DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

393 -


Osnova zakona


ob uredjenju berivah zemaljskih nređnikali i službeiiikah u kraljevinali
Hrvatskoj i Slavoniji.*


POGLAVJE I,
ZeBialjski ureiluid.
§ 1.
Zemaljski urednici, osim prislušnikah. i vježbenikah, uvršćuju se u činovne
razrede, kako je to navedeno u priloženom izkazu A., koj sačinjava nadopunjujući
dio ovoga zakona.
Dosadanji iznosi plaćah do uključivo V. činovnoga razreda ostaju nazočnimzakonom
netaknuti.
Iznose plaćahj ustanovljene po činovnih razredih, za urednike, uvrštene u YI.
do XL činovnoga razreda i iznose stanarine za urednike uvrštene u III. do XI. činovnoga
razreda pokazuje izkaz B.,koj takođjer sačinjava nadopunjujući dioovoga zakona;
Mjesta, koja će se ustrojiti poslie, kako ovaj zakon stupa u kriepost,
imadu se prigodom ustrojenja njihova uvrstiti u stanoviti činovni razred.


§ 2-,
Zemaljski urednici imadu pravo:
a) na plaću;
b) na stanarinu, koja je opredieljena za odnosni činovni razred.
Oni zemaljski urednici, koji uživaju stan u naravi, nemaju prava na stanarinu,


Zemaljskim urednikom, koji uživaju osobni doplatak, uračuniv u mirovinu,
^made se u slučaju imenovanja ili promaknuča taj osobni doplatak obustaviti
do iznosa, za koji je povećana plaća (§. 5. al. 1.).
§. 3.
Od urednikah istovrstne kategorije službene, spadajućih u jedan ter isti
osobni status, uživa ondje, gdje je plaća ustanovljena u dva stupnja, polovica
svagda višu, a polovica manju plaću/


Ako je broj urednikah takovih nejednak, onda se većina njih imade uvrstiti
u niži stupanj plaće.


Gdje je plaća ustanovljena u tri stupnja, obuhvaća svaki stupanj jednu
trećinu urednikah dotične kategorije, a oni urednici, koji preostaju nakon takove
razdiobe, imadu se uvrstiti u najniži stupanj plaće.


Stanarina ustanovljuje se za svekolike plaćevne stupnjeve svakog pojedinog
činovnoga razreda u jednakom iznosu, nu obzirom na uredovno sjedište
dotičnoga uredniku u tri razreda:


* Po«to se fcemeljem ustanove §. 2, zakona od 22. siežnja 1894.. kojim se uređjuje
šumarako-tehuička služba kod političke uprave u kraljevinali Hrvatskoj i Slavoniji,
šumarsko tehničko o sob Ij e politiTiko uprave i sj e dua č uj e u pogledu osobn ih
0 d nož aj a h i njihovih pra vah s ostalimi Ginovnici političke uprava,
koju organičku uatattovu istodobno dielomice dokida u*itanova§. 15. ovoga ze^


ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 394 —


U prvi razred spada glavni grad Zagreb.


U drugi razred spadaju mjesta: Osiek, Belovar, Varaždin, Petrinja, Ogulin,
Gospić, Požega, Mitrovica, Vukovar, Karlovac, Sisak, Zemun i Sušak.


U treći razred spadaju sva ina mjesta.


Ban se ovlašćuje, da može uvrstiti pojedine gradove i mjesta iz jednog


stanarinskog razreda u drugi, kad mu se to radi promjenjenih stanbenih okolnostih
uzvidi potrebnim.
Nu zasnovanu takovu promjenu valja svagda predhodno prijaviti saboru
prigodom podnošenja proračuna.
§.4.
Beriva zemaljskih urednikah opredieljuje onaj činovni razred, u koji je
mjesto njegovo uvršteno.


Zemaljski urednik imade pravo:


a) izmedju različitih plaćah, sistemizovanih u njegovom činovnom razredu
na plaću, skopčanu sa onim mjestom u činovnom razredu, koje mu pripada
medju urednici, koji su snjim u istom statusu;
b) na stanarinu, skopčanu sa njegovim činovnim razredom^ obzirom na
sjedište njegovo.


Kod imenovanja opredieljuje mjesto u činovnom razredu:


a) kod onih, koje Njegovo Veličanstvo imenuje, datak previšnjega riešenja;


b) kod inih imenovanjah, dan imenovanja.


Izmedju onih, koji su imenovani jednoga ter istoga dana, ako su već i
prije bili u državnoj službi i imenuju se iz jednoga statusa, daje prvenstvo neposredno
prije imenovanja zauzeto mjesto, ako se pako imenuju iz različitih
statusah, u prvom redu neposredno prije imenovanja zauzeti činovni razred; u
slučaju jednakoga činovnoga razreda u istom probavljeno duže službeno vrieme;
ako je u istom činovnom razredu probavljeno službeno vrieme takodjer jednako
ono duže službeno vrieme, koje je prigodom umirovljenja uračunivo, ako je i
ovo jednako: red imenovanja.


Ako se imenuju takovi, koji neposredno prije imenovanja nisu stajali u
službi, mjesto opredielit će red imenovanja; dočim ako se već i prije u službi
stojeće osobe jednoga te istoga dana imenuju skupa sa osobami, koje neposredno
prije imenovanja nisu stajale u službi: tada će osobe, koje su već
bile u službi: doći pred one, koji nisu bih u službi.


§^ 5.
Iz nižega činovnoga razreda u višji dolazi urednik imenovanjem, iz nižega
od različitih plaćevnih stupnjevah jednog te istog činovnog razreda u najbližji
plaćevni stupanj pako postepenim promaknućem.


Imenovani uvršćuje se u najniži plaćevni stupanj dotičnog činovnog razreda.


kona ; iz razloga nadalje sfco 6e kod riešavanja pitanja ob organizaciji im. obćinab
poznavanje zasjecajudib uetanovab ovoga zakona gg. tamostranim sudrugovom dobro
đo<5i, odiuiSiemo koli zakonsku osnovu, toli i obrazloženje njezino ovime publicirati, naziruć
jedno i drugo, dočim odlu<5uje „de nervo rerum gerendanim", dosta važnim, da
66 oglaei. Uredn. .
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 395 —


Postepeno promaknuće biva polag oaoga mjesta, koje aredfiik zauzirn Ije
medju uređaici, koji su snjim u istom statusu : docim kod imenovanja rieodiučuje ni
čiuovni razred ni mjesto, oego strukovno izobraženje, zaslužnost i upotriebljivoHt.


