DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 478 —


Međju stablastiin drvećem raste od listače najbrže pa jasen, zatim topola,
n e r 0 d, vrba, lipa i t đ.; od četinja&e odlikuje se brzim rastom a r i ž i
vaimudov bor; bieli i crni bor, te omorika raste takođjer prilično brzo.


No brzina rasta navedenih rastlina nije ništa vanrednoga, ona nezadivljuje
nikoga. Drugo je pako glede trstin e (Bambusrohr). Brzina njena rasta Je
uprav bajna. Veoma malo naći ćemo rašća, koje onako brzo raste. God. 1884.
konstatovano je u botaničkom vrtu u Kalkuti, da je ^Bambus gigantea*´ (Riesenbambus)
za 30 dana preko 8 metara visoko narasla. U Chatswortu pako narasla
je u staklenoj postavi jedna trstina za 42 dana 13^3 metra, dakle poprieko
1*3 centimetra svakoga sata.


To je bez dvojbe najbrži rast, što se je dosele na rastlinah opazio; ali
on je i tako vanredan, tako čudnovat, da mu se čovjek ne može dosta nadiviti.


0 Ijudih, koji nam nevjerojatne stvari i tajne pripoviedaju, velimo porugljivo,
da čuju, kako trava raste. Nu ljudi u Kalkuti i Chatswortu mogu u
istinu reći, da su svojima očima vidjeli, kako se trstina u vis diže, kako ona
svietu na očigled raste.


Franjo Ć o r d a š i ć.


0 kultiviranju krasa u Bosni i Hercegovini.


u posjeđnutib posestrimskih pokrajinah prekosavskih latila se je uprava
zemaljsko-erarskih šuma vrlo važna posla. Užasno napredovanje pretvaranja težatnoga
tla u neplodan kras primoralo je istu upravu, da bez dalnjega oklievanja
pristupi na riešenje pitanja, kako bi zapriečila dalnji napredak ovom pretvaranju,
koje u stanovitih predjelih osujećuje ne samo šumsku kulturu, nego i
kulturu tla u obće. Ogromna važnost toga pitanja po čitavo bosansko-hercegovačko
narodno gospodarstvo dade se razabrati već od tud, što površina krasa
u Bosni i Hercegovini iznaša na stotine hiljada hektara, te je veća, nego što
je ukupna površina krasa u Hrvatskoj i Dalmaciji.


Već poznati pridjevak Hercegovine kao „kršne" označuje ovu srodnu nam
zemlju junaka kao pokrajinu pretežno krašovitu, a ako putuješ kroz južne i
zapadne predjele Bosne, onda ćeš svagdje naći ili gol bieli kras, ili nevarajuće
tragove, da i ovdje neprestaju uplivati isti zlovjetni faktori, koji pretvaraju ze_
lene pašnjake i šume u bieli, neplodni kršni vapnenac. Zato nije preostalo spomenutoj
upravi drugo, nego osbiljno se baviti pitanjem, kako bi se štetonosnu
djelovanju ovih upliva na put stalo.


Ali prem je odluka bos.-herceg, šumske uprave glede pitanja o kultiviranju
krasa na ovaj način „pod moraš" prihvaćena, ona će ipak uzbuditi udiv-
Ijenje u čitavom strukovnom svietu. Jer uzpored ogromnoj velikoći spomenute
zadaće ne smije se nikako zaboraviti na stanje, u kojem se ista uprava nalazi,
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 479 —


te na sijaset drugih šumsko-gospođarstvenih zađa& i pitanja, koje su orijaške
poput navedenoga, te koje u isto vrieme riešiti želi.


