DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 430
sliedjivati je, Nečinimo li mi tako i nepođjemo li u pitaojih uzgojnih s njome,
ona nama za volju s nama neće, ostavit će nas, i sav naš posao, trud i muka
izjaloviti će nam se. J- E


XJ I S ncA-iK[-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je Josipa
Lo n carica , akcesistu kod gospodarstvenog ureda ogulinske imovne obdine, imenovati
oficijalom kod iste imovne obdine sa snstavnimi berivi.


Kr. ugarski ministar za poljodjelstvo imenovao je šumarnika II. razreda Slavo-
Ijuba Rossipal a Šumamikom I. razreda, kontroluju(!eg nadšumara Dragutina Czernitzkja
šumarnikom II. razreda, kontroluju<5eg nadšumara II. razreda Emila N:kman
a kontrolujudim nadsumarom I. razreda, raČunovodnog nađsumara Gustava Kraus a
kontrolujuc´im nadšumarom II. razreda, šumara I. razreda Ernesta Czeisberger a
upravljajudim nadšumarom, Šumare II. razreda Dragutina Po l a (^e k a i Aleksandra
Kajser a šumarima I razreda, šumarske kandidate Emila Kundrata , Julija Morvay
a i Ivana Mariany a šumarima II, razreda; šumarske vježbenike I. razreda
Petra Vuk ovi ti a, Ottona Nyitraya, Nikolu Neviczkia šumarskim kandidatima
i tehničkog dnevničara Ladislava Stromskij a šum, vježbenikom II. razreda.


Zakoni i normativne naredbe.


Predradnje za popunjenje mjestah kr. kotar, šumarah. Kr. župan,
oblast zagrebačka intJmirala je svojim kr. kot, oblastim sliedeĆu naredbu kr. zemalj.
vlade: Prema ustanovam §. 10. zakona od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje
stručna uprava i šumsko gospodarenje u Šumab, stoječih pod osobitim javnim nadzorom,
mogu obdine ili zajednice posjednikah, ako to valjanim zaključkom zaključi obdinsko
zastupstvo, odnosno nađpolovična večina suposjednikah, povjeriti tehničko gospodarenje
u njihovih Šumah, gumarskom tehničaru kr. kotarske oblasti.


Hpomenutu privolu pako pođieliti će kralj, zemaljska vlada aamo tada , ako se
obcine ili zajednice posjednikah obvežu, da de redovito u kr. zemaljsku blagajnu doprinositi
primjeran prinos za djelomično pokride berivah šumarskog osoblja kralj, kotarskih
oblasti.


Obzirom na tu okolnost, da de potreba glede namještenja šumarsko-tehničkog
osoblja kod kr. kotarskih oblastih djelomice visiti o tom, da H de i u koliko rečeni
šumoposjednici pristati, da se povjeri stručno gospodarenje šumarskim tehničarom kr.
kotarskih oblasti, poziva se kot. oblast, da s dotičnimi posjednici šumah odma h povede
razpravu prema gore spomenutim zakonskim ustanovam.


Primjeduje se, da pri tom nastojati valja, da se rečeni posjednici sklonu, da se
posluže tom polakšicom, koju im rečena zakonska ustanova pruža, predočujud im, da
de prišfcediti znatno na upravnih troškovih imenito onaj trošak, što će ga inače morati
nositi u smislu §. 5. rečenog zakona za mirovine šumarskih činovnika i obskrbu njihovih
udova i sirotčadi, negledeć na to, da će stručno gospodarenje preči u ruke najsposobnijeg
šumarskog osoblja, pa de se tim zajamčiti povrh toga, da de se u njihovih
šumah potrajno i valjano gospodariti i njihove potrebe trajno podmiriti moći, a da