Ako proti onomu, koj je na redu za promaknuće, leće karnostna iztraga
obustavlja se promaknuće, dok se nedovrši postupak.


Ako se ipak još jedno ili više mjestah izprazni u višjem plaćevnom
stupnju, promaknut će se na ovo, odnosno na ova, oni kojim je mjesto iza
urednika, proti kojemu teče karnostna iztraga, nu istomu se pridržaje mjesto
pred njimi, ako se karaostni postupak obustavi, ako on bude odriešen ili
bude osudjen na takovu karnostnu kaznu, koja je blaža od oduzeća postepenoga
promaknuća. U takovu slučaju doznačit će mu se viša plaća od onoga
dana, od kojega bi mu i inače pripadala bila.


§. 6.


Oni urednici, koji su u činovnom razredu, za koj je ustanovljeno više
stupanjah plaće, a nespadaju u status nijedne kategorije službene, imenuju se
redovito takodjer uvrštenjem u najniži plaćevni stupanj dotičnoga činovnoga im
razreda; nu imadu pravo, da budu iza pet godiaali u njihovom činovnom razredu
provedena službovna vremena, promaknuti u višji, a iza dalnjih pet godinah,
— u koliko u tom činovnom razredu ima tri stupnja — u najviši
plaćevni stupanj.


Za ovo postepeno promaknuće računa se nužduo službovao vrieme glede
onih uređnikab, koji su u vrieme, kada ovaj zakon stupi u kriepost jur namješteni
bili, od vremena, kada je ovaj zakon stupio u kriepost, glede onih pako
koji su kašnje imenovani, odnosno promaknuti, od dana imenovanja, odnosno
promaknuća.


§ 7.


Urednik, kojemu je podieljen naslov ili značaj mjesta, uvršćenoga u koji


činovni razred, stupa tek onda u užitak sa dotičnim mjestom skopčanih be


rivahj kada bude na to mjesto imenovan pravim.


§. 8. .


Plaće zemaljskih urednikah — osim slučaja karnostne kazne — nemogu


se sniziti, ,


Ako se urednik namjesti na takovo mjesto, s kojim bi)bila skopćana


manja od prijašnje plaće, dobit će isti razliku izmedju nove i stare plaće kao


osobni doplatak, koj ima narav plaće.


Prislušnici i vježbenici državni su činovnici, ali se neuvršćuju u nijedan
činovni razred, i namještaju se s pripomoćju ili bez nje.
Prislušnici i vježbenici s pripomoćju dobivaju mjesto plaće i stanarine
godišnju pripomoć, koja ima narav plaće.
Pripomoći te opredieljene su posebnim! zakoni.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 396
POGLAVJE II,


0 berivili službenikah.


§. 10.


Plaća predsjedničkoga podvornika kod bana ustanovljuje se sa 500 for.
plaće, vratara kod bana i predsjedničkih podvoruikah kod viših sudovah sa
450 for., plaća vratara kod kr. stola sedmorice, onda pođvornikah kod kr.
zemaljske vlade kod županijskih oblastih, kod kr. sveučilišta Franje Josipa I.
u Zagrebu, kod narodnoga muzeja, kod srednjih učilištah, kod strukovnih učilištah,
kod učiteljskih i pučkik školah, koje su dotirane iz zemaljskih sredstvah,
ter kod sbornih suđištah I , II. i III. molbe sa 400 for,, a plaće pođvornikah
kod kot. oblastih i kot. sudovah i uzničkih nadzirateljah kod kr. sudb. stolovah
sa 350 for. i napokon plaće pomoćnih pođvornikah sa 300 for. na godinu.


Službenici, koji neuživaju stan u naravi, dobit će u ime stanarine prema
klasificiranju njihovog sjedišta polag ustanovah §. 3. osamdeset forintih, sedamdeset
forintih i šestdeset forintih


U §. 2. i 9. ovoga zakona sadržane ustanove uporavljuju se i na
službenike.
Glede uredovnoga odjela odnosno glede paušala za odjele, koj pripada
navedenim službenikom, ostaju dosadanji propisi u krieposti.


POGLAVJE III.


Mješovite i prelazne odredbe.


§ 11


1. Plaća doznačuje se u mjesečnih obrocih unapred:
a) U slučaju imenovanja ako imenovanje usliedi u drugoj polovici mjeseca:
od prvoga dana đojdućega mjeseca; ako pako imenovanje uzsliedi u prvoj polovici
mjeseca pripada imenovanomu nova plaća, odnosno višak napram prijašnjim
berivom od sredine mjeseca;


b) u slučaju postepenog promaknuća od´ prvoga dana kalendarskog Četvrtgodišta,
koje uzsliedi na dan izpražnjenja u višjem plajćevnom stupnju.


2. Stanarina doznačuje se takodjer u mjesečnih obrocih unapred i to:
a) u slučaju imenovanja od prvoga dana onoge mjeseca, koj sliedi na dan
imenovanja.


b) u slučaju premještenja od prvoga dana onoga mjeseca, koj sliedi na
dan zauzeća novoga mjesta.


c) u oba slučaja, ako je dotičnik uživao stan u naravi, od prvoga dana
onoga mjeseca, tečajem kojega mu je oduzet uredovni stan.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

:39´


Glede svih pitanjah, koja potiču \z prava na beriva^ pripadajuda zemaljskim
uređnikoiB i službeDikom na temelju nazočnoga zakona, nadležna je da
izreče odluku kr. zemaljska vlada.


