ivan, Velebit Matija, Kelae Stojan, Perenčević Gligo, Andrašic Vinko, Blaževie
Ant., Draganić Teod , Elbetarič Mijo, Franič Jos., Imaševič Mart., Joleučie Lin., Laiid
Mijat; Mandić Dav., Mikojević Nik., Majanovlć Blaž; Margaletić Mijo, Pirizović An..
Posavčević Žiga, Strinarie Vin , Sagovac Gj., Vukičevič Jovo, Vukelić Andr., Trifunović
Ost., Živković Ignjat^ Sekendek Ivan, Stojanovič Živ, Šojić Mil., ŠokaČ pL Martin
Drakuiič Stj., Delič Dane, Kovačević Bude, Sever Bude, bitnunić Mit., Budtsavljevi<5
Mile, Bobič Dm., CuČak Dane, Dojmovič Jovan, Kovačić Petar, Svilar Mile, Vuksan
Obrad, Marjanović An., Simič Nik., Bunjevac Ivan, Dvornekovič Tomo, Hcelec Tomo,
Gutwald Vjek., Mikarič Jos.^ Majdak Jos., Minid Mar.; Pavleček Iv., liožič Aiojs, Bedeković
Mir., Diklič Arso, kr. nadlugar u Karlobag i. Ukupno 86 članova, od kojih


je 10 I. razreda.
Zaključeno^ da se pnjavljenici primaju kao Članovi u lirv.-slav. šum. družtvo.
Točk a 2r>. Tajnik priabduje, da je od cjelokupnog duga na članarini članova I.


razreda od prošlih godina u iznosa od 1113 for. 91 novč. do sad uplaćeno 694 fr.
10 nč,, ostalo još na dugu 419 for. 81 novč., a od članova II. razreda od ukupnog
duga prošlih godina sa 475 for, ostalo je na dugu još 370 for.


Uzimajuć na znanje, zaključeno je podjedao, da se dožalci u smislu §. 33 (odsj.
VL Posebne ustanove) praviiak utužiti imaju.


Točka 2€. Tajnik sporazumno sa g, urednikoiu „Sum. lista" predlaže, da se u
sjednici od 21, siečnja 1894. stvoreni zaključak pod io-K 7 ad a na prediog g. odbornika
Dojkoviča „da se p u t e oi k i\ z e m. vlade izhodi oprost od poštarine
za dopisnice, koje č o služiti u 3 v r b u s a b i r a nj a s t a t istieki
h podataka ^ — stavi izvan daevnoga rodit t. j - izvau krieposti obzirom na
to, što je vrlo dvojbeno, dapače sigurno, da se lirv.-slav. šum, družtvu neče podieliti
takav oprost poštarine kao privatuomu družtvu, oduoyno, što je prema zaključku prošle
odborske sjednice od 6, srpnja t. g. točka 20 zaključeno i u „Šum, listu" pir objelodanjeno,
da če lu-v.-slav. šum. družtvo jedino posredovati, da se dotičnom iztražŠvalcu
potrebiti podatci pribave, a medjo. takove podatke spadaju i statistički podatci.


Prima se po predlogu na znanje.


Točk a 27. Galičko šumar, družtvo ya1je svoj program za glavnu skupštinu i
poziva članove hrv,~slav. šum. drrr-j.vn njx tn skMnštiun,. koja če se obdržavati 14, 15
i 10. rujna fc, g= u Lavovu.