U pogledu stanja šumske uprave u Bosni i Hercegovini mora se u obsir
uzeti — bez zamjere i uvriede —, da ona nije još dovoljno organizovana, niti
joj je dosadašnja organizacija prokušana, pače pokazala je već više puta, da
nije u svakom pravcu dorasla svojoj zadaći. Sjetimo se samo njezinoga postupka
glede unovčivanja bosanskih hrastovih šuma Kome od hrvatskih šumara i drvotržaca
nije poznata ona famozna prodaja hrastovih šuma tvrdki Morpurgo &
Parente, ili bolje Rotšlldu, i koja je sada opet produljena za tri dalnje godine
tako, da će sada još šest godina potrajati? Ova je prodaja sklopljena bez ikakvog
obzira na odnosne trgovačke odnošaje, bez obzira na najbližju budućnost. Posljedica
je ogromni gubitak nebrojenih milijuna u Bosni-Hercegovini i u Hrvatskoj,
propast velikoga broja manjih drvotržaca u Hrvatskoj, te sniženje zaslužbe
kod mnogo hiljada šumskih radnika hrvatskih i kranjskih. Pa još i u
najnovije vrieme pokazala je ista uprava u velike, da joj bosansko-hercegovački
odnošaji poznati nijesu, jer je za Bosnu i Hercegovinu izdala zakon o lovu,
prem svako diete znade, da se taj zakon ondje provesti neda. A tako je i bilo.
Koncem kolovoza 1893. bio je spomenuti zakon proglašen, te je stupio odmah
istim danom u kriepost, ah već poslie mjesec dana bijaše bos, herc. zemaljska
vlada prinukana, da stavi izvan krieposti nekoje glavne ustanove toga zakona
do konca godine 1893., te je opet kasnije, prije nego je izminula god. 1893.,
opet izdala naredbu, kojom se spomenuta obustava produljuje do konca godine
1894. 0 tom drugi put.


Sjetimo se nadalje, da uprava zemaljsko-erarskih šumž u Bosni i Hercegovini
ima da rieši još pitanje o unov&ivanju ogromnih zaliha drva; jelovine,
smrkovine, bukovine i t. d.; da je od 2,708.595 hektara zemaljsko-državnih
šumS- tekar 407.000 hektara (koncem godine 1892.) sustavno omedjašeno, a da
nije više, nego do 130.000 hektara (koncem god. 1893.) priredjeno za redovito
šumsko gospodarstvo; da kod rebrojenih šum. čestica nije još niti riešeno pitanje
0 vlastničtvu istih; da ne ima dovoljnog broja činovničkoga osoblja, pa
se odtud zaključiti može, kolikih ima potežkoća sa poduzećem, kao što je jur
zasnovano kultiviranje bosansko-hercegovačkoga krasa. Nu ovo su samo njeke
potežkoće, koje su izvan zadaća, koje vlada još kani riešiti.


Još teže prikazuje se riešenje pitanja o kultiviranju krasa, jer se u Bosni
i Hercegovini boriti mora osim s ogromnimi šumarsko-tehni^kimi potežkoćami
još i sa odnošajima političke naravi, te donekle i sa pomanjkanjem potrebitih
sredstava-Politički odnošaji zahtjevaju osobito nježno postupanje prema starodrevnim
gospodarstvenim i drugim običajima naroda, ma da i nijesu ovi običaji
u svakom slučaju u skladu sa zahtjevi racijonalnoga gospodarstva u obće i raeijonalnoga
šumarstva napose. Pomanjkanje potrebitih sredstava, makar i djelomično,
steže opet djelatnost u preuzke granice.


Razumije se samo po sebi, da je bos. herceg, šumska uprava prije, nego
je pristupila na ovo važno djelo, kroz čitav niz godina dala proučavati odnošaje
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 480 —


tla, pođaebja i vegetacije krasa u svojem području, odnošaje, običaje i potrebe
tamošnjega žiteljstva, te sabrala bogat materijal podataka, koji sada sačinjavaju
temelj za sve dalnje korake u tom pogledu.


Ova u toliko častiia, koliko i tegotna zadaća proučavanja bosan. herceg,
krasa, te sabiranje podataka zapala je jednoga od najvrlijih bos. hercegovačkih
stručnjaka, nadšumara Andriju Geschwinda, rodom Čeha, koji je podjedno bio
i šumarski izvjestitelj za okružje travničko. On je prije godinu dana u najboljoj
dobi umro na raztrovanju krvi, jer ga je na službenom putu ubola njekakova
muha.