§ 13.
Zemaljska vlada odredit će naredbenim putem, koji će činovnici biti uvršteni
u jedan te isti osobni status.
Takovi će se statusi sastaviti.
I Za kr. zemaljsku vladu:
a) glede konceptualnoga i strukovnoga osoblja,
b) glede manipulacionalnoga i gruntovnoga osoblja,
c) glede računarskoga i blagajničkoga osoblja.


n. Za činovnike županijskih i kotarskih oblastih:
a) glede konceptualnoga osoblja,
b) glede zdravstvenog osoblja,
c) glede šumarskog osoblja,
d) glede manipulacionalnog osoblja.
Osoblje gradjevne struke sačinjavati će prebježno, do ustrojstva iste
službe posebne statuse, osim gradjevnog savjetnika, koj se ima uvrstiti u status
konceptualnog i strukovnog osoblja kr. zemaljske vlade.


III. Za pravosudne činovnike:
a) glede konceptualnog osoblja sudovah i državnih odvjetničtvah,
b) gle manipulacionalnoga osoblja,
e) glede gruntovnog osoblja,
đ) glede činovničkog osoblja kazuionah.
Od gruntovničarah imadu se uvrstiti dvanaestorica u IX. činovni razred,
a od ostalih polovica u X., a polovica u XI. činovni razred.
Eavnatelju gruntovnice kod kr. zemalj. vlade pripada VII. činovni razred
a tehničkom nadzorniku gruntovnice kr, zemalj. vlade VIII. činovni razred-
Oni urednici, koji su dosada bili u XII. činovnom razredu, uvršćuju se
u jedanajsti.


Prigodom sastavljenja tih osobnih statusah, ustanovit će i to ban za činovnike
kr. zemaljske vlade, a svaki vladni odjel za činovnike svojega područja
na temelju načelah ovog zakona mjesto u statusu za svakoga pojedinog
urednika,


§. 14.
Ovlašćuje se zemaljska vlada, da može prebježno odstupiti od one ustaoove
§. 3. 0. z. da se sistemizovana mjesta imaju jednako podieliti međju
različite stupnjeve plaće, koji su ustanovljeni u prilogu B. nazočnoga zakona
kod svakoga pojedinoga činovnoga razreda.
Nu ipak uzdržaje se ona ustanova, da svako novo imenovanje imade
uslieđiti samo u najnižem stupnju plaće dotičnoga činovnoga razreda. U ko
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 398 iko
bi se stupnjevi plaće predbježno tako porazdielili, da se mjesta koju spa


daju u visji stupanj plaće nebi popuaila, imadu se ista popuniti a razmjenioin


broju iiajkašnje za pet godinah, raLunajuć od krieposti iiazočooga zakona, a u


slučaju, ako se predbježuo dva višja stupnja plaće stanovitog činovnog razreda


nebi razmjerno popunila, najkašuje za deset godinab.


Ovlašćuje se ban, da do uređjenja gradjevne struke pođieli polovici nad


inžiuirah plaću imjnižega plačevnoga stupnja VII. činovnog razreda, a drugu


polovicu da uvrsti u najviši stupanj VIII. činovnog razreda, inžinire i inžinirske


pristave pako u jednoj polovici u najviši, a u dragoj polovici u drugi plaćevni


stupanj odnosDog činovnog razreda.


§- 15^
Ustanove nazočnoga zakona u pogledu plaćah neprotežu se na liečničko,
veterinarsko i šumarsko osoblje kod županijskih i kotarskih oblastih, zatim na
svekoliko profesorsko i čioovnicko osoblje, tcr na pedella sveučilišta Franje
Josipa L, na profesorsko i učiteljsko osoblje srednjih i strukovnih školah i na
učitelja kod kr. zemaljske kaznione u Lepoglavi.
Nu na sve to osoblje protežu se ustanove ovoga zakona, u koliko se odnese
na stanarinu.


POGLAVJE IV.


Zakljućne ustanove.


§. 16.


Stavljaju se izvan krieposti svi zakoni i propisi, koji stoje u protuslovju
s ovim zakonom


§ n.


Nazočni zakon stupa u život 1. srpnja 1893., a provedba istog povjerava
se banu.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

~~ 399


Prilog A.


Čilio Vili razredi


zemaljskih urednikali u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


1 IIL IV. V. VL VII. VIII.


PredPredVeliki
Ođsjećni saTajnici
zemaljske Perovodje kr. zesjedstojžupani.
vjetnici medju vlade, medju Bjimi maljske vlade 1.
nik nici kr. Viećnici njimi i zezemaljski
šumarski razreda.
stola vladnih kr. stola maljski vrnadzornici
L razNadinžiniri.
Račusedodjelah
sedmohovni
liečnik i reda. narski savjetnici.
moza
unurice.
zemaljski šuPredstojnik
statisProtustavnik
i blarice
tarnje Predmarski
izvjetičkoga
ureda. gajnici zemaljske
poslove sjednik stitelj. Zemaljski nadzornik blagajne.
zabogo-kr. sudGradjevni
saza
veterinarstvo. Arkivar. Obrtni
štovje i benoga vjetnik. Računarski nad-nadzornik.
nastavu stola u Ravnatelj račusavjetnik.
Pristavi pomoćnih
i za Zagrebu narskoga Predstojnik zemaljuredah
kr. zemalj


pravo-i kr. drureda.
ske blagajne. ske vlade. ,
suđje. žavni ^Podžupani. Ravnatelj poEioćnih Županijski fizici.
Pod-nadod-Školski naduredah
kr. zemaljske Županijski šumarski


pred-vjetnik. zornici za sredvlade.
nadzornici I. razreda


sjeđnik Podpređ-nje škole kod Županijski tajnici. Kotarski predstola
sjednici zemaljske Ravnatelj križevač-stojnici.
sedbanvlade.
koga učilišta. Profesori srednjih


i


morice. skoga Kr. nadzorŠkolski
nadzornici ačilištah.


Predstola.
nik zemaljskih za pučke škole kod Profesori učitelskih
\ sjedkaznionah
zemaljske vlade. školah.


1


1


nik Redoviti sveu-Izvanredni sveuči-Profesori i učitelji
i bandlištni
prohštni
profesori. križevačkoga učilišt^i


skoga fesori. Ravnatelji srednjih Tehnički nadzornik
[ stola. Viećnici učilištah. grunto\nice kodkr.
i banskoga stola. Ravnatelji učiteljzemaljske
vlade.


