DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

_ 391 -~


Zato je vlada držala za potrebao, da se luvea.a iiiiadlćah, koji ii^ucavaju
križevačku žkola povisi u naučnom i prčiktičnom pogledu i držala je, da nije
više dosta,´da se traže samo 4 razreda srednjih školah od onih mladii^ah, koji
kane stupiti u križevačku školu, nego 6 razredali i da nije dosta da imadu
15, neg´o 17 godinab.


Križevački zavod, kao što je po2nato, dieli se u dva odjela. Jedan za
ratarnicu, a drugi viši odjel dieli se u šumarski i gospodarski razdjel. Prvi
odjel imade svrhu, da se samo seljački mladići pouče, da budu danas sutra
praktični gospodari i njih se ta promjena netiče, jer će mladići, koji u taj
razdjel dolaze, moći napredovati i od sada, košto i do sada, a da se nikomu
od njih veće spreme ne zahtjeva.


Najbolje bi bilo, kad bi se mogao ovaj niveau, o kom sam govorio, tako
podići, da stoji sasvim jednako sa niveauom drugih narođah.


Nu zato bi trebalo upravo akademije, a vlada u svom obrazloženju veli,
da bi jedva moguće bilo, da se križevački zavod podigne na stepen akademije
zato jer je opravdan strah, kad bi se to odmah uvelo, da bi vrlo spao broj
mladeži; koja bi taj zavod polazila, jer bi se morao tražiti izpit zrelosti.


Zatim bi za to podignuće trebalo toliko novacab, s kojim sada naš budget
nerazpolaže, a neima ni silah učiteljskih sada, koje bi se mogle postaviti na
akademiju.


Kad dakle nemože najbolje učiniti, učiniti ćemo bar što bolje i svakako
će ova ustanova, koju predlaže ova zakonska osnova učiniti dobro. Naraštaj
koji će izlaziti iz krizevačkog zavoda biti će bolji i zadovoljiti potrebi, što ih
stavlja služba u život.


Vlada je u svom obrazloženju u obće navela sve najbolje razloge, kakve
je najbolje mogla i ti razlozi tako uvjeravaju i jasni su, da nema ništa, da im
dodam, a sama osnova tako je kratka, tako je njezina potreba očevidna svakomu,
da ja takodjer neimam razloga potanje ju obrazlagati, jer bi morao
samo isto ponavljati.


Odbor, uzev u pretres osnovu, nije našao razloga, da joj se u čem protivi
ili ju promieni, pak ju je tako nepromienjenu prihvatio i meni je čast u
ime odbora umoliti visoki sabor, da ju takodjer bez promjene prihvati. (Na
desnici: Živio!)


Predsjednik: Pošto se nije nitko više za rieč prijavio, zaključujem glavnu
razpravu i pitam, prima h visoki sabor, da se osnova zakona, kojim se preinačuje
§. 9. zakona od 21. siečnja 1877. po predlogu odbora primi za podlogu
specijalne debate.


(Prima.)
Primljena je osnova zakona, kojom se preinačuje §. 9. zakona od 21.
siečnja 1877. za podlogu specijalne debate.
Prelazi se na specijalnu razpravu. MoUm g. bilježnika, da izvoli pročitati
naslov.