Okružje travničko obuhvaća najveći dio bosanskoga krasa. Ondje se pokazuje
pretvaranje krša najbolje, a tamo je i potreba najpreča, da se ovom
pretvaranju na put stane. Posve bilo bi opravdano, da je vlada ovakav važan
posao povjerila tamošnjemu izvjestitelju za šumarstvo. Ali izbor nadšumara Geschwinda
bio je osobito sretan radi njegovih osobitih vrlina, jer je u njega bilo
duboko i temeljito strukovno znanje, spojeno sa neumornom radinošću, tvrdom
voljom, te neograničenom Ijubavju za šumarstvo. Opredieljeni mu posao smatrao
je kao glavnu zadaću svoga života. Geschwind doživio je još na svoje najveće
zadovoljstvo, da je vlada njegovu glede kultiviranja krasa u god. 1892. podnesenu
predstavku — koju je izradio na temelju tečajem 8 godina sakupljenoga
materijala — primila za temelj dalnjih radnja, te je namjeravala povjeriti mu
provedbu istih. Na istom temelju provedene su i godine 1892/93. potrebite
dalnje predradnje, te su izradjene osnove, koje su predložene godine 1893. sa
vrlo obsežnim obrazloženjem ministru pl. Kallaj-u. Ministar odobrio je iste, pa
su radnje ove godine već započele.


Sada ćemo kušati prije, nego što kanimo predočiti čitateljem „Šum. lista"
bitnost i načela djelatnosti oko pošumljavanja bos. herceg, krasa, da nacrtamo
šumske odnošaje u Bosni i Hercegovini polag službenog opisa s osobitom pažnjom
na odnošaje krašovitih predjelž, zemlje.


Prisvojene pokrajine predstavljaju gorovitu zemlju, koja se diže u pravcu
od sjevero-zapada na jugo-iztok. Gorske kose protežu se paralelno medju sobom
i sa dalmatinskim morskim krajem u istom pravcu, te bivaju na jugoiztoku sve
to visokije i tim davaju Hercegovini obilježje visokog gorja. U Maglicu sa 2390
metara visine dosižu pako svoju najvišju točku. Jugozapadno od pojasa najvišeg
gorja, t. j . u Hercegovini, teku rieke u jadransko more, te su sve osim Neretve
prave ponornice.


Usuprot tomu imaju rieke svoj tok na sje^ero-zapadu od spomenutoga
pojasa, dakle u Bosni, sjeverni pravac k Savi. Ove rieke imaju dakle samo
neznatnu važnost kao prometna sredstva za drva, jer promet sa bosanskim
drvom negravitira k Savi, nego k moru. Razvitak transversalnih željeznica izmedju
jadranskoga mora i Bosne je po tome jedan od glavnih uvjeta za unosan
izvoz drva,


Gorske kose u ovih zemljah sastoje se ponajviše iz vapnenca. Vapnenci
na jugozapadnoj medji Bosne i u pretežnom djelu Hercegovine spadaju medju
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 481 —
razne slojeve vapnenaste tvorbe, u kojoj se ovdje ondje protežu đogački striekovi
eocenskog sjemenjaka. Osim toga nalazi se jedan kretacejs´ki denuiacni
zr^ostatak u vapnencovom ravanku južno od Banjaluke, te konaČBO sastoji se i
gorstvo Grmeć planine, Crljevice i Klekovače planine iz vapnenca.


Vapnenci, koji se nalaze u preostalom djelu Hercegovine, i oni, koji tvore
tlo u predjelih na zapadu, jugu i jugo-iztokn Bosne, gdje se priključuju spomenutim
krednini vapnencem, spadaju u starije vapnence iz formacije JuraiTrias.


Izmedju vapnenca i triasperiode izviru na površje verfnerovi slojevi poput
ostrva i to amo tamo već izmedju prednjih, ali ponajviše izmedju nutarnjih
gorskih kosa, a izpod ovih slojeva dolaze okamine i to najviše kristalinički
škriljevci. Ovakve ostrve vidimo izmedju Novog, Priedora iOmarske sve do
Staroga Majdana, te Sanskoga Mosta, dalje u predjelu, koji je ograničen mjestima
: Ključ, Varcar Vakuf, Jezero, Jajce, Travnik, Busovača, Kiseljak, Kreševo,
Prozor, Gornji Vakuf, Bugojno i Dolnji Vakuf; onda oko Foče i Gorazde,
te konačno izmedju Jadrom i Drinom. Osim toga nalazimo okamine na glavicah
Prozora i Motajice planine.