Predsjednici skih školah. Viećnici II. razreda


, sudbenih stoRavnatelj
obrtne sudbenoga stola.
i lovah osim škole u Zagrebu. Kotarski sudci. .
! onoga u ZaRavnatelj
gruntovViećnički
tajnici
1 grebu. nice kod kr. zem. kr. stola sedmorice.


Zamjenici kr. vlade. Tajnici banskoga


´


državnog nad-Viećnici I. razreda stola.
i odvjetnika i sudbenoga stola. Zamjenici državnog


1i
kr. državni odPredsjednički
tajnik odvjetnika I. razvjetnik
u Zakr.
stola sedmorice. reda.


grebu. Kr. državni odvjetUpravitelji
kr. kaz1
nici osim onoga u nionah.
i Zagrebu. Ravnatelji pomoćnih


1


Ravnatelj kr. zeuredah
kod stola
maljske kaznione sedmorice! banskoga
u Lepoglavi. stola.
Profesor primaljstva.


1


i


ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 400 —


P r i I 0 fif A,


Cinovni razredi


zemaljskih^urednikah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


XL


IX. X.
Perovodje zemalj. vlade Inžinirski pristavi zem.


II. razreda. Pristav stativlade.
Računarski ojScijali.
stičkoga ureda. Kulturni Oficijali zemalj. blagajne.
inžieir. Povjerenik za vinoPristav
kod zemaljskog
gradarstvo i voćarstvo. In-arkiva. Oficijali pomoćnih
žiniri zemaljske vJade. Rauredah
zemaljske vlade
čunarski revidenti. Pristavi (zemljorazteretnog ravnazemaljske
blagajne. Prevoteljstva)
II. i III. razreda.
ditelj. Oficijali pomoćnih Kotar, pristavi II. razr.
uredah zemalj. vlade (ze-Inžinirski pristavi kod komljorazteretnoga
ravnateljtarskih
oblastih. Šumarski
stva) I. razreda. Županijpristavi!
razreda i kotarski
perovodja. Županijski ski šumari L razreda. Koinžiniri.
Županijski školski tarski veterinari. Pristav
nadzornici. Zemaljski šugospodarski
i vrtlar krimarski
nadzornici U razževačkoga
učilišta. Pristav
reda i županijski šumarski požežke ratarnice.
nadzornici II. razr. Obrtni Pristav knjižnice sveupristav.
Županijski veteričilištne
II. razreda. Učinari.
Kotarski pristavi I. telji srednjih učilištah.
razreda. Kotarski liečnici. Sudbeni pristavi IL razUpravitelj
uzorne pivnice. reda. Zamjenici državnog
Profesor, učitelji i tajnik odvjetnika II. razreda.
križevačkog učilišta. PriOficijali
kod stola sedmostav
sveučilištne knjižnice rice, banskoga stola i drI.
razreda. Eavnatelj po-žavnoga nadodvjetničtva,
žežke ratarnice. Ravnatelj gruntovničari II. razreda,
vinogradarske i voćarske kućni učitelji i oficijali
škole u Petrinji, Sveučili-kod kr. kaznionah.
štni tajnik (kvestor), Profesori
i učitelji učitelj, školah.
Profesori i učitelji obrtne
škole u Zagrebu. Profesori i
učitelji srednjih učilištah.
Profesori i učitelji nautičke
škole u Bakru. Sudbeni pristavi
I. razreda, tajnički pristavi
banskoga stola. Zamjenici
državnog odvjetnika II.
razreda. Gruntovničari I.
razreda. Upravitelji kr.kaznionah.
Kućni liećnik i duhovnici
kodkr. kaznionah.
Pristavi pomoćnih uredah
bansk. stola, ravnatelji pomoćnih
ureda sudb. stolova.
Pomoćnici (asistenti)
računarskoga ureda i zem.
blagajne. Odpravnik zem.
blagajne i računarskoga
ureda. Akcesista računarskoga
ureda i akcesiste
pomoćnih uredah kr. zemaljske
vlade i kamenotiskari.
Pisarnički oficijali
kod županija. Pisarnički
akcesiste kod kotarskih
oblastih. Pisar zemaljskog
arkiva. Kotarski šumari
IL razreda. Gradjevni akcesiste.
Asisenti za gospodarstvo
i šumarstvo na
križevačk. učilištu. Pisar
križevačkoga učilišta. Sveučihštni
pisari. Primalja
na primaljskom učilištu.
Oficijali nižega razreda
kod stola sedmorice, banskoga
stola i državnoga
nadodvjetničtva. Oficijali
sudbenih stolovah i
državnih odvjetničtvah.
Gruntovničari III. razreda.
Kancelisti i tamničari (zapovjednik
straže) kod sudovah,
kr. državnih odvjetničtvah
i kaznionah.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 15     <-- 15 -->        PDF

~ 401


Prilo g B.
I I: k A li
plaća h i stanarina h u III. do XL ci nov u om razred u uvršteni h


u r e d n i k a h u


i


i ^


i ^


"—i


a


i «


1 >


! O


-4-3


! ^


IIL


1


IV.
V.
1


1
3.000
2 2.600
1 2.400
1 VII. 2 2.200
o


1 O 2.000
1


i


1 1.800
1 VIIL 1.600
1.400


i O


1


1
1.300
IX. 2 1.200
3
1.100
1
1,000


X.
2 900
3 800
1 700
XL 2 600
i 3 500


k r a 1 j e v i n a h Hrvatskoj i Slavoniji.
Stanarina a f o v i ii t i li:


u Osiekn, Vai-aždinu, Belovani, Peutrinji,
Oo:ulinu, Gospiću, Požegi, Mi-


u Zagrebu
svib ostalili


trovici, Vukovara, Zemunu^ Karlovcu,


mjestib


Sisku i Sušaku


900


800


700
GOO 500


560
480 400


420
3G0 30O


350
300 250


280 240
200


175


245
210


160


210
180
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 402
Obrazloženje


k osnovi zakona ob uredjenju berivah zemaljskih iirednikahslužbenikah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


Beriva zemaljskih uređnikah i shižbenikah o kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji
ostala su već od četrdeset godiiiah ovamo ili posve jednaka ili su pak
povodom raznih preastrojstvah pojedinih granah službe sasvim neznatno povišena.
Nije se ipak ni kod ovih preusfcrojstvah postupalo sistematično, tako, da
sad ima izmedju raznih kategorijah činovničkih takovih razlikah glede iznosa
berivah, koje se neđađu opravdati.


