DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 502 —


JLJ J-B hm^ «L» °^ ^ fTVii—


Osobne viestL


Umro. U Moslavini umro je okružni šumar gospostije preuzv, gdje. Štefanije
p]. Majlath Udairich Seifrieđ 4. rujua t g. Ou se je rodio 2. lipnja 1858 u
Njeasačkoin brodu n Češkoj, a svršio stručne nauke na bečkoj visokoj školi. Počeo je
služiti kao šum, pristav na gospo,stijskom dobru Orabovica, a kašnje u istom svojstvu
kod vlastelinstva baruna Prandau, te je god. 1887 postao šumarom u Moslavini.


Pokojnika bvale kao vrstnog stručara i vriednog prijatelja svojib sudrugova, koji


oplakuju njegovo ranu smvt. Umro je od sunčanice. Sprovodu prisustvovao je i preu^v.


g. Ladislav grof Majlath, koji je vjernom činovniku položio na grob krasan vienac pod
nadpisorn :
j, vjernomu, uzornomu činovniku iz zahvalnosti.
Pokoj mu duši!


— U Negoslaveib umro Je 20, rujna t. g, okružni šumar vlastelinstva vukovarskog
Alois Pi Iz. Život ovoga pokojnika nije nam poznat, jer nijesmo o tom nikakove
viesti dobili.
Počivao u miru 1


Družtvene viesti.


Zapisnik sastavljen dne 24. rujna 1894. prigodom obdržavane XVIII. glavne
skupštine brv.-slav. Šumarskog družtva.


Dnevni red izcrpljen je ovako:


L Predsjednik družtveni pozdravi prisutne članove družtva svrsi shodnimi riečmi,
zahvaljujue im na mnogobrojnu posjetu skupštine, ter pozdravlja zastupnike ugarskog
šumarskog družtva kr. šumarnike gg. Kosipala i Kuzmu i kao gosta g. kr. šumarnika
Foldj-a.


2. Izvješc-e družtvenoga tajnika o djelovanja uprav, odbora za god, 1894. prima
skupština na znanje, koje se izvješt^e ovomu zapisniku prilaže.
B, Gosp. predsjednik predstavlja medjuto prispjeloga gosta g. Taušanovića, kao
predsjednika zem. gospodarskoga družtva iz Srbije.


4. Izvješće odbora, ad boe za izpltanje družtv. računa za g, 1893 prima skupština
na znanje, ter se prema predlogu odbora podieljuje bivšemu predsjedničtvu družtva
absolutorij za g, 1893.
5. Ustanovljenje proračuna za god. 1894.
Po upravijaju<^emu odboru predloženi proračun prima skupština do znanja zajedno
sa preinakom, predloženom po g. šumarniku Radoševiču, da se stavka proračuna 12.
troškovi za družtvenu knjižnicu povisi na 100 for. a vis. kr. zem. vlada predstavkom
umoli, da družtvenu podporu povisi na 1000 for, obzirom na povećane družtvene potrebe.


6. U odbor za preizpitanje računa za god. 1894, izabiru se gg, članovi Bajer
i Ko3ovi<5.
7. Ustanovljenje mjesta i predmeta stručne razprave za XIX. gl. skupštinu prepušta
se uprav]jaju<^emu odboru družtva,
8. Gosp. predsjednik predlaže, dn se imenuju začastnimi članovi hrv.-slav. šum.
družtva g. predsjednik ug, šumarskoga družtva Albert Bodo i bivši predsjednik družtva
g, kr. šumarski ravnatelj Milan Durst, obzirom na velike njibove zasluge, što su ih
oko unapredjenja šumarskih prilika u Hrvat,5koj i Slavoniji stekli. Skupština prima
jednoglasna predlog g, družtvenoga predsjednika, kličuc im živili !
9. U svrhu izbot-a II. podpredsjednika družtva i dvajuh Članova u upravljajući
odbor i jednog zamjenika prekida družtveni predsjednik sjednica na kratko vrieme, da