Na sjevernoiztočne bokove palaezojskih kosa priključuje se kao treći tektonički
prvak onaj kompleks flyša, koji siže sve do Save i Drine.


Ovaj kompleks sastoji se iz pjeskovaca, koji su posve srodni onim, koje
poznajemo pod imenom „Bečki pješčenjak" i živac-kamen (Macigus). Ove vrsti
su ondje ali ipak ne samo spojem sa vapnencima, nego se medju njima nalaze
i mnogobrojne, te vehke naslage serpentina, te gabbro-kamina.


Ako još spomenemo, da u Bosni, i to na Savi izmedju Kobaša i Svinjara
izvire na površje granit^ da je u okolici Srebrenice ogromni sklop gora od trachytičkoga
kamenja prorazio paieozojake škriljevce i da se u nutrašnjem djelu
zemlje nalaze mnogobrojni veći i manji kotlovi, koji su izpunjeni raediterranom
izlučeniaom i sa neogenimi vrstami izlučenih iz sladkih voda, te ako još nadovežemo,
da se u području Save nalaze tvorine naplavina, onda smo izcrpili sve
glavne geoložke sastojbine bosansko-hercegovačkoga tla.


Preostaje sada da kažemo, u kakvom odnošaju stoje ove sastojbine sa
plastikom i tvorenjem tla i sa šumskom vegetacijom.


Ne samo kredoviti vapnenci, nego, što je osobito pažnje vriedno, i vapnenci
starijih formacija pokazuju one čudnovate fenomene, koje smo vični
označivati kao pojave krasa. Površje toga krasa je koničko, grebenasto i balvanasto,
osobito cievčasto, posvud sa pukotinami i razsjelinami izpremrežano,
sa lievkovitimi ponori, u kojima meteorička voda odmah propada, pa bilo je
koliko mu drago. U tom kraškom predjelu neima naročitih dugačkih i popriečnih
dolina, nego tu ima samo većih ili manjih duhba, koje se protežu paralelno uzpored
gorskih kosa, u kojima se stiće voda, kiša, snieg i led, te malobrojna
vrela i potočići, koji se vijugaju i posve mirno teku. U tom kraškom predjelu
vidimo naglo propadanje potoka u nutarnjost labirintičkih gora sa špiljami, iz
kojih se takovi potoci neriedko nakon duijega ili kraćega toka opet pomole u
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 482 —


iiizi^ah, te ovdje, ako to u đulibah biva, često poplave sve nizine u proljeću i
u jeseni, te onda tlo zaplave.


Ovo posve nepravilno površje i spomenuta osebujnost kod toka vode prieči
izvažanje drva, te je vrlo tegotno i skupo. Namjestih, na kojih se nalaze mnogobrojne
naslage verfenskih škriljevaca, u tom triadičkom vapnencu izadje propala
voda na medji tih uepropustljivih škriljevaca kao vrelo na površje. Tamo neima
oskudice na vodi, niti na vlagi, a posvud nalazi se i bujna vegetacija.


Krašoviti predjeli imaju ponajviše samo vrlo plitke slojeve plodovite (težatne)
zemlje, iz koje prodire više manje gol, neplodan kraški vapnenac na površje.
Ovi odnošaji tla nastali su kako uslied težke raztrošljivosti kraških vapnenaca,
tako i uslied njihovog sadržaja ilovine. Zemlju dakle, koju vidimo kao
razderano pokrivalo na krškom vapnencu, nesmijemo smatrati kao proizvod raztrošenja
vapnenca, nego kao zadnji preostatak trećedobnih tvorevina gline, ila i
lapora, koji je sa vapnenci lošo spojen. Ovaj nije ništa drugo, nego korienje
šumske vegetacije.


Korienje ovo prodire ovdje ondje kroz razmjerno tanki sloj zemlje sve do
vapnenca, ´te se za ovaj čvrsto priveže. Ako se dakle kod pustošenja šuma barbarskom
pašom stoke i korienje ozliedi, te izumre, onda prestane svaki spoj
medju slojem zemlje i vapnencem. Pošto se pako gornji sloj crnice najprije pretvara
i izgubi, preostaje samo onaj tanak sloj zemlje, koji je tada izvrgnut
direktnom mekaničkom uplivu meteoričke vode. Na taj način počima izplahivanje
tla, zemlja bez sveze sa vapnencem počme se gibati nizbrdice, pa eto
gologa krasa!