Neda se poreći, da je nuždno i opravdano svesti visinu berivah činovničkih
u neki sklad s vladajućimi potrebami života, s vriednošću truda, što ga
činovnik ulaže za promicanje javnih posalah, s onimi troškovi, koji bijahu učinjeni,
da se steče potrebita naobrazba, napokon sa službenim polo žajem činovnika
i trajanjem njegova službovanja.


Nuždno je to već s toga, što u nas oni, koji stupaju u stališ činovnički,
u njem traže — malne bez iznimno — obskrbu za sav svoj život.


Kako sad stvari stoje, ne može se uztvrditi, da beriva činovaikah samo


s daleka odgovaraju zahtjevom gore razloženim, da ona stoje u nekom raz


mjerju makar sa troškovi stečene više naobrazbe i službenim radom.


Posliednjih dvadesetpet godinah, u dobi gospodarstvenoga napredka, po


digle su se na neobičnu visinu ciene najnuždnijih životnih potriebštinah.


Beriva nedotječu činovnikom s toga ni za to, da si uzmognu namaknuti


najnuždnija sredstva za život, stališu njihovu primjeren. Dapače u mnogih ka


tegorijah činovničkih nisu beriva, osobito za onoga, koji je otac obitelji, ništa


drugo nego minimum privrede^ nuždan da se uzčuva mogućnost obstanka.


Tečajem istoga dvadesetpetgodišta pako zahtjevalo se je sve to više od


činovnikah.


Potrebe države pomnožale su se, zadatci državne uprave u svih granah


njezinih postali su sve to raznoličnijimi, sve to težimi, promet je sve to živah


niji, oblasti dolaze sve to više u priliku, da odlučuju u upravnih poslovib i da


sude, a posliedica je tomu, da od dana do dana sve to više i u pogledu ka


kvoće i u pogledu kolikoće raste teretni posao državnih uređnikah.


U istom razdobju pritegnuti su još k tomu činovnici i k razmjernomu


pridonašanju javnih daćah. Oporezovanjem njihovih berivah smanjen im je


dohodak.


Poznata je povrh toga činjenica, da beriva, što ih urednici dobivaju od


države, ne stoje ni u kakovu razmjerju s prihodom pripadnikah inih stališah,


kod kojih se zahtjeva jednaka ili makar i donekle manja naobrazba uz po pri


lici jednako teretno poslovanje.


Tako uživaju n. pr. činovnici poduzećah prometnih i obrtnih, bankah,po


sebnikah redovito mnogo veću naknadu za svoje službovanje. Malne svagdje


imadu sada već i ovi činovnici pravo na obskrbu u starosti, često putah uz još
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 403 —


povoljnije uvjete, nego li državni urednici, a kad´, poskoče ciene životnim potrebam,
tad se a pravilu i beriva takovim činovnikom povisuju. Naprotiv državni
urednik ostaje ii svakom slučaju, dok trgovac i obrtmk prema poslovnim
konjunkturam ciene svojih proizvodah i robe povisuje, vezao na
svoja stalna beriva, a izkljuCen je načelno od svake^ nuzgređne privrede., tako,
da nm napram sve to većoj skupoći ne preostaje drugo, nego uzkratit sebi i
obitelji svojo.) najnuždnije životne potrebe, ako neće da propadne. Nije s toga
ni čudo, što se darovitiji a izvrstno naobražeai mladi ljudi nerado javljaju´;^za
državnu službu ili što iz nje bježe, ćim im se pruži prilika naći inu privredu.
Mnogi pako, koji su već duže vremena služili, nastoje da dodju u stanje mira,
pak da tad nadju nuzgredne zaslužbe, nebi li tako uz svoju mirovinu došli do
većega prihoda.


Uz pritisak materijalne nužde ne može se urednik ni u stručnoj naobrazbi
svojoj usavršivati. Često mu manjkaju sredstva za nabavu najpotrebitijih
stručnih djelah, dapače ima slucajevah, gdje niži činovnik nije u stanju ni
pristupit čitaonici kakovoj, jei= ne može namaknuti godišnje članarine.


Nije se s toga čuditi, daje činovnik, tako loše materijalno postavljen, čim još
pridodje bolest, slučaj smrti u ´obitelji ili ina kakova izvanredna nesgoda, prisiljen
potražit vjeresiju. Tako obično pada u šake lihvaru, odatle potiče pak
takav moralni pritisak usljed nedostojne ovisnosti, da se time često smanjuje
ne samo sposobnost za rad, već i pouzdanost dužnikova,. Na dlanu leži, kako
se time u pogibelj dovađjaju najhitniji interesi državne službe.


Vlada opažava s njekom bojazni, kako velik dio slabo plaćenih urednikah
pod pritiskom oskudice posiže za sredstvom, zakonito dopustivim, ter uzimlje
predujmove na plaću, da doskoči časovicoj nuždi. Vlada te predujmove i dozvo-
Ijuje, ali kako usljed znatnih odbitakah od tekućih berivah za povratak predujma,
materijalno stanje takova urednika još oskudnije postaje, nije čudo,
da se vrlo često odatle samo radja nova nužda. Tad se takav činovnik zadužuje
kod bankah, šteđionicah, družtvah, uz vrlo teretne uvjete, zalaže na dugačak
niz godinah velik dio svojih, berivah i uzimlje na vjeru nuždnu hranu
za obitelj.


A to nišu pojedini slučaji, dapače medju nižim činovničtvom iznimke su
oni, koji su kadri redovito izlaziti sa svojimi berivi.


Pošto ima razmjerno malo službenih mjestah s većimi berivi, nije uredniku
lahko napredovati u službi do višega činovnoga razreda. Dapače i promak
u viši plaćevni stupanj istoga činovnoga razreda po dosadanjih propisih zapinje
često putah tako dugo, da urednik, uživajuć po desetak godinah neprestano
ista beriva, mora sbilja izgubiti svaku ambiciju i dobru volju za vršenje svojih
težkih dužnostih.


