DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 57     <-- 57 -->        PDF

_ 443 —


Natječaj. Kod ovog ureda se razpisuje najedaj za popunjenje mjesta kotarsko
Šumara u Novigradu s placom od 600 for,, stanom u naravi, paušal za uzdržavanj
jednog konja 350 for., odšteta deputatnog zemljišta 150 for., 6 hvati drva, paužal z
pisarnu 36 for. i po obstojedih propisih dnevnice za vanjsko službovanje.


Odnosne molbe valja obložiti krstnim listom, svjedočbom o svrgenib šumarski
naucib, o položenom višjem državnom izpitu, kao i dosadanjem službovanju, ter ih d


20. rujna t, g. putem predpostavljenog ureda, ili oni koji su izvan službe, putem po
litičke oblasti amo podnieti.
Gospodarstveni ured imovne ob(5ine gjurgjevačke.


U Belovaru, dne 21. kolovoza 1894.


Lugarski izpit. Temeljem ustanove §.,2, naredbe visoke kr. zemaljske vlade
odjela za unutarnje poslove od 2. ožujka ex 1891,, br, 30551. ex 1890,, izdane
pogledu polaganja izpitah kandidatah za lugarsku, odnosno Šumeko-tehničku pomodn
službu, imadu kandidati dotične svoje molbe za pripust k izpitu pute m nadležn
kr. kot. oblasti (gradskog poglavarstva) do 15. lipnja o. g. podnieti kr. ovoj žu
panijskoj oblasti, koja če iza toga imati po propisu §. 12. iste naredbe rok za ob
državanje samoga izpita opredieliti.


Povodom tim se ta kot. oblast pozivlje, da gornju okolnost podneska molbenica
za pripust k izpitu putem podčinjenih si obd, poglavarstvah područnom pučanstvu sve
strano proglasiti dade, ter da ob ovom rieŠenju znanja radi obavjeste sve tamo pod
ručne gospod, urede imovnih obćina, sve kr. šumske uprave, kotarske Šumare, te
vlastelinske Šumarije.


U Zagrebu, dne 17. svibnja 1894.


Kralj, županijska oblast.


Proglas.


Upravljajući odbor gospodarske podružnice u Vrbovskom odlučio je jesena
prirediti regionalnu izložbu goveda, ovaca, svinja i peradi, te ratarskih
vo<$arskih produkta, a po mogucfuosti i kudnoga obrta^ da time pokaže
jednu ruku sadanje stanje narodnjega gospodarstva područja svoga, a u drugu, da s
narod obodri i pobudi na što naprednije gospodarenje.


U tu svrhu obratio se zamolbom na kr. kotarsku oblast, da područna obcinsk
poglavarstva pozvati izvoli, da u svojim područjima sve odličnije gospodare kao i sv
zauzete prijatelje racionalnoga gospodarenja za dan 14, srpnj a t. god. na dogovo
sakupiti uznastoje.


Na ovom sastanku, kojem prisustvovaše izaslanici iz svih obdina ovoga kotara
zaključeno je, da se izložba ima obdržavati 13. i 14. listopada t. god. na saj
mištu kraj obć. ureda u Vrbovskom, gdje de se za oto potrebni paviljoni
daščare podidi,


Razpraviv pitanje o pokriću troškovah, izabran bi centralni izložbeni odbor, i to
gg. Josip Pintar , obd. načelnik i posjednik, predsjednikom; Hinko Hofman , rav
natelj dvorezbarske tvornice Vrbovsko, i Mato Kratofil , trgovac i posjednik, od
bornicima.


Za pojedine obćine pako izabrani su povjerenici, koji de prikupljati izložitelje
u obde središnji izložbeni odbor pripomagati, da nam ta izložba Što dostojnija, ljepša
i poučnija bude.


Ovi povjerenici jesu i to;