Ovaj pojav o postanku krasa naime, da treba najprije samo šumu poharati,
onda pašom svaku svezu izmedju zemlje i vapnenca prekinuti, poznat je
već davna i žiteljstvu kraških predjela, samo što si ga nezna točno protumačitiŽiteljstvo
kraških predjela označuje ovaj pojav tvrdnjom, „da na krasu kamenje
raste". Pa ipak je to naravni proces, a to biva ovako: Odmah nakon toga, što
je šumske vegetacije nestalo, počme raztvaranje gornjega humosnoga sloja, onda
izplahivanje tla, te konačno gibanje zemlje, a nakon svega toga pojavi se go
kamen sve to više i više. Na golih brdskih glavica natječu se dakako jaki sjevero-
zapadni vjetrovi (bure).


Osobito pako unapredjuje — a to je malo komu poznato — paša ovaca
pretvaranje tla u krš u mjestima, koja nijesu zaštićena prama vjetru, jer ovca
nadje svaku pojedinu biljku, te ju sa svojimi zubići većim dielom sa korienjem
izčupa i tako svaki vez tla prekida. Pomislimo na golemu štetu, koju čine ovce
na paši, ako kažemo, da je Bosna i Hercegovina prije njekoliko godina imala
2,065.720 ovaca-


Za uzdržavanje ono malo zemlje, što no još krije vapnenac u kraških predjelih,
prvi je uvjet, da se uzdrži gusta, visoka vegetacija, osobito još i s toga
razloga, što se tlo u vrieme, kad neima dugo kiše, vrlo Iako izsuši« Predjeli,
koji su na pristranku od juga prama jugo-zapadu izvrženi najvećoj suši u ljeti,
najbrže ogole i najbrže se pretvaraju u goli krš.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 483 -"
Zato se pojavlja krš najviše u predjelih od pojasa Bajvišega gorja prama
jugu kako u Bosni, tako \ u Hercegovini, te upozoruje već iz daleka ea štetonosoe
posljedice ekstensivne kulture tla u pokrajiaah, koje neimaju niti dovoljno
dubokoga sloja zemlje, niti dovoljno tekuće vođe i vlage, — u obće, koje
su izvržene izsušavajućoj buri, žestini sunca, te jakoj kiši. Osim toga nalaze se
velike puste kršovite goletine sjeverno od jur spomenutoga pojasa, n. pr. kod
Banjaluke, te osobito 6esto u jugo-iztočnoj Bosni.


Nasuprot tomu liepo uspjeva rastenje drveća u kišovitom tlu u predjelih,
gdje se voda i vlaga ne može tako lako izgubiti ili u škulje i razsjeline izmeđju
kamenja propadati te u đubljinu odteći, osobito pako ondje, gdje više
stogodišnja šumska vegetacija svoje bumosne ostanke sa zemljom neprestano
miesi. S tog razloga treba dakle da se na vapnencovih gorah više, nego igdje
čuva humosni sloj, jer je isti na mnogih mjestib pravim nosiocem produktivnosti.
Oprezno pomlađjivanje uz slabo progaljivanje šume ovdje je od prieke potrebe.


Predjeli, u kojih prevladjuju druge tektoničke vrsti, razpoznavaju se već
iz daleka od predjelah sa tlom od vapnenca. Grebeni onih gorž,, koje se sastoje
iz verfenskih slojeva i paleozojskoga škriljevca, jesu široki, više manje zaobljeni,
bočine su produljene, te kad nebi bilo dubokih dolina i gudura, onda nebi bilo
valjda nigdje vidjeti go kamen,


Najnježnije gorstvo pokazuju srednjomorske naplave i novije naplave rieka,
Prama Savi stvaraju iste samo brežuljke ili pače valovito tlo.