Razumljivo je s toga, što su se neke kategorije činovnikah obratile na
vladu i sabor s molbami, da jim se pomogne, a što su i u dnevnih listovih
učestale tužaljke o nevoljnom stanju činovničkoga stališa.


28
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 404 —


Slični odnošaji i jednaka opažanja dovedoše već državnu uprava u svih
zemljah monarkije, izuzam jedino ove kraljevine, do uvjerenja, da valja potaknuti
zakonotvorne vlasti na nuždno preuređjenje i razmjerno povišenje uredničkih
berivah, ter su u tom pravcu svagdje jur doneseni i u kriepost stupili
odnosni zakoni-


Za kraljevine" i zemlje zastupane u carevinskom vieću provedena je reforma
u tom pravcu zakonom od 15, travnja 1873. (D. z. 1. broj 47.), u Ugarskoj
usliedilo je pako preuređjenje zakonskim člankom IV. 1893., koji se kao
zajednički ugarsko-hrvatski zakon odnosi i na sve činovnike u Hrvatskoj i Slavoniji,
namještene kod zajedničkih ugarsko-hrvatskih oblastih.


Od kad je potonji zakon stupio u kriepost, morala se je duboko osjećati
velika nepravda, što- urednici hrvatsko-slavonski, koji službuju u trih strukah
državne uprave, autonomiji ovih kraljevinah pridržanih, neuživaju još ni sad
pogođnostib, koje zajednički zakon podieljuje već od dvijuh godinah ovamo njiho-
vim sudrugovom, namještenim u onih strukah, koje su nagodbom povjerene
rukovanju zajedničkih oblastih.


Odatle je vlada crpila uvjerenje, da joj je neodkloniva dužnost odstraniti
što skorije takovu anomaliju.


Ovoj svrsi ima poslužiti predložena osnova zakona. Ona se oslanja u
glavnih crtah na ustanove zajedničkoga članka IV. iz godine 1893. Gdje se je
od toga zakonskoga članka osnova udaljila, učinjeno je to poglavito s obzirom
nji slabija materijalna sredstva zemlje, koja vladu sile, da ostane donekle u
tiesnijih granicah. S toga kod povišenja, odnosno preurepjenja plaćah nije uzet
nikakav obzir na urednike uvrštene u VI. činovni razred i gore više.


Vlada zna, da bi i u tih viših činovnih razredih bilo opravdano ili barem
poželjno, da se izjednače beriva zemaljskih urednikah sa sistemom plaćevnom
prihvaćenom u zajedničkom zakonu, ali mora ostaviti provedbu toga načela
budućem povoljnijem vremenu, kad takovo povišenje izdatakah nebude na uštrb
važnijim potrebam zemlje, koji se imadu iz autonomnoga budgeta namiriti.


U Hrvatskoj i Slavoniji postavljeni su urednici VI. činovnoga razreda u
ostalom u pravilu nešto povoljnije, nego li propisuje zajednički zakon, koji
sistemizira za taj činovni razred dva plaćevna stupnja sa 2500 for. i 3000 for.
napram kod nas običajnoj odmjeri od 2600 for. i 3000 for.


Od ovoga pravila ima naravno kod nas i iznimakah s ođmjerom plaće od
2000 for. i 2400 for. kao za gradjevnoga savjetnika, neke nadzornike i ravnatelja
računarskoga ureda.


U ovoj osnovi smjera vlada pridržati za sve urednike VI. činovnoga razreda
pravilno stupnjevanje berivah sa 2600 for. i 3000 for., i to s razloga, jer
bi se prihvatom sistema zajedničkoga zakona odstupilo od glavne težnje ove
reforme, da se položaj urednikom ima donekle poboljšati, a povrh toga i s obzirom
na to, jer se vladi ne čini opravdanim, da bude izmedja najviše kategorije
plaće Vn. činovnoga razreda, napram najnižoj VL, samo razlika od 100
for. Svakako sistemi plaćah bolje odgovara razmak od 200 for. izraedju obih
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 19     <-- 19 -->        PDF

~ 405 —


spomenutih ciiiovnih razredah, što je u pođpiinom skladu sa sistemkacijom berivah
VIIL i VIL činovnoga razreda.


Vidi se osim toga i iz obrazložbe zajedničkoga zakonskoga članka IV.
1893., da se i u Ugarskoj osjeća, da je preaizko odmjerena plača VL čioovnomu
razredu, jer vlada očito izjavljuje, da će nastojati doskočiti tomu manjku
podieljivanjem funkcijonalnih doplatakah.


Prihvativ tako u cielosti s iztaknutimi iznimkami plaćevnu šemu, valjanu
sad za zajedničke činovnike, scieniia je vlada, da valja u osnovu preuzeti ter
time uzakoniti po primjera zakonskoga članka IV. 1893. ona načela, po kojih
se je istinabog kod nas uviek postupalo u pogledu doznake raznih beriva opredieljenja
mjesta u činovnom razredu i t. d., nu sve to na temelju previšnjih
riešenjah i raznolikih naredabah iz dobe neustavne.


Činovnik u Hrvatskoj i Slavoniji imao je i po naših dosadanjih propisih
svagda pravo na plaću i stanarinu, kao stalna beriva.


Ova su beriva ipak odmjerena posebice za pojedine struke službe, povodom
raznih organizacijah, ter se je tako, bez svakoga unutarnjega saveza,
odmjerivalo raznolikih berivah za pojedine činovne razrede.


Dapače u istom nadnevnom razredu ima u nekih granah službe po dva,
a u drugih po tri plaćevna stupnja. Ima i takovih slučajevah, da je urednikom
odmjerena plaća samo sa jednim stupnjem. Takav činovnik mora dakle godine
i godine izlaziti s jednakim prihodom tako, da se neznatna njegova beriva
diele na sve to više glavah, dok mu raste obitelj, a s njome i brige, kako da
ju uzdrži.


