DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 420 —


ima zadani kut biti 48^ 2o´, a
stranica A B = 100 ´%, to ce
nova kateta biti X milimetara
dugačka, pa fe tada takodjer
biti -r ^ = tg 48^ 2& ili X ~
A B. tg 48´ 20^ dočim je tg 48´
20´--M2369, to je X = A B.
1-12369 ili X-=100 X 1-12369
^112-369^^. Prenese li se sada
na okomicu od točke B 112-369%,
to se dobije kateta X, pa spoji li
se točka B sa krajnom točkom katete
X, to je tim nastao kut kod A
SIS nedvojbeno 48*^ 20´ velik. (Da
sama slika prevelikom neizpane,
uzeto 1% =-2%),
A B -100 % X ^ 112*4% onda je == ^ a 48^ 20´.


Imade se .narisati kut od 165´ 30´? Da se zadatak ovaj uzmogne riešiti,
valja se ponajprije sjetiti, da su funkcije zadatog i suplementarnog kuta jednake.
Suplementaran kut kutu a, jest onaj kut, koji ga na 180´ nadopunjuje.
Dakle: tg a=.tg (180-a) po tome tg 165´ 30´ = tg 180 — (1650 30´)


180´


165<^ 30
tg 165*^ 30´-=tg 14´ 30´


Povuče li se dakle opet povoljan pravac A B si. 7., na primjer lOOw/,„ dug,
pa se na jednom kraju istoga uzvisi okomica X, tada je X = A B. tg lA" 30´
ili X==100.tg 14o30´;tgJ4^30´-0-25862X-I00X025862=^25-862%.—
Sada valja odmjeriti od točke B u smjeru okomice X =:= 25´862%, pa
krajnu točku dobivene nove katete spojiti sa A, Time se dobije kut od
14** 30´, a produlji li se jošte pravac A B u smjeru naprama y, to se dobije
kut od 165´ 30´; dakle ^ y A X-:l65o 30´, što bijaše i zadano.


´I´O


i´i V.