Površje ovoga kamenja pokrito je tvorbom vlastitog raztrošenja. Zaista i
ovdje prija jako humificiranje vegetaciji, osobito rastu drveća u visokoj šumi,
ali i ovdje nije humus, sa iznimkom kompleksa flyšovih (serpentina i gabbra),
uvjetom rastenja drveća i bilja u obće.


Dugotrajno ogolenje šumskoga tla, sastojećega se iz ovih vrsti kamenja,
nije toliko štetonosno, kao što je ogolenje šum. tla, sastojećega se iz vapnenca.


Veliki dio šumom zapremljenog tla sa nježnim reliefom mladjega flyša —
dakle sa pješčanikom sredomorskih slojeva i novodobnih riečdh naplava — ima
duboke slojeve kulturne zemlje, pa je na taj način za poljsko gospodarstvo
prikladan.


Sličnu oprieku, koju opazismo kod škriljevca i pješčenika, ako sačinjavaju
pokrov tla, opažamo i kod vodotoka. Na tlu od škriljevca i pješčanika nastaje
meteorička vođa posve na površini ili samo malo izpod nje; ovdje ima dakle
svagdje dosta vode, a ponajviše u otvorenih koritah, onda u malenih, iz neznatne
duljine izvirućih vrelih, potočićah, močvarah i crietištah.


Vodotok upliva dakako u velike na odplavljenje tla na strmih bočinah
meteoričkom vodom, zato je ovdje vrlo važno neprestano uzdr^vanje šuma. Izsječenje
šnmk na strmih bočinah radi uživanja tla za livade imalo je na mnogih
mjestib, osobito u kotaru Prozorskom, tu posljedicu, da su ista pušta i gola^
postala.


Na svih ovih vrstih tla mogle bi se uspješno uzgojiti velike šume sa dobrim
ubokorienjem.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 484 —


Na werfeijskili slojevih, u kojih ima dosta vlage, uspjeva i raste izvrstno
omorika; na tlu od škriijevca uspjeva ova vrst drveta bolje, ako se nalazi u
višjem položaju. Na tlu iste vrsti, koje ima mnogo silikata, opažamo kao karakteristički
znak. vrlo dobar uzrast pitomoga kestena (Castanea vesca Linn.)^
zelene johe (Alnus viridis) i kozjeg zanoveta (Oytisus austriacus Jacq.).


Na kompleksih flyša i na novodobnih naplavah od rieka nalazimo osobito
dobro uspjevajući cer pozni (Quercus cerris Linn.) te dub (Quercus pubesceus
Willd,) i to na mjestih, gdje se nalaze u flyšu slojevi serpentina i gabbra.


Pošto se ali na ovih vrstih tla i na boljih mjestih samo plitki sloj zemlje
nalazi, pokazuju hrastovi naprečac svojim jakim uzrastom slab prirast tako, da
drvo treba do 250 godina i više, dok ponaraste kao jako stablo.


Lošija mjesta na istih vrstih tla zaprema obično bor crni (Pinus austriaca
Hos.), ovdje ondje i bor bieli (Pinus sjlvestris Linn.). Radi toga mogu se slojevi
serpentina i gabbra već iz daljine razpoznati.


Premda povoljni položaj površina u prije spomenutih predjelih neprieči,
da se ponamjeste svakojake spreme za transport drva na kopnu, ipak se odpremanje
drva uspješno obaviti može samo tokom vode. U tu svrhu mogu i
nekoje veće rieke za ođpremu drva poslužiti.


Konačno kazati ću nješto i o alluvialnih naplavah. Tlo, koje je postalo od
ovih naplava, obićno je snažno, a takovo naplavljeno tlo oko Save pravi je eldorado
za hrast lužnjak (Quercus pedunculata Ehrhd.).


Drugi glavni faktor bihnskoga života jest podnebje (klima). Bosna i Hercegovina
neima nikakovo osebujno podnebje. Klimatički odnošaji podvrženi su
ovdje uplivu sredomorske kotline i sjevero-iztocnih stepskih krajeva. Radi toga
odlikuje se bos. herceg, podnebje manjom vlagom uzduha, te manjom množinom
kiša po ljeti. Isto tako karakteriše se podnebje u Bosni-Hercegovini time, što
se ovdje nalazi takovih vrsti drveta, koje bez ikakve štete mogu pođnašati ljeti
privremenu sušu, kao n. pr. omorika, bieli bor, crni bor, pitomi kesten, cer,
nabojito listnati hrast, crnograb, žestika, jelenski rog, rašeljka, bazga ili crna
zova, i šiha. Nadalje izražuje se manja vlaga uzduha u Bosni i Hercegovi*ni
takodjer time, što ovdje nadvladjuje hrast, bukva i jela sve druge vrsti drveća.