Primjerice ima kod sudbenih oblastih do 180 kancelistah i tamničarah
XIL činovnoga razreda sa 500 for. plaće, koji — ne računajuć ovamo prijašnje
vojničko službovanje — čame po 20—25 godinah uviek u istoj plaći, s vrlo neznatnom
nadom na promak, jer se u sliedećem višem plaćevnom razredu samo
32 oficijala nalaze.


Kod suđovah imaju urednici VIII. činovnoga razreda samo dva plaćevna
stupnja sa 1200 for. i 1400 for., kotarski predstojnici pako, koji su u jednakom
činovnom razredu, uživaju beriva u tri stupnja, sa 1200, 1400 i 1600 for. a. vr.


Podvornici sudbenih stolovah imadu 400 for. plaće, a podvornici županijskih
oblastih samo 300 for.
SHčnih nejednakostih ima i više- Sad je vrieme, da se one odstrane jednoličnim
sistematičnim ustanovljenjem berivah.


U tu je svrhu po primjeru zajedničkoga zakona i u osnovi provedeno načelo,
da je uvrštenju kojega urednika, na kojega se ovaj zakon odnosi, u stanoviti
činovni razred posljedicom doznaka berivah, odmjerenih sistematično i
jednolično, bez obzira na granu službe u kojoj služi.


Dalnja je reforma ove osnove, da su u nižih činovnih razredih XL, X.,
IX, VIIL i VIL tri plaćevna stupnja.
Tim će urednik, koj ostaje dugo u istom činovnom razredu, moći tečajem
godinah nadati se makar nekoj poboljšici svojega fiaancijalnoga stanja. Za one
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 20     <-- 20 -->        PDF

~ 406


urednike, koji nisu s ostalim udruženi u kakav status, prihvaćeno je načelo, da
se u viši plaćevni stupanj promiču od pet do pet godinah.


Što se stanarine tiče, to je ona po dosadaojili zakonskih propisih bila za
sve činovnike istoga činovnoga razreda i za svu zemlju u pravilu posve jednako
odmjerena. Svagdanje izkustvo uči nas ipak, da su u raznih mjestih posve raznolike
ciene stanovom, a obćenito, da nigdje ođmjera stanarine neodgovara skupoći
stanovah. Za zemaljske urednike, tim je to nerazmjerje nepovoljnije, što
njihovi drugovi a podjeđno konkurenti kod iznajmljivanja privatnih stanovah,


t. j . činovnici kod zajedničkih oblastih kao i vojnički častnici, uživaju znatno
veće stanarine.
Trebalo je dakle prihvatit i u tom pogledu načelo zajedničkoga zakona,
ter se pri odmjeri držati iznosah, ustanovljenih za zajedničke činovnike.
S toga su podieljene stanarine u tri razreda prema mjestu službovanja,
a za svaki pojedini činovni razred. U prvi razred, koj odgovara Il-gom zajedničkoga
zakona, uvršten je samo glavni grad Zagreb, u drugi sjedišta županijskih
oblastih i sudbenih stolovah, kao i neka ina veća mjesta^ gdje su notorno
skuplji stanovi j u trećem su razredu napokon sva ostala mjesta.


U glavnom gradu Zagrebu, gdje su od posljednjih dvadeset godina stanovi
silno, malne na dvostruko poskupili, bit će dosta velika povišica stanarine. U
ostalih dvih razredih neima napram sadašnjoj odmjeri stanarine znamenite poboljšice.


Vlada scieni, da će svakako novo razredjenje stanarinah mnogo bolje odgovarati
zahtjevom pravičnosti.


Pitanje, po kojih se načelih ima odredjivati promak uređnikah istoga činovnoga
razreda u viši plaćevni stupanj, moglo se je u osnovi riešiti dvojakim
načinom.


Ili je valjalo prihvatiti načelo, da svaki urednik u viši plaćevni stupanj
ima bit promaknut, čim u nižem proboravi stanovito vrieme, recimo pet godinah,
kako je to odredjeno za kraljevine i zemlje, zastupane u carevinskom
vieću, ali pak imalo se je kao što je do sad kod nas kao i u Ugarskoj u porabi,
promaknuće ovisnim učiniti ob izpražajenju dotičnoga mjesta, sisteraizirana
u višem plaćevnom stupnju.


Poglavito s obzirom na stalnost budgeta prihvaćeno je potonje načelo.


Tako će se naime mnogo preciznije dati ustanoviti godišnja potreba za
beriva, jer će se svake godine u autonomni proračun uvrstiti razmjerni broj
mjestah pojedinih plaćevnih stupnjevah. A opravdan je prihvat toga načela i
s toga, što je poželjno, da se u tako bitnoj točki odnošaji autonomnih uređnikah
nerazlikuju od odnošajah zajedničkih činovnikah. Osnova ta oslanja se na
događanju praksu u pogledu pitanja, kako imadu bit sastavljeni osobni statusi,
po kojih će se ravnati promaknuće u više plaćevne stupnjeve. Vladi je ostavljeno,
da potanke odredbe o tom naknadno izda.


U zakon sam preuzete su najglavnije ustanove, koje sve polaze sa stanovišta,
da činovnici sličnih službenih strukah, sa jednakom ili sličnom strukovnom
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 407 —
naobrazbom imadu doć u jednu osobna skupinu, da se osigura po mogućnosti


najpravičnije promaknuće u više plaćevne stupnjeve. Vladi se Bije činilo shođnioi,


da i perovodno i pomoćno uredničko osoblje pojedinib ođjelah skupi n jedan


ter isti veliki osobni status. Posljedica takovu postupku bila bi, da bi pero


vodni urednici riedko kad došli do uživanja najviših plaćevuih stupnjevah nižih


činovnih razredah. Manipulacionalni urednici, koji obično ostaju dugo u istom


činovBom razredu, zapremili bi bez dvojbe malne sva mjesta u viših plaćevnih


stupnjevih.


U ovom razmatranju nalazi vlada opravdanje odnosnih ustanovah §. 13.


osnove.


Pošto se je pak tim u ovoj osnovi odstupilo od načela velikih osobnih
statusah, koje je prihvaćeno u zajedničkom zak. članku IV.: 1893., morala
je vlada pridržati i dosada kod nas valjanu ustanovu, da kraj nejednakoga
broja svagda manji dio sistemiziranih mjestah ima da dodje u niži plaćevni
stupanj. Prihvatom protivnoga, po urednike povoljnijega načela zajedničkoga
zakona, to jest da veći broj dolazi u viši plaćevni stupanj, nastalo bi kraj malenih
osobnih skupinah dosta znatno obterećenje zemaljskoga proračuna.


Po primjeru zajedničkog zakona dokinut je XIL činovni razred, ter se
svi odnosni urednici uvrštuju u XI.
Beriva od VIL činovnoga razreda pak niže dolje, odmjerena su posve
jednolično sa zajedničkim zakonom.


U činovne razrede, dotično razmještenje uredničkih mjestah u pojedine
činovne razrede, ne dira se ovom osnovom načelno ništa. U tom pogledu ostaju
propisi dosadanjih organizatornih zakonah nepromjenjeni, samo što se u §. 13.
predlažu s razloga pravičnosti neke neznatne preinake.


Od gruntovničarah zahtjeva vlada bolje usposobijenje i stručnu naobrazbu,
zasvjedočenu položenjem stroga izpita. Oni imaju brinut se za prevažno i s odgovornošću
spojeno vodjenje javnih knjigah.


Uzprkos tomu, vrlo je slabo za njih skrbljeno, onf su pače donekle u
nepovoljnijem položaju nego činovnici manipulacionalni kod sudovah, većom
stranom izsluženi podčastnici.


Potonji urednici mogu naime ipak nadati se promaknuću u više činovne
razrede, ima za njih u IX. činovnom razredu 11 mjestah, a u VIII. 2 mjesta
sistemizirana.


Gruntovničar po sadašnjem sustavu nemože doći dalje od X. činovnoga
razreda. S toga je vlada prigodom ove obćenite reforme držala shodnim, da se
od 80 gruntovničarah 12 mjestah uvrsti u IX. činovni razred, a od ostatka
jedna polovica u X. druga pak u XI.


Tim bi se donekle povratili k prijašnjoj organizaciji, jer su prije spojenja
Krajine u građjanskom područja ravnatelji gruntovnih uredah kod sudbenih
stolovah doista bili u IX. činovnom razredu.


Vlada i sad pomišlja na to, da uvrsti one gruutovničare u IX. činovo^
razred, koji vode gruntovnicu kod sudbenih stolovah, a osim toga i kod kotarskih
sudovah Zemun, Vukovar i Karlovac.
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

408


U Ugarskoj razdieljeni su, mimogređ budi rečeno, gruntovnicari još u
mnogo povoljnijem razmjerju u IX., X. i XL ciuovni razred.


Osim toga predlaže se u osnovi, da se uzakoni i ostali faktično postojeći
položaj ravnatelja gruntovnice kod kr. zemaljske vlade i tehničkog nadzornika
gruntovnice kod kr. zemaljske vlade.


Sastavak nove gruntovnice zahtjevat će, i nakon konačno obavljena posla,
stalan nadzor, izpravljanje nacrtah i vodjenje evidencije o promjenah.


Posao je prevažan i odgovoran. Urednici, koji sad obavljaju kod kralj.
zemaljske vlade taj posao, uvršteni su na temelju previšnjega riešenja u Vll.
odnosno VIII. činovni razred. Važnost agendah, o kojih se radi, opravdava po
mnienju vlade predlog, da se i za buduće taj odnošaj .ustali.


Što se tiče provedbe zakona, odnosno uvrštenja u pojedine plaćevne stupnjeve,
to vlada smjera postupati tako, da po mogućnosti udioničtvuju naročito
u nižih činovnih razredih svikolici urednici kod poboljšice. U VIL činovnom
razredu podielila bi se n. pr. svim urednikom najniža beriva, dočim bi se u
nižih činovnih razredih popunili stranom svi plaćevni stupnjevi, stranom, kao kod
sudbenih nređnikah VIII. činovnoga razreda, dva niža plaćevna stupnja.


Za konačnu provedbu zakona, pridržala si je vlada u prelaznoj ustanovi
§. 13. osnove primjeran rok.


U pogledu urednikah gradjevne struke, zahtjeva vlada u osnovi §. 14^
posebno, posve iznimno ovlaštenje. Kako je naime nuždno preustrojstvo gradjevne
struke istom u stadiju predradnjah, potrajat će ipak neko vrieme, dok
odnosna zakonska osnova bude podnesena, ustavno razpravljena i u život privedena.


Nebi ipak bilo pravedno, da baš urednici gradjevne struke, koji su svi
namješteni u nerazmjerno nizkih činovnih razredih, ostanu povodom ovako obćenite
reforme malne beziznimno bez svake poboljšice.


Vlada nije htjela ipak odmah sada, prije konačnoga preustrojstva te
struke, predložit ovom osnovom zakona promaknuće gradjevnih urednikah u
više činovne razrede. Scienila je, da će bit za sad dovoljno, da se podieli
ovlast banu, da može dvojici nadinžinirah doznačiti plaću (ne i stanarinu) najnižega
plaćevnoga stupnja VIII. činovnoga razreda.


Ostalim inžinirom i inžinirskim pristavom pako doznačila bi se beriva
đvijub viših plaćevnih stupnjevah dotičnoga činovnoga razreda.


Pod ustanove ovoga zakona, u koliko se odnose na plaće, nebi po osnovi
imali spadati urednici, profesori, učitelji i t. d. pobliže u §. 15. navedeni.
Eazlog je tomu taj, što je ono uredovno osoblje, koje ima pravo na kviukvenija
i osim toga stranom i na obskrbu nakon kraćega službovnoga vremena, i
onako povoljnije postavljeno nego li ostali urednici.


Liečnici su povrh toga u stanju pribavit si praksom nuzgređni dohodak, a
toli zdravstvena struka koli struka šumarsko-tehnička preuredjene su istom nedavno
posebnimi zakoni, u kojih je uzet opravdan obzir na faktične obstojnosti,
tako da je dosta povoljno odmjerena plaća pojedinim kategoriam. Iz privitih iz