Prema tomu valja iztražiti uzrok, zašto neima tamo ariša, limbe i sriemze,
onda zašto se tamo pokazuje omorika u kompaktnijih sdruženih ponajviše na
vlažnijih wertenskih slojevih u već spomenutoj manjoj vlagi uzduha. Pošto ovi
slojevi sačinjavaju najdolnji triadičld horizont, možemo si odtud protumačiti i
često čudnovato razito razprostranjivanje smreke. U ostalom nalazimo u predjelih
na sjeveru od pojasa najvišega gorja više vlage, nego u predjelih na
jugu od istoga.


Prije spomenuto gorje čuva južnom predjelu njegovu višju toplotu u zimi,
a naprotiv zaštićuje sjeverne predjele od upliva tophh morskih vjetrova, te time
stvara ondje prilike za ljutu zimu. Tako n. pr. pada toplomjer u Sarajevu dosta
put na 25**—30^ izpod ništice.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 485 —


U jiižnoni predjelu zlovjestna „bura´^ nije u pogledu svog postanka i domašaja
ništa drugo, nego polarno strujanje zraka. Bura ponajviše onda duva i
hara, kad se aeroklinoskop iz nutra Evrope prama jugu kloni; vjetar „borino"
opet imade mjestni izravnajući značaj, jer borino imade svoj uzrok u nejednakoj
toploti zraka na visokoj, manje ili više šumovitoj gori razmedjici s jedne strane,
a s druge strane brže se ngrijajućeg golog kamenja južnog predjela. Gdje bura
često puše, tamo prieči ona uspievanje drveća ili ga pretvara u grmlje. Često
se govori, da okrčivanje šuma u kršovitih predjebh buru vrlo jača, pošto da
sa šumom izčezava zaštita, koja poput nasipa žestinu bure lomi.


Nu ova se mekanička zaštita šume u istinu ipak proteže samo na neznatne
daljine, jer bura neduva vodoravno, nego se baca kao kakav slap iz visine.
Okrčivanje šuma zaista jača spomenuti „borino" i to s toga, što je tlo
sve to više direktnom uplivu sunčane žege izvrženo, pa tim nastaje razlika izmedju
konstantnog podnebja gora i izmedju sveudilj rastuće topline podnebja
golih obronaka. Dakle kad i nebi bio kras pošumljen, nego izmjenice samo sa
gustim tlo zasjenjivajućim grmljem obrašten ili djipom zatravljen, onda nebi
mogao „borino" biti nikad tako žestok i štetonosan kao sada.


Kultiviranje krasa mora se prema novim naravoslovnim činjenicam ravnati
i prama tomu upriličiti, a onda će moći i žiteljstvo odtud očekivati znatnu
korist. U ostalom ima nade, da će se znatan dio krašovitog tla brzo i sa umjerenim
troškom privesti u to stanje, da će se moći za poljsko obradjivanje i
uživanje upotrebiti. Žitelji u kraških predjelih Bosne i Hercegovine trebaju doduše
drva, nu netrebaju nikakva dugačka i debela stabla, jer za izradjivanje
građje manjkaju radne snage i druga potrebita sredstva.


Puno prešnije treba žiteljstvo kraških predjela lišća za hranu stoke, pošto
livada i pašnjaka sbog prije spomenutih uzroka razmjerno vrlo malo ima, te ni
livade ni pašnjaci nijesu izdašni, a osim toga neima ni prikladna tla za uzgoj
hranivih biljka. Ovoj oskudici pomoglo bi se samo uzgojem nizkih i srednjih
šuma kao jedino prikladni način šumarenja u tih kraških predjelih.


Kao cilj kultiviranja krasa mora se dakle u prvom redu
odabrati valjan uzgoj, te racijonalno njegovanje ovih šumskih
forma na svih za to prikladnih stojbina.


Na drugih stojbinah mogla bi se prema snazi tla i sredstvima uzgajati i
visoka šuma.


Na taj način moći će se liepa namisao kultiviranja krasa
ipak u toliko oživotvoriti, da već sadašnja generaacija žiteljstva
bude mogla djelomice učestvovati na blagodatih
iste. Pokušaji, daše kras makar i u većoj mjeri opet sa
šumom ozeleni, nemogu uspjeti radi ođporažiteljstvai
radi nesnosljivih troškova.


Prije spomenuta veća vlaga u sjevernom djelu Bosne djeluje i na
veću množinu vode u šumskom tlu, a prema tomu i na pravilnije razdielenje
kiše. U proljeću pada i ovdje više izdašno kiše, nego po ljetu, ali ni to
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 486 —


nije često. Ovaj pojav možemo si protumačiti tim, što se po ljetu vjetrovi ođ
strane mora, koji su puni vlage, nemogu kondensirati na vruiiih pećiiiah jožnog
djela Hercegovine i Bosne, a to kondeiisiranje može nastupiti tekar tada, kad
se vjetrovi prebace preko gorskih grebena na zašumljene hladnije česti sjevernog
djela zemlje.


Ali bi se ipak varao onaj, tko bi iz takvoga povoljnoga meteoroložkoga
djelovanja šume htjeo izvesti, da valjda dosta šume ovdje neima, te bi iz ovoga
razloga htjeo zapriečiti svako krčenje šuma u prilog poljskoga gospodarstva.
Baš protivno je istinito. Jer ako se nalaze izmedju prostranih šuma veća nepošumljena
mjesta, koja dakako nesmiju biti pusta i gola, nego n. pr. poljskom
kulturom zapremljena, onda djeluje ovakovo razdieljenje kulture još bolje na
klimatičke odnošaje, nego šuma sama po sebi. U prvom slučaju diže se toplota,
te se time unapredjuje izparivanje šuma; mjestna cirkulacija, noćni hlad i kretanje
nzdušnih slojeva, napunjenih parom, unapredjuje opet kondensaciju, koja
u obliku oblaka i magle nedopušta, da nezašumljeno tlo postane prevruće ili
prehladno, te u obliku kiše polja i livade zavlažuje. Ako neima izmedju prostranih
šuma nepošumljena mjesta, onda više put manjka potrebita toplina i
kretanje uzduha, te se ni izpare šumskih voda dizati i dalje gibati nemogu.


Prema tomu nije sa klimatičkih razloga opravdano, ako neupotrebimo zašumljene
ploštine, koje su za trajnu poljodjelsku uporabu prikladne. Isto tako
griešimo, ako rabimo absolutno šumsko tlo za poljodjelstvo^ imenito na strmih
bočinah i na gorskih glavicah, te u ravnicah na mršavu tlu s jalovom mrtvicom,
kao n. pr. na vapnencu u Bosni i Hercegovim, koji nepropušta vodu.


(Nastaviti (Se ee).


Prilog za uredjenje knjigovodstva i blagajničkoga rukovanja
kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina bivšeg krajiškog
područja i kontrole kod kr. zemaljske vlade.


Kao što ima svaka struka kojekakvih manjkavosti i nesavršenosti, tako
osjećamo njeku prazninu i u računovodstvu, te blagajničkom rukovanju kod
gospodarstvenih ureda imovnih obćina.


Neka mi bude kao skromnomu činbeniku gospodarstvenog ureda dozvoljeno
onako baš po srcu izjaviti svoje mnienje, kako bi valjalo na uhar toga službovanja
kod gospodarstvenog ureda, pa i same kontrole kod visoke kr. zemaljske
vlade uvesti reformu; a moUm već unapried, da mi se bud s koje strane ne
priveže grieh na dušu, ako misli svoje istinito i vjerno orišem.


0 knjigovodstvu počam od ustrojstva imovnih obćina godine 1874, pa sve
do konca godine 1881. reći ću naprosto: bilo pa prošlo! Jedan je računovodja
vodio knjige ovako, drugi onako, glavnu svrhu ipak je svaki postigao.